News: Marcin Gortat Camp oraz JR NBA Clinic! 2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 17:05:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Marcin Gortat Camp oraz JR NBA Clinic! 2015
Turnieje Podsumowanie
 FINA£ MARCIN GORTAT CAMP KRAKÓW 2015

Koniec Marcin Gortat Camp 2015. Wkrótce ósemka finalistów wyleci do USA by tam go¶ciæ u Marcina Gortata

Filip Cebula i Micha³ Lis
(UKS 7 Trefl Sopot) Pawe³ Radzicki (WKS ¦l±sk Wroc³aw)  oraz o rok m³odszy Aleksander Dziekañski (MKS D±browa Górnicza)
Marta Szt±berska (KKS  Olsztyn) Julia Zimniewicz (UKS 8 Wejherowo) Iga Adach (Dekorost Pabianice) oraz Sara Rabenda (MUKS Be³chatów)

Wielki Mecz Gortat Team vs Wojsko Polskie by³ ostatnim wydarzeniem Fina³u Marcin Gortat Camp 2015, odbywaj±cego siê od 17 do 19 lipca Krakowie. Sportowa rywalizacja zakoñczy³a siê wynikiem 73:69 Walka o zwyciêstwo toczy³a siê do ostatnich sekund, a wynik meczu ustali³ efektownym
ym wsadem sam Marcin Gortat. Tym samym jego ekipa prowadzi obecnie w meczach z reprezentacj± Wojska Polskiego 3:1.

 W tym roku nie by³o wielkiego Fina³u ósemki MVP Campów (Rumia, Nidzica, Lublin i Kraków) Przed spotkaniem odby³y siê Eliminacje (Filmik) z Óemki uczestników tylko trzy najlepsze czasy  przeszly do Fina³u . Po pierwszej po³owie nast±pi³ fina³ rywalizacji Skills Challenge, w którym zdobywcy tytu³ów MVP wszystkich czterech tegorocznych Campów walczyli o wyjazd do USA m.in. na mecz „Czarodziei”.  Z trójki finalistów 1 miejsce zdoby³ wychowanek  UKS 7 Trefl Sopot  - trener Tomasz Chwia³kowski, drugie miejsce dla Marty Szt±berskiej z Trójki Olsztyn o trzecie miejsce powêdrowa³ do Micha³a Lisa tak¿e zawodnika 7 Sopot . Micha³ List mia³ du¿e szanse wygraæ ale zapomnia³ w koñcówce str±ciæ pacho³ki , powtórka przed³u¿y³a mu czas. Ca³a trojka otrzyma³a  Playstation . MVP Filip Cebula otrzyma³ okaza³y Puchar. Tradycyjnie ju¿, Marcin Gortat ostatecznie zdecydowa³, ¿e zaprosi do Waszyngtonu nie tylko zwyciêzcê, a ca³± fina³ow± ósemkê m³odych adeptów koszykówki! Upominki wrêczy³ im Ambasador USA w Polsce Stephen Mull, któremu nasz jedynak w NBA podziêkowa³ za pomoc w organizacji wyjazdów i ca³ego przedsiêwziêcia.. Sam Marcin Gortat zosta³ uhonorowany z³otym medalem Senatu RP, który wrêczy³ mu senator Bogdan Klich.

 SKM po raz drugi  otrzyma³ akredytacje medialn± i z bliska móg³ wszystko obserwowaæ co dzia³o siê w Karków Arenie. Zapraszam do obejrzenia zdjêæ,  filmików (do jutra wszystkie) W tym miejscu kieruje podziêkowania dla rodziców zawodników MKS D±browa Górnicza za transport do Krakowa


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI


MARCIN GORTAT CAMP KRAKÓW  MVP: Pawe³ Radzicki i Sara Rabenda

W sobotê na zajêcia z Marcinem Gortatem do Kraków Areny przysz³a ponad setka dzieci. Ch³opcy i dziewczêta podzieleni zostali na kilka mniejszych teamów, w których pod okiem mistrzów koszykówki uczyli siê kolejnych trików i techniki gry. I tak Otto Porter, skrzyd³owy Washington Wizards uczy³ celno¶ci rzutów do kosza, z legend± NBA, Bo Outlawem dzieci doskonali³y podania, a z Nicole Powell, by³± zawodniczk± Wis³y Can-Pack æwiczy³y slalom z pi³k±. Ciekawych wskazówek udziela³ najm³odszym te¿ David Adkins, asystent coacha Czarodziejów, Neal Meyer, reprezentant NBA Cares oraz reprezentanci Polski- Adam Waczyñski (skrzyd³owy hiszpañskiej Rio Natura Monbus Obradoiro) i Przemek Karnowski (center  Gonzaga Bulldogs w NCAA). -Jestem pod wielkim wra¿eniem tych dzieci, a szczególnie dziewcz±t - mówi³ Otto Porter. - Marcin jest naprawdê ¶wietnym cz³owiekiem i bycie tutaj z tymi lud¼mi, w tej dru¿ynie i robienie czego¶ takiego jest nieprawdopodobnym do¶wiadczeniem. Jestem pierwszy raz w Polsce i muszê przyznaæ, ¿e Kraków jest niesamowity. Z przyjemno¶ci± wrócê tu za rok, je¶li Marcin znów mnie zaprosi - doda³.

Po zakoñczonym treningu uczestnicy campu mieli okazjê zadaæ Marcinowi Gortatowi pytania o koszykówkê, o jego ¿ycie prywatne, kontakty z innymi zawodnikami czy o to, ile par butów ma w swojej kolekcji. - W koszykówkê zacz±³em graæ, kiedy mia³em 18 lat. Wcze¶niej gra³em w pi³kê no¿n± i marzy³em by zostaæ pi³karzem Manchesteru United. Teraz marzê, by moje nazwisko zapisa³o siê na kartach historii - odpowiada³ dzieciom Marcin Gortat. Wtedy te¿ wrêczone zosta³y nagrody dla MVP Marcin Gortat Camp, czyli najlepszych zawodników obozu. Puchary powêdrowa³y do Paw³a i Sary, którzy w niedzielê w konkurencji Skills Challenge powalcz± o mo¿liwo¶æ odwiedzenia Marcina Gortata w Waszyngtonie i obejrzenia na ¿ywo meczu NBA.


MARCIN GORTAT CAMP LUBLIN  MVP: Aleksander Dziekañski i Iga Adach
W ¶rodê odby³ siê kolejny trening w ramach 8. edycji Marcin Gortat Camp. Tym razem gracz Washington Wizards ze swoimi go¶æmi odwiedzi³ Lublin.

Marcin Gortat swoj± wizytê w Lublinie rozpocz±³ ju¿ we wtorek. O godzinie 17:00 w sali Rady Miasta odby³a siê konferencja, w której wziêli udzia³ prezydent - Krzysztof ¯uk, gracz Wizards oraz przedstawiciele mediów. Sternik Lublina do¶æ nietypowo rozpocz±³ spotkanie, poniewa¿ przekaza³ zawodnikowi klucze do miasta. - Lublin nale¿y do ciebie - ¶mia³ siê prezydent.

 Gortat nie ukrywa³ z kolei, ¿e ¶wietnie odnajduje siê w tym mie¶cie. Po raz trzeci w Lublinie odbywaj± campy z jego udzia³em. - Pamiêtam, ¿e trzy lata mówi³em o tym, ¿e fajnie by³oby, gdyby dru¿yna z Lublina gra³a w ekstraklasie. Od tego koszykówka w tym mie¶cie bardzo siê rozwinê³a. Bardzo mnie cieszy ten fakt. Muszê przyznaæ, ¿e ¶wietnie czujê siê w Lublinie. To mój drugi dom, oczywi¶cie zaraz po £odzi - przyzna³ gracz Wizards.

W ¶rodê odby³y siê treningi z reprezentantem Polski, który do Lublina przywióz³ kolejnych go¶ci ze Stanów Zjednoczonych. Nowymi postaciami na campie byli Bo Outlaw (by³y gracz m.in. Orlando Magic, Phoenix Suns) oraz Nicole Powell. Obecni byli tak¿e reprezentanci Polski -  Przemys³aw Karnowski i Adam Waczyñski.

Dla dzieci w wieku 9-13 zajêcia zaczê³y siê o godzinie 11. Nieco pó¼niej rozpoczê³a siê klinika NBA Junior (m³odzie¿ w wieku 14-17 lat). W miêdzyczasie na parkingu obok Globusa rozegrany zosta³ turniej koszykówki ulicznej "Streetball z mistrzem".

MARCIN GORTAT CAMP NIDZICA MVP: Micha³ Lis  i Marta Szt±berska
Trening z Marcinem Gortatem ju¿ z nami. - Jest ciê¿ko, ale fajnie - komentowa³ 12-letni uczestnik zajêæ. M³odzi koszykarze mogli nie tylko trenowaæ z mistrzem NBA, ale równie¿ zadawaæ Marcinowi Gortatowi pytania. Spotkanie odby³o siê w ramach Marcin Gortat Camp 2015. Mistrzowi NBA towarzyszyli reprezentanci Polski oraz klubowy kolega pomys³odawcy tego przedsiêwziêcia, trzeci koszykarz draftu NBA sprzed dwóch lat Otto Porter. Marcin Gortat zdradzi³ dzieciom kilka podstawowych regu³, które pomog³y mu osi±gn±æ miêdzynarodowy sukces.

Dzieci zadawa³y s³awnemu zawodnikami ciekawe w wnikliwe pytania. - Ten trening to jedna z najfajniejszych przygód w naszym ¿yciu - mówili zgodnie m³odzi koszykarze.

¯RÓD£O ORAZ FOTOGALERIA

MARCIN GORTAT CAMP RUMIA
MVP Filip Cebula i Julia Zimniewicz
To ju¿ ósmy, kolejny rok spotkañ najm³odszych koszykarzy z Marcinem Gortatem. Jak co roku zainteresowanie by³o ogromne, nie tylko treningiem, ale te¿ zarobkami polskiej gwiazdy. - Ile pan Gortat zarabia? - zapyta³ jeden z uczestników.
Pierwszym przystankiem w ósmej edycji Marcin Gortat Camp by³a Rumia. Jak zawsze trening z udzia³em naszego jedynego reprezentanta w lidze NBA wzbudzi³ ogromne zainteresowanie. Center Washington Wizards na to wydarzenie zaprosi³ wiele znakomito¶ci: obecni byli m.in. trener Pat Sullivan, reprezentanci polskiej kadry, a tak¿e go¶æ specjalny - kolega z zespo³u Gortata Otto Porter.

- Takiej ekipy podczas campów jeszcze nie mieli¶my. Po raz pierwszy te¿ bêdzie obecna maskotka NBA - mówi³ na samym pocz±tku Gortat.

 Obok g³ównej gwiazdy i gospodarza Campu do rumskiej hali MOSiR przybyli polscy koszykarze, jak chocia¿by Marcin Stefañski z Trefla Sopot, Przemys³aw Karnowski z Gonzaga Bulldogs i Adam Waczyñski, reprezentuj±cy hiszpañsk± dru¿ynê Rio Natura Monbus Obradoiro.

Na pocz±tku odby³a siê tradycyjna rozgrzewka, po której uczestnicy zostali rozdzieleni na cztery grupy. Wykonywali w nich poszczególne æwiczenia pod okiem trenerów.

- Jestem tutaj po raz czwarty. Treningi z Gortatem to wyj±tkowe prze¿ycie. Uczymy siê wielu nowych rzeczy - mówi³ jeden z uczestników.

Dodatkowym smaczkiem by³a obecno¶æ trenera Pata Sullivana, który siêga³ ju¿ po mistrzostwo NBA z dru¿yn± Detroit Pistons.

- Cieszê siê, ¿e tutaj jestem ju¿ po raz drugi. To bardzo fajna inicjatywa. Marcin za to zas³uguje na ogromne brawa - twierdzi³ Sullivan.

 Ró¿nica miêdzy poprzednimi spotkaniami m³odych zawodników z Gortatem by³a zauwa¿alna go³ym okiem. Dostrzegli to równie¿ go¶cie Campu, jak i sam Marcin Gortat.

- Poziom skoczy³ do góry. Wcze¶niej dzieciaki przychodzi³y w klapkach i sanda³ach. Teraz ka¿dy ma ju¿ profesjonalne buty koszykarskie - kontynuowa³ Gortat.

- To dla nas ogromne wydarzenie. Promocja dla miasta i nie tylko. Jak widaæ, do Rumi równie¿ przyje¿d¿aj± gwiazdy polskiego sportu - mówi³ z kolei burmistrz miasta Micha³ Pasieczny.

Wybór Rumi na miejsce zorganizowania kolejnego Campu uzasadnia³ tak¿e sam Gortat.

- Nie chcieli¶my znowu wybieraæ Sopotu, by siê to nie prze¿ar³o. Poza tym niewa¿ne gdzie, bo i tak dzieci bêdzie pe³no - argumentuje.

Po wspólnym treningu i meczu z udzia³em samych dzieci z Gortatem i Otto Porterem, przysz³a pora na zadawanie pytañ przez m³odych zawodników zaproszonym go¶ciom. W¶ród wielu ciekawych o typowy dzieñ koszykarza NBA, treningi i sukcesy, pad³o te¿ i to pytanie, na które wszyscy czekali.

- Ile pan Gortat zarabia? - pad³o pytanie.

- Spodziewa³em siê tego pytania - ¶mia³ siê Gortat. - Bardzo du¿o, ale Otto ma wiêcej ni¿ ja - doda³

¼ród³o sport.plKomentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Adam Bujoczek
Adam Bujoczek
1/2 MP U-14 rocz.93 W³oc³awek 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi