News: Turniej Minikoszykówki rocz.2004 Biezdrowo 20-22.XI.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 21 2020 20:07:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Turniej Minikoszykówki rocz.2004 Biezdrowo 20-22.XI.2015
Turnieje Podsumowanie
 Turniej Koszykówki ch³opców rocznik 2004 i m³odsi
Organizator: UKS Kormoran Sieraków
Termin: 20 – 22 listopada 2015 r.

Biezdrowo wioska nieopodal Wronek w województwie  Wielkopolskim z ³adn± hala sportow±, to tam odby³ siê  II Ogólnopolski Turniej Niepodleg³o¶ciowy ch³opców  urodzonych w roku 2004 i m³odszych. Organizatorem turnieju Mini koszykówki by³ UKS Kormoran Sieraków. Osiem zespo³ów podzielono na dwie grupy. Rywalizacja w grupach by³a bardzo zaciêta. W grupie drugiej uk³ad trójkowy zadecydowa³ kto zagra w pó³fina³ach. W derbach wielkopolski Jedynka/Obra Ko¶cian musia³a wygraæ 7 punktami by awansowaæ do pó³fina³u – wygra³a 9 punktami. Faworytem turnieju byli gospodarze Kormoran Sieraków, mali baskeciarze Jarka Czeka³y nie mieli sobie równych wygrali wszystkie mecze i wskoczyli na podium (po raz pierwszy SKM by³ na turnieju z podium) Mecz Fina³owy ogl±da³o ponad 100 osób w tym kibice z Wielichowa odwieczny rywal Kormorana (szkoda ¿e nie przyjechali na turniej)

 Przed Wielkim Fina³em Kormoran Sieraków - JBC Olsztyn byli¶my ¶wiadkami piêknej prezentacji zawodników. W szpalerze cheerleaderek ,,Wisienki,, ch³opcy z korytarza wybiegali na ¶rodek parkietu. W turnieju uczestniczy³o stu ch³opców, a w¶ród nich znakomici liderzy dru¿yn. Z Sierakowa Kamil Paluszak (etatowy ³owca MVP) Z Olsztyna Mirowski Kacper jego akcje na kosz z piêknymi pivotami zachwyci³y SKM (w nagrodê otrzyma³ Bidon). Król strzelców Jêdrzej Januszewicz otrzyma³ kalendarz NBA. Kalendarz NBA tak¿e otrzyma³ trener Mistrzów Jarek Czeka³a (Chyba jedyny trener w Polsce który z jednej  dru¿yny rocz.1995/96  przekaza³ kilku zawodników do PLK czy I ligi) Na trybunach byli jego wychowankowie którzy wrêczali nagrody indywidualne: Jakub Fisher i Bart³omiej Pawlak. W czasie trwania turnieju SKM organizowa³ ró¿ne konkursy z nagrodami. Big Shoot by³ najpopularniejszym konkursem. W pi±tek wieczorem swój pokaz freestyle da³ Mieszko W³odarczyk. Piêkna ¿onglerka z czterema pi³kami...krêcenie pi³ki na czym siê da ...piramida z butów wzbudzi³y podziw zgromadzonych uczestników. Na koniec pierwszego dnia turnieju w hali na du¿ym ekranie wy¶wietlono Film z gwiazd± NBA Kobe Bryantem. Ciê¿ar organizacji ca³ego turnieju spoczywa³ na barkach rodziców którzy znale¼li sponsorów. Ojcowie przygotowali hale, materace do spania a, mamy przygotowa³y smaczne wypieki dla wszystkich uczestników. Tyle ciasta to jeszcze nigdzie indziej nie widzia³em na  turnieju (jeszcze ciasto zosta³o)

 W sumie rozegrano 20 spotkañ po ka¿dym wrêczono nagrody dla wyró¿niaj±cych siê zawodników.

Ceremonia zakoñczenia rozpoczê³a siê od wprowadzenia zawodników na hale a nastêpnie odegranie Hymnu Narodowego z okazji Turnieju Niepodleg³o¶ciowego
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ topowa czapeczkê, okulary, soczek, s³odycze i parê drobnostek. Trenerzy otrzymali cebulki kwiatowe
Dla MVP i Five Star przygotowano okoliczno¶ciowe koszulki
Turniej bardzo udany SKM dziêkuje za zaproszenie i obiecuje kolejny przyjazd do nowo budowanej hali w Sierakowie

Zawodnikom z Sierakowa ¿yczymy powodzenia na ¶wi±tecznym turnieju w Kownie na Litwie

FOTO TOMASZ FR¡K


 MVP:  Kamil Paluszak
Kormoran Sieraków

 5 ALL-STARS
Tymoteusz Witczak - Kormoran Sieraków
Kacper Mirowski - JBC Olsztyn
Micha³ Sobol - UKS 7 Trefl Sopot
£ukasz Ciorga - Jedynka Obra Ko¶cian
Jakub Marat - AZS PWSZ Skierniewice


FILMIKI ZIBI

FOTO  ZIBI
 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 JANOWICZ JÊDRZEJ 82 pkt. UKS ISKRA OSIECZNA
2 MIROWSKI KACPER  63 JUNIOR BASKET CLUB OLSZTYN
3  KANIECKI NIKODEM  62 WILKI MORSKIE SZCZECIN
4 SOBOL MICHA£  50 UKS 7 TREFL SOPOT 
5 MUSIA£ BARTEK 46 MKK BASKET KOSZALIN
6 ZARÊBA MATEUSZ  45 AZS PWSZ SKIERNIEWICE
7 KÊDZIERSKI IGNACY  43 WILKI MORSKIE SZCZECIN
8 MARAT JAKUB  42 AZS PWSZ SKIERNIEWICE
   WAC£AWIK MIKO£AJ 42  KORMORAN SIERAKÓW
   KOZ£OWSKI OLIWIER 42  BJC OLSZTYN

  

Grupa I    
       
UKS 7 Sopot – AZS PWZS Skierniewice   50 : 41  MVP: Micha³ Sobol
Kormoran Sieraków – Wilki Morskie Szczecin 47 : 30  MVP: Kurowski Oskar
UKS 7 Sopot – Kormoran Sieraków  45 : 69  MVP: Aleks Najder
AZS PWZS Skierniewice – Wilki Morskie Szczecin  37 : 49 MVP: Kacper Sudol
AZS PWZS Skierniewice - Kormoran Sieraków  30 : 69  MVP: Miko³aj Wa³awik
UKS 7 Sopot – Wilki Morskie Szczecin  35 : 34  MVP: Piotr Wielopolski

1 UKS Kormoran Sieraków  6 pkt.  (+80)
2 UKS 7 Sopot  5  pkt
  (+16) 
3 Wilki Morskie Szczecin 4 pkt.  (-6)
4 AZS PWZS Skierniewice  3 pkt  (-60)


Grupa II
Obra UKS Jedynka Ko¶cian –  Junior Basket Club Olsztyn 32 : 41  MVP: Koz³owski Oliwier
Basket Koszalin - Iskra Osieczna  31 : 61  MVP: Simon Kubacki
Obra UKS Jedynka Ko¶cian - Basket Koszalin  41 : 16  MVP:
Junior Basket Club Olsztyn - Basket Koszalin  54 : 27  MVP: Kacper Mirowski
Junior Basket Club Olsztyn - UIskra Osieczna  33 : 37 MVP: Kacper Maækowiak
Obra UKS Jedynka Ko¶cian – Iskra Osieczna  39 : 30  MVP: £ukasz Gorga

1 Junior Basket Club Olsztyn  5 pkt.  (+32) (+5)
2 BC Obra UKS Jedynka Ko¶cian  5 pkt. (+25) (0)
3 UKS Iskra Osieczna  5 pkt.  (+25)  (-5)
4 MKK Basket Koszalin 3 pkt.  (-82)

PLAY-OFF V-VIII: Wilki Morskie Szczecin - Basket Koszalin 23 : 28  MVP: Ignacy Kêdzierski
PLAY-OFF V-VIII: AZS PWSZ Skierniewice - Iskra Osieczna  38 : 35 MVP: Jakub Domanowski
PÓ£FINA£: Kormoran Sieraków –  Jedynka Ko¶cian  78 : 25 MVP: Jakub Wojtanowski
PÓ£FINA£: UKS 7 Trefl Sopot - JBC Olsztyn  27 : 50  MVP: Wojciech Fija³kowski

MECZ O 7M  Iskra Osieczna - Basket Koszalin 36 : 29  MVP: Jakub Janowicz
MECZ O 5M  AZS PWSZ Skierniewice - Wilki Morskie Szczecin 30 : 28  MVP: Mateusz Zarêba
MECZ O 3M  UKS 7N Trefl Sopot - Jedynka Ko¶cian  25 : 48  MVP  Igor Perzanowski
FINA£: Kormoran Sieraków - JBC Olsztyn 55 : 22 MVP: Maciej Karpiewski

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Sk³ad...druzyny...zdobyte...punkty....................
Wyró¿nienie trenera
1
 UKS KORMORAN SIERAKÓW
4 PALUSZAK KAMIL 33
5 NAJDER ALEKS  32
6 MOLIK MATEUSZ  13
7 SZCZECHOWIAK BARTOSZ  34
8 WITCZAK TYMON 41
9 NOWAK MARCEL  3
10 WYLEGA£A ERYK  31
11 ¦MIGLAK JAN  25  >>>>>>>>>>>>>>>>
12 WITCZAK NIKODEM  0
13 PAPE DANIEL  16
15 WAC£AWIK MIKO£AJ  42
16 KARPIEWSKI MACIEJ  25
17 WOJTANOWSKI JAKUB 12
18 DORO¯A£A KACPER  8
20 KUROWSKI OSKAR  10
TRENER: JAROS£AW CZEKA£A

2
 BASKET JUNIOR CLUB OLSZTYN

4 SZCZEPAÑSKI PIOTR  19
10 MRÓZ BARTOSZ   21
11 MIROWSKI KACPER  63
14 KOZ£OWSKI OLIWIER  42  >>>>>>>>>>>
17 MOJSKI JONASZ  8
23 CIUNEL JAKUB  3
31 SUCHECKI MAKS  16
35 SZUT MICHA£  8
55 FIJA£KOWSKI WOJCIECH  19
99 MORDAS JAN  2

TRENER: RAFA£ KASPRZAK
3
 UKS 7 TREFL SOPOT

4 SZWICHTENBERG-KOK£OWSKI   0
7 WIELOPOLSKI PIOTR  19
13 KOBIAK OLGIERD 25
14 G¡SIOROWSKI MATEUSZ 8
18 GRZYMA£A OSKAR 0
21 SOBOL MICHA£ 50
22 MAZUROWSKI PRZEMYS£AW 10 >>>>>>>
23 PERZANOWSKI IGOR 39
24 KULWAS BART£OMIEJ 14
34 BORKOWSKI OSKAR 38
99 JAKUBEK MIKO£AJ 2
4
 UKS JEDYNKA KO¦CIAN

4 KAJETAN FRYDRYCH  16
6 WALKOWIAK SERGIUSZ 0
7 WOJCIECHOWSKI CZAREK  18 >>>>>>>>>

8 KLUPIEÆ NIKODEM  3
9 KA¬MIERCZAK HUBERT  28
10 KRÊGLEWSKI BARTOSZ  10
11 PUKACKI CZAREK  6
12 WOJDOWSKI NIKODEM  10
13 NOWAK STASIU  18
14 MEJZA DOMINIK  0
15 FRYDRYCH NIKODEM  19
19 CIORGA £UKASZ  29

TRENER: D. MAJCHRZAK , J. HERTMANOWSKI
5
 AZS PWSZ SKIERNIEWICE

7 ZARÊBA MATEUSZ  45
22 GUZIK PAWE£ 6
11 DOMANOWSKI JAKUB  42
9 BIELIÑSKI KAMIL   4
21 TEOFILAK MICHA£  25
18 MARAT JAKUB 42
17 WÓJT JAKUB  8
19 GOLENIA ERYK  2
14 KWIATKOWSKI FILIP 0
6 MI¦KIEWICZ MIKO£AJ  2
10 SALOMON MIKO£AJ  0
12 ANDRASZEWSKI BARTOSZ  0
0 SADONICZYK JAKUB  0 >>>>>>>>>>>>>>

6
 WILKI MORSKIE SZCZECIN

0 ZNAMIEROWSKI OLIWIER  24
4 DÊBICZ ALEKSANDER  6
5 CZERNIEJEWSKI DAMIAN  4
9 KANIECKI NIKODEM  62
10  SUDO£ KACPER  14
13 NOSAL KRZYSZTOF  8
14 CIE¦LEWICZ MAKSYM  6
17  LOKS OSKAR  0
21 PIENIÊZNY JAKUB 2
23 KÊDZIERSKI IGNACY  43  >>>>>>>>>>>
24 STANECKI KRZYSZTOF 0
33 KOWALCZYK PAWE£ 0

TRENER: DZIERBA PAWE£
7

UKS ISKRA OSIECZNA

4 KUBACKI SIMON 8
5 NOLBRZYK PAWE£  0
7 MAÆKOWIAK STANIS£AW 14
8 WILK DAWID  4
9 GRZÊDZIACHOWSKI ADRIAN  4
10 JANOWICZ JÊDRZEJ 82 >>>>>>>>>>>>>
13 KOWALSKI MACIEJ  14
14 MAÆKOWIAK KACPER  40
24 NOWACKI FRANCISZEK 20
25  KU¦NIEREK JOACHIM 8
17 JANOWICZ JAKUB 2

TRENER JANOWICZ MACIEJ
ASYSTENT  TRENERA KUBACKI TOMASZ
8
 MKK BASKET KOSZALIN

4 WOJCIECHOWSKI NIKODEM  02
5 JAG£A DOMINIK  15
6 ¦LUSARCZYK MACIEJ  13
7 TARKOWSKI KACPER  10
8 O¯GA  IGOR 0
9 MAZUREK B£A¯EJ 4
10 MARTUSEWICZ DOMINIK  10 >>>>>>>>>
11 ¯ELAZOWSKI KUBA 2
12  MUSIA£ BARTEK 46
13 GROCHULSKI KUBA 6
14 SIEWRUK ANTEK 18
15 SKIBICKI MORAEL 2
16 KOSEWSKI MACIEK 0
8 LABUDA LAURA 0
17 £UKOJKO MARCEL  0
TRENER RAZIK KINGACzas gry i przepisy: 4 razy 10 minut brudnej gry(czas zatrzymywany na ostatnie 2 minuty czwartej kwarty), du¿e boisko, gra dwóch ró¿nych pi±tek w 1, 2 i 3 kwarcie, pozosta³e zgodne z PZKosz(bez rzutu za 3 pkt, bez 24 sekund, bez dodatkowego rzutu osobistego po koszu z faulem, obrona ka¿dy swego)

Nagrody: medale za miejsca I-III, puchary za miejsca I-VIII, wyró¿nienia indywidualne

                                                                  

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
a teraz na podbój PIVOT CUP 2007
a teraz na podbój PIVOT CUP 2007
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi