News: U-20 MP 2016 JUNIORZY STARSI rocz.1996/97 przed æwieræfina³ami - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 23 2020 09:24:40
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U-20 MP 2016 JUNIORZY STARSI rocz.1996/97 przed æwieræfina³ami
U-20 Juniorzy St.
Koñcz± siê rozgrywki Juniorów Starszych.18 Stycznia Okrêgi musz± zg³osiæ zespo³y do rozgrywek Centralnych.W tym roku 32 dru¿yny. Do walki o Mistrzostwo Polski U-20 (Junior Starszy) w sezonie 2015/2016 zg³osi³y siê 46 dru¿yny z 13 województw (rok temu 44). Do rozgrywek nie zg³osi³y siê trzy województwa  (¦wiêtokrzyskie, Podlaskie, Warmiñsko-Mazurskie)

czekamy na informacje o turniejach strefowych z udzia³em zawodników SMS PZKosz Cetniewo

TERMINY
18.I.2016 zg³oszenie zespo³ów do rozgrywek centralnych
20.I.2016 Przyznanie organizacji æwieræfina³ów
29-31.I.2016 Æwieræfina³y
1.II.2016  losowanie pó³fina³ów
3.II.2015 przyznanie organizacji pó³fina³ów
12-14.II.2016 Pó³fina³y
17.II.2016 przyznanie organizacji Fina³ów
24-28.II.2015  Fina³y  - Organizator Wroc³aw

W rozgrywkach MP U20 sezon 2015/2016 udzia³ dla 32 dru¿yn

Mistrzowie stref 1-4 (Wed³ug rakingu rozgrywki Centralne rozpoczn± od pó³fina³ów, dru¿yny z miejsc 2-4 od æwieræfina³ów

1. Strefa Dolno¶l±skie (51,63) – Lubuskie (13,34) = 64,97 (4 dru¿yny)
2. Strefa Mazowieckie (50,43) – Podlaskie (7,73) = 58,16 
(4 dru¿yny)
3. Strefa Pomorskie (47,27) – Warmiñsko-Mazurskie (6,87) = 54,14
(4 dru¿yny)
4. Strefa Wielkopolskie (28,02) – Zachodniopomorskie (7,14) = 35,16
(4 dru¿yny)

Mistrzowie stref 1-4 (Wed³ug rankingu) oraz druzyny z miejsc 2-3 rozgrywki Centralne rozpoczn± od æwieræfina³ów

5. Strefa Kujawsko-Pomorskie (21,18) – £ódzkie (9,37) = 30,55
(3 dru¿yny)
6. Strefa ¦l±skie (23,26) – Opolskie (3,45) = 26,71
(3 dru¿yny)
7. Strefa Ma³opolskie (15,88) – ¦wiêtokrzyskie (1,43) = 17,31
(3 dru¿yny)
8. Strefa Podkarpackie (6,34) – Lubelskie (6,65) = 12,99
(3 dru¿yny)

WIÊCEJ INFORMACJI

Kto Faworytem do Mistrza Polski ? Jakie sk³ady zespo³ów - kto uby³ kto doszed³
czekamy na wasze ciekawe komentarze


KLASYFIKACJA KOÑCOWA  MP U18 rocznika 1996 i m³. sezon 2013/2014:

1 Trefl Sopot
2 WKK Wroc³aw
3 Novum/Astoria Bydgoszcz
4 TKM W³oc³awek
5 Basket Kwidzyn
6 WKS ¦l±sk Wroc³aw
7 Polonia Warszawa
8 Zastal Zielona Góra

W ubieg³ym roku MP U20 rocz.1995/96 wygra³ zespól Trefla Sopot (Fina³y odby³y siê w Gdyni)  Wspomnieñ czar

WSPOMNIEÑ CZAR MP U18 Wroc³aw 2014

WSPOMNIEÑ CZAR MP U16 Gdynia 2012

WSPOMNIEÑ CZAR MP U14 Warszawa 2010

ZAWODNICY ZAZNACZENI NA NIEBIESKO TO UCZNIOWIE SMS PZKOSZ CETNIEWO !

STREFA: WROC£AW  (7) Wspólna liga Dolno¶l±skie (6) Lubuskie (1)

1.¦l±sk I Wroc³aw 12 / 23 Pó³fina³
2.WKK Wroc³aw 12 / 22 Æwieræfina³
3 Zastal Zielona Góra 12 / 20 Æwieræfina³  (Kacper Makowski 99)
4.¦l±sk II Wroc³aw 12 / 18
5 Górnik Wa³brzych 12 / 16  Æwieræfina³
6.Gimbasket Wroc³aw 12 / 15
7.SPK B-Ball Dzier¿oniów 12 / 12


STREFA: WARSZAWA (5) Liga Mazowiecka (5)

1 Rosa Sport Radom 8 /16 pkt.  (Konrad i Daniel  Dawdo 99)
2 MKS Ochota Warszawa 8 /13
3 Legia Warszawa 8/ 12
4 Polonia Warszawa 8 / 11 (M. Kierlewicz 97, M. Samsonowicz 98, Jan Szymañski 98)    
5 UKS La Basket Warszawa 8 / 8
        
Bara¿ o I miejsce Polonia Warszawa - Rosa Radom 76 : 86

1 Polonia Warszawa Pó³fina³ / Pó³fina³
2 Rosa Radom  Æwieræfina³
3 MKS Ochota Warszawa Æwieræfina³
4 Legia Warszawa Æwieræfina³


STREFA: GDAÑSK (6) Pomorskie (6)

1 Asseco Gdynia 10 / 20 pkt.  Pó³fina³
2 Basket Kwidzyn 10 /16 pkt. Æwieræfina³ (Bassey Usendiah 97, Adrian Matyszkiewicz 99)
3 Trefl Sopot 10 / 16 pkt. Æwieræfina³ (Bartosz Majewski 97, Daniel Go³êbiowski 98, Maksymilian Jakubek 99)
4 SSK KMT Kobylnica 10 / 14 pkt. Æwieræfina³
5 GAMA Starogard Gdañski 10 / 13 pkt.
6 Politechnika Gdañska 10 / 11 pkt.

Bara¿ z udzia³em zawodników SMS PZKosz 16-17.02.20


STREFA: POZNAÑ (5) Wspólna liga Wielkopolskie (4) Zachodniopomorskie (1)

1 BIOFARM BJ POZNAÑ 
   7  /  14 Pó³fina³
2 MKS MOS KONIN    7  /  11 
3 MUKS KOTWICA 50 KO£OBRZEG    7  /  11 
4 BC OBRA KO¦CIAN    8  /  11 Æwieræfina³ 
5 KT KOSZ KALISZ    7  /  7  

OSTATNIE MECZE
16.I.2016 Kotwica 50 Ko³obrzeg - MKS MOS Konin  52 : 61
18.I.2016
Biofarm BJ Poznañ - Kotwica 50 Ko³obrzeg
KT Kosz Kalisz - MKS MOS Konin
STREFA: BYDGOSZCZ (7) Wspólna liga Kujawsko-Pomorskie (2) £ódzkie (5)

1 TKM W³oc³awek 12 / 23 pkt.    (Rafa³ Komenda 97)
2 Novum/Astoria Bydgoszcz  12 / 22 pkt.  (Miko³aj Ratajczak 97)  
3 Pro-Basket Kutno  12 / 20  pkt.  
4 £KS SG 1 £ód¼  12 / 18  pkt.
5 £KS SG 2 £ód¼  12 / 15  pkt.
6 Piotrcovia Piotrków Trybunalski  12 / 14  pkt.
7 Ksiê¿ak £owicz 12 / 13  pkt.

Uk³ad gier w finale strefowym:

o I miejsce TKM W³oc³awek - KK Astoria  58 : 70
o III miejsce: Pro-Basket Kutno -  £KS SG 1 £ód¼ 73 ; 50

1 Novum/Astoria Bydgoszcz  Æwieræfina³
2 TKM W³oc³awek Æwieræfina³
3 Probasket Kutno  Æwieræfina³


STREFA: KATOWICE (7) Wspólna liga ¦l±skie (6) Opolskie (1) 

1 MKS D±browa Górnicza 12 / 23 pkt.  Æwieræfina³
2 MKS Zabrze 12 / 21 pkt. Æwieræfina³
3 MKKS Rybnik 12 / 20 pkt.   Æwieræfina³
4 Pogoñ Prudnik 12 / 20 pkt.
5 Pogoñ Ruda ¦l±ska 12 /  16 pkt.
6 MCKiS Jaworzno 12 /  13 pkt.
7 MCKS Czelad¼ 12 / 12 pkt.


STREFA: KRAKÓW (3)  Ma³opolskie (3)

1 Wis³a Kraków  7 pkt.   Æwieræfina³
2 AZS AGH Kraków 7 pkt.  Æwieræfina³
3 Kadet O¶wiêcim   4 pkt.  Æwieræfina³
 

STREFA: RZESZÓW (6) Wspólna liga Podkarpackie (2) Lubelskie (4)

1 ZKS STAL Stalowa Wola 10 / 20  Æwieræfina³
2 SIARKA MOSiR Tarnobrzeg 
10 /  18    Æwieræfina³
3 START II Pi±tka Lublin 
10 /  15   Æwieræfina³ 
4 MKS START I Lublin SA     9     11    
5 BSK KADET Bia³a Podlaska     9     11    
6 KS POGOÑ Pu³awy 10 / 10

Komentarze
Arti dnia stycze 06 2016 20:14:14
Witam.Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich koszykarzy i sympatyków .Milo ,ze Zibi napisa³ o U-20 bardzo ³adna mapka jasno wskazuje ,¿e bardzo ma³o zespo³ów zosta³o zg³oszonych do rozgrywek.Myslê ,¿e czas co¶ z tym zrobiæ aby nie by³o gorzej !!! Mo¿e nale¿a³o by zmusiæ zespo³y ekstraklasy 1 ligi i 2 ligi aby przymusowo wystawi³y swoje zespo³y w tej kategorii wiekowej,przecie¿ m³odzi ch³opcy musz± gdzie¶ siê ogrywaæ ,bo w zespo³ach seniorskich graja bardzo ma³o lub siedz± na ³awce (zniechêcaj± sie i odchodz± od zawodowej koszykówki)A pó¿niej mamy problem wystawiæ reprezentacje czêsto naturalizujemy kilku obcokrajowców aby ew. zakwalifikowaæ siê do Mistrzostw Europy.Czy w Tauron Ekstraklasie za kilka lat bêd± graæ sami amerykanie ,litwini czy zawodnicy z ba³kanów. W inny dyscyplinach np p³ywanie czy lekka atletyka mamy rozgrywki MP - U-23 tylko po to aby zatrzymaæ i zmotywowaæ do treningu i startu m³odych ludzi,którzy chc± graæ i zarabiaæ na swoje utrzymanie !!! Zróbmy co¶ bo patrz±c na zarz±dzanie i organizacje w koszykówce to p³akaæ mi siê chce:nosmileys.mo¿e zarz±d PZKOSZ poprosi o pomoc PZS lub PZPRwP pozdrawiamsmiley
Pawcio dnia stycze 11 2016 13:23:40
Arti kiedy¶ my¶la³em podobnie i jak wiesz nie raz zwraca³em uwagê na to, ¿e po u18 przychodzi czas decyzji.Jednak ostatnio sporo siê zmieni³o, to co 3-4 lata temu by³o marzeniem 18 latka dzi¶ jest niemal prezentem.W Wa-wie s± w tym sezonie 4 zespo³y 2 ligi i jeden 1 ligi , sk³ady wszystkich 2 ligowych zespo³ow s± zdecydowanie m³odzie¿owe , do¶wiadczeni zawodnicy to rodzynki.Kiedy¶ granie w 2 lidze to by³o dla m³odego wyró¿nienie, szansa na wybicie wy¿ej, teraz to trenerzy siê prosz± ¿eby zawodnik raczy³ zagraæ. U22 w koszu by³oby karykaturalne.
Wracaj±c do meritum , powszechne granie m³odzie¿± w 2 lidze zdecydowanie poprawi³o perspektywy m³odych zawodników .To czy s± w stanie to wykorzystaæ i jak Kordalski pój¶æ wy¿ej to tylko w ich g³owach i rêkach.
Argument o graniu cudzoziemcami skomentujê tylko w taki sposób ¿e jeszcze w ¿adnym sezonie tylu m³odych nie dosta³o szansy w PLK i 1 lidze.
Pierwszy raz po zesz³orocznych MEU-20 w³a¶ciwie wszyscy kadrowicze mieli umowy PLK. Pozdrawiam
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Kadra Kujawsko-Pomorska r.95
Kadra Kujawsko-Pomorska r.95
Dru¿yny m³odziezowe w Polsce
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi