News: Posezonwe turnieje sparingi - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:58:38
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Posezonwe turnieje sparingi
Turnieje Podsumowanie
 W ubieg³ym tygodniu ponad 120 sportowców z Chorzowa wyjecha³o na dni sportu w Iserlohn (Niemcy). Nasi koszykarze rozegrali dwa mecze. W pierwszym meczu pokonali o rok m³odszych kadetów 60-ma punktami. W nastêpnym ulegli¶my rówie¶nikom z Niemiec 13-toma. Nie bez znaczenia mia³ fakt, i¿ w czwartej kwarcie grali¶my ju¿ tylko w czwórkê. Po zawodach wieczorem odby³ siê bal sportowców. Wyjazd w sumie udany, szkoda ¿e z powodu choroby nie mogli zagrac Grucha, Karwan i Piotrek.
zobacz foto
TUTAJ


Sezon m³odzie¿owy ju¿ siê koñczy, jednak trudno rozstaæ siê na d³u¿ej z basketem. Zw³aszcza, ¿e piêkna pogoda pozwala graæ na ¶wie¿ym powietrzu. Ju¿ odby³o siê kilka streetballi a kolejne na horyzoncie i to jakie ! Zawodnicy ¶l±skich klubów nie pozwalaj± sobie na odpoczynek. Dru¿yny wyje¿d¿aj± na turnieje krajowe i zagraniczne, w tym newsie bêdziemy informowaæ o udziale ¦l±skich dru¿yn w turniejach posezonowych. Jednocze¶nie zwracamy siê z pro¶b± o przesy³anie informacji na jakich turniejach byli¶cie, albo na jakie siê wybieracie. Mile widziane fotki

 2 Czerwca Niepubliczne Gimnazjum Koszykówki Gimbasket  we Wroc³awiu organizowa³o jednodniowy turniej w koszykówce ch³opców rocz.1994 w którym oprócz gospodarzy Gimabasket wyst±pi³a dru¿yna Turów Zgorzelec i nasi ch³opcy z Zabrza MKS mi³o mi poinformowaæ ¿e pierwsze miejsce w ty turnieju zajêli Zabrzanie a najlepszym zawodnikiem by³ Jakub Patoka
bardzo dobre zawody rozegra³ Jakub Kramek ( na fotce ) 
prawdopodobnie zostanie powo³any do All Star Game w miejsce Dawida Marcinków  ktory w tym czasie jedzie na MP Szko³ Podstawowych do G³ucho³az


Wroc³aw 2 Czerwiec

Z dobrymi wynikami powróci³y nasze zespo³y z rozgrywanych w ostatnim czasie turniejów w Wodzis³awiu i Wroc³awiu.
Zespó³ m³odziczek m³odszych zaj±³ 3 miejsce w rozgrywanym w Wodzis³awiu Turnieju minikoszykówki dziewcz±t o Puchar ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówki.
MKS Zabrze pokona³ w tych zawodach JAS FBG II Sosnowiec 91:12, Gwarek Paw³owice 58:35, RMKS Rybnik 85:69, przegrywaj±c z Sukcesem Lipowa 31:42 i z JAS FBG I Sosnowiec 35:87.
Zawodniczka MKS Zabrze Wiktoria Pajdziñska zosta³a królem strzelców imprezy zdobywaj±c 106 pkt.
Z kolei m³odzicy m³odsi uczestniczyli w miniturnieju we Wroc³awiu zajmuj±c 1 miejsce.Nasz zespó³ pokona³ Turów Zgorzelec 58:36, oraz Gimbasket Wroc³aw 64:47.

Gatulujemy!

S£OWACJA ¯ylina 11-13 Maj

Turniej Minikoszykowki wygra³ zespól WKK Wroc³aw drugie miejsce zajê³a Korona Kraków, Katowicki UKS  uplasowa³ siê na IX – miejscu .
W kategorii dziewcz±t Sosnowiec zaj±³ IV- miejsce
zobacz FOTO

S£OWACJA ¯ylina 25 -27 Maj

W dniach 25-27 Maja w ¯ylinie na S³owacji odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Koszykówki w roczniku 1994 w turnieju uczestniczyli Mistrzowie i Wicemistrz ¦l±ska GTK i Hartwig  Katowice. Poziom turnieju by³ na przyzwoitym poziomie najlepsz± dru¿yn± w¶ród ch³opców okazali siê go¶cie z Dani ( Mistrzowie swojego Kraju ) drugie miejsce nale¿a³o do zepolu Czeskiego Havirov a trzecie miejsce zaj±³ nasz zespó³ GTK którzy w Play-offach wyeliminowali mistrza Czech.  Hartwig Katowice zaj±³ 7 miejsce. W strefie medalowej znalaz³y siê dziewczêta z MOSM-u Katowice które by³y wzmocnione kilkoma zawodniczkami z Sosnowca
W tym turnieju uczestniczy³y tak¿e dziewczêta z MOS Katowice po bardzo dobrej grze zajê³y wysokie 3 miejsce do domu wróci³y z Pucharem i okaza³ymi medalami
zobacz FOTO

NIEMCY Recklinhausen

Kadetki z Mosmu Bytom zajê³y I miejsce na miêdzynarodowym turnieju w Niemczech w Recklinghausen  na tym samym turnieju kadeci MOSM-u zajêli III – miejsce

NIEMCY  Berlin


Dziewczêta z UKS SP27 Katowice (po³±czony rocznik 93 i 94) zajê³y 4 miejsce na 16 dru¿yn na Miêdzynarodowym Turnieju w Berlinie . Pierwsze miejsce zajê³a Polska dru¿yna UKS Jordan £ód¼ .
zobacz FOTO

 

Komentarze
BBallCoach dnia czerwiec 10 2007 15:24:33
w turnieju w gliwicach nie bylo GTK,grala druzyna juniorow AZS Gliwice
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Daniel Saternus r.92 Zag³êbie Sosnowiec
Daniel Saternus r.92 Zag³êbie Sosnowiec
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi