News: Mecz charytatywny w Miñsku Mazowieckim - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 21:47:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mecz charytatywny w Miñsku Mazowieckim
Kluby
 W dniu 13 czerwca z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego PROBASKET w Miñsku Mazowieckim odby³ siê charytatywny mecz: Trenerzy/Przyjaciele klubu kontra Zawodnicy (byli i obecni) klubu. Celem spotkania by³a zbiórka ¶rodków na leczenie chorej na nowotwór 7-letniej Gabrysi Wójciuk. Go¶æmi specjalnymi byli reprezentanci kadry Polski U-18: MACIEJ BENDER - MVP Mistrzostw Polski U-18, mistrz Polski z zespo³em WKK Wroc³aw, zawodnik Moutain Mission School (Virginia, USA), SZYMON WALCZAK - ROSA Radom, MVP Mistrzostw Polski U-16 w 2013 r., zawodnik Moutain Mission School (Virginia, USA) oraz ROBERT BANACH - zawodnik Lido Di Roma.
Mecz by³ doskona³ym widowiskiem, obfitowa³ w ciekawe i atrakcyjne dla oka akcje (m.in. asysty Szymona Walczaka i wsady Macieja Bendera), a zakoñczy³ siê wynikiem 121:117 (po dogrywce), dla dru¿yny w której sk³adzie byli m³odzi reprezentanci Polski. Zwyciêstwo swojego teamu w ostatniej sekundzie meczu niezwykle spektakularnym rzutem z dziewiêciu metrów przypieczêtowa³ Szymon Walczak.

Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e w po³owie spotkania odby³ siê konkurs rzutów z po³owy boiska, a zwyciêzc± wraz z dwójk± zawodników z Miñska Mazowieckiego (w tym jednej kobiety) zosta³ Maciej Bender, którego pierwsza próba takiego rzutu okaza³a siê skuteczna. Widaæ, ¿e reprezentanci s± w wysokiej formie, a nagroda MVP z mistrzostw Polski z Radomia dla Maæka nie zosta³a przyznana przypadkiem.

Wynik spotkania nie by³ najwa¿niejszy, chodzi³o o szczytny cel jaki by³o zebranie pieniêdzy dla ma³ej Gabrysi. Podczas imprezy odbywa³y siê tak¿e licytacje pami±tek przekazanych przez zawodników, by³y to m. in.: dresy reprezentacji Polskim, narzutki rozgrzewkowe, koszulki reprezentacji Polski. By³y tak¿e obrazy obecnego na meczu (i graj±cego!) Rektora Wy¿szej Szko³y Artystycznej - Roberta Manowskiego oraz pami±tki sportowe klubu sportowego PROBASKET. Dziêki tak wspania³ej inicjatywie oraz hojno¶ci zgromadzonych go¶ci: miñskiej publiczno¶ci oraz du¿ej grupie przyjació³ z MKS Grójec i La Basket Warszawa uda³o siê uzyskaæ a¿ 2830,85 z³otych.

"Ch³opcy z reprezentacji Polski U-18 pokazali wielk± klasê, super umiejêtno¶ci sportowe i olbrzymie serca.S± wielkimi profesjonalistami. Impreza by³a bardzo udanym spotkaniem, cieszymy siê, ¿e mogli¶my do³o¿yæ swoj± cegie³kê dla potrzebuj±cej pomocy ma³ej Gabrysi. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujê" - podsumowa³ widowisko Prezes UKS PROBASKET Sylwester Oszako.

FOTO VIDEO ORGANIZATOR

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Na pierwszym naborze w Chybiu
Na pierwszym naborze w Chybiu
Kadra ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi