News: VIII Nenufar Cup rocz.2005 E³k 16-18.X.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 05 2020 19:11:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

VIII Nenufar Cup rocz.2005 E³k 16-18.X.2015
Turnieje Podsumowanie
 VIII Nenufar Cup to pierwszy Miêdzynarodowy Turniej dla rocznika 2005 w Polsce

W E³ku zakoñczy³ siê VIII Miêdzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Nenufar Cup. SKM mia³ przyjemno¶æ przeprowadziæ relacje z tego turnieju ju¿ po raz szósty. Edward Traskowski jak ka¿dego roku postara³ siê o piêkn± Ceremonie otwarcia i zakoñczenia pierwszego turnieju w Polsce dla rocznika 2005. Trzy dru¿yny Nenufar  E³k, UKS Komorów oraz UKS 7 TREF Sopot do turnieju by³y bardzo dobrze przygotowane, widaæ by³o ogranie 10-9 letnich zawodników. Pozosta³e zespo³y z Katowic, Gdyni, Estonii i Litwy odbiega³y od pó¼niejszych medalistów. Zaskoczeniem dla dzieciaków z miejsc V-VIII by³y medale uczestnictwa. Ka¿dy zawodnik otrzyma³: czekoladê, Kolorowy folder turniejowy oraz turniejow± koszulkê. Maluchy po raz pierwszy mog³y zaznajomiæ siê z statystykami….tak tak Statystyki Fibowskie na turnieju 10-latków. Po meczach trenerzy t³umaczyli dzieciom jak czytaæ i zrozumieæ Statystyki. Podczas turnieju rozegrane by³y trzy konkursy, na zwyciêzców czeka³y piêkne nagrody. W najciekawszym i najtrudniejszym  konkursie Skills Chalange do wygrania by³ TABLET ! Zwyciêzca Brajan Mroczkowski z Nenufar E³k tor zrêczno¶ciowy zaliczy³ z najlepszym czasem i to do niego powêdrowa³a mega nagroda. W konkursie rzutów osobistych (system pucharowy) zwyciêzca musia³ pokonaæ  w rzutach 1x1 czterech przeciwników. Najlepiej rzucaj±cym zosta³ zawodnik UKS Komorów Kowalski Filip w nagrodê otrzyma³ ksi±¿kê o Lakersach
Nenufar E³k przegra³ dwoma punktami w meczu grupowym z UKS 7 Trefl Sopot i w pó³finale trafi³ na silny Komorów. Zespó³ Trenera Grzegorza Tomaszewskiego wcze¶niejsze turnieje przegrywa³ graj±c w starszym roczniku (2004) Na Nenufarze Cup ,,Szerszenie z Komorowa,, zagra³y z rówie¶nikami. Chyba warto by³o przegrywaæ z starszymi by siêgn±æ po Z£OTO w presti¿owym turnieju Mini Koszykówki Nenufar Cup. MVP Turnieju otrzyma³ Franek Szular. 0rganizator przygotowa³ Puchary i piêkne dyplomy dla wszytkich dru¿yn oraz statuetki i nagrody dla 23 zawodników. Trofea wrêczali: Prezydent E³ku Tomasz Andrukiewicz, Prezes Nenufara E³k Arkadiusz G±siorek oraz Dyrektor SP 5 Jaros³aw Olbrycki. Trenerzy otrzymali upominki od Zak³adów Miêsnych Mazury. Koñcowy okrzyk trenerów E£K – WSPÓ£PRACA da³ do zrozumienia ¿e w kolejnej Edycji Nenufar Cup nie zabraknie dru¿yn z Pomorza, ¦l±ska, Mazowsza i zespo³ów Litwy i Estonii
Nie zabraknie tak¿e ZIBIEGO do zobaczenie za rok w E³ku
RADIO 5  POS£UCHAJ WYWIADÓW MVP: Franciszek Szular 

 I Pi±tka Turnieju

Jurkowski Marcel - UKS 7 Trefl Sopot
Kobiak Olgierd - UKS 7 Trefl Sopot
Engel Tadeusz - UKS Komorów
Walczak Piotr - UKS Komorów
Mroczkowski Brajan - UKS Nenufar 5 E³k II Pi±tka Turnieju

Lindenberg Meika - BC Hito
Janczauskas Adritus - Mariaijampole
Manowski Dawid -UKS SP 27 Katowice
Paliwoda Tymon - SKS Sharks Gdynia
Pó³bratek Filip - UKS Nenufar 5 E³k Wyró¿nienia trenerów
BC Hito - Kaen Kaspar 
UKS 27 Katowice I - Fr±c Mateusz
UKS SP 27 Katowice II - Wojcieski Alan
UKS Komorów - Ja³toszuk Micha³
UKS 7 Trefl Sopot Kiejzik Szymon
¬SM Marijampole - Jelokaz Tadaj
SKS Sharks Gdynia - Zwolak Mateusz
UKS Nenufar 5 E³k - Mañko Bartosz


KLASYFIKACJA  KOÑCOWA  - 
Wyró¿nienia w dru¿ynach

 1 UKS Komorów
 2 UKS 7 Trefl Sopot
 3 UKS Nenufar 5 E³k
 4 ¯SM Marijamole
 
5 BC Hito Estonia
 UKS SP 27 Katowice II
 7 SKS Sharks Gdynia
 8 UKS SP 27 Katowice II
 mecz o VII miejsce:
Sharks Gdynia  - UKS SP 27 Katowice I 16 : 8  (1-0, 2-0, 8-4, 5-4) MVP: Miko³aj Wantke
Gdynia: Wantke 7, Zwolak 4, Paliwoda 2, Flisikowski 2, Pranszke 1
Katowic: Fr±c 4, Manowski 2, Miko³ajczyk 2
mecz o V miejsce: BC Hito - UKS SP 27 Katowice II  53 : 12  (13-4, 14-2, 14-0, 12-6) MVP: Kaspart Kaukes
Hito: Kaen 17, Koppelman 8, Lindenberg 6, Stenhof 6, Paunere 6, Nurkma 2, Seliverstov 2, Diertich 2, Kaukes 2, Maalma 2
Katowice: Svach 4, Nowakowski 4, Wojcieski 2, Rigoll 2
mecz o III miejsce:  Marijanpole  - 
Nenufar 5 E³k  11 : 46
E³k: Mroczkowski 18, Moñko 7, G±siorek 7, Pó³bratek 6, Wilczewski 4

FINA£: UKS Komorów - UKS 7 Trefl Sopot  29 : 20  (13-6, 4-3, 1-4, 11-7) MVP: Micha³ Ja³toszuk
Komorów: Dobrzyñski 9, Szular 7, £ajtoszuk, Engel 3, Wierzbicki 2, Niemirowicz 2, Janik 1
Sopot: Kobiak O. 7, Kiejzik 6, Skibiñski 2, G±siorowski 2, Jurkowski 2, ¯ylik 1
 

PLAY-OFF V-VII: BC Hito- UKS SP 27 Katowice I  44 : 4  (10-0, 17-2, 5-2, 12-0) MVP: Steven Paunere
Hito: Kaen 10, Sternhof 8, Paunere 7, Kaukes 6, Lindenberg 5 Seliverstov 4, Nurkma 2, Maalma 2
Katowice: Kacoka 2, Targosz 2
PLAY-OFF V-VII: Sharks Gdynia  UKS SP 27 Katowice II 21 : 22  (6-6, 8-4, 5-2, 2-10) MVP: Bory s Nowakowski
Katowice: Nowakowski 6, Wojcieski 6 Svach 4, Rigoll 2, Siegmund 2, Trzewik 2
Gdynia: Pranszke 9, Gospodarek 2, Litwin 2, Go³êbiowski 2, Flisikowski 2, Paliwoda 2, Wantke 2

PÓ£FINA£:
Nenufar 5 E³k UKS Komorów  14 : 19  (9-6, 1-3, 0-2, 4-8)  MVP: Tadeusz Engel
Komorów: Szular 8, Engel 4, Wierzbicki 2, Kowalczyk 2, Kosk 2, Janik 1
E³k: Mroczkowski 7, Pólbratek 5, Moñko 2
PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot - 2B ¯SM Marijampol  37 : 9  (5-2, 9-4, 9-1, 14-2) MVP:
Sopot: Kobiak 12, Jurkowski 8, G±siorowski 4, Klejzik 4, Kobiak F. 2, Gawlak 2, Strumi³o 2, Brzozowski 1, ¯ylicz 1, Ksionek 1
Marianpole: Janciuskas 4, Gudavskas 2, Sieleikas 2, Serciankas 1

 
Grupa  ,,A,,
BC Hito – UKS SP 27 Katowice II  49 :11 (12-0, 14-5, 12-4, 11-2) MVP: Kaspar Kaen
Hito: Kaen 11 , Lindebeng 8 , Sternhof 8 , Maalma 6 , Koppelman 4 , Paumere 4 , Diertich 4 , Seliverstov 2 , Kaukes 2

Katowice: Nowakowski 3 ,  Zigmont 2 , Wojcieski 2 , Matusiak 2 , Rigoll 2
Nenufar 5 E³k – UKS 7 Trefl Sopot  22 : 24  (8-8, 2-6, 6-8, 6-2)  MVP: Olgierd Kobiak
E³k:Mroczkowski 12 , Pó³bratek 6 , Paw³owski 2 , Murawski 2
Sopot: Kobiak 11 , ¯ylicz 4 , Jurkowski 3 , G±siorowski 2 , Gawlak 2 , Strumi³o 2

BC Hito -  UKS 7 Trefl Sopot  21 : 34  (10-13, 3-6, 4-11, 4-4) MVP: Marcel Jurkowski
Hito: Kaen 12, Kaukes 6, Maalma 2, Paunere 1
Sopot: Kobiak 12, ¯ylicz 8, Kiejzik 4, Jurkowski 3, Kozdryk 2, G±siorowski 2, Gawlak 2, Skibiñski 1
UKS SP 27 Katowice II – Nenufar 5 E³k  13 : 45  (4-10, 3-7, 2-20, 4-8)  MVP: Kamil Wiejak
Katowie: Nowakowski 5, Svach 4, Rigoll 2
E³k: Moñko 16, Mroczkowski 14, Pólbratek 6, Murawski 6, Dobrzycki 2, Wilczewski 1
Nenufar 5 E³k – BC Hito  37 : 24  (13-4, 4-1, 18-2, 2-17) MVP: Bartosz Moñko
E³k : Moñko 14 , Mroczkowski 9 , Pó³bratek 6 , Wilczewski 2 , Murawski 2
Hito: Kaspar 17 , Meiko 2 ,  Kaspar 2 , Kristjan 2 , Tanel 1
UKS 7 Trefl Sopot - UKS SP 27 Katowice II  39 : 10  (11-3, 10-1, 16-2, 2-4) MVP: Szymon Kiejzik
Sopot: Kiejzik 18, Jurkowski 7, Kobiak O. 5, ¯ylicz 4, Strumi³³o 3, Wi¶niewski 2
Katowice: Wojciewski 3, Molczyk 2, Nowakowski 2, Svach 2, Siegmund 1

1 UKS 7 Trefl Sopot  6 pkt.  (+44)
2 UKS Nenufar 5 E³k  5 pkt.  (+43)
3 BC HITO Estonia 4 pkt.  (+10)
4 UKS SP 27 Katowice II  3 pkt.  (-79)


Grupa  ,,B,,
UKS Komorów –  Shraks Gdynia  45 ; 4  (14-0, 11-0, 10-0, 10-4) MVP: Franciszek Szular
Komorów: Szular 10  , Jaltoszuk 6 , Ma³ecki 6 , Engel 6 , Lipiñski 4 , Kosk 2 , Wojewódzki 2
Gdynia: Zwolak 4

¯SM Marijampol – UKS SP 27 Katowice I  16 : 12  (2-4, 6-2, 4-0, 4-6) MVP: Arnai Svercianauskas
Marijampol: Sverciauskas 6 , Pultinevicius 4 , Maciunskas 2 Montvila 2 , Selickas 2
Katowice II: Fr±c 4 , Piela 2 ,Miko³ajczyk 2 , Targosz 2 , Kawka 2

UKS Komorów – UKS SP 27 Katowice I  58 : 2  (24-0, 8-0, 18-0, 8-2) MVP: Bartek Jaworski
Komorów: Szular 13, Jaworski 10, Lipiñski 9, Engel 6, Janik 6, Dobrzyñski 6, Jal³toszuk 4, Wierzbicki 4
Katowice: Fr±c 4
Sharks Gdynia – ¯SM Marijampol  12 : 23  (8-12, 1-0, 1-2, 2-9) MVP: Tadas Seliokas
Gdynia: Paliwoda 6, Pranszke 4, Zwolak 2
Marijampoles ZSM: T.Seliokas 6, K.Jasinskas 4, E.Montvila 4, A.Janciauskas 4, A.Sverciauskas 2, M.Sikarskas 2, J. Gudauskas 1
UKS Komorów – ¯SM Marijampole  24 : 6  (6-2, 7-2, 5-0, 6-2) MVP: Piotr Walczak
Komorów ; Engel 6 , Szular 5 , Dobrzyñski 4 , Wierzbicki 2 , Ja³toszuk 2 , Kosk 2 , Walczak 2 , Janik 1
Marijampol ; Gudavskas 2 , Jasinskas 2 , Sseliekas 2
Sharks Gdynia – UKS SP 27 Katowice I  23 : 14  (3-4, 10-0, 6-4, 4-6) MVP: Mateusz Zwolak
Gdynia: Zwolak 10, Go³êbiowski 4, Pranszke 3, Czy¿ewski 2, Litwin 2, Wantke 2
Katowice: Fr±c 6, Miko³ajczyk 4, Szostek 2, Targosz 2

1 UKS Komorów  6 pkt.  (+115)
2 ¯SM Marijampol (Litwa)  5 pkt.  (-3)

3 SKS Sharsk Gdynia 4 pkt (-43)
4 UKS SP 27 Katowice I  3 pkt.  (-69)

 Najlepsi Strzelcy

1 Kasper Kaen 77 pkt. Hito
2 Brajan Mroczkowski 60 pkt. Nenufar
3 Olgierd Kobiak 47 pkt. Trefl
3 Francisz Szular 43 pkt.  Komorów
5 Kacper Moñko  39 pkt. Nenufar
6 Szymon Kiejzik 32 pkt. Trefl
 
 KONKURS RZUTOWY
24 HITO-MAALMA TANEL, 34 KOPPELMAN KRISTJAN
13 SOPOT-KOBIAK OLGIERD, 35 KIEJZIKI SZYMON   
7 KATOWICE I-SUROWIEC JAKUB, 11 FR¡C MATEUSZ
14 E£K-WILCZEWSKI MAKSYMILIAN, 8 MOÑKO BARTOSZ
10 MARIJAMPOL-MACIUNSKAS RAPOLAS, 13 SELICKAS TADAS
14 KOMORÓW-KOWALCZYK FILIP, 6 KOWALSKI FILIP (I Miejsce)
14 GDYNIA-FRANSZKE OLEK, 17 GOSPODAREK IGOR
8 KATOWICE II-SVACH KRZYSZTOF, 6SIEGMUND OLAF
 KONKURS SKILLS CHALANGE
1 E£K- MROCZKOWSKI BRAJAN  21, 18
2 HITO- ASPAR KAEN  21, 43
3 SOPOT- KOZDZYK WIKTOR  22, 46
4 KOMORÓW- SZULAR FRANCISZEK  22, 63
5 KOMORÓW- JA£TOSZUK MICHA£  24, 81
6 GDYNIA- ZWOLAK MATEUSZ  25, 10
7 MARIJAMPOL- SIKARSKAM MATAI  26, 64
8 E£K- MURAWSKI KACPER  26, 82
9 SOPOT- JURKOWSKI MARCEL  27, 55
10 KATOWICE I- MANOWSKI DAWID 27, 65
11 GDYNIA- WANTKE MIKO£AJ  29,70
12 KATOWICE I – PIELA KAMIL  32, 41
13 MARIJAMPOL- JASINSKAS KASPARA  34, 91
14 HITO- STERNHOFJAN 35, 93
15 KATOWICE II- TRZEWIK MICHA£  39, 55
16 KATOWICE II- MOLCZYK DAWID  54, 94

 W pierwszym dniu turnieju podczas Ceremoni otwarcia zosta³ rozegrany konkurs rzutowy.
W konkursie bra³o udzia³ 8 zawodników  po jednym z ka¿dej dru¿yny.
Zwyciê¿y³ zawodnik UKS Komorów Adam Janik
( 5 trafionych z 5 pozycji  100%)

 Najm³odszy zawodnik turnieju
ROCZNIK 2008
Kacper Wiejak
UKS Nenufar 5 E³k


CZAR WSPOMNIEÑ

VIII Nenufar Cup 2015
UKS Komorów 2005  (U10)
 VII Nenufar  Cup 2014
¯AK ¯ory  2002  (U12)
VI Nenufar Cup  2013
BC Grodno  2001 (U12)
V Nenufar Cup 2012
Nenufar E³k  2001  (U11)
V Nenufar Cup 2012
Nenufar E³k 2002  (U10)
 


  INFORMACJE  INFORMACJA  INFORMACJA  INFORMACJA
IV Nenufar Cup 2011
Piotrówka Radom 99 (U12)
III Nenufar Cup 2010
Nenufar E³k 1999
II Nenufar Cup 2009

I Nenufar Cup 2008

 

    
INFORMACJAINFORMACJE
   

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Marcinkowski AZS Katowice r.95
Marcinkowski AZS Katowice r.95
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi