News: Nabór do Szko³y Marcina Gortata w Krakowie oraz KS Cracovia 1906 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 05 2020 05:44:11
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Nabór do Szko³y Marcina Gortata w Krakowie oraz KS Cracovia 1906
Szkolenie
 Nabór do Szko³y Marcina Gortata w Krakowie oraz KS Cracovia 1906

KS Cracovia 1906 oraz Szko³a Marcina Gortata w Krakowie rozpoczyna rekrutacjê koszykarzy urodzonych w roczniku 2000 oraz 2003. Dodatkowo zapraszamy na indywidualne testy zawodników z rocznika 1999.

Szko³a Marcina Gortata jest placówk± prywatn±, lecz uczeñ nie ponosi w niej ¿adnej odp³atno¶ci za szko³ê.  Koszykarz, który zdecyduje siê na przej¶cie do naszej szko³y oprócz darmowej edukacji ma zagwarantowane treningi na poziomie 16H tygodniowo oraz opiekê psychologa sportowego.  Ka¿dy trening koszykarski trwa 120 minut natomiast si³ownia 60-90 m.

Zapraszamy wszystkich chêtnych koszykarzy z ca³ej Polski do zg³oszenia siê na testy – osoba odpowiedzialn± za testy jest Mateusz Buka³a trener Juniorów oraz 3 ligi w KS Cracovia 1906.

Co oferujemy:

- Treningi na poziomie 16H tygodniowo,
- Treningi na si³owni pod opiek± wykwalifikowanych instruktorów. Treningi na obiektach si³owni Energym,
- Gra w lidze Juniorów + Juniorów starszych oraz w zespole seniorskim,
- Gra w miêdzynarodowych Turniejach. Zaplanowane turnieje to Wrzesieñ – Kraków 2016, Grudzieñ 2016 – Belgia , Marzec – Litwa 2017,
- Sprzêt sportowy firmy SPALDING dla ucznia szko³y i klubu,
- Opieka psychologa sportowego,
- Wodê na ka¿dym treningu,
Co nas wyró¿nia
- Uczniowie nie dostaj± umowy - nie chcemy blokowaæ rozwoju naszym koszykarzom. Je¿eli kto¶ zdecyduje siê odej¶æ nie stwarzamy problemów.
-

 Wywiad

Z Mateuszem znam siê ju¿ lata, je¼dzimy razem na turnieje. Czêsto z nim rozmawiam na temat m³odzie¿owej koszykówki oraz turniejów w Polsce i zagranic±. Zawsze jestem na jego turnieju w Krakowie. Dzisiejsza rozmowa bêdzie troszkê formalna. Zapraszam do lektury

SKM: SMS Marcina Gortata w £odzi istnieje ju¿ 4 lata w Krakowie od Wrze¶nia dzia³a drugi taki o¶rodek w Kraju. Jak to  wygl±da w Krakowie?

Mateusz: Jeste¶my ju¿ po pierwszym semestrze w szkole. Jestem pod wra¿eniem tego co nam siê uda³o zrobiæ. Podczas naszej ostatniej rozmowy byli¶my anonimowi, nie do koñca wierzyli nam w to co robimy. Pocz±tki by³y ciê¿kie - dwa treningi dziennie, bardzo intensywne zajêcia na si³owni, ch³opaki byli bardzo zmêczeni. Natê¿enie zawodów bardzo du¿e, a przecie¿ trzeba te¿ siê uczyæ. Tutaj nasza kadra pedagogiczna wraz z dyrektorem sportowym Adamem Lachowiczem oraz pani± dyrektor od spraw edukacji Anna Dyszy, robi± naprawdê niez³± robotê. Nie widzia³em drugiej takiej szko³y gdzie uczniowie mog± wej¶æ do gabinetu dyrektora i porozmawiaæ z nim na lu¼ne tematy i zje¶æ przy tym co¶ dobrego. Stó³ tam jest zawsze przygotowany na odwiedziny uczniów !  

SKM:
Jak wygl±da typowy dzieñ w szkole MG w Krakowie ?

Mateusz:
Hmm, to zale¿y. Poniedzia³ek jest dniem lu¼niejszym, mamy tylko poranny trening o 7.00 rano. Wtorek to z kolei szko³a na godzinê 9.45, pó¼niej trening na si³owni o godzinie 14.30 do 16.00 pó¼niej czas na saunê i na koniec trening koszykarski od 18.00 do 20.00.  ¦roda to poranny trening na si³owni, a w sezonie letnim do³o¿ymy tam lekkoatletykê. Czwartek to znowu si³ownia o 14.30 i trening koszykarski od 16.30 do 18.30. Pi±tek tak jak w poniedzia³ek 1 trening o godzinie 18.00 oraz dodatkowy dla indywidualny dla chêtnych od 14.00 do 16.00. Sobota to gra w lidze Juniora, a niedziela jest zarezerwowana dla 3 ligi.
 
SKM: Nie za du¿o? Zawodnicy od pocz±tku dawali radê?

Mateusz: Uwa¿am, ¿e nie za du¿o. Tylko ciê¿k± prac± zawodnicy mog± doj¶æ do czego¶ w ¿yciu. Oczywi¶cie na pocz±tku by³o ciê¿ko - natê¿enie treningów i wszystkich obowi±zków spowodowa³ s³aby pocz±tek sezonu. W lidze juniora zanotowali¶my dwie pora¿ki z rzêdu. I wtedy dosz³o do pierwszych komentarzy. Co to za szko³a itd…

SKM;
A jak jest teraz?

Mateusz; w tym ciê¿kim dla nas okresie przyszed³ z pomoc± psycholog sportowy w osobie Agnieszki Zaj±c www.psychologiasportu.eu, która pomog³a zw³aszcza nowym zawodnikom siê w tym wszystkim odnale¼æ. Teraz jeste¶my po æwieræfina³ach U20 gdzie jako dru¿yna U17 + 2 starszych pokazali¶my siê z niez³ej strony. W lidze juniora ju¿ jeste¶my pewni awansu do æwieræfina³ów MP. Szkoda tylko tego EYBLA

SKM: Tzn??  

Mateusz:
Po niez³ym pierwszym turnieju zanotowali¶my 4 pora¿ki w Lepaji odpowiednio 7, 3,4,3 pkt.  W marcu lecimy do Miñska – odegramy siê

SKM: W jakim kierunku zmierza szko³a i klub?

Mateusz:  Z niecierpliwo¶ci± czekamy na otwarcie naszego obiektu sportowego, który jest zaplanowany na I kwarta³ 2018. To pozwoli nam wyp³yn±æ ju¿ na powa¿nie na mapê Polskiej koszykówki. Do tego czasu skupiamy siê na grupach m³odzie¿owych gdzie oprócz gry w ligach Juniora oraz Juniora Starszego chcemy graæ w turniejach zagranicznych. Po to aby na koniec szko³y przysz³y lepsze kluby i dosta³y od nas gotowy produkt do oszlifowania. Pó¼niej ju¿ sami bêdziemy chcieli i¶æ w górê z seniorsk± koszykówk± w naszym mie¶cie.

Zibi:  Szukacie nowych trenerów ?

Mateusz: Oczywi¶cie, nie jestem ¿adn± alf± i omeg± i z chêci± zatrudnimy bardziej do¶wiadczonego trenera ode mnie do szko³y. Ju¿ jakie¶ rozmowy poczyni³em czekam na ostateczne odpowiedzi. Zapraszam do wysy³ania swojego CV .

SKM: Chcesz co¶ powiedzieæ na koniec ?
Mateusz: Chcia³bym zaprosiæ wszystkich m³odych, ambitnych, ludzi z rocznika 1999 oraz 2000 i 2003, którzy nie boj± siê ciê¿ko pracowaæ  do kontaktu z nami i przyjazdu do naszej szko³y. Przyjed¼, sprawd¼ na w³asnej skórze

Zibi: Dziêki za rozmowê
Mateusz : Dziêki !!

 Kontakt:

Email: koszykowka.cracovia1906@gmail.com
email : Adam.lachowicz@smsmg.pl
Tel: Mateusz Buka³a 600 295 552 Trener
Tel: Adam Lachowicz 666 399 092 Dyrektor Sportowy
    
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Artur W³odarczyk - WIS£A Kraków
Artur W³odarczyk - WIS£A Kraków
Kadra Polski rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi