News: Klub Basket Team Opalenica ma juz 15 lat - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 20:04:42
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Klub Basket Team Opalenica ma juz 15 lat
Kluby
 Klub Basket Team Opalenica istnieje do 2000 roku. Od pocz±tku siedzib± i miejscem odbywania treningów i meczy klubowych oraz organizacji zawodów jest hala OSiR w Opalenicy. W pierwszych latach funkcjonowa³a dru¿yna seniorów graj±ca w III lidze oraz dru¿yna kadetów i m³odzików. Seniorzy wystêpowali do sezonu 2002/03, kiedy to wycofa³ siê sponsor dru¿yny walcz±cej co roku w bara¿ach o II ligê. Dru¿yny kadetów wygrywa³y ligê wojewódzk± na pocz±tki lat 2000 w sezonie 2000/01, 2001/2002. Od sezonu 2002/03 zaczêli wystêpowaæ w rozgrywkach m³odzicy i kadeci. Od tego czasu Klub przyj±³ politykê szkolenia dzieci i m³odzie¿y do wieku kadeta a nastêpnie oddawania najlepszych zawodników do du¿ych klubów z perspektyw± grania w I lub II lidze mêskiej oraz ekstraklasie. Ta strategia przynosi do tej pory bardzo dobre rezultaty. Do najwiêkszych z nich nale¿±:

Rozgrywki ligowe:

Sezon 2006/2007 – I miejsce – Wojewódzka Liga M³odzików M³odszych
Sezon 2007/2008 – I miejsce - Wojewódzka Liga M³odzików Starszych
                             ¼ FINA£U POLSKI
Sezon 2008/09 – I miejsce – Wojewódzka Liga Kadetów „B”
Sezon 2009/10 – I miejsce - Wojewódzka Liga Kadetów „A”
                         I miejsce w MISTRZOSTWACH POLSKI W KATEGORII KADET R. 2010
Sezon 2010/11 – I miejsce - Wojewódzka Liga M³odzików Starszych
 VI MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POLSKI W KATEGORII M£ODZIKA – R. 2011
Sezon 2011/12 – III miejsce – Wojewódzka Liga kadetów „A”
                         - II miejsce - Wojewódzka Liga kadetów „B”
I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE M£ODZIE¯Y – jako kadra Wielkopolski – 4 zawodników z Basket Team Opalenica
Sezon 2012/13 – Miejsce - Wojewódzka Liga Kadetów „A”
III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POLSKI KADETÓW – OPALENICA 2013
Sezon 2013/14 – III miejsce – Wojewódzka Liga Mini Kosza
Sezon 2014/15 – I miejsce po I rundzie Wojewódzkiej Ligi Mini Kosza – bez pora¿ki.
INNE TURNIEJE OGÓLNOPOLSKIE RÓ¯NYCH KATEGORII WIEKOWYCH W OSTATNICH PARU LATACH:

ROK 2012

- Ogólnopolski Turniej w Wielichowie – II miejsce
- Miêdzynarodowy IX Puchar Ba³tyku Gdañsk – IV miejsce
- X Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Gniezno – II miejsce
- Ogólnopolski Turniej Koszykówki w Wielichowie – I miejsce
- Ogólnopolski Turniej Opalenica Cup – I miejsce

ROK 2013
- Ogólnopolski Turniej Pierwszego Kroku Ostrów – II miejsce
- Ogólnopolski Turniej Mini Kosza z okazji Dnia Dziecka, Poznañ – VI miejsce
- Turniej Wielichowo Cup –

ROK 2014
- II Puchar KS Stal Ostrów Wlkp. – I miejsce
- IV Puchar Genera³a Ziêtka w Katowicach – I miejsce
- III Miêdzynarodowy Turniej Basketu J. Wartaka w Katowicach – V miejsce
- I Turniej Pierwszego Kroku – Ostrów Wlkp. – II miejsce
- XXXVI Ogólnopolski Turniej Mini Kosz – Poznañ Dzieñ Dziecka – I miejsce
- Ogólnopolski Turniej W³oc³awek Cup – II miejsce
- Turniej Mini Kosz w ¦remie – III miejsce
- Miêdzynarodowy Turniej Puchar Narodów w Bia³ymstoku – I miejsce
- Ogólnopolski Turniej BIOFARM CUP w Opalenicy – II miejsce

 WYCHOWANKOWIE BASKET TEAM OPALENICA, KTÓRZY NADAL KONTYNUUJ¡ KARIERÊ ZAWODOW¡:


Leszek Przygocki r. 81 – 2004 – 2006 PBG BASKET Poznañ I LM, obecnie OBRA KO¦CIAN II LM
- Piotr Przygocki r. 90 - OBRA KO¦CIAN II LM
- Hubert Pabian r. 89 – CZARNI S£UPSK w latach 2005 - 2011 – obecnie GTK GLIWICE 1 LM – by³y reprezentant kraju do lat 19
- Dawid Brêk r. 89 – KOTWICA KO£OBRZEG 2007 – 2010 – obecnie Miasto Szk³a Krosno1 LM
Zarówno Hubert Pabian jak i Dawid Brêk jako 16 – latkowie zadebiutowali w ekstraklasie mê¿czyzn.
- Miko³aj Stopierzyñski – ROSA RADOM 1 LM
- Albert Krawiec. 94 – AZS politechnika Poznañ II LM
-Bartosz Jakubowski – rozgrywki Akademicki
- Mateusz Brêk r. 94 – Biofarm 1 LM
- Szymon Milczyñski r. 93 – by³y reprezentant kraju w kategoriach juniorskich – obecnie II LM Jamalex Leszno
-Rafa³ Milczyñski r. 94 – Tarnowia Tarnowo Podgórne – III LM
- Jêdrzej Fornalik r. 94 - Tarnowia Tarnowo Podgórne – III LM
- Piotr Wieloch r. 94 – BIOFARM Basket Poznañ – 1 LM
- Micha³ Skrzypek r. 97 - BIOFARM Basket Poznañ – wyjazd do USA
- Patryk Stankowski r. 97 - BIOFARM Basket Poznañ – 1 LM oraz dru¿yny juniorów (reprezentacja kraju na fina³ach ¶wiata w rozgrywkach 3x3 na Wêgrzech)                
- Miko³aj Kurpisz r. 98 - BIOFARM Basket Poznañ – 1 LM oraz dru¿yny juniorów – reprezentant kraju do lat 16 (MVP Turnieju fina³owego i reprezentant kadry narodowej 3x3 na Wêgrzech)
- Hubert Stopierzyñski r. 97 – ROSA RADOM II liga oraz dru¿yn juniorów
- Filip Fabian r. 97 – BASKET OBRA Ko¶cian dru¿yna juniorów i seniorów II LM
- Jakub Pi±tek r. 97 - BASKET OBRA Ko¶cian dru¿yna juniorów i seniorów II LM
- Mateusz Kaczmarek r. 97 - BASKET OBRA Ko¶cian dru¿yna juniorów i seniorów II LM, reprezentant Polski Kadry Zawodników z wad± s³uchu
-Dawid Gruszczyñski r 97 – BIOFARM Basket Poznañ – 1 LM oraz dru¿yny juniorów (reprezentant kadry narodowej U-18, uczestnik turnieju fina³ów mistrzostw ¶wiata w rozgrywkach 3x3 na Wêgrzech dodatkowo Dawid zaj±³ 4 miejsce w konkursie rzutów za „3” podczas fina³ów rozgrywanych na Wêgrzech).
Miko³aj, Dawid i Patryk wraz ze swoj± dru¿yn± Biofarm Poznañ wywalczyli w 2014 br±z w kategorii U-20 i srebro w kategorii U-18. Hubert Stopierzyñski w kategorii U-18 reprezentuj±c Rose Radom wywalczy³ czwarte miejsce.
Miko³aj, Dawid i Patryk wspólnie z koleg± z zespo³u Poznañskiego Szymonem Ry¿kiem wywalczyli z³oto w mistrzostwach Polski w rozgrywkach 3x3 i w tym samym sk³adzie reprezentowali Polskê na arenie ¶wiatowej.

BASKET TEAM OPALENICA – ORGANIZACYJNIE:

- MISTRZOSTWA POLSKI U – 16 – 2010
- MISTRZOSTWA POLSKI U – 16 - 2013
- ½ FINA£U MISTRZOSTW POLSKI U – 16 – 2010
- ½ FINA£U MISTRZOSTW POLSKI U – 14 – 2011
- TURNIEJE OGÓLNOPOLSKIE DLA KATEGORII M£ODZIE¯OWYCH – z roku na rok
- SYSTEMATYCZNA WSPÓ£PRACA Z KLUBAMI I LIGI I EKSTRAKLASY Z POZNANIA I WYBRZE¯A
- DOSTARCZANIE ZAWODNIKÓW DO KADR NARODOWYCH

Oprócz wychowanków BTO i obecnie graj±cych zawodnikach, niew±tpliwie warto wspomnieæ o Twórcy tych wielkich, jak na tak± ma³± miejscowo¶æ i ma³y klub sukcesów. To trener Aleksander Ziobro, lekkoatleta z wykszta³cenia, medalista Mistrzostw Polski w biegach ¶redniodystansowych i wielokrotny uczestnik biegów maratoñskich. To on swoim uporem, zaanga¿owaniem i prac± a czêsto i niekonwencjonalnymi metodami, zara¿a dzieci do ca³kowitego po¶wiêcenia siê koszykówce. Gdyby zliczyæ procentowo zawodników Basket Team Opalenica, którzy kontynuj±   kariery koszykarskie do ogólnej liczby zawodników, których trenowa³ Aleksander Ziobro, móg³by to byæ najlepszy wynik w¶ród trenerów w Polsce !!


OPALENICKI BASKET NA FB

BASKET TEAM OPALENICA NA FB


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
18
18
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi