News: Mateusz Szczypiñski - NBA Camp Baskeball Without Borders 2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 11 2020 02:34:19
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Mateusz Szczypiñski - NBA Camp Baskeball Without Borders 2015
Wywiady
 17-letni koszykarz po campie NBA: to zupe³nie inna bajka

Koszykarz MKS D±browa Górnicza Mateusz Szczypiñski wróci³ z miêdzynarodowego campu organizowanego przez NBA i FIBA. "Te treningi to by³a zupe³nie inna bajka" - powiedzia³ PAP 17-latek. Przyzna³, ¿e marzy o debiucie w ekstraklasie, wystêpach w Hiszpanii i grze za oceanem.


"Wys³a³em swoje zg³oszenie dzieñ przed up³ywem terminu. O tym, ¿e zosta³em powo³any dowiedzia³em siê od trenera w klubie. By³a to dla mnie du¿a niespodzianka i wyró¿nienie. Bo znalaz³em siê w gronie 40 najlepszych zawodników Europie" - doda³.

Podkre¶li³, ¿e udzia³ w kilkudniowym obozie by³ wielkim do¶wiadczeniem sportowym i... jêzykowym.

"Pozna³em wielu trenerów, zawodników, sprawdzi³em moj± znajomo¶æ angielskiego. Uwa¿am, ¿e wypad³em dobrze. Jestem zadowolony z tego czasu, jaki tam przepracowa³em" - zaznaczy³ rzucaj±cy obroñca, który dot±d gra³ w drugoligowych rezerwach MKS i zespo³ach m³odzie¿owych.

Camp pod nazw± Basketball Without Borders zosta³ zorganizowany na hiszpañskiej Gran Canarii. Trwa³ od 2 do 5 czerwca.

"Ja znalaz³em siê tam dzieñ wcze¶niej z racji lotu. Na pewno nie zapomnê tego, bo... zgubi³em swój baga¿ na pocz±tek. Na szczê¶cie wszystko skoñczy³o siê dobrze i baga¿ dolecia³ na drugi dzieñ. To by³ bardzo ciê¿ki tydzieñ. Po ¶niadaniu do hali dowozi³ nas bus. Na pocz±tek rozmawiali¶my z zawodnikami NBA, którzy tam byli, czyli Rickym Rubio, Geraldem Hendersonem, Codym Zellerem. T³umaczyli nam, jak wa¿na jest komunikacja. Potem dzielili nas na grupy: skrzyd³owi, podkoszowi i rozgrywaj±cy. Takie treningi trwa³y ok. pó³torej godziny. Po nich dobierali nas do zespo³ów i rozgrywali¶my sze¶æ meczów po 16 minut z przerw± obiadow±. W sumie wiêc na sali spêdzali¶my ok. 6-7 godzin" - opowiada³ m³ody koszykarz MKS.

Chwali³ organizacjê pobytu.

"By³a - jak na NBA przysta³o - na najwy¿szym poziomie. Ka¿da minuta, ka¿da sekunda zaplanowana do perfekcji" - komplementowa³.

 Zaproszonych na camp by³o dwóch Polaków, drugim by³ graj±cy w Estudiantes Madryt Bartek Pietras.

"Mia³em kontakt z normalnym treningiem NBA, to zupe³nie inna praca ni¿ w Polsce. Nie ma tam czasu na chwilê odpoczynku. Nie mo¿na pracowaæ na 99 procent. Ca³y trening trzeba pracowaæ na... 200. Bo inaczej trener zwraca uwagê ca³y czas. A tego siê nie toleruje. Fizycznie to zupe³nie inna bajka. Zawodnicy maj±cy, jak ja, 17 lat wygl±daj± czasami na 20-25. Si³a ma wielkie znaczenie" - podkre¶li³ Szczypiñski.

Przyzna³, ¿e podgl±da³, jak poszczególne æwiczenia wykonuj± lepsi od niego.

"Mog³em podpatrzeæ pod k±tem mojej pozycji, co poprawiæ w grze. Zobaczy³em jak inni wykonuj± niektóre æwiczenia, jak siê ruszaj±. Uwa¿am, ¿e wykorzystam to w nowym sezonie. Je¶li uda mi siê zadebiutowaæ, to do¶wiadczenie pomo¿e mi odnale¼æ siê na parkietach ekstraklasowych" - zauwa¿y³.

Wspomnia³, ¿e treningi zacz±³ w WKK Wroc³aw w pierwszej klasie szko³y podstawowej, ale kontakt z dyscyplin± mia³ wcze¶niej.

"Kiedy moja mam by³a w ci±¿y, rodzice chodzili na mecze ¦l±ska, gdzie Adam Wójcik, Maciej Zieliñski zdobywali polskie parkiety. Maj±c pó³tora roku zacz±³em odbijaæ pi³kê do kosza, w wieku trzech lat by³em na pierwszym meczu. Chodzi³em kibicowaæ, biega³em po hali. W pierwszej klasie poszed³em na trening i tak zosta³o do dzi¶"- wspomina³.

Rok temu trener MKS Rafa³ Knap namówi³ go na przenosiny do D±browy Górniczej.

"Mieszkam w internacie, jestem zawodnikiem MKS. To oznacza³o zmianê szko³y, otoczenia. Przyjaciele zostali we Wroc³awiu, mamy bardzo dobry kontakt. Trzeba zacz±æ doros³e ¿ycie" - podsumowa³.

Zawodnik ma sprecyzowane sportowe plany i marzenia.


"Jeszcze nie zagra³em w ekstraklasie. To mój cel na przysz³y sezon. Marzeniem ka¿dego koszykarza jest gra w NBA, ale je¿eli to siê nie uda, to mo¿e liga hiszpañska, francuska. Wiadomo, ¿e w Polsce zbyt wiele pieniêdzy nie idzie na koszykówkê, a w Hiszpanii to niemal religia" - wyja¶ni³ uczeñ d±browskiego Zespo³u Szkól Sportowych.

"Wszystko, co mog³em, podporz±dkowa³em w ¿yciu koszykówce" - zakoñczy³ z u¶miechem.


Campy Baskeball Without Borders (koszykówka bez granic) s± organizowane dla m³odych zawodników od 2001 roku na czterech kontynentach. (PAP) 

POLACY BIOR¡CY UDZIA£ W CAMPACH (Je¶li brakuje zawodników to proszê o wiadomo¶æ)

Hiszpania 2015
Gran Canaria
Hiszpania 2015
Gran Canaria
W³ochy  2014
Rzym
W³ochy  2014
Rzym
Portugalia 2013
Almada
Rosja 2012
Moskwa
Rosja 2012
Moskwa

BART£OMIEJ
PIETRAS

rocznik 1998

MATEUSZ
SZCZYPIÑSKI
rocznik 1998

MARCEL PONITKA
rocznik 1997

MACIEJ
BENDER

rocznik 1997

DOMINIK
OLEJNICZAK
rocznik 1995

DAMIAN
JESZKE

rocznik 1995

MIKO£AJ
WITLIÑSKI

rocznik 1995

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
S³owenia 2011
Lublana
S³owenia 2011
Lublana
Hiszpania2010
Barcelona
Hiszpania2010
Barcelona
Hiszpania 2010
Barcelona
Francja 2007
Pary¿
 
       
KACPER
BOROWSKI

ALL-STARS
rocznik 1994

CYPRIAN
ZIÊBA
rocznik 1994


PRZEMYS£AW
KARNOWSKI

ALL-STARS
rocznik 1993
PIOTR
NIED¬WIEDZKI
ALL-STARS
MVP ALL-STARS
rocznik 1993
MATEUSZ
PONITKA

ALL-STARS
MVP -CAMP

rocznik 1993
SEBASTIAN
SZYMAÑSKI
ALL-STARS
 
rocznik 1991W³ochy 2005
Treviso
W³ochy 2005
Treviso
W³ochy 2003
Treviso
W³ochy 2003
Treviso
   

   
KAMIL
PIETRAS
rocznik 1988
MATEUSZ
JARMAKOWICZ
rocznik 1988
TOMASZ
KESICKI
rocznik 1986
DANIEL
MAGDZIARZ
rocznik 1986
   
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
2 MKKS Rybnik r.95
2 MKKS Rybnik r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi