News: MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1996 i m³. ÆWIERÆFINA£Y 29-31.01.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Wrzesie 25 2020 01:48:57
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 Juniorzy Starsi rocz.1996 i m³. ÆWIERÆFINA£Y 29-31.01.2016
U-20 Juniorzy St.
 Krótkie podsumowanie Æwieræfina³ów MP U20

Krótkie podsumowanie Æwieræfina³ów MP U20
Z 24 zespo³ów do Pó³fina³ów awansowa³o 12 ( 7 dru¿yn z mocnych stref i 5 z s³abych stref)
Awansowali wszyscy gospodarze turniejów Æwieræfina³owych !

Na + Górnik Wa³brzych to jedyna dru¿yna która awansowa³a z 4 miejsce w strefie
Na - Stal Stalowa Wola to jedyny Mistrz Strefy który nie awansowa³ do pó³fina³ów
Nikt z ankieterów nie zgad³ prawid³owej 12 Pó³finalistów (nagrody nie bêdzie)

W ¿adnej z grup nie mieli¶my ,,uk³adu trójkowego,, trzy zespo³y z tak± sam± ilo¶ci± punktów

Nie by³o ¿adnej dogrywki, tylko w 5 spotkaniach koñcowy rezultat by³ poni¿ej 10 pkt ( w meczu Basket Kwidzyn - Stalowa Wola 1 pkt) Najwy¿szej pora¿ki dozna³ zespó³ Kadet/Cracovia przegrywaj±c z Treflem Sopot ró¿nica 85 pkt.

Po parkiecie ³±cznie biega³o 277 zawodników


Tylko 58 zawodników z rocznika dominuj±cego (1996) co nie daje nawet ¼ wszystkich uczestników æwieræfina³ów !

WKK Wroc³aw, Siarka Tarnobrzeg i  Kadet/Cracovia  nie mieli zawodników z rocznika 1996
Najm³odsi zawodnicy æwieræfina³ów: Mateusz Frankiewicz, Mateusz Podejko obydwoje z Gornika Wa³brzych oraz Stanis³aw Heliñski z MKS Zabrze ROCZNIK 2000

Królem strzelców æwieræfina³ów zosta³ Pawe³ Lasota z Kotwicy Ko³obrzeg
Najlepszy Eval +/- nale¿a³ do Karol Kutty z Astorii Bydgoszcz
Z parkietu nie schodzi³  (120 minut) Marek Grzegorzewski z MKS Zabrze
Najwiêcej pi³ek z tablic zebra³ Aleksander Dziewa z MKS MOS Konin
Najlepszym asystuj±cym æwieræfina³ów zosta³  January Sobczak (KKS Pro-Basket Kutno)
Królem bloków zosta³ mierz±cy 217cm Jakub Karwowski z  Trefla Sopot

W rozgrywkach MP U20 sezon 2015/2016 udzia³ dla 32 dru¿yn

 Grupa I Gospodarz: WKK Wroc³aw

MKS MOS Konin - MKS Ochota Warszawa 56:71
WKK Wroc³aw - SSK KMT Kobylnica 96:68
MKS Ochota Warszawa - SSK KMT Kobylnica 58:52
WKK Wroc³aw - MKS MOS Konin 72:34
SSK KMT Kobylnica - MKS MOS Konin 75:78
MKS Ochota Warszawa - WKK Wroc³aw 58:95  
   
1
  Vice Mistrz
Dolno¶laskie
Lubuskie
6
1997: Micha³ Kapa, Mateusz Gawlina, Szymon Kiwilsza
Karol Krucza³a, Piotr ¦cibisz, Patryk Wilk
1998: Micha³ Jêdrzejewski, Micha³ Jod³owski
Dominik Rutkowski, Kamil Fiedukiewicz, Jakub Kobel 
1999: Fryderyk Matusiak

Trener: Sebastian Potoczny, Tomasz Niedbalski
 
2
 III miejsce
Mazowieckie

10 zawodników
5
1996: Jan Bielecki, Konrad Karpiñski. Bart³omiej Kietliñski
Adam Nowakowski, Przemys³aw Tuzimek
1997: Dawid Bogusz, Patryk Ciesielski, Arkadiusz Stelmach 
Mateusz Rogucki, Sebastian Powier¿a
Trener: Marcin Siemoñski
 
  XXXXXXXXXXXXXX
   
3
  Vice Mistrz
Wielkopolskie
Zachodniopomor.

9 zawodników
4
1996: Adrian Grzelak, Filip Lorencki 
1997: Aleksander Dziewa, Kamil Grochowski,
Micha³ Miklaszewski
1998: Micha³ Hejosz, Filip Lenartowski, Szymon Zacharski
1999: Daniel Kotwasiñski

Trener: Grzegorz Zieliñski, Norbert Napiera³a

4

 IV miejsce
Pomorskie

11 zawodników
3
1996: Pawe³ Czerniawski, Przemys³aw Fuks, Pawe³ Sieradzki
Marek Zywert
1997: Seweryn D³ugosz, Maciej ¯mudzki, Marcin Wysocki
1998: Igor Goworek, Adam W±sowicz, Patryk Grze¶
1999: Robert Ludwiczuk

Trener: Robert Jakubiak


Grupa II Gospodarz: TS Wis³a Kraków
TKM W³oc³awek - SKM Zastal Zielona Góra 72:99
TS Wis³a Kraków - BC Obra Ko¶cian 72:52
SKM Zastal Zielona Góra - BC Obra Ko¶cian 65:41
TS Wis³a Kraków - TKM W³oc³awek 93:59
BC Obra Ko¶cian - TKM W³oc³awek 51:74
SKM Zastal Zielona Góra - TS Wis³a Kraków 68:43

  
 
 
1
  III miejsce
Dolno¶l±skie

12 zawodników
6
1996: Kamil Zywert, Konrad Mo³ek, Jakub Der
Wojciech Majchrzak, Szymon Szymañski, Adrian Polewiak 
1997: Marcel Ponitka,
1998: Adam Bednarczyk, Micha³ Ostrowski, Damian Pogoda
Kacper Traczyk
1999: Kacper M±kowski

Trener: Arkadiusz Miloszewski, Bogdan Onufrowicz

2
  Mistrz
Ma³opolskie

11 zawodników
5
1996: Sebastian D±bek, Jakub ¯aczek 
1997: Dawid Cepuchowicz, Jakub Natkaniec, Jakub Miszkurka  
1998: Damian Dyrda
1999: Micha³ Chrabota, Jan Graniczka , Alexander Rumian
Mateusz Szlachetka, Micha³ Pieni±¿ek

Trener: Piotr Piecuch

 
  XXXXXXXXXXXXXX
   
3
  Vice Mistrz
Kuj-Pom
£ódzkie

10 zawodników
4
1996: Adrian Warszawski, Kacper Wronkowski
1997: Adam Chojnacki, Bartosz Matusiak, Jakub Nowakowski 
1998: Szymon Æwikliñski, Dorian Frontczak, Rafa³ Komenda
Stefan Marchlewski, Micha³ K³ódkowski

Trener: Grzegorz Ko¿an


 
4

 IV miejsce
Wielkopolskie

12 zawodników
3
1996: Maciej Klimczok, Jan Sobiech, Miko³aj Rudawski
1997: Daniel Cha³upka, Mateusz Kaczmarek, Emil Rau,
Jakub Pi±tek
Norbert Harasimczuk, Stanis³aw Kiszka, Remigiusz Walczak
1999: Szymon Maciejewski, Miko³aj Rau
 


 Grupa III Gospodarz: Górnik Trans.eu Wa³brzych

KS Rosa Sport Radom - Górnik Trans.eu Wa³brzych 79:72
MKS Zabrze - MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg 61:73
KS Rosa Sport Radom - MKS Zabrze 98:39
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - Górnik Trans.eu Wa³brzych 59:87
MUKS Kotwica 50 Ko³obrzeg - KS Rosa Sport Radom 56:69
Górnik Trans.eu Wa³brzych - MKS Zabrze 96:80


  
 
 
1
  Vice Mistrz
Mazowieckie

12 zawodników
6
1996: Jasiñski Patryk, Bojanowski Maciej
1997: Ko³akowski Filip, Wydra Patryk, Druszcz Mateusz,
Stopierzyñski Hubert, Pabianek Artur, Bejnar Kacper,
Orêbski Damian, W±troba Wojciech, Pluta Mateusz
1999: Waniewski Kamil
 
2
 IV  miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie

13 zawodników
5
1996: Szymon Kurzepa
1997: Dominik Dargacz, Marcin Jeziorowski, Micha³ Kaczuga
£ukasz Ko³aczyñski, Maciej Krzymiñski, Pawe³ Smoleñ,
Damian Durski
1998: Bart³omiej Szmidt
1999: Nikolas Bêdzitko, Dawid Tyszka
2000: Mateusz Frankiewicz, Mateusz Podejko
 
  XXXXXXXXXXXXXX
   
3
 III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopom

11 zawodników
4
1996: Pawe³ Lasota, Marcin Goiñski
1997: Krzysztof Urban, Oskar Blaszkiewicz
Mateusz Przêzak
1998: Pawe³ Banachowicz, Marcin Kolek 
1999: Tomasz Michalczyk, Jan ¦witaj, Jan Gryczka 
2000: Dawid W³odarczyk

Trener: Jakub ¯abczak
 
4
  Vice Mistrz
¦l±skie
Opolskie

12 zawodników
3
1996: Garbecki Jakub, Kostecki Jakub, Chor±¿ak Jakub,
Æwiel±g Pawe³, Jankowski Jan, Grzegorzewski Marek
1997: Pa³aszewski Daniel, Kossman Hubert
1998: Heliñski Jan
1999: Michalak Pawe³, Krawiec Dawid
2000: Heliñski Stanis³aw
 

Grupa IV Gospodarz: Novum / Astoria Bydgoszcz
AGH Kraków - MKKS Rybnik 70:57
Novum / Astoria Bydgoszcz - MKS Start SA Lublin 107:33
MKKS Rybnik - MKS Start SA Lublin 82:45
Novum / Astoria Bydgoszcz - AGH Kraków 71:49
MKS Start SA Lublin - AGH Kraków 68:88
MKKS Rybnik - Novum / Astoria Bydgoszcz 61:77


      
1


Mistrz
Kuj-Pom.
£ódzkie

14 zawodników
6
1996: Mateusz Fatz, Karol Kutta, Piotr £ucka 
Kacper Wenderski
1997: Krystian Czy¿nikiewicz, Rados³aw Senski
£ukasz Wardziñski, Piotr Derda, Cezary £apiñski
Miko³aj Ratajczak, Kamil Jêdras
1999: Jakub Kondraciuk, Kacper Przybylski
Kacper Jêdrzejczak

Trener: Maciej £abus, Marcin Grocki
 
2
 Vice Mistrz
Ma³opolskie

12 zawodników
5
1996: Karol Zmys³owski
1997: Tomasz Palmowski, Krzysztof Kot, Kacper Majka
Jan Nowacki, Micha³ ¦ledziowski, Jakub Tempka, Iwan Wasyl
1998: Filip Ca³ka, Krystian Idêæ
1999: Maciej Koperski, Mateusz Nowacki 
  XXXXXXXXXXXXXX
   
3
 III miejsce
¦l±skie
Opolskie

11 zawodników
4
1996: Kamil Szczepaniak, Tomasz Tomanek, Edmund Tomko
Daniel Sikora, Dawid Ziegler, B³a¿ej S³adek 
1997: Rafa³ Królikowski, Rafa³ Koczy, Artur Grocki 
Andrzej Mazur
1998: Oskar Sot

Trener: £ukasz Szymik

 
4

III miejsce
Podkarpackie
Lubelskie

11 zawodników
3
1996: Miros³aw Uni³owski
1998: Arkadiusz Amilkiewicz, Patryk Mitura, Gerard Nawrocki 
Ernest Szypu³a, Krzysztof £o¶, Maciej Sulenta
1999: Wojciech Matysek, Piotr Sokó³ Szymon Strza³kowski
Pawe³ Szyszkowski

Trener: Rafa³ Ziemol±g
 Grupa V Gospodarz: KKS Pro-Basket Kutno

MTS Basket Kwidzyn - KKS Pro-Basket Kutno 93:63
ZKS Stal Stalowa Wola - Legia Warszawa 65:58
ZKS Stal Stalowa Wola - MTS Basket Kwidzyn 75:76
KKS Pro-Basket Kutno - Legia Warszawa 89:67
Legia Warszawa - MTS Basket Kwidzyn 68:78
KKS Pro-Basket Kutno - ZKS Stal Stalowa Wola 71:51


  
 
 
1
  Vice Mistrz
Pomorskie

12 zawodników
6
1996: Mariusz Konopatzki, Kacper Wiêckowski
1997: Bassey Usendiah, Marcin Stasiuk, Tomasz Barganowski
Pawe³ Leszczyñski, Marcin Szwedowski, Mateusz Grabowski
1998: Adrian Matyszkiewicz, Adrian Posim, Adrian £ukaszewicz
1999: Micha³ Oleksy

Trener: £ukasz Król, Maciej Zimnicki


2
  III miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie

9 zawodników
5
1996: Robert Rejniak
1997: Hubert Lewandowski, January Sobczak
1998: Maciej Poznañski, Szymon Pawlak,
Remigiusz  ¦wi±tkowski
Bart³omiej Smakowski
1999: Jakub £ukasiewicz, Mateusz Æwirko-Godycki

Trener: Krzysztof Szablowski, Tomasz Pasiñski
 
  XXXXXXXXXXXXXX
   
3
  Mistrz
Podkarpackie
Lubelskie

12 zawodników
4
1996: Tomasz Pawlus, Maciej Pietras, Dawid Zagu³a
1997: Marcin Bandyga, Szymon Czopor, Jakub Golec
B³a¿ej Karlik
1998: Jacek Buczek, Kacper Chamera, Dawid Jarosz
Bart³omiej Tarczyñski, Damian Tabor

Trener: Robert Grzyb

 
4
 IV miejsce
Mazowieckie

12 zawodników
3
1996: Mateusz Gêbal, Kajetan Kozie³, Aleksander Szczerbatiuk
1997: Jan Chru¶ciel, Marcel Kapu¶ciñski, Damian Mielczarek
Rafa³ Mikita, Sebastian Stasiak
1998: Oskar Ratajczak, Micha³ ¦cibiorek, £ukasz Szybiñski  
Wojciech Szpyrka

Trener: Robert Chabelski

 


  Grupa VI  Gospodarz:  MKS D±browa Górnicza

MOSiR Siarka Tarnobrzeg - Trefl Sopot SA 60:70
MKS D±browa Górnicza - UKS Kadet O¶wiêcim / Cracovia 1906 Szko³a Gortata 85:59
Trefl Sopot SA - UKS Kadet O¶wiêcim / Cracovia 1906 Szko³a Gortata 115:30
MKS D±browa Górnicza - MOSiR Siarka Tarnobrzeg 88:48
Trefl Sopot SA - MKS D±browa Górnicza 83:73
UKS Kadet O¶wiêcim / Cracovia 1906 Szko³a Gortata - MOSiR Siarka Tarnobrzeg 73:82

WIÊCEJ INFORMACJI FOTO VIDEO


    
 
1  III  miejsce
Pomorskie

13 zawodników
6
1996: Jakub Karwowski
1997: Micha³ Kolenda, Bartosz Majewski, Mateusz Jankowski  
Damian Szczepanik,  Damian Ciesielski, Kacper Grzesiowski
1998: Ignacy Grochowski, Jakub Putra, Tomasz Dylicki
Patryk Jankowski
1999: £ukasz Kolenda, Maksymilian Jakubek

Trener:
Janusz Kocio³ek, Krzysztof Roszek
 2  Mistrz
¦laskie
Opolskie

14 zawodników
5
1996: Bartosz Matysiak
1997: Dawid Boryka, Dominik Rajczak, Maciej Koæma
1998: Mateusz Szczypiñski, Pawe³ Glaeske, Jakub Wantuch
Aleksander Za³ucki, Patryk Piszczatowski, Adrian Niemyjski
Mateusz Kêpa
1999: Adam Skiba, Adam Niespor, £ukasz Lewiñski

Trener: Rafa³ Knap, Andrzej Bartosz


 XXXXXXXXXXXXX 
   
3
  Vice Mistrz
Podkarpackie
Lubelskie

11 zawodników
4
1997: Wiktor Rycerz
1998: Aleksander Szlesiñski, Wojtek Dzierzkowski,
Szymon Wo¼nik,
Kamil Karliñski, Tomasz Fortuna, Kacper Ma³ecki,
Szymon Szymañski,
Miko³aj Krzemyk, Victor Celarek
1999: Mateusz Pawe³ek   

Trener: Dariusz Szczuciñski
4

 III miejsce
Ma³opolskie

11 zawodników
3
1997: Jakub Róg
1998: Kacper Walczyk
1999: Damian Puchalski, Bartosz Salamon , Micha³ Ku¶mierz
Kacper Nowak, Hubert Ignatowicz, £ukasz Bogus³awski
Patryk Pacho³ek, Karol Sasnal, Tomasz Wójcicki

Trener: Mateusz Buka³a
Pozdrawiam i czekam na fotki druzyn
Komentarze
Pawcio dnia stycze 18 2016 22:41:33
Maciek , kiedy¶ Ochota 96 by³a na Mazowszu nr 1 teraz , kto tam zosta³ nawet nie wiem. Poza tym Kobylnica to S³upsk, fakt ¿e bez Jakubiaka który wczoraj zaaplikowa³ Legii w 1 lidze 18 oka ale za to maja g³odnego gry Marka Zywerta, no i kilku solidnych graczy od m³odzika... dlatego jednak Kobylnica.
Zastanawia mnie te¿ si³a Legii bo to dla mnie zupe³na niewiadoma ale maja Janka Chru¶ciela wiêc co¶ zagraj± czy to starczy?
maciek3 dnia stycze 19 2016 00:27:09
Ochota to ch³opaki z kilku klubów na Mazowszu sobie radzili.
Legia ma tez ¦cibiorka z gimu oraz fajnego ma³ego i szybkiego rozgrywaka. Marek nie wiem w jakiej jest formie ale z treflem w sk³adzie u18 przegra³ u siebie.
Arti dnia stycze 22 2016 17:25:44
Witam.Dowiedzia³em siê ,¿e jest klucz ustawiania par przez Pzkosz a gospodarz mo¿e dowolnie pod siebie ustawiaæ mecze i godziny tz. 1 dnia graj± zespo³y 1-4 i 2-3, 2 dnia 1-2 i 3-4 i 3 dnia 1-3 i 2-4. do Pawcia a co z zawodnikami ,którzy nie s± w kadrze i nie maj± kontraktów maj± ju¿ przestaæ graæ bo tylko szczê¶liwa 12 mo¿e siê rozwijaæ (a dziêki tej 112 zostali wybrani najlepsi punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia)a bêd±c Warszawiakiem powiniene¶ wiedzieæ kto gra w Ochocie (do Kobylnicy masz kawa³ek i siê dowiedzia³e¶) MKS Ochota ; Mateusz Rogucki,Jan Bielecki,Adam Nowakowski,Konrad Karpiñski (ostatnio Polonia W-wa)czy teraz znaj±c sk³ad zweryfikujesz swoje typy smileypozdrawiam bez z³o¶liwo¶ci
maciek3 dnia stycze 23 2016 14:31:31
Arti, po twoim typowaniu wszed³em na stronê Kotwicy,...a tam mi³a niespodzianka:"W sobotê, 16 stycznia, w Milenium liczyli¶my na nastêpne zwyciêstwo naszych, tym bardziej, ¿e w trudnej dla przeciwnika hali oraz przy szalonym dopingu fana Kotwicy, ojca jednego z naszych graczy, który na mecz przyjecha³ z Warszawy, przywo¿±c kawa³ek perkusji, s³u¿±cej mu do g³o¶nego podkre¶lania jedno¶ci z dru¿yn± i Ko³obrzegiem." ludzie to jednak siê nie zmieniaj±smiley
Arti dnia stycze 23 2016 19:25:33
Witam.Oczywi¶cie Maciek nie zmieniam siê tam gdzie syn tam i ja.Do Wroc³awia z Wa³brzycha mam kawa³ek ale mo¿e dam rade i pomogê Ochocie, pozdrawiam i ¿ycze du¿o emocji w æwieræfina³ach MPsmiley
Pawcio dnia stycze 25 2016 15:42:46
Artismiley masz racjê nie sprawdzi³em sk³adu Ochoty i przyznaje ¿e zosta³em zaskoczony.Zw³aszcza tym ¿e Karpiñski i Bielecki sie tam znale¿li ale to chyba na okoliczno¶æ odej¶cia z Polonii i zmiany barw na 2 ligowe KK Warszawa.Kobylnica to by³a dla mnie nowa marka st±d ciekawo¶æ kogo tam maj± .Co do weryfikacji typów za WKK i Kwidzyniem przemawia wieloletnie wspólne granie i wcze¶niejsze wyniki wiêc pozostane przy swoich typach.

Co do perespektyw dalszej gry dla zawodników po etapie juniorskim , to tak jak pisa³em sa one du¿o wiêksze ni¿ te 2lata temu kiedy koñczy³ karierê mój starszy syn. Po drugie kiedy¶ propozycje grania w PLK dostawali pojedynczy zawodnicy, teraz mamy pierwszy raz kiedy zakontraktowano naprawdê szeroko... mam siê tym smuciæ?
Je¶li nie widzisz, ¿e otwiera to wiêcej mo¿liwo¶ci tak¿e dla innych graczy to sorry.
Arti dnia stycze 25 2016 20:48:21
Cze¶æ.Drogi Pawcio,dziêki za odpowie¿ szanujê j± ale mam swoj± teoriê na temat m³odzie¿owej koszykówki.Zobacz w których dywizjach gramy (i które miejsca zajmujemy)a seniorzy mêcz± siê aby wej¶æ na Eurobasket.(To co gra³ MG to dramat Grzegorz zagra³by lepiej.)To,¿e kilku m³odych dosta³o szanse gry w PLK (a ile graj± ,jak wogóle )A mo¿e zrobiæ m³od± Tauron lige np wojewódzk±(tak jak w ekstraklasie pi³karskiej) wtedy mo¿e ch³opcy grali by wiêcej ze sob± i przeciwko sobie a nie podawali rêczniki starszym .Kilku najlepszych wytrwa ale 112 odejdzie .smiley
Dragon dnia stycze 25 2016 23:04:53
Wtr±ce siê w t± wymiane zdañ. Dzisiaj ogl±da³em transmisje Tauon Basket Ligi (Aseco kontra Kutno) i s³ysze z ust komentatorów ¿e w Aseco gra Litwin który nie ³apa³ siê do sk³adu dru¿yny( trenuje j± Andriej Urlep) , która zajmuje ostatnie miejsce w litewskiej lidze, ale zosta³ wypo¿yczony do do Aseco aby siê ogrywaæ i nabieraæ do¶wiadczenia. Czego¶ tu nie rozumiem. Czy ma³o mamy utalentowanych zawodników którzy bêd± siê rozwijaæ , ale potrzebuj± minut na boisku !!!!!! Niestety ale sportem rz±dzi poziom znajomo¶ci i uk³adów miêdzy agentami a nie rywalizacja na poziomie sportowym - smutne to ....
maciek3 dnia stycze 26 2016 11:30:32
Arti, niestety nasze dzieci s± ju¿ w takim wieku:no ¿e jak same nie odpal± w nastêpne 1-3max lata. To koszykówkê bêd± uprawiaæ dla przyjemno¶ci, a nie zawodowo. To ten moment (junior-senior) gdy piramida selekcyjna zbiera najobfitsze ¿niwo. Dodawanie nowych rozgrywek nic nie da, tak ju¿ jest kto¶ w ciebie wierzy daje Ci szanse, masz talent (papiery na grê )lub nie. Life
Pawcio dnia stycze 26 2016 13:18:20
Od zawsze toczê boje o zatrudnianie 21 letnich Litwinów czy Ruskich czy Serbów.. uwa¿am ¿e jest szansa znale¼æ na to mce naszych juniorów, to powinno byc priorytetem, niestety kluby wchodz± w uk³ady z agentami którzy robi± sobie w PLK ró¿ne "przechowalnie" .Dragon masz racjê to powiedzia³ red Romañski wczoraj ¿e ogrywamy w "czo³owym" klubie PLK gracza którego nie chcia³ najs³abszy zespól na Litwie.Liga litewska ma 2 zespo³y klasy europejskiej ale ni¿ej to ju¿ tak piêknie nie jest.Dla takich zawodników nie powinno byc u nas miejsca, no góra 1 ale nie trzech!! zw³aszcza ¿e w AG tych m³odych nabrali tylu, ¿e jak w koñcu bêd± mogli ich zg³osiæ do PLK to bêd± mieli 3 zespo³y.Konopatzki,Jankowski,Wieluñski,Szymañski,Fr±ckiewicz itd...
To z braku ogrania nie mamy efektów, ten rok zapowiada³ siê prze³omowo , niestety kolejne mce ju¿ psu³y ten obraz.. cholernie szkoda ¿e Zywerci nie graj± tyle ile moga , ¿e W³odarczyk szuk³a wypozyczenia, ¿e nowy trener nie widzi w TBL-u Stawiaka , a Turów nie daje minut Markowi, Wadowski Grzesiek czy Jakubiak to za ma³o liczy³em na szeroki front.

Arti ka¿dy ma swoje teorie ale to Maciek ma duzo racji je¶li nie dzwoni± jak syn ma 18 lat to moga juz nie zadzwoniæ.. jego wersja o tym ¿e max 1-3 lata jest mocno optymistyczna .On to przerabia od 2 lat wie jak te mechanizmy funkcjonuj±, ile czasem zale¿y od zwyk³ego szczê¶cia albo czyjego¶ pecha.
O ¿adnych ligach wojewódzkich nie ma mowy nikt o tym nie my¶li, bo nie ma na to ¶rodków ani w PZKoszu ani w klubach.Skala ¶rodków finansowych zaanga¿owanych w koszykówkê juniorska jest mizerna i osobi¶cie uwa¿am ¿e i tak daje wyniki ponad stan.Nie da siê zrobiæ wyników id±c na skroty i po tanio¶ci i to zamyka sprawê szerokiego dostepu dla m³odych.
Puki co.
Arti dnia stycze 26 2016 15:31:01
Oczywi¶cie,¿e tak wszystko zale¿y od ch³opców od ich zaanga¿owania i szczê¶cia ale musimy ich wspieraæ (i nie musz± graæ wszyscy w reprezentacji tylko przez sport wynios± dobre wzorce i bêd± twardzi na przysz³e pora¿ki w ¿yciu - oby jak najmniej) Popatrzcie jak jest w pi³ce rêcznej,siatkówce czy nawet ostatnio w pi³ce no¿nej,sukces goni sukces i zobaczcie ilu obcokrajowców gra w ka¿dej dru¿ynie góra 2,3 i to w nalepszych 2,3 klubach w pi³ce w ca³ej ekstraklasie ale ile oni maj± sponsorów.W innych klubach graj± polacy i m³odzie¿ i dlatego nie musimy szukaæ pó¿niej naturalizowanych Polaków.I maj± medale rok za rokiem ,wiês mo¿e wymieniæ nasz zarz±d na zarz±d PS lub PZPR w P i daæ im 3,4 lata na program smiley zobaczymy co wyjdzie po co po 3 obcokrajowców w ka¿dej dru¿ynie i po 2 trenerów zagranicznych i jeszcze sztab prezesów ile kasy mo¿na by zaoszczêdziæ i daæ drobne kwoty na juniorów.Kiedy¶ kto mia³ murzyna i u kogo gra³ ten mia³ mistrza (Woschington) wiêc wszyscy chc± teraz murzynów ,Serbów czy Litwinów ale ile to kosztuje a poziom maj± czêsto mizerny,id±c dalej ilu mamy sponsorów aby p³acili im po 10 tysia za miesi±c Teraz strzeli³em Pawcio ty wiesz ile dostaje taki przeciêtny murzyn w ¦l±sku a jest ich chyba 3. No i po sezonie bud¿et klubu pada a ten spada lub jak Polonie wypoda (obciach ,¿eby w stolicy nie by³o klubu w ekstraklasie co to za zarz±dzanie my¶licie ,¿e Legia awansuje ? pozdrawiam
maciek3 dnia stycze 26 2016 16:31:31
Arti, ja chcia³bym s³oneczne 25 stopni. Niestety wygl±dam za okno, a tam zimno, ciemno i pada.
Legia ma ju¿ swoj± grupê wsparcia, wiêc siê nie martw awansuj±smiley
domino033 dnia stycze 27 2016 07:59:15
Newsy, foty itp. z D±browy Górniczej bêdzie mo¿na ¶ledziæ pod linkiem:
https://www.facebook.com/events/450928178443856/
Pawcio dnia stycze 28 2016 09:14:55
Arti murzyni s± tani zw³aszcza tacy jak ci ze ¦l±ska ,drogi to jest Koszarek ewentualnie czarny klasy Hosleya w tym sezonie takich nie ma.
Rêczna czy siatka maja opcje medalowe bo ilo¶æ krajów w których jest popularna to umo¿liwia..w basket graj± wszyscy i tu walka o medale nam nie grozi w najblizszym czasie, tak jak i w kopanej.
WestPoint dnia stycze 29 2016 15:24:01
domino033 - rozpieszczony relacjami wideo i statystykami na ¿ywo, chcia³em siê dopytaæ, czy aktualne jest info o newsach i fotach z D±browy. Na razie nie mo¿na siê zalogowaæ smiley https://www.facebook.com/events/450928178443856/
Pawcio dnia stycze 31 2016 17:01:33
no to ja dwa pud³a , Ochota lepsza od S³upska uk³ony Artismiley
I Kutno lepsze od Legii Gratki dla Kutna
Arti dnia luty 01 2016 11:54:47
Witam,Dziêki Pawcio ( Marek Zywert sam nie wygra).Ja te¿ 3 pud³a ale mog³y byæ 2 . By³em na wszystkich meczach w Wa³brzychu .Organizacja super ,zakwaterowanie rewelka ( szwedzki stó³,basen),organizatorzy przygotowali nagrody (brawo),sêdziowanie dobre z wyj±tkiem 1 sêdziego w 1 meczu Kotwica -Wa³brzych ( mecz o wyj¶cie) Kotwica prowadzi 13 : 1 w 4 min Ale Rozgrywaj±cy Kotwicy dosta³ od 1 sêdziego 3 faule (ok 1,2 ale 3 dodam ,¿e rzuci³ w te 4 min 10 pkt)i do koñca ju¿ ten sêdzia jecha³ w jedn± strone ( nawet zaliczy³ punkty po faulu i da³ dorzutke tylko ,¿e kosza nie by³o !!! :nosmileyobrze ,¿e stolik zareagowa³ obciach.Wa³brzych móg³by ten mecz wygrac samodzielnie bo to dobry zbilansowany zespó³.Rosa by³a najmocniejsza z wyrównanym sk³adem (Wa³brzych i Kotwica postawili siê i walczyli do koñca)Muszê pochwaliæ te¿ MKS Zabrze (bardzo waleczny zespó³ ,przyjechali poci±giem i wszêdzie chodzili pieszo ,brawo za charakter)pozdrawiam organizatorów i kibiców z Wa³brzycha za kulturalny doping (dali mi pokrzyczeæ nie byli zawistni i butni,dziêkujê bêdê mi³o wspomina³ czas spêdzony w Wa³brzychu)smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Wroc³aw 2007
Wroc³aw 2007
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi