News: XI Pivot Cup ch³. i dz. rocz. 2004 i 2005 ¯yrardów 27-30.XII.2015 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 22 2020 16:18:33
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XI Pivot Cup ch³. i dz. rocz. 2004 i 2005 ¯yrardów 27-30.XII.2015
Turnieje Podsumowanie
 XI MIÊDZYNARODOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI
PIVOT CUP ¯YRARDÓW 2015 ZAKOÑCZONY

       
20 zespo³ów m³odzie¿owych, ponad 250 uczestników, 50 meczy rozgrywanych na terenie hali sportowej AQUA w dwóch kategoriach wiekowych (dziewczêta i ch³opców z rocznika 2004/5), to liczby okre¶laj±ce rozgrywany w dniach 27-30.12.2015 w ¯yrardowie XI Miêdzynarodowy Festiwal Koszykówki PIVOT CUP.

Impreza zorganizowana przez M³odzie¿owy Klub Koszykówki przy wspó³pracy z UKS „Trójka” ¯yrardów oraz ZSP nr 3 w ¯yrardowie by³a tak, jak wcze¶niejsze Festiwale, jedn± z najwiêkszych tego typu imprez dla m³odych adeptów koszykówki zorganizowanych w Polsce.
W czasie fina³ów kibice wype³nionej po brzegi hali sportowej AQUA w ¯yrardowie mogli nie tylko obserwowaæ sportowe zmagania najlepszych ekip – fina³y obu kategorii wiekowych, ale te¿ podziwiaæ zdolno¶ci koszykarskie zaproszonych go¶ci, którzy na czele z Ministrem Sportu i Turystyki Witoldem Bañk±, Prezesem Polskiego Zwi±zku Koszykówki Grzegorzem Bachañskim i Prezydentem ¯yrardowa Wojciechem Jasiñskim wziêli udzia³ w konkursie „Rzut z VIP-em”. W dniu fina³ów zorganizowano wiele atrakcji dla kibiców, podczas zakoñczenia wrêczono mnóstwo nagród dla uczestników (ka¿dy uczestnik wyjecha³ z poka¼n± torb± upominków), w¶ród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe. Wybrano MVP oraz All Star ka¿dej kategorii, a wyró¿nieni otrzymali atrakcyjne nagrody. Jak co roku zapewne nikt z obecnych nie czu³ siê zawiedziony opuszczaj±c ¯yrardów, mecze fina³owe dostarczy³y niezliczonej ilo¶ci emocji kibicom i sympatykom koszykówki, a zawodnikom wielu ³ez szczê¶cia. Ju¿ teraz wielu z nich deklarowa³o swój udzia³ kolejnej edycji Festiwalu.Festiwal odby³ siê dziêki poparciu i zaanga¿owaniu wielu osób, przede wszystkim gor±ce podziêkowania nale¿± siê Prezydentowi ¯yrardowa Wojciechowi Jasiñskiemu, który obj±³ imprezê patronatem, udostêpni³ placówki o¶wiatowe i obiekty sportowe na potrzeby dorocznego ¦wiêta M³odzie¿owej Koszykówki.
PIVOT CUP to ogromne przedsiêwziêcie logistyczne, tylko dziêki zaanga¿owaniu instytucji i pracy wielu osób uczestnicy Festiwalu s± zawsze zadowoleni z warunków pobytu na obiektach imprezy. W tym miejscu wielkie podziêkowania nale¿± siê Miros³awie Barañskiej, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Publicznych nr 3 w ¯yrardowie, która wspar³a Festiwal logistycznie. To dziêki jej osobistemu zaanga¿owaniu i ofiarno¶ci pracowników szko³y organizacja tegorocznego Festiwalu by³a na najwy¿szym poziomie.
Osoba, której nale¿± siê szczególne podziêkowania za olbrzymi wk³ad w organizacjê tegorocznego ¦wiêta Koszykówki PIVOT CUP to Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w ¯yrardowie - Robert Janiszewski, dziêki któremu wszyscy uczestnicy Festiwalu wyje¿d¿ali z ¯yrardowa z wielk± ochot± powrotu na kolejn± edycjê imprezy. 

FOTO ORGANIZATOR

FOTO GALERIA
       
 MVP - Najlepsi Zawodnicy Festiwalu:

Kategoria 2004 ch³opcy       ERYK G¡SIÑSKI – UKS Trójka ¯yrardów
Kategoria 2005 ch³opcy       JAKUB UCIESZYÑSKI – MKS D±browa Górnicza
Kategoria 2004 dziewczêta  ZUZANNA STEFANKIEWICZ – UKS Trójka ¯yrardów
Kategoria 2005 dziewczêta  MILENA JURKIEWICZ – UKS Trójka ¯yrardów II

Zwyciêzcy konkursów:

1Rzuty Osobiste Trenerów  DARIUSZ HARASYMIUK – SP 38 STRAT Lublin
Rzuty Osobiste Zawodników ANTONI JURASZEWSKI – MKS Grójec
Rzuty z Trzech Pozycji NATALIA KIERY£ – MKK Soko³ów Podlaski
Rzut z VIP-em PIOTR KACZANOWSKI i JAROS£AW GEJCYG – UKS Trójka ¯yrardów

OSTATECZNA KLASYFIKACJA

 DZIEWCZÊTA 2004/5
1 UKS TRÓJKA ¯yrardów MVP – Aleksandra Kryñska

2 MKK Soko³ów Podlaski MVP – Ewa B³oñska
3 BC VIKTORIA Grodno MVP – Katarzyna Nowuk
4  UKS TRÓJKA ¯yrardów II MVP – Oliwia Stawczyk         
5 AZS UMSC Lublin MVP – Wiktoria Kusiak
6 UKS DWÓJKA Rogo¼no MVP – Nikola Gust
7 AKADEMI KOSZYKÓWKI ¦wiecie  MVP – Julia Miraszewska
8 UKS 4 £om¿a MVP – Aleksandra Modzelewska

DZIEWCZÊTA 2005
I UKS TRÓJKA ¯yrardów II       

MKK Soko³ów Podl.    UKS TRÓJKA ¯yrardów II    61 - 15
AZS UMCS Lublin    AK ¦wiecie      46 - 10
UKS 4 £om¿a    UKS DWÓJKA Rogo¼no      15 - 54
UKS TRÓJKA ¯yrardów I    BC VIKTORIA Grodno     45 - 31
MKK Soko³ów Podl.    AK ¦wiecie      89 - 14
AZS UMCS Lublin    UKS TRÓJKA ¯yrardów II      30 - 34
UKS TRÓJKA ¯yrardów I    UKS DWÓJKA Rogo¼no     80 - 19
BC VIKTORIA Grodno    UKS 4 £om¿a     81 - 12
MKK Soko³ów Podl.    AZS UMCS Lublin      67 - 13
UKS TRÓJKA ¯yrardów II    AK ¦wiecie     39 - 17
UKS TRÓJKA ¯yrardów I    UKS 4 £om¿a     80 - 5
BC VIKTORIA Grodno    UKS DWÓJKA Rogo¼no     52 - 15
UKS DWÓJKA Rogo¼no   AK ¦wiecie        33 - 16
UKS 4 £om¿a    AZS UMCS Lublin     5 - 45
UKS TRÓJKA ¯yrardów I   UKS TRÓJKA ¯yrardów II     87 - 22
BC VIKTORI Grodno   MKK Soko³ów Podlaski     32 - 34

o 7 miejsce  UKS 4 £om¿a      AK ¦wiecie  19 - 32
o 5 miejsce    UKS DWÓJKA Rogo¼no      AZS UMCS Lublin  18- 30
o 3 miejsce    BC VIKTORI Grodno      UKS TRÓJKA ¯yrardów II  54 - 17
Fina³              UKS TRÓJKA ¯yrardów I      MKK Soko³ów Podlaski  37 - 19       

 CH£OPCY 2004/5
1 UKS TRÓJKA ¯yrardów  MVP – Mateusz Towarek
2 MKS Grójec MVP – Jakub Paku³a
3 UKS Komorów I MVP – Franciszek Szular
4SP 38 START Lublin MVP – Kacepr Wawrzusiszyn
5 MKS Pruszków MVP – Marcin Jakóbowski
6 MKS D±browa Górnicza MVP – Stanis³aw Pelz
7 TWARDE PIERNIKI Toruñ II MVP – Pawe³ Sowiñski
8 UKS TRÓJKA ¯yrardów  2005 I MVP – Marcel Gacki
9 TWARDE PIERNIKI Toruñ I MVP – Marcel Drozdowski
10 MUKS BASKET Warszawa MVP – Tomasz Zarêba
11 UKS Komorów II MVP – Bartek Cocyk
12 UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 II MVP – Gabriel Choróbski

CH£OPCY 2005
I MKS D±browa Górnicza


UKS TRÓJKA ¯yrardów 2004    MKS Grójec    41 - 36
SP 38 START Lublin    UKS Komorów II    44 - 4
UKS Komorów I    MKS D±browa Górnicza     64 - 37
MKS Pruszków    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 II     93 - 4
MKS Grójec    MUKS BASKET Warszawa   52 - 24
TWARDE PIERNIKI Toruñ 2004    UKS Komorów I     28 - 56
MKS Pruszków    TWARDE PIERNIKI Toruñ 2005   56 - 50
UKS Komorów II    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 I    19 - 24
UKS TRÓJKA ¯yrardów 2004    MUKS BASKET Warszawa    117 - 17
TWARDE PIERNIKI Toruñ 2004    MKS D±browa Górnicza   35 - 39
TWARDE PIERNIKI Toruñ 2005    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 II     90 - 4
SP 38 START Lublin    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 I       47 - 15
UKS TRÓJKA ¯yrardów 2004    TWARDE PIERNIKI Toruñ 2005   75 - 18
UKS Komorów I    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 I      63 - 11
MKS Grójec    MKS Pruszków      30 - 19
MKS D±browa Górnicza   SP 38 START Lublin   29 - 31
TWARDE PIERNIKI Toruñ - MKS D±browa Górnicza     43 - 49
MKS Pruszków   UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 I     70 - 15
UKS TRÓJKA ¯yrardów 2004    SP 38 START Lublin    80 - 18
MKS Grójec   UKS Komorów I   38 - 19
MUKS BASKET Warszawa    TWARDE PIERNIKI Toruñ 2004  24 - 45
UKS Komorów II    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 I I       24 - 7
MUKS BASKET Warszawa    UKS Komorów II    38 - 11
TWARDE PIERNIKI Toruñ 2004   UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005  84 - 3
MUKS BASKET Warszawa    UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 63 - 4
TWARDE PIERNIKI Toruñ 2004   UKS Komorów II 41 - 13

o 7 miejsce  TWARDE PIERNIKI Toruñ 2005 - UKS TRÓJKA ¯yrardów 2005 I   66 - 19
o 5 miejsce  MKS Pruszków  -  MKS D±browa Górnicza 40 - 24
o 3 miejsce  UKS Komorów I -  SP 38 START Lublin    43 - 24
Fina³ UKS TRÓJKA ¯yrardów  -  MKS Grójec  37 - 32

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Micha³ Klimek AZS Katowice r.95.
Micha³ Klimek AZS Katowice r.95.
Sylwetki zawodników r.1995
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi