News: Urodzinowy wywiad z Rajmundem Jagodziñskim - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 08 2020 03:40:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Urodzinowy wywiad z Rajmundem Jagodziñskim
Wywiady
 Jak zaczê³a siê Pana przygoda z koszykówk±?

Wracaj±c z treningu pi³ki no¿nej przed blokiem spotka³em kolegów z osiedla, którzy wybierali siê na pierwszy trening koszykówki – naborowy z og³oszenia w prasie, poniewa¿ bardzo lubi³em gry zespo³owe wybra³em siê z nimi. Okaza³o siê, ¿e zajêcia prowadzi mój kuzyn Ryszard Plaskiewicz, zatem pozosta³em przy koszykówce by³ to rok 1962.

Jest Pan wychowankiem klubu z ...?
 Torunia, a dok³adnie Akademickiego Zwi±zku Sportowego, któremu by³em wierny przez ca³± karierê zawodnicz±.

Czy by³y propozycje z innych klubów?
Tak, mia³em propozycjê z Kujawiaka W³oc³awek i z Lublinianki Lublin. Nie skorzysta³em z ¿adnej, mimo ¿e ta ostania naprawdê by³a bardzo korzystna.

Z jakimi trenerami mia³ Pan przyjemno¶æ wspó³pracowaæ?

Pierwszym trenerem by³ Ryszard Plaskiewicz, nastêpnie w kategorii junior Jerzy Grecki. W dru¿ynie seniorskiej Edward Kucza, Ryszard Olszewski, Kazimierz Kleczkowski i Adam Lenius.

Z jakim numerem gra³ Pan na co dzieñ?
W 1 lidze gra³em z numerem 9, a po spadku do 2 ligi z 7

Jakie by³o najdalsze miejsce na boisku, z którego Pan trafi³?

 Podczas towarzyskiego spotkania z Akademick± dru¿yn± z Francji -ACE trafi³em w ostatniej sekundzie z po³owy boiska.

Jakie jest Pana marzenie zwi±zane, z koszykówk±?

Moim marzeniem jest, aby mój wnuk dost±pi³ zaszczytu gry w ekstraligowym zespole Twardych Pierników Toruñ, a co dalej niech on sam decyduje.

Z tego, co mi wiadomo po karierze zawodniczej poszed³ Pan w kierunku trenerki. Jacy s± Pana wychowankowie?
Pierwszym klubem, jaki trenowa³em by³y koszykarki Pomorzanina, spo¶ród których Maria Chyliñska i Ewa Jaroszewicz trafi³y do 1 ligowego AZS-u Toruñ. By³em równie¿ trenerem Wax-u Toruñ po ¶mierci Szczepana Waczyñskiego, gdzie trenowa³em ówczesnego kadeta i próbowa³em go ju¿ w dru¿ynie seniorów Adasia Waczyñskiego. W klubie tym równie¿ rozwin±³ swój talent czo³owy zawodnik AZS-u Toruñ Zbigniew Malinowski.

 Na jakiej pozycji gra³ Pan najczê¶ciej?
Ze wzglêdu na wzrost – 180cm i inny styl gry w tamtych czasach gra³em na pozycji rozgrywaj±cego.

Kto by³ dla Pana wzorem do na¶ladowania?
W tamtych czasach bardzo imponowa³ mi Wies³aw Langiewicz z Wis³y Kraków.

Co Panu w nim tak bardzo imponowa³o?

Bardzo imponowa³a mi jego technika. W jednym z meczy ,,zrobi³ mnie w konia''. Trener powiedzia³ mi, ¿e mam wy³±czyæ go z gry. Zawsze kry³em liderów przeciwnej dru¿yny. By³em gotowy na mijanie w prawo, a ten rzuci³ lewym hakiem i trafi³.

Jaki mecz i dlaczego zapad³ najbardziej w pañskiej pamiêci?

Najbardziej w pamiêci utkwi³ mi mecz z 2 ligi, gdzie podejmowali¶my na w³asnym parkiecie AZS Poznañ. Ju¿ do przerwy rzuci³em 18 punktów. Wtedy trener w drugiej po³owie zdj±³ mnie i da³ pograæ m³odszym kolegom. Po ponownym wej¶ciu na parkiet dorzuci³em jeszcze 4 oczka.

Jakie by³y Pana mocne strony na boisku?

Moj± najmocniejsz± stron± by³a mocna obrona oraz umiejêtno¶æ wspó³pracy ze ¶rodkowym w tym przypadku z Andrzejem Chmarzyñskim, który dostawa³ ode mnie wiele pi³ek.

Co by³o Pañsk± piêt± achillesow±?
Mia³em wysokie wymagania wobec siebie i nie zawsze by³em zadowolony z procentu celnych rzutów.

Jakie ma Pan rady dla m³odych utalentowanych graczy?
Trening, trening, trening, gra zespo³owa, mniej koz³owania i indywidualna praca.

Jak przygotowywa³ siê Pan do sezonu?
Gdy by³o lato sami æwiczyli¶my zabawowo na asfaltowym boisku wydzia³u Biologii i nauk o Ziemi. Nastêpnie w sierpniu je¼dzili¶my do Bachotka lub niekiedy do o¶rodka AZS do Wilkasów ko³o Gi¿ycka.
We wrze¶niu rozgrywali¶my du¿o meczy sparingowych i mieli¶my tzw. obóz dochodzeniowy w Toruniu, gdzie 3 razy w tygodniu mieli¶my po 2 treningi dziennie, a w pozosta³e po jednym.

Po trenerce zosta³ Pan sêdzi±, z czasem bardzo cenionym w ¶wiecie koszykarskim i nie tylko. £atwiej siê gra czy sêdziuje?

Zdecydowanie ³atwiej siê gra.

Teraz pytanie nawi±zuj±ce do okresu ¶wi±tecznego. Czy przy wigilijnym stole w Pañskiej rodzinie poruszane s± tematy zwi±zane z koszykówk±?
Oczywi¶cie, ¿e tak.

 Choinka sztuczna czy prawdziwa?
Prawdziwa.

Kto zabija karpia?
Kupuje zabitego.

Barszcz z uszkami czy kutia?

Barszcz z uszkami.

Kevin sam w domu czy Grinch: ¦wi±t nie bêdzie?
Kevin sam w domu.

Na koniec naszej rozmowy poproszê o dokoñczenie zdania. Koszykówka to...

 ... gra dla ludzi inteligentnych.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
3
3
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi