News: V MTB rocznik 2005 Katowice 4-6.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 17:07:17
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V MTB rocznik 2005 Katowice 4-6.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 V Jubileuszowy Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki Ch³opców im Jana Wartaka   U-11 Mini koszykówka - rocznik 2005 i m³odsi 

Zawody rocznika 2005 przyci±gnê³y jedne z najlepszych ekip w kraju i zza granicy. Pierwsze 7 dru¿yn by³o niezwykle wyrównanych, podejrzewam ¿e gdyby turniej mia³ byæ rozegrany za dwa tygodnie to mogliby¶my mieæ zupe³nie inne rozstrzygniêcie.

W wielkim finale spotka³y siê zespo³y z E³ku i Komorowa. Te dwa zespo³y nie tak dawno rywalizowa³y  miêdzy sob± na turnieju w E³ku. Wtedy to gospodarze Nenufar 5 E³k   przegrali u siebie pó³finale z UKS Komorów. Ch³opcy Edwarda Traskowskiego bardzo chcieli siê odegraæ   w Katowicach i to im siê uda³o. Pod wodz± do¶wiadczonego trenera Edwarda Trzaskowskiego kontrolowali przebieg spotkania. Zawodnicy z Komorowa przeszli przez zawody jak burza, nikt nie postawi³ im trudnych warunków, niemniej w finale nie mieli odpowiedzi na Brajana Mroczkowskiego i pozosta³ych ch³opaków z E³ku.

W meczu o trzecie miejsce UKS SP 27 Katowice wygra³ pewnie, przejmuj±c kontrole od drugiej po³owy. Bardzo ciekawie wygl±da³a rywalizacja pary Kuczawski – Siemieniec. Obaj nieco poobijani zagrali dobre spotkanie.

W meczu o pi±te spotkanie Zastal Zielona Góra wysoko wygra³ z Górnikiem Wa³brzych. Oba zespo³y na pewno w perspektywie paru lat bêd± nale¿a³y do czo³ówki w kraju, widaæ by³o postêp w ka¿dym ich meczu.

Siódme miejsce nale¿a³y do Snakes Ostravy, którzy do¶æ g³adko wygrali z £om¿±. Zespó³ z zagranicy w æwieræfinale gra³ kosz za kosz z E³kiem i na pewno przy innym ustawieniu grup móg³by pretendowaæ do medalu.

MVP zawodów zosta³ wybrany Brajan Mroczkowski, który przede wszystkim zas³yn±³ ze ¶wietnej gry w pó³finale z gospodarzami gdzie wielokrotnie trafia³ za 3 punkty. Wspomniany mecz je¶li chodzi o emocje, by³ nazwany „ma³ym” fina³em. By³o to naprawdê niesamowite widowisko z ogromnymi emocjami i wieloma zwrotami akcji.

Na prze³omie marca/kwietnia UKS SP 27 Katowice bêdzie organizowa³ kolejne zawody rocznika 2005. Organizatorzy ju¿ teraz zapraszaj± do przyjazdu.

FOTO GALERIA ROCZNIK 2004 i 2005


Mecz o VII miejsce:
Gdynia - Komorów II 33 - 20
Mecz o IX: miejsce: Cieszyn - Ko¶cian 14 - 32
Mecz o VII miejsce: Ostrava - £om¿a 35 - 4
Mecz o V miejsce: Zielona Góra - Wa³brzych  44 - 16
Mecz o 3 miejsce: Katowice - Wieliczka 41 - 29
Fina³: E³k - Komorów I   34 - 25


 Klasyfikacja koñcowa:

1. Nenufar 5 E³k
2. UKS Komorów I
3. UKS SP 27 Katowice
4. UKS Regis Wieliczka
5 Zastal Zielona Góra
6 Górnik Wa³brzych
7 Snakes Ostrava
8. UKS 4 £om¿a
9. UKS Jedynka Ko¶cian
10. MOSIR Cieszyn
11 Sharks Gdynia
12 UKS Komorów II
 MVP Turnieju: 
Brajan Mroczkowski 
(Nenufar 5 E³k)

***** 5 Gwiazdeczek Turnieju
* Rafa³ Szpakowski - Zastal Zielona Góra
* £ukasz Siemieniec - Regis Wieliczka
* Kajetan Kuczawski - UKS SP 27 Katowice
* Franciszek Szular - UKS Komorów I
* Filip Pó³bratek - UKS Nenufar 5  E³k

Najlepsi zawodnicy dru¿yn
UKS SP 27 Katowice - Micha³ Mañka
uks 4 £om¿a - Karol Kowalewski
UKS Komorów I - Filip Kowalczyk
UKS Komorów II- Karol Skrêtowski
rEGIS Wieliczka - Jan Krupa
BK Ostrava - Pawel Bentkowski
UKS Nenufar 5 E³k - Maksymilian Wilczewski
MOSiR Cieszyn - Miko³aj Szojda
Sharks Gdynia - Jan Czy¿ewski
Górnik Wa³brzych - Jakub Warmi³³o
SKM Zastal Zielona - Góra Milan
UKS Jedynka Ko¶cian - Kuba Ci±¿kowsk

GRUPA A          
Katowice - Ko¶cian 61 - 19
Ostrava - Katowice 32 - 52
Ostrava - Ko¶cian 48-5

1 UKS SP 27 Katowice 4 pkt.
2 Snakes Ostrawa  3 pkt.
  
3 UKS Jedynka Ko¶cian  2 pkt.      

GRUPA B
E³k -Zielona Góra 46-27
E³k - Komorów II 58-10
Zielona Góra - Komorów II 54-14

1 Nenufar 5 E³k  4 pkt.
2 Zastal Zielona Góra  3 pkt.

3 UKS Komorów II  1 pkt.

GRUPA C
Wa³brzych - Cieszyn 29-22
Wa³brzych - Komorów I 6 - 38
Komorów I - Cieszyn 61-11

1 UKS Komorów I  4 pkt.
2 Górnik Wa³brzych 3 pkt.

3 MOSiR Cieszyn  2 pkt.

GRUPA D
£om¿a - Gdynia 36 - 7
Wieliczka - Gdynia 74-3
£om¿a - Wieliczka 4-40

1 UKS Regis Wieliczka  4 pkt.
2 UKS 4 £om¿a  3 pkt.
3 Sharks Gdynia  2 pkt.

Æwieræfina³ 
Katowice - Zielona Góra  34 - 26
E³k -Ostrava 31 - 25
Komorów I - £om¿a 41 - 6
Wa³brzych - Wieliczka 17 - 36

Play off V- VIII

Zielona Góra - Ostrava 28 - 24
£om¿a - Wa³brzych 8 - 15

Pó³fina³y
E³k - Katowice 40 - 43 (OT)
Komorów I - Wieliczka 42 - 16

Play-Off  IX- XII
Cieszyn - Gdynia 50 - 14
Komorów II - Ko¶cian 17 - 3


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9 Walczak Marek PYRA Poznañ
9 Walczak Marek PYRA Poznañ
Kadra Polski rocznik 1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi