News: II Puchar Wolno¶ci rocz.2001 O¶wiecim 30-31.01.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 26 2020 02:06:46
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

II Puchar Wolno¶ci rocz.2001 O¶wiecim 30-31.01.2016
Turnieje Podsumowanie
 W dniach 30-31 styczeñ 2016 roku w  hali Powiatowego Zespo³u nr 1 Szkó³ Ogólnokszta³c±cych w O¶wiêcimiu odby³ siê II Miêdzynarodowy Turniej o Puchar Wolno¶ci w koszykówce ch³opców kategorii UM-15. Impreza odby³a siê pod patronatem Prezydenta Miasta O¶wiêcim oraz patronatem medialnym Faktów O¶wiêcim. W turnieju bra³y udzia³ 4 dru¿yny: WKS ¦l±sk Wroc³aw, MOSM Bytom, BK M¦K Ke¼marok i UKS Kadet O¶wiêcim.  Podczas turnieju rozegrano 6 spotkañ. Turniej rozgrywany by³ w systemie „ka¿dy z ka¿dym”. W meczu inauguracyjnym gospodarze podejmowali zaprzyja¼nion± dru¿ynê z Bytomia.

Niestety gra zawodników KADETA sta³a poni¿ej ich poziomu czego skutkiem by³a pierwsza przegrana w turnieju. W nastêpnym meczy spotka³y siê dru¿yny WKS ¦l±sk Wroc³aw vs BK M©K Ke¾marok. Mecz sta³ na bardzo wysokim poziomie. Szybkie akcje, gra punkt za punkt od pierwszej minuty do ostatniej sekundy. Zwyciêsko z tej potyczki wychodz± Wroc³awianie, choæ go¶cie ze S³owacji 52 sekundy przed koñcem meczu wygrywali 57-55. Po drugim meczu mia³o miejsce uroczyste otwarcie turnieju. Otwarcia dokona³ Prezydent Miasta O¶wiêcim Janusz Chwierut z Prezesem UKS Kadet O¶wiêcim Ew± Walusiak.

Podczas otwarcia zosta³y odegrane hymny - S³owacji i Polski. Po godzinnej przerwie rozpocz±³ siê mecz UKS Kadet - WKS ¦l±sk Wroc³aw. Gospodarze ruszyli do boju od pierwszej minuty. Dobra skuteczno¶æ w ataku oraz dobra obrona na ca³ym boisku skutecznie nêka³a zespó³ z Wroc³awia. Bardzo dobra gra O¶wiêcimian pozwoli³a wysoko wygraæ to spotkanie. W drugim dniu turnieju pierwszy mecz rozegra³ MOSM Bytom i  BK M©K Ke¾marok. Go¶cie ze S³owacji musieli uznaæ wy¿szo¶æ dru¿yny z Bytomia i spotkanie zakoñczy³o wynikiem 59-65. Kolejny mecz rozegrany zosta³ pomiêdzy dru¿ynami WKS ¦l±sk Wroc³aw i MOSM Bytom. Podczas tego spotkania zmêczony po pierwszym meczu MOSM Bytom nie by³ w stanie pokonaæ faworyta spotkania WKS ¦l±sk Wroc³aw. W ostatnim meczu turnieju UKS KADET podejmowa³ go¶ci ze S³owacji.

Wyniki poszczególnych rozegranych spotkañ do ostatniej  chwili nie pozwoli³y wy³oniæ zwyciêscy turnieju. Wygrana ostatniego meczu gwarantowa³by KADETOWI I miejsce. Pomimo, i¿ zawodnicy walczyli ca³ym sercem koñcowy wynik nale¿a³ do dru¿yny  BK M©K Ke¾marok. I tak oto do wy³onienia Mistrza turnieju potrzebna by³a ma³a tabelka. O kolejno¶ci miejsc decydowa³y kosze zdobyte i stracone pomiêdzy zespo³ami. Najlepszy bilans mieli go¶cie z Wroc³awia i to oni wygrali ca³y turniej.

Po ka¿dym spotkaniu wy³oniono MVP meczu a podczas uroczysto¶ci zakoñczenia MVP turnieju. Wszyscy uczestniczy turnieju otrzymali pami±tkowe koszulki. Ka¿de ze spotkañ rozegranych w ramach turnieju poprzedzone by³o prezentacj± zespo³ów a zawodnikom i widzom towarzyszy³a oprawa muzyczna. W czasie przerw zorganizowano konkursy rodzinne. Poczêstunek przygotowany przez rodziców naszych zawodników by³ tak wy¶mienity, ¿e nie tylko zaspokoi³ apetyt ale wszystkich wprawi³ w dobry nastrój.

Wyniki poszczególnych meczy:

UKS KADET O¶wiêcim – MOSM Bytom 51 - 63 MVP:  Zapa³a Szymon
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – BK M¦K Ke¼marok 64 – 61 MVP: Miler Adam
UKS KADET O¶wiêcim – WKS  ¦L¡SK Wroc³aw 82 – 46 MVP: Czempiel Maciej
BK M¦K Ke¼marok – MOSM Bytom 59 – 65 MVP: Haberek Pawe³
WKS ¦L¡SK Wroc³aw – MOSM Bytom 65 – 45 MVP: Koz³owski Igor
BK M¦K Ke¼marok – UKS KADET O¶wiêcim 59 – 55 MVP: Durkaæ Adam

KLASYFIKACJA KOÑCOWA:

I miejsce – WKS ¦L¡SK WROC£AW
II miejsce – MOSM BYTOM
III miejsce - BK M©K KE¬MAROK
IV miejsce – UKS KADET O¦WIÊCIM

MVP Turnieju
Mateusz Czempiel
WKS ¦l±sk Wroc³awPodziêkowania dla obecnych zaproszonych go¶ci: Prezydenta Miasta O¶wiêcim p. Janusza Chwieruta, Zastêpcy Wójta Gminy O¶wiêcim p. Miros³awa Smolarek,  Dyrektor MOSIR p. Agaty Gworek, Przewodnicz±cego Rady Powiatu p. Rados³awa W³oszka.

Podziêkowania dla sponsorów imprezy:
PREZYDENTA MIASTA O¦WIECIM
JANA SIERANC - STACJA KONTROLI POJAZDÓW
FIRMA MAX ELEKTRO
ZAK£AD US£UG BUDOWLANYCH SJ DÊBOWSKI MICHA£
BIURO IN¯YNIERSKIE MK SPÓ£KA JAWNA Marek Krawczyki Krzysztof  Strze¿yk
FIRMA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE JANUSZ BARAN
SALON JUBILERSKI PAWE£ KO¦CIELNIK
FIRMA ROBSTAN - SPÓ£KA Z O.O ANNA I PIOTR PIWOWARCZYK
FIRMA HANDLOWO US£UGOWA  MIAMI EXPRES LUNCH –   RESTAURACJA EUROPA
CZANIECKIE MAKARONY SP. Z O.O
FIRMA Eurocash. Cash & Carry
FIRMA AKSAM SP. Z O.O.

Wspomnieñ czar ....I PUCHAR WOLNO¦CI


 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Hartwig - GTK pod koszem
Hartwig - GTK pod koszem
¦KM sezon 07/08 U-14 rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi