News: Kasper Cup rocz.2000 Inowroc³aw 4-6.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 16:02:13
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kasper Cup rocz.2000 Inowroc³aw 4-6.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 W rozegranym w ten weekend w Inowroc³awiu Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Kadetów Kasper-Cup zwyciê¿yli gospodarze.

Imreza odbywa³a siê równolegle z turniejem seniorskim o puchar prezydenta Inowroc³awia. Patronat nad turniejem m³odzie¿owym obj±³ marsza³ek województwa. Blisko 80 zawodników z sze¶ciu klubów przez trzy dni rywalizowa³o w hali widowiskowo-sportowej, prezentuj±c dobry m³odzie¿owy basket. W tym silnie obsadzonym turnieju ¶wietnie spisali siê m³odzi inowroc³awianie z SKS Kasprowicz, podopieczni Dariusza Sikory i Macieja Walczaka, którzy w piêknym stylu wywalczyli puchar Kasper-Cup, wyprzedzaj±c kolejno ¦l±sk Wroc³aw, MKS D±browê Górnicz±, Astoriê Bydgoszcz, Czarnych S³upsk i reprezentacjê I LO.

- Bardzo siê cieszê, ¿e kolejny raz uda³o siê zorganizowaæ du¿± koszykarsk± imprezê, która dziêki dobrej wspó³pracy z dyrektor OSiR Wies³aw± Paw³owsk± mog³a siê odbyæ w piêknej hali widowiskowo-sportowej równolegle z turniejem o puchar Prezydenta Inowroc³awia. Chcia³bym, aby pomys³ rozgrywania jednocze¶nie turnieju dla m³odzie¿y i profesjonalnych koszykarzy na sta³e wpisa³ siê w sportowy kalendarz naszego miasta. Cieszê siê podwójnie, poniewa¿ dobra postawa mojej dru¿yny pozwoli³a wywalczyæ pierwsze miejsce w imprezie, co z pewno¶ci± zmobilizuje ich do jeszcze lepszej pracy - powiedzia³ po turnieju Dariusz Sikora, trener i prezes SKS Kasprowicz.

FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

 MVP: Nalewaj Maciej - Kasprowicz Inowroc³aw

ALL-STARS - WYRÓ¯NIENIA TRENERÓW
Kasprowicz Inowroc³aw - Stañczuk Mateusz
¶l±sk Wroc³aw - Igor Koz³owski  (rocz.2001)
MKS D±browa Górnicza - Rados³aw Chorab
Astoria Bydgoszcz - Muzalewski Krzysztof
Czarni S³upsk - Kacper Kuchta
I LO Inowroc³aw - Kostuch Andrzej

Król ,,trójek,,
Wcis³o Mateusz 14x3
MKS D±browa Górnicza

TOP 10 Najskuteczniejsi strzelcy po drugim dniu turnieju:
1 Freund Kacper 81 pkt. Kasprowicz Inowroc³aw
2 Chorab Rados³aw 76  MKS D±browa Górnicza
3 Nalewaj Maciej 64 Kasprowicz Inowroc³aw

4 Wcis³o Mateusz 61  MKS D±browa Górnicza
5 Stañczuk Mateusz 60 Kasprowicz Inowroc³aw
6 Jankowski Hubert  55 Kasprowicz Inowroc³aw / 4 mecze
7 Koz³owski Igor 53  ¦l±sk Wroc³aw / 4 mecze
8 Konieczka Kamil 52 Kasprowicz Inowroc³aw
9 Molenda Patryk 47 MKS D±browa Górnicza
10
Igliñski oskar 44 Czarni S³upsk / 4 mecze
11 Biela Jan 40 Astoria Bydgoszcz (3 mecz
e)
 
 WYNIKI

Kasprowicz – Astoria 80-61 (28-11, 11-29, 20-12, 21-9)
¦l±sk – I LO 77-70 (17-21, 24-19, 11-13, 25-17)
Astoria – Czarni 67-55 (17-11, 7-23, 19-8, 24-13)
MKS – I LO 80-79 (18-19, 15-19, 30-17, 17-24)
Kasprowicz – ¦l±sk 75-64 (17-11, 24-15, 15-21, 19-17)
MKS – Czarni 74-55 (15-11, 17-17, 15-11, 27-16)
¦l±sk – MKS 68-60 (9-14, 16-13, 18-13, 25-20)
Kasprowicz – I LO 50-52 (10-11, 13-11, 13-8, 14-22)
Czarni – ¦l±sk 73-63 (29-18, 12-16, 13-18, 19-11)
Astoria – MKS 49-59 (13-14, 15-11, 7-21, 14-13)
Kasprowicz – Czarni 78-56 (14-5, 13-19, 28-17, 23-15)
I LO – Astoria 54-21 (22-8, 14-5, 13-4, 5-4)
Kasprowicz – MKS 86-54 (22-8, 23-21, 20-13, 21-12)
I LO – Czarni 66-63 (16-17, 11-13, 16-14, 23-19)
Astoria – ¦l±sk 71-76 (12-22, 17-16, 7-16, 35-22)

1 Kasprowicz Inowroc³aw 9 pkt  (+40)
2 ¦l±sk Wroc³aw  8 pkt. (0)
3 MKS D±browa Górnicza 8 pkt  (+23)
4 Astoria Bydgoszcz  6 pkt  (-17)
5 Czarni S³upsk 6 pkt.  (-46)
6 I LO Inowroc³aw 8 pkt.  (-3) (PK)  Sk³ad.........oraz..........zdobyte..........punkty.....
1

Kasprowicz Inowroc³aw

5.P³achecki Hubert 0
6. Krokowski Miko³aj 2
7.Nalewaj Maciej 6+8+11+9+30 = 64

8.Walczak Szymon 0
10.Nijak Kacper  9
11. Stañczuk Mateusz 14++15+2+13+16 = 60
13.Jankowski Hubert  X+13+17+10+15 = 55

14.Szerszunowicz  Jêdrzej 5
15.Szymañski Dobromir 11+4+0+5+4 = 24
16.Piotrowski Jakub 5
17.Konieczka Kamil 5+18+17+7=5 = 52
18.Jargie³o Filip 0
19.Królikowski Micha³ 2
16.Freund Kacper 26+16+17+8+14 = 81
2
 WKS ¦l±sk  Wroc³aw
4.Sadowski Micha³ 0
5.Czempiel Mateusz  2+18+5+5 = 30
6.Omelan Micha³  10+6+7+9 = 32
7.Bia³ow±s Marek 0

8.Rudawski Micha³ 14+2+13+0 = 29
9.Sadowski Miko³aj 4
10.Sitnik Micha³ 1+x+13+8 =22
11.Kuczyc Kuba 16+8+0+12 =36
12.Kraszewski  Sebastian 4
13.¦liwiñski Mi³osz 6+3+6+9 = 24
15.Ró¿ycki Bartosz 4+1+1+2 = 8
16.Chmielewski Adrian X+4+8+0 = 12
18.Koz³owski Igor 8+20+5+20 =53
Kaliñski Wojciech
W³odarski Marcel
Malik Jakub
Trener: Piotr Portas

3
 MKS D±browa Górnicza

4.Purzyñski Maksymilian 3
5.Maziarz Mateusz 8+4+11+6+6 = 35
6.Lewicki Wojciech 12
7.Chorab Rados³aw 27+16+4+19=10 = 76
8.Wcis³o Mateusz 19+13++3+13+13 = 61
9.Pustelnik Tomasz 4+17+0+4 = 25
11.Wcis³o Kacper 19
13.Radziszewski  Kuba 0
14.Molenda Patryk 4+6+20+10+7 = 47
19.Zapert Micha³ 8
24.Rasztabiga Dawid 6+2+7+6 = 21
32.Gumulak Konrad 4

Trener: Glik Maciej
4
 Astoria Bydgoszcz

4.Wiesio³owski Borys 8+8+7
5.¦wierczyñski Arek 0+0+0
8.Szczepañski Szymon 9+4+0
9.Kosut Daniel 9+7+2
10.Muza³ewski Krzysztof 10+11+7
11.Budnik Bartosz 2+2+0
12.Emre Alan 0+8+3
13.Wo¼niewski Wiktor 9+6+13
14.Biela Jan 21+6+13
15.Kopycki Pawe³ 4+9+4

Trener: Olszewski 

5
  
6
  

Pozdrawiam
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MVP U-13 B³a¿ej S³adek MKKS Rybnik
MVP U-13 B³a¿ej S³adek MKKS Rybnik
III Gala¦KM Ruda ¦l±ska 2009
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi