News: Turnieju mini koszykówki rocz. 2004 Wieliczka 25-27.IX.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 21:17:52
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turnieju mini koszykówki rocz. 2004 Wieliczka 25-27.IX.2015
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 27-29 w Wieliczce odby³ siê wspania³y turniej Mini Koszykówki. W turnieju wziê³o udzia³ 16 dru¿yn z czego 14 z Polski i 2 z Republiki Czeskiej. Rozegrano  44 spotkania po których rozdano 44 wyró¿nienia MVP meczu.  W turnieju uczestniczy³y najsilniejsze zespo³y z wielkopolski Kormoran Sieraków i Nobli¶ci Wielichowo, zespo³y te w pó³fina³ach zmierzy³y siê  czo³owymi zespo³ami Republiki Czeskiej Snakes Ostrawa i BK Pribori. Ma³o kto spodziewa³ siê ¿e wielkopolanie ³atwo poradz± sobie z naszymi po³udniowymi s±siadami. Po meczach pó³fina³owych ¶piewali¶my czy to Nobli¶ci i Kormoran FINA£ jest dla WIELKOPOLAN.  Fina³owe spotkanie sta³o na wysokim poziomie, spotkali siê odwieczni rywale. Derby wielkopolski  wygra³ Kormoran który prowadzi³ przez wiêksz± czê¶æ spotkania. 

 Fina³ i Mecz Gwiazd ogl±da³o na widowni ponad 200 osób. Dla mnie i dla organizatorów i chyba dla wszystkich was najfajniejsz± czê¶ci± Turnieju by³ mecz Gwiazdeczek Pó³noc –Po³udnie. Znakomita oprawa muzyczna, spikerska, wspaniale bawi±ca siê publiczno¶æ, konkursy dla trenerów, zawodników i kibiców. Mecz gwiazd rozpocz±³ siê od wprowadzenia zawodników do szatni gdzie dla gwiazdeczek by³y przygotowane piêkne koszulki. Prezentacja zawodników  jak w NBA. Mecz bardzo wyrównany ,ale nie o wynik tu chodzi³o tylko o dobr± zabawê i tak te¿ by³o. W koñcówce meczu  kosze powêdrowa³y  pod sufit hali a maluchy dalej gra³y. W ostatnich sekundach zespo³y zamurowa³y dostêp do kosza, na parkiecie przebywa³o 24 zawodników . Mecz tradycyjnie sêdziowali  Wojciechowscy - Tata z Synem. Po meczu ch³opcy otrzymali smaczny sok Jab³kowy z Grójca a, najwarto¶ciowszy zawodnik meczu MVP piêkny kalendarz 2016  z gwiazdami NBA . Dzieñ wcze¶nie w piêknej Auli Capusu Wielickiego ch³opcy ogl±dali najpiêkniejsze akcje NBA. Jak silnie obsadzony by³ ten turniej (Nieoficjalne otwarte Mistrzostwa Polski w Mini Koszykówce) by³o widaæ po klasyfikacji koñcowej. Nied¼wiadki Przemy¶l podkarpackie  i Regis Wieliczka gospodarze  poza strefa medalowa. Organizator zapewni³ uczestników ¿e w przysz³ym roku znowu zagra rocznik 2004. Bêdzie okazja dla rewan¿u.
Zapraszam do ogl±dania zdjêæ i filmików mojego autorstwa i piêknych zdjêæ  autorstwa pana Bogdana Paska
Turniej w Wieliczce to prawdziwa ,,per³a w koronie,, w Mini Koszykówce
Pozdrawiam wszystkich Mini Baskeciarzy i do zobaczenia gdzie¶ tam w Polsce …Zibi


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBI

FOTO CAMPU WIELICKI


 KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

1 Kormoran Sieraków - wielkopolskie
Kamil Paluszak, Aleks Najder, Mateusz Molik, Bartek Szczechowiak, Tymoteusz Witczak, Marcel Nowak, Eryk Wylega³a, Jan ¦miglak,  Daniel Pape, Miko³aj Wac³awik, Maciej Karpiewski, Jakub Wojtanowski, Kacper Doro¿a³a, Oskar Kurowski
Trenerzy: Jaros³aw Czeka³a i Szymon Lubik
2 Nobli¶ci Wielichowo - wielkopolskie
3 BK Snakes Ostrawa - Czechy
4 BK Pribor - Czechy
5 Nied¼wiadki Przemy¶l - podkarpackie
6 Polonia Warszawa - mazowieckie
7 Regis Wieliczka - ma³opolskie
8 MKS Grójec - mazowieckie
9 UKS Bia³o³êka - mazowieckie
UKS SP 27 Katowice - ¶l±skie
11 AZS PWSZ Skierniewice - ³ódzkie
12 UKS Komorów - mazowieckie
13 Junior Basket Club Olszyn
14 MOS Katowice - ¶l±skie
15 MUKS 1811 Unia Tarnów - ma³opolskie
16 Cracovia Kraków - ma³opolskie

 MVP: Paluszak Kamil
Kormoran Sieraków

 Król Strzelców:
1 Busz Aleksander
108 pkt. Regis Wieliczka
2 Leibner   62 pkt  
Snakes Ostrawa
3 Paluszak 61 Kormoran Sieraków
4 Smolarek 47 Nobli¶ci Wielichowo
5 Tarnawski 45 Nied¼wiadki Przemy¶l
   Wrzesniowski 45 Nied¼wiadki Przemysl
7 Ozrechowski 43 MKS Grójec
   Gyrus 43 Nobli¶ci Wielichowo
9 Kremer 40 Snakes Ostrawa
   Szydlik 40 Nobli¶ci Wielichowo
   Machala 41 Pribor


 5 ALL-STARS:

Leibner Jan - Snakes Ostrawa
Dora¿a³a Kacper - Kormoran Sieraków
Smolarek Jêdrzej - Nobli¶ci Wielichowo
Michna Lukas - BK Pribor
Tarnawski Klaudiusz - Nied¼wiadki Przemy¶lWYRÓ¯NIENIA TRENERÓWKarpiewski M.
SIERAKÓW
Banach Adam
WIELICHOWO
D¿ubera Damian
OSTRAWA
Ivanek Adam
PRIBOR
Wrze¶niowski M.
PRZEMY¦L
Oszako Max
WARSZAWA
Siemieniec £.
WIELICZKA
¦mietañski Jan
GRÓJEC


Kocielnik Igor
BIA£O£EKA
Kempa Krzysztof
UKS KATOWICE
Marat Jakub
Skierniewice
Engel Tadeusz
KOMORÓW
Koz³owski Oliwier
JBC Olsztyn
Mularczyk Oskar
MOS KATOWICE
Idziak Grzegorz
TARNÓW
Oraczko Klaudia
KRAKÓW PO£UDNIE  MECZ GWIAZDECZEK   PÓ£NOCBusz Alek, Siemieniec £, Smagur K (Regis )
Hrabec Tomasz, Leibner Jakub(Snakes
Tarnawski K,  Wrze¶niowski M (Nied¼wiadki)
Michna Lukas, Machala Milan (BK Pribor)
Malarczyk Oskar (MOS Katowice)
Pisla Kuba (UKS 27 Katowice)

Trenerzy: Vastal Kamil, Slovak Mira,
Vasta³ Senior
 MVP:
Paluszak Kamil

Kormoran Sieraków

Bereszyñski J, Banach Adam (Nobli¶ci)
Paluszak Adam, Najder Aleks (Kormoran)
D±bkowski M, Juraszewski A,  Przybytniak (MKS)
Dzik Oliwier, Piotrowicz Marcel(Polonia)
Zarêba Mateusz ( AZS AWSZ Skierniewice)
Koz³owski Oliwier (JBC Olsztyn)
Dobrzyñski Jakub  (UKS KOMORÓW)
Szambelan Maksymilian (UKS Bia³o³êka)
Trenerzy Jarek Czeka³a, Maciej Murcha KONKURS RZUTOWY:
1 Juraszewski Antek 7/10 * 10/10
MKS Grójec
(najm³odszy zawodnik turnieju rocznik 2006) 
2 Paluszak Kamil 7/10 * 8/10  Kormoran Sieraków
3 Najder Alek 7/10 * 4/10 Kormoran Sieraków
4 Nosal Jakub 7/10 * 3/10 Regis Wieliczka
5 Nurowski Wiktor  7/10 * ?  Polonia Warszawa

 KONKURS SPRAWNO¦CIOWY:

1 Szular Franciszek   25, 74 sek. UKS Komorów
2 Busz Aleksander 25, 92 Regis Wieliczka
3 Mosztal Stanis³aw 26,61 Polonia Warszawa
4 Complak Karol 26,91 Nied¼wiadki Przemy¶l
5 Witczak Tymon 27,42 Kormoran Sieraków
WYNIKI
 


GRUPA    A                                                       
REGIS Wieliczka – JBC Olsztyn  46 : 36 MVP: Kacper Smagur
REGIS:  Krupa 2, Nowak 2, Bankowicz 4, Nosal 2, Wrona 4, Smagur 6, Dumka 2, Kozio³ 3, Siemieniec 4, Busz 17,
JBC: Fija³kowski 4, Szczepañski 5, Mirowski 8, Rozowski 10, Suchiñski 3, Budra 4, Mordaj2

BK Pribor  -  UKS Bia³o³êka  44 : 26  MVP: Milan Machala
BK: Slovak 2, Vojtal 3,  Machala 12, Michana 8,  Luda 2, Havel 3,  Dostal 4,  Ivanek 10,
UKS:  Kwiatkowski 2, Kocielnik 6, W³oczewski 2, Kurowski 8, Szymczak 1,  Demiszewski 4,  Kozon 3,   
    
REGIS Wieliczka  -  UKS Bia³o³êka 39 : 45   MVP: Bartosz Kurowski
REGIS : Nowak 2,  Nosal 4, Pisarski2,  Smagur 7, Kozio³ 3, Siemieniec  4, Busz 17
UKS: Konopka 2, Kwiatkowski  4, Kocielnik 11, W³oczewski 6, Kurowski  18, Lewandowski 2, Szambelan 2

BK Pribor – AK Olsztyn 48 : 26  MVP: Adam Iwanek
BK Pribor: Slovak 2, Kubecka 2, Iwanek 4, Michana 6, Maler 10, Havel 10, Dostal 6, Ivanek 8
Ak Olsztyn: Fija³kowski 2, Szczepañski 2, Mirowski 4, Koz³owski 6,  Suchiñski  6, Burda 4, Mordaj 2

AK Olsztyn - UKS Bia³o³êka 33 : 28  MVP: Oliwier Koz³owski
AK Olsztyn: Fija³kowski 14, Mirowski 8, Koz³owski 8, Æwiek 1, Mordaj 2
UKS Bia³o³êka: Konopka 3, Kwiatkowski 6, Kocielnik2, W³oczewski 1, Kurowski 7, Remiszewski 2, Kozon 2, Szambelan 5 
           
UKS Regis Wieliczka – BK Pribor 40 : 45  MVP: Lukas Michna
UKS Regis Wieliczka: Busz 19, Siemieniec 4, Kozio³ 1, Nowak 3, Wrona 4,Nosal 4, Benkowicz 2, Pisarski 3
BK Pribor: Slovak 2, Kubecka 2, Ivanek 4, Machala 8, Michana 9, Maler 5, Mavel 4, Dostal 4, Ivanek 7

                                         
1 BK Pribor (CZ)    6 pkt.  
2 REGIS Wieliczka 4 pkt.    (+4)         
3 UKS Bia³o³êka  4 pkt    (+1)
4 JBC Olsztyn   4 pkt.   (-5)        
 
GRUPA B
Cracovia Kraków  -  Nied¼wiadki Przemy¶l 22 : 85 MVP: Maciej Puchalski
Cracovia:  Rutkiewicz 1,  Zbroja 3, Saif 7, Oraczko 2, ¦liwinski 8,  Zem³a  1
Przemy¶l: Complak 4,  Tarnowski 10, Radochoñski 2, Puchalski 20, Kowalik 8, Dobrowolski 3, Wrze¶niowski 12, M³odzinski  4, Wysocki 10, Gawe³ 8, Gierczak 4

Kormoran Sieraków  -  UKS Kormorów  76 : 18  MVP:Mateusz Molik
Kormoran: Paluszak 10, Nasder 4, Molik 10, Szczechowiak 4, Witczak 4, ¦miglak 6, Pape 8, Wac³awiak 6, Wojtanowski  4, Doro¿a³a 10, Kurowski 10
UKS: Garbacik 2, Tokarski 8, Kowalczyk 2, Szular  6,

UKS Komorów – Nied¼wiadki Przemy¶l     15 : 52  MVP: Klaudiusz Tarnawski
Cracovia Kraków – Kormoran Sieraków  14 : 80  MVP: Maciej Karpiewski
Cracovia: Gajewski 2, Rutkiewicz 2, Zbroja 4, Zaif 4, Oroczko 2
Kormoran: Paluszak 8, Najder 6, Molik 4, Szczechowiak 10, Witczak 10, ¦miglak 4, Pape 6, Wac³awik 6, Karpiewski 8, Wojtanowski 6, Kurowski 4

Kormoran Sieraków – Nied¼wiadki Przemy¶l 46 : 43  MVP: Miko³aj Wac³awik
Kormoran: Paluszak 14, ¦miglak 4, Pape 6, Wac³±wik 14, Karpiewski 7, Doro¿a³a  1
Nied¼wiadki: Complak 4, Tarnawski 17, PPuchalski 2, Kowalik 3, Dobrowolski 4, Wrze¶niowski 11, Wysocki 2

KS Cracovia Kraków-UKS Komorów 16 : 37  MVP: Micha³ Ja³toszuk
KS Cracovia Kraków: Gajewski 2, Rutkiewicz 2, Zbroja 6, Saif 2
UKS Komorów: Szular 6, Janik 2, Ja³toszuk 6, Dobrzyñski 7, Walczak 2, Garbacik 5, Tonarski 9

 
1 Kormoran Sieraków   6 pkt.
2
Nied¼wiadki Przemy¶l   5 pkt.
3 UKS Komorów   4 pkt.
4 Cracovia Kraków  3pkt.

GRUPA C  

BK Snakes Ostrawa  -  MOS Katowice  50 : 24  MVP: Tomas Hrabec
BK: Mihal 1, Rotrekl 2,  Palat 6,  Dzubera 1, Augustin 1, Leibner  9, Krenek 16, Hrabec  6,  Vidlar 6, Stanlus 2,
MOS: Mularczyk 2, £ebek 11, Prusek 3, Ilnicki 8

Polonia Warszawa  -  AZS PWS Skierniwice  37 : 27 MVP : Mateusz Szpin
Polonia: Dzik 6, Oszako 6, Szpin 9, Nurowski 3, Moskal 2, Piotrowicz 4, Piêtowski 5, Dudziuk 2,
AZS:  Zarêba 6,  Domanowski  5, Wac³awek 2, Kwiatkowski 2, Marat 8, Teofilak 4

Polonia Warszawa  -  MKS MOS Katowice 51 : 27  MVP: Marcel Piotrowicz
Polonia: Dzik 10, Oszako 4, Szpin 12, Nurowski 2, Moskal 2, Piotrowicz  10, Piêtowski 3, Zab³ocki 2, Dudziuk 2, Kud³a 2, Sendecki 2,
MKS: Ginckaj 4, K³osowski 5, Golinowski 4, Iwanow 1, £ebek 2, Prusek 6, Sobera 1, Ilnicki 4,   

AZS Skierniewice – BK Snakes Ostrawa  14 : 47  MVP: Damian D¿uberka
AZS: H³aduñski 2, Zarêba 1, Bieliñski 1, Domaradzki 2, Wojt 2, Marat 3, Teofilak 1
BK: Michal 2, Celerin 2, Rotlek 4, Palat 6, Kubera 6, Augustin 4Huncica 2, Lejbner 10, Krenek 2, Hrabec 5, Vindlar 4

MOS Katowice  – AZS Skierniewice     19: 39 MVP: Jakub Morat
MOS Katowice :
K³osowski 2,Mularczuk 4 Golinowski 3, Iwanow 3, £ebek 6,  Sobera 2,
AZS :
Zarêba 4,  Domanowski  5, Wac³awek 2,Andraszewski 4, Wójt 2, Marat 20, Teofilak 2, Guzik 2
BK Snakes Ostrawa – Polonia Warszawa  56 : 24 MVP: Jakub Muzik
Snake:  Stanys 2, Celerin 6, Rotlek 6, Palat 5,  Augustin 9, Lejbner 10, Krenek 6, Hrabec 9, Vindlar 8
Polonia: Dzik 1, Oszako 5, Szpin 4, Nurowski 3, Moskal 3, Piotrowicz  2, Piêtowski 2, Kud³a 2,

1 Snakes Ostrawa (CZ)  6 pkt. 
2 Polonia Warszawa   5 pkt.
3 AZS PWSZ Skierniewice   4 pkt.
4 MOS Katowice  3 pkt.

GRUPA D
UKS 27 Katowice – MUKS Tarnów  20 : 0   MVP: Kajetan Kuczawski
UKS 27 : Hetman 6, Kempa  4, Sosgórnik  1,Kuczawski  10, Pisla 12,Kaczmarek 2
MKS Grójec  -  Nobli¶ci Wielichowo  23 : 48  MVP: Dariusz Koterwa
MKS:  Koz³owski 1, Wyrzykowski  1, Juraszewski 2,  Pachu³a 4,  D±bkowski 10, Niemiec 2,  Orzechowski 3,
Nobli¶ci:  Zarabski 7,  Smolarek 7, Girus 11, Szymanuszka 2, Rusolski 2,  Banach 6, Szydlik 1, Koterwa 2, Bereszyñski  4, Zarabski  6.

Nobli¶ci Wielichowo  -  UKS SP 27 Katowice 55 : 35 MVP: Oskar Szydlik
Nobli¶ci: Zarabski 2,  Smolarek 2, Girus 8, Szymanuszka 8, Rusolski 2, Banach 2, Szydlik 16, Koterwa 2, Bereszyñski 10, Zarabski 3,
UKS: Hetman 6,  Kempa 16, Sosgórnik 2, Kuczawski 7, Janda 2, Pi¶la 2, 

MUKS Tarnów  – MKS Grójec   0 : 20 MVP: Marcel D±bkowski
Grójec: Przybytniak 2, Koskowski 2, Juraszewski 4, Pachu³a 6, D±bkowski 4, Niemiec 4, Kaliciñski 5, ¦mietañski 2
MKS Grójec- UKS SP 27 Katowice 36 : 26
MKS Grójec: Juraszewski 10, Paku³a 6, D±bkowski 7, Niemiec  7 , Orzechowski 6
UKS SP 27 Katowice: Pi¶la 2, Kaczmarek 2, Kuczawski 7, Sosgórnik 10, Hetman 3, Kempa 2

Nobli¶ci Wielichowo – Muks Unia Tarnów 65 : 23
Nobli¶ci: Skotnicki 6, Zarabski 13, Smolarek 2, Girus 2, Szymanuszka 4, Trawa 4, Banach 2, Szydlak 15, Koterwa 6, Bereszyñski 4, Zarabski C 4, Klecha 3
Muks: Linard 4, Pyzik 4, Idziak 9, Podraza 6

  
1 Nobli¶ci Wielichowo  6 pkt.
2 MKS Grójec  5 pkt.

3 UKS 27 Katowice  3 pkt.
4 MUKS  Tarnów  1 pkt.


ÆWIERÆFINA£Y      
Kormoran Sieraków  - MKS Grójec    42 : 28     MVP: Jan ¦miglak                   
Grójec : Koz³owski 2, Juraszewski 1,  Pachu³a 2,  D±bkowski 6,Kaliciñski 2 Niemiec 4,  Orzechowski 11,
Kormoran : Paluszak 11, Nasder 4, Molik 7, Szczechowiak 3, Witczak 2, ¦miglak 3, Pape 2, Wac³awiak 2,  Doro¿a³a 8,

Nied¼wiadki Przemy¶l  -  Nobli¶ci Wielichowo 39 : 57  MVP: Jaku Bereszyñski
Niedzwiadki: Complak 2,Tarnawski 12,Radochoñski 4,Puchalski 2,Kowalik 1,Wrze¶niowski 3 ,M³odziñski 2,Wysocki 4, Gawe³ 6,Gierczak 1
Noblisci Wielichowo :Zarabski 5,Smolarek 10,Girus 6,Rosolski 10,Banach6, Szydllik 6,Bereszyñski 10,Zarabski 2,Klecha2

BK Pribor  - Polonia Warszawa
  42 : 34      MVP: David Dostal   
Pribor : Slovak M2, Kubecka 6, Machala 8, Michana 12, Mavel 4, Dostal 6, Ivanek 4
Polonia : Dzik 6,Oszako 5, Nurowski 10,  Piotrowicz  4,Nieranowski 1, Piêtowski 4,Nwanchukwu 2, Morawski 2,                      
UKS Regis Wieliczka  -  Snake Ostrawa  36 : 57  MVP: Petr Augustin
REGIS : Nosal 2, Pisarski 2, ¦liwa 2, Bankowicz3, Dumka 4, Kozio³ 4, Siemieniec 2, Busz 17
Snake : Muzik 2, Celerin 2, Rotlek 5, Palat 7,Dzubera 8,  Augustin 4, Lejbner 10, Krenek 8, Hrabec 6, Vindlar 5

PLAY-OFF IX-XVI
JBC Olsztyn  -  KS Cracovia Kraków   55 : 16  MVP: Piotr Szczepanik  
Olsztyn :
Mróz 6, Mojcki 2, Fiaj³kowski 2, Szczepañski 6, Szot 5, Mirowski 8, Koz³owski 2, Ciunel 4,Suchecki 12, Budra 4, Mordaj4
Cracovia :
Gajewski 4, Oraczko 6, Zbroja 6
MOS Katowice   -  MUKS Tarnów  39 : 20  MVP: Oskar Mularczyk
MOS :
K³osowski 1,Mularczuk 9,  £ebek 20,  Sobera 7,Prusek 2.
MUKS :
Dydyñski 2, Nazaruk 2, Linard 2, Pyzik 2, Idziak 10, Podraza 2
UKS Bia³o³êka  -  UKS Komorów   42 : 13  MVP Mateusz Kwiatkowski 
Bia³o³êka: Konopka 1,Kwiatkowski 14,Kocielnik 12,W³oczewski 4,Kurzowski 3 ,Szymczak 2,Szambecan 6
Komorów: Janik 2,Ja³tosznik 2,Dobrzyñski 2,

AZS PWSZ Skierniewice  -  UKS 27 Katowice 
22 : 44  MVP: Kuba Pi¶la
UKS:
Pi¶la 10,Kuczaloski 14,Kaczmarek 2,Sosgórnik 1,Palab 2 ,Janela 2,Hetman 2, Kempa 2,Svach 2,
AZS: HZarêba 10,Bieliñski 2,Domanowski 2,D±bek 2,Marat 2,Teofilak 2,Guzik 2

PLAY-OFF V-VIII

MKS Grójec - Polonia Warszawa 38 : 39 MVP: Oszako Maksymilian
MKS:
Przybystniak 4,Dêbowski 1,Juraszewski 10,Paku³a 6,Kaliciñski 2,Orzechowski  13,Niemiec 2
Polonia: Dzik 6,Oszako 14,Szpin 2,Nurowski  5,Moskal 2,Piotrowicz 4,Pietowski 2,Morawski 4,
Nied¼wiadki Przemy¶l - Regis Wieliczka  54 : 45  MVP:
Regis:
Nosal 2,Pisarski 2,Smagur 6,Bankowicz 3 ,Dumka 2 ,Siemieniec 4,Busz 26
Nied¼wiadki: Complak 14,Tarnawski 11,Radochoñski 2,Puchalski 4,Kowalik 4,Borowski 2,Wrze¶niowski 12 ,M³odziñski 4,Wysocki 2


PÓ£FINA£Y
Nobli¶ci Wielichowo - Snakes Ostrawa  55 : 40  MVP: Igor Girus
Nobli¶ci:
Zarabski 3,Smolarek 12,Gyrus 10,Szymanuszka 3,Rosolski 10,Banach2, Szelplik 2,Koterwa 2,Bereszyñski 7,Zarabski 4
Snakes: Muzik 0,Mihal 0,Celerin 0,Rothekl 4, Dzebera 4,Augustin 6,Veibner  15,Kremer 1,Hrabec 4,Stankes 0,Viduar 6
Kormoran Sieraków - BK Pribor  63 : 44  MVP: Kacper Dora¿a³a
        
Kormoran: Paluszak 8,Najder 4,Molik 6,Szechowiak 8, Witczak 3,¦miglak 12,Wac³awik 2,Karpielski 7,Dro¿a³a 13
Pribor: Slovarm 3,Kubecka 5,Szovak 3,Ivanek 9,Machala 3,Mic¿ina 6, Mazer  1,Havel 4,Dostal 4,Ivaniek 6

mecz o 15 miejsce:
Cracovia - MUKS Tarnów  16 : 37 MVP: Grzegorz Idziak
Cracovia: Gajewski 6, Rutkiewicz 2, Zbroja 2, Braunacz 2, Sumiñski 2, Zemu³a 2
Unia: Grudziñski 3, Bartosz 1, Cholewa 2, Winard 5, Idziak19, Olewicz 5, Dominik 6
mecz o 13 miejsce: JBC Olsztyn - MOS Katowice  27 : 40 MVP: Kacper Mirowski
JBC: Mróz 6, Mojcki 2, Fiaj³kowski 5, Szczepañski 6, Szot 1, Mirowski 12, Koz³owski 6, Ciunel 2,
MOS: Ginckaj 2, Granel 2, Klosowski 5, Mularczuk 2, Iwanov 2, Lebek 8, Sobera 2,Ilnicki 2, Prusek 2
mecz o 11 miejsce: UKS Komorów - AZS PWSZ Skierniewice  50 : 28 MVP: Teofilak Micha³
Komorów: Tokarski 10, Walczak 2, Garbacik 5, Szular 11
AZS AWSZ: Zarêba 4, Bieliñski 4, Domanowski 10, Andraszewski 2, Wac³awek 3, Marat 14, Teofilak 8, Guzik 5
mecz o 9 miejsce: UKS 27 Katowice- UKS Bia³o³êka 39 : 37 MVP: Piotr Pisle
UKS:
Pi¶le 1, Kaczmarek 2, Kuczawski 8, Sosgórnik 5, Golak 2, Janda 6, Hetman 5, Kempa 8
Bia³o³ka:
Konopka, Kwiatkowski6, Kocielnik, W³oczewski4, Kurowski 5, Szymczak 3, Po³eæ 1, Szambelan 8
mecz  7 miejsce: Regis Wieliczka: MKS Grójec  42 : 33  MVP: £ukasz Siemieniec
Regis:
Busz 12, Siemieniec 12, Smaczur 5, Nowak 1, Wrona 2, Bankowicaz 6, Pisarski 2, Kulpa 2
Grójec:
Przybytniak 1, Kozlowski 1, D±bkowski 4, Juraszewski 6, Komar 2, Kawañski 4, Orzechowski 10, Niemiec 5
mecz o 5 miejsce: Polonia Warszawa - Nied¼wiadki Przemy¶l 39 : 26 MVP: Mateusz Wrze¶niowski   
Polonia: Dzik 9, Oszako 6, Szpin 2, Moskal 2, Piotrowicz 4, Pietowski 2, Sandecki 2, Panowski 2, Morawski 4
Nied¼wiadki: Compla 4, Tarnawski 4, Puchalski 4, Kowalik 8, Dobrowolski 4, Wrze¶niowski 2, M³odziñski 4, Wysocki 9
mecz  o 3 miejsce: Snakes Ostrawa - BK Pribor 45 : 26 MVP: Adrej Zamorski
Snakes: Muzik 2, Stanyus 4, Palat 2, Zamrski 4, Dzubera 4, Augustin 6, Paulovic 1, Huncicica, Pavlovic, Huncica 2, Lejbner 8, Krevek 8,Hrabec 2Vidlar 2
Pribor: Slovak 2, Slovak 1, Machala 4, Michna 4, Mavel 4, Postal 4, Ivanek 8
FINA£: Kormoran Sieraków - Nobli¶ci Wielichowo  35 : 24 MVP: Tymon Witczak
Kormoran: Paluszak 10, Najder 1, Molik 5, Szczechowiak 4,Witczak 3, ¦miglak 5, Pape 2, Wac³awik 4, Wojtanowski,
Nobli¶ci:  Bereszyñski 2, Graus 6, Smolarek 9, Rosolski 2, Zarabski K 3, Zarabski 2 pozdrawiam Zibi


Komentarze
pulsstory dnia wrzesie 28 2015 17:42:01
SUPER ROBOTA!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
uczestnicy
uczestnicy
Festiwal Pivot Cup Pruszków 2006
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi