News: Opalenica Cup rocznik 2003 Opalenica 2-4.X.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 27 2020 06:48:25
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Opalenica Cup rocznik 2003 Opalenica 2-4.X.2015
Turnieje Podsumowanie
 TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW O PUCHAR BURMISTRZA OPALENICY Z OKAZJI 15-STO LECIA KLUBU BASKET TEAM W OPALENICY 02.-04.10.201

W Opalenicy zakoñczy³ siê Ogólnopolski Turniej Koszykówki  M³odzika z okazji XV –lecia klubu Basket Team Opalenica.  Puchar Burmistrza Opalenicy pana Tomasza Szulca powêdrowa³ w rêce kapitana gospodarzy turnieju Basketu Team Opalenica Jakuba Gruszczyñskiego. W turnieju bra³o udzia³ sze¶æ czo³owych zespo³ów z Polski rocznika 2003. Rozegrano 15 spotkañ rozdano 15 wyró¿nieñ MVP meczu (okoliczno¶ciowy medal+ Magazyn MVP). Przeprowadzono dwa konkursky dla wszystkich uczestników; Król polowy boiska i król Osobistych. Najbardziej w pamiêci utkwi±  mecze gospodarzy BTO z Rybnikiem kiedy to podopieczni Aleksandra Ziobry przegrali pierwsza kwartê 21-05. Ich po¶cig za przeciwnikiem przy wspania³ym dopingu kibiców da³ efekt zwyciêstwa i walki w niedziele z TKM o z³ote medale.

 Przed ostatnim meczem turnieju  TKM W³oc³awek vs BT Opalenica sytuacja wygl±da³a nastêpuj±co:  Wygrana TKM + 29 to z³oto dla W³oc³awka, ka¿da mniejsza wygrana TKM to z³oto dla Rybnika. Wygrana BTO to komplet zwyciêstw w turnieju i Puchar Burmistrza.  Wiêkszo¶æ meczu BTO-TKM to przewaga BTO, jednak koñcowe fragmenty gry to prawdziwy horror ..ch³opcy w koñcówce pogubili siê robi±c ,,g³upie straty,,  pi³ki autowe wyrzucali z boiska. Na 4 sekundy przed koñcem meczu dwoma punktami prowadzi³ TKM. Ch³opcy i kibice z Rybnika mocno skandowali TKM.. TKM.. TKM.  Bohaterem spotkania zosta³  zawodnik BTO Adrian Szajek (#4) jego piêkn±  ,,trójeczk±,, da³a jednopunktowe prowadzenie BTO, a po wybronieniu ostatniej akcji zwyciêstwo  na 15-lecie klubu BASKET TEAM OPALENICA (jutro bêdzie filmik). Gdy zabrzmia³a ostania syrena meczu kibice  oszaleli z rado¶ci. Mi przypomnia³y siê czasy kiedy to BTO siêga³ po medale MP Kadetów.  Turniej w Opalenicy jak zawsze super zorganizowany jeden z uczestników w skali od 0-10 oceni³ turniej na 9 SKM  zgadza siê z t± not± ( jak bêdzie lepsze o¶wietlenie hali bêdzie 10 !)

 Ostatni mecz ogl±da³o oko³o 200 kibiców a w¶ród nich  dostojni go¶cie zaproszeni przez organizatorów którzy po zakoñczeniu spotkania wrêczali m³odym zawodnikom Puchary, medale , nagrody , koszulki dla wszystkich i s³odycze:
Senator RP Filip Libicki, Pose³ RP Jakub Rutnicki ( pokaza³ ¿e wsad do kosza to ¿aden problem dla niego) Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, Zastêpca Burmistrza Opalenicy Pawe³ Jakubowski, Przewodnicz±cy Rady Miejskiej Opalenicy Eugeniusz Wojtkowiak, Dyrektor SP w Opalenicy Emil Mleczak ( ch³opcy obiecuj± dyrektorowi ¿e powalcz± o medale MP SP) oraz aktualny Prezes BTO Karol Rojek i by³y prezes BTO Wojciech Stopierzyñski

Ceremonie zakoñczenia turnieju prowadzi³  Dyrektor OSiR  Krzysztof M±dry
SKM – Zibi dziêkuje za zaproszenie na XV –lecie klubu ( to ju¿ mój 5 turniej w Opalenicy) W dowód wdziêczno¶ci  trener dru¿yny BTK Aleksander Ziobro otrzyma³ Autobiografie Andrzej Pluty  z Dystansu. Dziêkuje tak¿e trenerowi z Rybnika panu Stanis³awowi Grabcu za transport

Wszystkich uczestników serdecznie pozdrawiam i do kolejnego zobaczenia ..w Katowicach, Bia³ymstoku, Grójcu i  gdzie¶ tam w Polsce MVP Turnieju: Jan Jakubiak
Basket Team Opalenica

 5 ALL-STARS:
Adrian Szajek -
Basket Team Opalenica
Igor Legierski -
MKKS Rybnik
Kacper Kowalczyk -
MKKS Rybnik
Oliwier Bednarek -
TKM W³oclawek
Damian Bartec -
Basket Koszalin

FOTO  ZIBI

FILMIKI  
(do wtorku wszystkie) Top 10 Najlepsi strzelcy turnieju:


1 WILKOWSKI ALAN  104 pkt.  Warszawa

2 SZAJEK ADRIAN 102  pkt.  – Opalenica
3 SZYMAÑSKI WIT  99 Inowroc³aw
4 JAKUBIAK JAN  76 – Opalenica
5 KOWALCZYK-KUDZIARZ KACPER 70 -  Rybnik
7 BEDNAREK OLIWIER   66  W³oc³awek
6 BYKOWSKI DAWID  64  -  W³oc³awek
8 KUCAL TOMASZ  63  Koszalin
9 CECHOWICZ PRZEMYS£AW  62 -  Rybnik
10 £UKASIK WIKTOR 57 W³oc³awek Najlepsi w rzutach za 3 punkty

1 ¦CIESZKA ADRIAN (9X3)  MKKS Rybnik
2 LEWANDOWSKI IGOR  (4x3) MKKS  Rybnik
3 KOWALCZYK-KUDZIARZ KACPER (2x3) MKKS Rybnik
  JAKUBIAK JAN (2x3)  BT Opalenica
5 Bartecki Adrian (2x3) Basket Koszalin
Wilkowski Alan  (2x3) Ochota Warszawa


KLASYFIKACJA KOÑCOWA


  SK£AD....................PUNKTY....................................
Wyró¿nienie trenera
1
 BASKET TEAM OPALENICA

4.SZAJEK ADRIAN  27+25+13+18++16= 102 
7.ADAMCZAK OSKAR 0+0+0+4+0= 4
9.KOZAL KACPER  2+10+6+0+2= 20
10.GRUSZCZYÑSKI JAKUB  7+12+18+8+12= 57 >>>
11.B£ASZAK JÊDRZEJ  10+10+8+6+7= 41
12. Jakubiak mateusz x+x+x+x+13= 13
13.CZEKA£A OLIWIER  4+2+8+4+7= 25 
14.JAKUBIAK JAN  13+14+16+18+15= 76 
15.KOZAL WIKTOR  9+21+4+7+2= 43 
16.NOWAK JAN  6+1+0+0+0= 7
17.KUBIAK JÊDRZEJ  5+0+8+2+3= 18
18.KAMIÑSKI ALEKSANDER  1+2+0+0+0= 3
0.SZULC MIKO£AJ  0+0+0+0+0= 0

TRENER: ALEKSANDER ZIOBRO
2
 MKKS RYBNIK

4.RZESZUT PAWE£  0+0+2+0+2= 4
5.GOLDA MACIEJ  2+8+2+4+4= 20
6.¦CIESZKA ADRIAN  15+11+7+12+9= 54
7.LEGIERSKIGOR  2+5+15+2+13= 37
8.KO£OWROT SEBASTIAN  0+2+0+0+6= 8
9.O¦LI¬LOK FRANCISZEK  6+4+0+11+4= 25
10.KOWALCZYK KACPER  17+13+15+15+10= 70
11.CECHOWICZ PRZEMYS£AW 18+12+10+8+14= 62>
12.MARGILIOK KACPER  6+2+4+3+4= 19
13.PIOTROWSKI KAROL  0+2+0+0+0= 2
14.LEWANDOWSKI IGOR  5+12+11+3+9= 40
15.LEGIERSKI PATRYK  2+4+5+3+4= 18
16.CYSARZ SEWERYN  0+9+1+0+5= 15

TRENER:  STANIS£AW GRABIEC
3
 TKM W£OC£AWEK

4. SIKORSKI PIOTR  0+4+0+0+2=  6
5. W£UDARSKI MACIEJ  4+4+6+8+10= 32
7.WOJCIECHOWSKI MACIEJ  6+4+3+8+5= 28
10.B£ÊDOWSKI DAMIAN  5+4+4+4+0= 17
11.£UKASIK WITKOR  14+14+13+5+11= 57
15.BEDNAREK OLIWIER  16+10+6+20+14= 66
24.CZY¯NIELEWSKI WIKTOR  0+8+4+7+3= 22
29.BLADOSZEWSKI IGOR  7+15+6+3+10= 41 >>>>
32.BYKOWSKI DAWID  11+16+10+17+20= 64
35.LEWANDOWSKI HUBERT  6+3+4+4+0= 17
44.JANOWSKI ADAM  2+2+0+0+0= 4
60.ORLIÑSKI FILIP  0+0+0+0+1= 1

TRENER: KRYSTIAN KURLAPSKI
4
 SKS KASPROWICZ INOWROC£AW

1.KU¬MIÑSKI KACPER  0+1+1+2+2= 6
2.SZYMAÑSKI WIT  20+8+25+18+28= 99
3.KA£ECKI WIKTOR  1+9+3+3+7= 23
6.ZHALUDOK DMITRIJ  3+0+4+7+5= 19
9.OWCZARZAK JAN  9+2+70+0= 18
12.MICHALAK ANTONI  9+9+7+11+5= 41
16.WOJCIECHOWSKI MIKO£AJ  6+0+10+11+4= 31
17.SKRZYPCZYÑSKI KACPER  4+5+2+2+9= 22
23.KWIECIÑSKI JAN  6+4+0+2+3= 15
99.PRILL JÊDRZEJ  0+0+4+21+5= 20

TRENER:
WI¦NIEWSKI PIOTR

5

BASKET KOSZALIN

4.KIWACZ KRZYSZTOF  9+6+6+2+15= 38
5.NAPIERAJ PIOTR  4+0+6+0+3= 13
7.¦LUSARCZYK MACIEJ  2+2+0+0+4= 8
8.KUCAL TOMASZ  14+15+7+13+14=  63 >>>>>>
9.SOKO£OWSKI JAN  4+2+15+7+3= 31
10.MUSIA£ BARTOSZ  7+8+12+2+2= 31
11.BOGDAN MARCEL  0+2+0+2+0= 4
12.POPOWICZ IGOR 0+2+2+5+ 0= 9
13.MAZURKIEWICZ DAMIAN  2+8+2+6+22= 40
15.BOCHRA FILIP  2+2+2+4+3= 13
16.LIPIÑSKI PAWE£  0+0+0+0+0= 0
17.BARTECKI DAMIAN  11+5+4+4+11= 35

TRENER: CZARNOTA JACEK
6
 MKS OCHOTA WARSZAWA
4.TRAWICKI ALAN  2+2+0+2+2= 8
6.RAPLEWSKI ALEKSANDER  4+2+4+6+6= 22
7.SKOMOROCH WIKTOR  0+2+2+0+0= 4
9.BIA£KOWSKI MICHA£  0+0+0+2+1= 3
11.LENDZIOSZEK JAKUB  0+2+0+3+1= 6
12.SANIGÓRSKI ADAM  2+0+0+0+2= 4
13.TRYBEK JAKUB  0+0+0+0+0= 0
14.WILKOWSKI ALAN 16+12+27+26+23 = 104 >>>>
15.ANDZIAK KACPER  0+0+0+0+0= 0
17.SITEK BARTOSZ  5+10+13+8+8= 44
18.CZERWIÑSKI BARTOSZ  0+2+0+0+0= 2
19.KANIA PATRYK  0+0+2+0+0= 2
20.WOJCIECHOWSKI JAKUB  0+6+2+0+14= 22

TRENER: FODER TOMASZ


 Konkurs ,,Król Osobistych:
 £ukasik Krzysztof - TKM W³oc³awek

Konkurs król ,, rzutu z po³owy boiska,,

Jakub Gruszczyñski  - Basket Team Opalenica

Najm³odszy zawodnik turnieju:

Trawicki Alan -(rocz.2005)
MKS Ochota Warszawa


 WYNIKI

BT Opalenica  - Kasprowicz Inowroc³aw  85 : 58  MVP:  Adrian Szajek
TKM W³oc³awek – MKS Ochota Warszawa  71 : 34  MVP:  Wiktor £ukasik
Basket Koszalin  - MKKS Rybnik  55 : 70  MVP: Adrian ¦cieszka
Kasprowicz Inowroc³aw – TKM W³oc³awek  38 : 84 (2-19, 15-21, 10-23, 11-21) MVP:  Igor Bladoszewski
BT Opalenica  - Basket Koszalin  77 : 55  (24-21, 20-11, 20-11, 13-12) MVP: Jakub Gruszczyñski
MKKS Rybnik - MKS Ochota Warszawa  37 : 84  MVP: Kowalczyk Kacper

Kasprowicz Inowroc³aw – Basket Koszalin  62 : 58  (16-9, 12-20, 16-14, 18-15) MVP:  Szymañski Wit
BT Opalenica – Ochota Warszawa  93 : 49  (21-18, 31-14, 14-12, 27-5) MVP:  Wiktor Kozal
MKKS Rybnik – TKM W³oc³awek  72 : 56  (17-14, 16-12, 19-15, 20-15)  MVP: Igor Legirski
Kasprowicz Inowroc³aw – Ochota Warszawa 83 : 44  (19-6, 21-18, 21-6, 22-14) MVP: Jendrzej Prill
TKM W³oc³awek – Basket Koszalin  76 : 45  (13-12, 19-13, 24-9, 20-11)
MVP: Damian B³êdowski
BT Opalenica – MKKS Rybnik  67 : 63  (5-21, 24-19, 18-18, 20-5)
MVP:  Jan Jakubiak
Basket Koszalin - Ochota Warszawa 77 : 59 (20-14, 16-11, 24-21, 17-23) MVP: Daniel Mazurkiewicz
MKKS Rybnik - Kasprowicz Inowroc³aw  83 : 69  (28-19, 20-18, 21-16, 14-16) MVP: Igor Lewandowski
BT Opalenica - TKM W³oc³awek  77 : 76  (20-19, 25-13, 16-23, 16-20) MVP: Mateusz Jakubiak

TABELA

1 BASKET TEAM OPALENICA  10 pkt.
2 MKKS RYBNIK  9 pkt.

3 TKM W£OC£AWEK   8 pkt.
4 KASPROWICZ INOWROC£AW  7 pkt.
5 BASKET KOSZALIN  6 pkt.
6 MKS OCHOTA WARSZAWA  5 pkt.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
NOVUM Bydgoszcz
NOVUM Bydgoszcz
Kolekcja koszulek rózne
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi