News: V Puchar Krainy 100 Jezior rocz.2001 Miêdzychód 22-24.IV.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 19:16:05
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Puchar Krainy 100 Jezior rocz.2001 Miêdzychód 22-24.IV.2016
Turnieje Podsumowanie
 V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI CH£OPCÓW
O PUCHAR KRAINY STU JEZIOR - MIÊDZYCHÓD 2016


Pi±ta edycja Turnieju o Puchar Krainy Stu Jezior przesz³a do historii. Trzy dni ¶wiêta m³odzie¿owej koszykówki,  trzy dni sportowych emocji, trzy dni zawierania nowych znajomo¶ci minê³o niesamowicie szybko. Nasz klub odniós³ spektakularny sukces zdobywaj±c g³ówne trofeum, wygrywaj±c bardzo wyra¼nie wszystkie mecze. My¶lê, ¿e sukces sportowy idzie w parze z sukcesem organizacyjnym. ¦wiadcz± o tym u¶miechniête twarze zawodników i trenerów opuszczaj±cych nasze miasto. Jest to efekt pracy sztabu ludzi oraz ofiarno¶ci darczyñców bez których nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie tak du¿ego przedsiêwziêcia.

 Nagrody i wyró¿nienia indywidualne

MVP TURNIEJU
Patryk Kuca  - MIKST Miêdzychód

KRÓL STRZELCÓW:
1 Kuca Patryk 116 MIKST Miêdzychód
2 Krzymiñski Tomasz 101 Pogoñ Ruda ¦l±ska
3 P³óciennik Kacper 83 Gimbasket Wroc³aw
4 Koper Kamil 78 Sudety Jelenia Góra
5 Walkowiak Kamil 77 Sudety Jelenia Góra
6 Chmielewski Kacper 63 MIKST Miêdzychód
7 Dolata Igor57 Pniewiak Pniewy
  Or³owski Krzysztof 57  Astoria Bydgoszcz
9 Tomaszewski Krystian 48 MIKST Miêdzychód
10Jeglorz Nikodem 47 Pogon Ruda ¦l±ska

 KRÓL STRZELCÓW ZA 3 PUNKTY

1 Tomasz Krzymiñski 17x3 POGOÑ Ruda ¦l±ska
2 Kuca Patryk 11x3 MIKST Miêdzychód
3 Eckert Adam 9x3 Astoria Bydgoszcz
4 Sieradzki Jakub 7x3 Astoria Bydgoszcz
5 Janaszak jakub 6x3 Pniewiak Pniewy

FOTO  ZIBI   

FILMIKI  ZIBI "5"  ALL STARS TURNIEJU:
Hugo Sobczak  - MIKST Miêdzychód
Krystian Tomaszewski  - MIKST Miêdzychód
Kacper P³óciennik  - GIMBASKET  Wroc³aw
Kamil Koper -  SUDETY Jelenia Góra
Tomasz Krzymiñski - POGOÑ Ruda ¦l±ska


WYRÓ¯NIAJ¡CY SIÊ OBROÑCA DRU¯YNY
- MIKST Miêdzychód:  Kacper Chmielewski
- GIMBASKET Wroc³aw:  Kacper Kwiatkowski
- SUDETY Jelenia Góra:  Kamil Walkowiak
- POGOÑ Ruda ¦l±ska: Pawe³ Janus
- PNIEWIAK Pniewy : Dawid Bosy
- ASTORIA Bydgoszcz : Micha³ G±siewski
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

    Sk³ad..oraz..zdobyte..punkty..................................
Wyró¿nienie trenera
1
 MIKST MIÊDZYCHÓD

5 Talarek Nikodem  13+7+2+4+7 = 33 >>>>>>>>

6 Semk³o Kuba 2+0+7+3+6 = 18
8 Jurek Jakub 8
10 Chmielewski Kacper 15+7+11+13+17 = 63
11Tomaszewski Krystian kpt. 6+5+7+12+18 = 48
13 Olejniczak B³a¿ej             
14 Basiñski Filip 2+5+5+5+0 = 17
15 Kuca Patryk  20+29+18+27+22 = 116
16 £apa Remigiusz            
17 Wojciechowski Bart³omiej 2+2+6+13+8 = 31
18 Sobczak Hugo 4+12+8+4+11 = 39
9 Smarzy Maciej  6

Trener: Cejba Jacek   

2
 GIMBASKET Wroc³aw       
   
Wo³k Mi³osz 8
Ho³odniuk Maciej 15+7+0+8+8 = 38
Nizio³ Miko³aj             
Sienkiewicz Wojciech 12+6+3+2+1 = 24 >>>>>>>
Lewandowski Miko³aj 2+13+2+0 = 17
Michalski Filip  8
P³óciennik Kacper 20+21+5+16+21 = 83
Jakubowski Mateusz 6+3+6+12+8 = 35
De Nuccio Federico 0+0 7+10+4 = 21              
Kwiatkowski Kacper  6+11+7+4+14 = 42

Trener: Ko¶ciuk Robert
3
 SUDETY Jelenia Góra 
     
Hachulski Sebastian 2+6+10+5+1 = 24
Koper Kamil  21+21+11+8+16 =78
Kwiatoñ Wiktor 6+3+1+4+2 = 16
Grze¶kiewicz Kajetan  11+9+3+7+4 = 34
Walkowiak Kamil 14+7+21+19+16 = 77
Kasprowicz Olaf   2
Lis Kamil  14
Dekurniewicz Tristan  16 >>>>>>>>>>>>>>>>>
Rudnicki Nikodem  10
Woroniecki Marcel 4
Kulmis Jakub 0+2+4++4+2 = 12
Wêgrzyn Pawe³ 2

Trener:  Niesobski £ukasz   
4

POGOÑ Ruda ¦l±ska

Nocoñ Dawid  2
Nocoñ Mateusz 0          
Janus Pawe³  6
Szewczyk Sebastian 14    
Dera Bartosz        
Krzymiñski Tomasz 32+17+24+15+13 = 101
Jeglorz Nikodem 6+15+20+4+2 = 47  >>>>>>>>>
Salwiczek Tomasz 3
Pietruszka Sebastian 7+15+0+8+9 = 39
Paszek Szymon  10+0+8+2+11 = 31

Trener:  Pustelnik Krzysztof

5

PNIEWIAK PNIEWY

Janaszak Jakub kpt. 4+8+4+6+8 = 30
Dolata Igor 20+15+x+14+8 = 57
Bosy Dawid  7+12+23+5+2 = 44
Szymkowiak Mi³osz               
S³upski Patryk  2+3+6+8+10 = 29
Nizio Mi³osz  10
Gomu³a Jan 2          
Kubiak Dawid 2+6+8+6+5 = 27
Kaczmarek Jakub  0             
Malinowski Kamil 13        
Szarata Bartosz  4       
Sitarski Jakub   0

Trener: Bosy Przemys³aw  
6
 ASTORIA Bydgoszcz   

G±siewsk Micha³  7
Sieradzki Jakub 0+7+12+15+3 = 37
Stachowicz Bartek 4+4+0+6+7 = 21
Estkowski Maksymilian 13
Or³owski Krzysztof  2+14+11+4+2 = 57
Eckert Adam 4+18+10+0+9 = 41 >>>>>>>>>>
Urbaniak Julian kpt. 4
Wilkiewicz Filip 6
Treibuasser Mateusz 3+2+4+14+7 = 30
Drzechowski Patryk 5
Krawczyk Przemys³aw  0
Treujan Bartosz 0

Trener: Dorian Szytteholn

               

WYNIKI
MIKST Miêdzychód - PNIEWIAK Pniewy 64 :   38 (27:5, 14:10, 16:11, 7:12)  MVP - Patryk Kuca
ASTORIA Bydgoszcz - GIMBASKET Wroc³aw 44 : 65 (7:18, 10:23, 14:8, 13:16) MVP - Kacper P³óciennik
POGOÑ Ruda ¦l±ska - SUDETY Jelenia Góra 58 : 59    (17:13, 8:20, 7:12, 26:14) MVP - Kamil Koper 
PNIEWIAK Pniewy    - GIMBASKET Wroc³aw 44 : 50 (11:12, 19:12, 2:14, 12:12)  MVP - Maciej Ho³odniuk 
MIKST Miêdzychód - SUDETY Jelenia Góra 72:57 (24:13, 22:12, 19:17, 7:15) MVP - Hugo Sobczak
Astoria Bydgoszcz - Pogoñ Ruda ¦l±ska 49 : 48 (14:20, 6:10, 15:6, 14:12) MVP - Adam Eckert
Pogoñ Ruda ¦l±ska - Pniewiak Pniewy 59:47 (13:6, 11:17, 19:13, 16:11) MVP - Bartosz Dera
MIKST Miêdzychód - Gimbasket Wroc³aw 67:45 (20:7, 17:3, 21:8, 9:27) MVP - Kacper Chmielewski
Sudety Jelenia Góra - Astoria Bydgoszcz 70:43 (12:17, 19:11, 26:1, 16:11) MVP - Kamil Walkowiak
Gimbasket Wroc³aw - Pogoñ Ruda ¦l±ska  58 : 38 (10:10, 14:8, 16:8, 18:12) MVP - Kacper Kwiatkowski
MIKST Miêdzychód - Astoria Bydgoszcz 84 : 50 (22:8, 26:8, 23:12, 13:22) MVP - Bart³omiej Wojciechowski
Sudety Jelenia Góra - Pniewiak Pniewy  59 : 46 (13:7, 8:11, 18:13, 20:15) MVP - Jakub Kulmis
Gimbasket Wroc³aw - Sudety Jelenia Góra 60 : 47 (21:14, 10:9, 12:14, 17:10) MVP - Federico De Nuccio
Astoria Bydgoszcz - Pniewiak Pniewy  35 : 46  (7-10, 11-14, 9-9, 8-13)  MVP: Janaszak Jakub
MIKST Miêdzychód - Pogoñ Ruda ¦l±ska  92 : 42  MVP: Krystian Tomaszewski


1    MIKST Miêdzychód     10    379    190  
2    GIMBASKET Wroc³aw     9    278    240   
3    POGOÑ Ruda ¦l±ska    6    203    305
4    SUDETY Jelenia Góra    8    292    279   
5    PNIEWIAK Pniewy         6    221    267  
6    ASTORIA Bydgoszcz     6    221    313  


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
1 MKS Zabrze
1 MKS Zabrze
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi