News: Liga Wiatrów Polska - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 06:01:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Liga Wiatrów Polska
Ligi Amatorskie

 Liga Wiatrów to jedyna liga, w której najwa¿niejsi s± zawodnicy. Zaczynasz z czyst± kart± i liczy siê tylko to co poka¿esz na Drafcie

Bêdziesz mia³ trenera
Obejrzysz swoje akcje
Sprawdzisz statystyki
Przeczytasz recapy
W ka¿dym meczu masz gwarantowane przynajmniej 15 minut gry

Od czterech lat LW dzia³a w Warszawie, teraz ruszamy w Twoim mie¶cie. Na koniec zagramy fina³ ogólnopolski. Zagra³a ju¿ masa zawodników bez klubowej przynale¿no¶ci, ale równie¿ graczy klubowych. W obozach letnich Draft Camp wziê³o udzia³ ponad 600 zawodników z ca³ej Polski.

Zapisy tylko indywidualne, Trójmiasto i Warszawa do 4 grudnia, Kraków i Wroc³aw 9 grudnia!  ZAPISZ SIÊ

Uczestnicy

Nieklubowi - dla Was to miejsce, ¿eby pograæ w zorganizowany basket.
Klubowi - grasz mniej ni¿ by¶ chcia³ w swoim klubie? Tutaj siê ograsz, nauczysz siê byæ liderem. Nie obowi±zuje przynale¿no¶æ klubowa, udzia³ nie wyklucza gry w rozgrywkach dzielnicowych.
 
Terminy
 • Zg³oszenia: 4 grudnia/9 grudnia - ostateczny termin zg³oszeñ, do tego czasu musimy otrzymaæ równie¿ wp³atê
 • Draft: 5 grudnia sobota Warszawa
  6 grudnia niedziela Trójmiasto,
  13 grudnia niedziela Kraków i Wroc³aw 
  ok. 15:00 Draft
Mecze

niedziele miêdzy 15:00 a 18:00
Kraków: ul. Katowicka 28 - SP 50, koniec 20 lutego
Trójmiasto:  Al. Zwyciêstwa 12 - Politechnika Gdañska, koniec 30 stycznia
Wroc³aw: ul. Przesmyckiego 10 - Uniwersytet Wroc³awski, koniec 20 lutego
soboty miêdzy 15:00 a 18:00
Warszawa: ul. Koncertowa 4 - GIM 92, koniec 12 marca
gramy tylko w swoim mie¶cie! z pominiêciem ferii szkolnych
 
Draft

Sedno Ligi Wiatrów. Nie zg³aszasz siê do wybranej przez siebie dru¿yny, ani ze swoimi kumplami. Bierzesz udzia³ w treningu, podczas którego grasz mecze i wykonujesz æwiczenia. Trenerzy wszystkich dru¿yn ogl±daj± dostêpnych zawodników i tak jak w NBA dobieraj± ich do swoich dru¿yn. Dziêki temu wszystkie mecze s± wyrównane. 
 
Masz zapewnione
 • 4-5 meczów 4x15 minut (Trójmiasto, Kraków, Wroc³aw) 6-8 meczów (Warszawa)
 • przynajmniej 15 minut na parkiecie
 • trenera dru¿ynowego
 • koszulkê draftow± (nowi zawodnicy)
 • opiekê medyczn±
 • w przypadku nie dostania siê do dru¿yny zwrot wpisowego (minus 35 z³ kosztów Draftu)
 • trening dru¿ynowy (wiêkszo¶æ dru¿yn organizuje te¿ dodatkowe treningi we w³asnym zakresie)
 • poznanie nowych ludzi - mi³o widzieæ ile nowych przyja¼ni powsta³o podczas 10 sezonów LW w Warszawie
System video
 • skróty z ka¿dego meczu sezonu
 • nie przegapisz ¿adnej ciekawej akcji
 • zobacz kana³ 
ZAPISY KLIK
Kraków - 14 zg³oszeñ, jeszcze 26 do 4 dru¿yn
Trójmiasto - 19 zg³oszeñ, jeszcze 21 do 4 dru¿yn
Wroc³aw - 14 zg³oszeñ, jeszcze 26 do 4 dru¿yn
Warszawa - 33 zg³oszeñ, jeszcze 7 do 4 dru¿yn

Trójmiasto, Kraków, Wroc³aw: 140 z³ za ca³± ligê + koszulka (35z³, raz na wiele sezonów)
Warszawa: 185 z³ za ca³± ligê + koszulka (35z³, raz na wiele sezonów)
mo¿na odrobiæ wpisowe pisz±c statystyki na meczach - szczegó³y ligawiatrow@gmail.com
Zapiszcie siê we dwóch - jedna koszulka free od LW.

ZGODA
REGULAMIN
 

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnie



Rejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Dawid Sobania r.93 Tychy
Dawid Sobania r.93 Tychy
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi