News: XIX Wawelskie Smoki rocz.2000 Kraków 4-6.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 17:43:09
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XIX Wawelskie Smoki rocz.2000 Kraków 4-6.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 Puchar Wawelskich Smoków zostaje w Krakowie. W dniach 4-6.09.2015 odby³ siê XIX Turniej Kadetów o Puchar Wawelskich Smoków. Wziê³o w nim udzia³ 5 dru¿yn: dwie ze ¦l±ska (¯ak ¯ory, MKKS Rybnik), dwie z Ma³opolski (Wis³a I i Wis³a II) oraz Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola z podkarpacia.

Zawody dostarczy³y mnóstwo emocji, a mecze pomiêdzy Wis³± I a Ku¼ni± (49: 43) lub MKKSem (60: 61), trzyma³y licznie zgromadzonych kibiców w napiêciu do ostatnich sekund. Po zaciêtej trzydniowej rywalizacji, w turnieju zwyciê¿y³a dru¿yna Wis³a I prowadzona przez trenera Andrzeja Sudê. Trzeba dodaæ, ¿e starsza ekipa Smoków zrobi³a bardzo du¿y postêp w ostatnim czasie, czego potwierdzeniem by³o wygranie tego mocno obsadzonego turnieju. Gratulacje dla zawodników i trenera! Bardzo dobr± ocenê nale¿y wystawiæ równie¿ dru¿ynie Wis³y II (ch³opcy z rocznika 2001), której przysz³o rywalizowaæ z du¿o lepszymi fizycznie i bardziej do¶wiadczonymi zespo³ami. Du¿a wola walki, obrona na ca³ym boisku i próby gry w szybk± kombinacyjn± koszykówkê mog³y siê podobaæ. Warto dodaæ, ¿e tej dru¿ynie uda³o siê wygraæ dwie kwarty z ¯akiem ¯ory, a w po³owie drugiej kwarty przeciwko Ku¼ni Koszykówki m³ode Smoki prowadzi³y 28:22! Wielkie brawa!

 TABELA KOÑCOWA:

1. WIS£A I KRAKÓW
2. KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA
3. ¯AK ¯ORY
4. MKKS RYBNIK
5. WIS£A II KRAKÓW (r.2001)

MVP TURNIEJU:
ARKADIUSZ BUDZYÑSKI - TS WIS£A I KRAKÓW

ALL STARS:
ADAM DOBRANOWSKI - TS WIS£A I KRAKÓW
MICHA£ SOBÓL - KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA
KACPER WALKOWSKI - ¯AK ¯ORY
JAKUB TWARÓG - MKKS RYBNIK
WIKTOR HAMERA - TS WIS£A II KRAKÓW

NAJLEPSZY STRZELEC: REMIGIUSZ KRZYSIK - KU¬NIA KOSZYKÓWKI STALOWA WOLA

NAJM£ODSZY ZAWODNIK: MATEUSZ PRZÊCZEK - TS WIS£A II KRAKÓW ( r.2002)

WYNIKI:
WIS£A I - WIS£A II                                       83:47
WIS£A II - MKKS Rybnik                               42:89
WIS£A I - ¯AK ¯ory                                       77:45
KU¬NIA Stalowa Wola - MKKS Rybnik            81:71
WIS£A II - ¯AK ¯ory                                      67:95
WIS£A I - KU¬NIA Stalowa Wola                    49:43
KU¬NIA Stalowa Wola - ¯AK ¯ory                   64:59
WIS£A I - MKKS Rybnik                                 60:61
WIS£A II - KU¬NIA Stalowa Wola                   55:97
MKKS Rybnik - ¯AK ¯ory                                68:82

 Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich dru¿yn, zawodników i trenerów za udzia³ w turnieju, oraz dla kibiców za g³o¶ny i skuteczny doping w trakcie ca³ego turnieju!
 
Komentarze
Wezuwiusz1 dnia wrzesie 01 2015 21:43:28
Let's go Rybnik!!!!
¦l±ski doping!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi