News: Nabory do szkó³ rok szkolny 2016/2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 11:02:02
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nabory do szkó³ rok szkolny 2016/2017
Szkolenie
KORSARZ CAMP 2016

Zarz±d Gdañskiego Klubu Sportowego "Korsarz" informuje, ¿e w dniach 18-19.06.2016r w Gimnazjum w D±brówce Tczewskiej organizowany jest Camp naborowy dla ch³opców urodzonych w rocznikach 2001 i 2002.

Program campu:

sobota do godz. 16 - zakwaterowanie uczestników
17:00-19:00 - trening rocznika 2002
19:00-21:00 - trening rocznika 2001

niedziela
10:00-11:30 - trening rocznika 2002
11:30-13:00 - trening rocznika 2001

Udzia³ w Campie jest bezp³atny. Organizator zapewnia zakwaterowanie w salach lekcyjnych na materacach z po¶ciel± oraz wy¿ywienie od kolacji w sobotê do obiadu w niedzielê. Uczestnicy przyje¿d¿aj± na koszt w³asny. Zawodnicy przyjêci do klubu otrzymuj± zwrot kosztów dojazdu.

Zg³oszenia, w formie kilku zdañ na swój temat przyjmowane s± drog± mailow± na korsarz_gdansk@o2.pl do pi±tku (17.06.2016r) do godziny 12:00. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymuj± potwierdzenie drog± mailow±.
 


Zagrasz z nami?
Zapraszamy wszystkich chêtnych ch³opców, którzy chc± rozwijaæ swoje koszykarskie umiejêtno¶ci, na Pragê Pó³noc. Shmoolky przy wspó³pracy z XX Liceum Ogólnokszta³c±cym w Warszawie, w³adzami Dzielnicy Praga Pó³noc oraz UKS Jagiellonk±, zapraszaj± do klasy koszykarskiej i do reprezentowania Shmoolek w rozgrywkach juniorskich. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ u trenera Tomasza Wakulskiego - tel. 508 327 399
 GIMNAZJUM SPORTOWE  NR 17 ORAZ KLUB  MKS OCHOTA WARSZAWA OG£ASZA NABÓR DO KLASY I O PROFILU KOSZYKÓWKA CH£OPCÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

KRYTERIA PRZYJÊÆ:
-ROK URODZENIA 2003 LUB M£ODSZY
 -POZYTYWNY WYNIK TESTU SPRAWNO¦CI OGÓLNEJ I SPECJALNEJ
-BRAK PRZECIWWSKAZAÑ ZDROWOTNYCH DO UPRAWIANIA SPORTU, POTWIERDZONAY PRZEZ LEKARZA SPORTOWEGO
KOSZYKÓWKA - KONSULTACJIE I TRENINGI DLA CH£OPCÓW ROCZNIK 2003:
PONIEDZIA£EK  15.00 – 16.30
WTOREK      16.30 – 18.00
PI¡TEK          16.30 – 18.00

GIMNAZJUM SPORTOWE NR 17 OD LAT WSPÓ£PRACUJE  Z KLUBEM MKS OCHOTA WARSZAWA, W KTÓRYM TO NASI UCZNIOWIE DALEJ MOG¡ ROZWIJAÆ SWOJE ZAINTERESOWANIA I UIEJÊTNO¦CI ORAZ BRAÆ UDZIA£ W ROZGRYWKACH WOZKosz.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ na spotkaniu otwartym w placówce szko³y oraz na stronie internetowej naszej szko³y: www.dabrowska.edupage.org 
12.04.2016 wtorek godzina 18.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHÊTNYCH!
 GIMNAZJUM SPORTOWE NR 17 W WARSZAWIE
UL.POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH 4
02-398 WARSZAWA
TEL. 022-822-66-07
(022)-659-13-81
FAX: (022) -824-51-34
www.dabrowska.edupage.org 


 Zespó³ Szkó³ Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w D±browie Górniczej ul. Chopina 34 rozpoczyna rekrutacjê koszykarzy oraz og³asza nabory do klas I gimnazjum (rocznik 2003) i I liceum (rocznik 2000). Informujemy kandydatów, ¿e wszystkie informacje dotycz±ce rekrutacji i naborów oraz kontakt ze szko³± znajduj± siê na stronie ZSS: http://www.zssdg.edu.pl.

Jednocze¶nie zapraszamy na indywidualne treningi kwalifikacyjne i konsultacje z trenerami MKS D±browa Górnicza S.A. :
Micha³ Dukowicz tel. 607 198 257 (gimnazjum),
Maciej Glik tel. 664 940 199 (liceum).


MKS D±browa Górnicza S.A. ¶ci¶le wspó³pracuje z ZSS w D±browie Górniczej, w którym uczyli siê oraz ucz± nasi wychowankowie, którzy zdobywali medale w klubowych oraz szkolnych Mistrzostwach Polski w koszykówce m³odzie¿owej.
Szczegó³owe informacje o klubie mog± Pañstwo znale¼æ pod adresem - www.mksdabrowa.pl/

Oferujemy:
-treningi w nowoczesnej i funkcjonalnej hali sportowej, si³owni, profesjonalny sprzêt treningowy,
-treningi w ilo¶ci 10 godz. tygodniowo + 4 godz. wychowania fizycznego + dodatkowe treningi w ramach GOSSM,
-szkoln± bazê sportow± – nowo wyremontowany szkolny basen oraz saunê, 2 sale gimnastyczne, boiska ze sztuczn± nawierzchni± i bie¿nie, 2 sale korekcyjne, si³owniê,
-ca³odzienn± szkoln± opiekê fizjoterapeuty,
-udzia³ w programie Gimnazjalny O¶rodek Szkolenia Sportowego M³odzie¿y (GOSSM); w ramach tego programu zapewniamy dostêp do nowoczesnego sprzêtu treningowego, dofinansowanie wy¿ywienia dla uczestników programu, dodatkowe zajêcia indywidualne z koszykówki i motoryki,
-mo¿liwo¶æ otworzenia w roku szkolnym 2016/2017 programu szkolenia dla liceum pod patronatem PZKosz,
-raz w roku tygodniowy bezp³atny obóz treningowy w Istebnej,
-przedsezonowy obóz treningowy w Miêdzyzdrojach,
-zakwaterowanie w internacie  dla osób spoza D±browy Górniczej,
-grê w turniejach ogólnopolskich przed i w trakcie sezonu koszykarskiego,
-w perspektywie grê w lidze juniorów, juniorów starszych, II lidze, mo¿liwo¶æ trenowania z dru¿yn± seniorsk±. Fundacja Akademia Basketu King Wilki Morskie og³asza nabór do I klasy Liceum Mistrzostwa Sportowego ch³opców z rocznika 2000.
Nasza fundacja zajmuje siê szkoleniem dzieci i m³odzie¿y w rocznikach 2004 – 2010, od nadchodz±cego sezonu tworzymy zespo³y U18 i U20

Zapraszamy wszystkich chêtnych ch³opców trenuj±cych koszykówkê z ca³ej Polski

G³ównym trenerem zespo³ów U18 i U20 oraz koordynatorem wszystkich grup m³odzie¿owych bêdzie jeden z najbardziej perspektywicznych polskich trenerów m³odego pokolenia Wojciech Boblewski.

 
 zapewniamy:

-    treningi w ilo¶ci minimum 14h tygodniowo
-    treningi pod opiek± trenera przygotowania motorycznego
-    opiekê masa¿ysty, fizjoterapeuty
-    opiekê psychologa sportowego
-    opiekê dietetyka
-    naukê w I klasie Liceum Mistrzostwa Sportowego o profilu koszykówka;
-    grê w lidze juniorów  U18 i U20 oraz rozgrywkach seniorskich
-    grê w turniejach ogólnopolskich i miêdzynarodowych
-    sprzêt sportowy
-    ubezpieczenie
-    ¶niadania i obiady
-    internat
-    pomoc w uzyskaniu stypendium sportowego z Urzedu Miasta Szczecina
-    obiekty na których bedziemy renowaæ: Azoty Arena oraz  Szczeciñski Dom Sportu

Wiêcej szczegó³ów i kontakt:
Prezes fundacji: Rafa³ Rajewicz tel 602 212 014, email: r.rajewicz@akademiabasketu.pl
Trener: Wojciech Boblewski, tel 501 450 974, email: w.boblewski@akademiabasketu.pl

www.akademiabasketu.pl

 Link do strony Liceum:    http://cmsmazurska.pl

oraz do strony z informacj± o wymaganych dokumentach i terminach:

http://cmsmazurska.pl/wp-content/uploads/2016/02/Wymagane-dokumenty-LOMS.pdf

Komentarze
Pawcio dnia kwiecie 21 2016 14:44:38
Bior±c pod uwagê ¿e brak tu jeszcze Poznania, Radomia,Sopotu i Gdyni to oferta jest tak bogata ¿e zupe³nie nie widzê w tym miejsca dla SMS Cetniewo które skasuje 6000z³ za rok nie oferuj±c nic wiêcej a czêsto sporo mniej.
Pomorze72 dnia maj 09 2016 12:37:09
W SMS Cetniewo juz po naborze. Na ta chwile SMS ma super kadrê trenerska po odej¶ciu Noculaka. A nie oszukujmy sie liderzy w U -18 to tez nazwiska z SMS. Im wiêcej o¶rodków tym lepiej dla naszej kochanej koszykówki nie ma co sie spinaæ smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
RMKKS Rybnik
RMKKS Rybnik
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi