News: Batory Basket Cup rocz.2004 Bia³ystok 13-15.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 11:19:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Batory Basket Cup rocz.2004 Bia³ystok 13-15.V.2016
Turnieje Podsumowanie

II Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Ch³opców rocznik 2004

Bardzo ciekawy turniej z udzia³em o¶miu dru¿yn ch³opców z rocznika 2004 zobaczyli¶my w PG 18 przy ul.Magnoliowej. Na zaproszenie M³odzie¿owego Klubu Sportowego „Batory” przyjecha³y koszykarskie dru¿yny z Warszawy,Mr±gowa, Pisza, Bielska Podlaskiego i Zambrowa. Gospodarze wystawili natomiast dwa zespo³y oparte na uczniach SP 14 (trener Andrzej Niko³ajuk) i SP45 (trener Grzegorz Ejsmont). – Trzy lata temu rozpoczêli¶my szkolenie m³odych koszykarzy w Uczniowskim Klubie Sportowym Batory – mówi prezes i trener Zbigniew Zajko.

Naszym g³ównym celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy dzieci i m³odzie¿y i zachêcenie ich do czynnego uprawiania koszykówki. Rozpoczêli¶my ju¿ pracê w zaprzyja¼nionych szko³ach podstawowych SP14 i SP 45 i dzisiaj m³odzie¿ z tych szkó³ ma w³a¶nie sposobno¶æ skonfrontowania swoich si³ i umiejêtnio¶ci z równie¶nikami z innych o¶rodków koszykarskich – dodaje Zajko. Wspó³czesna Sport A trzeba dodaæ, ¿e UKSBatory w rozgrywkach m³odzie¿owych wystawi³ w tym sezonie a¿ cztery dru¿yny: m³odziczek (do lat 14) i kadetek (do lat 16) oraz dwa zespo³y kadetów z roczników 200 i 2001. W turnieju, który dziêki przychylno¶ci dyrektora Dariusza Mierzyñskiego odby³ siê w hali PG18 triumfowa³ Ro¶ Pisz pokonuj±c w finale Ochotê Warszawa 45:25. Zespo³y z Batorego przyjê³y po¿yteczn± lekcjê basketu plasuj±c siê na miejscach 6 i 8. Na efekty pracy trzeba trochê poczekaæ. – Chcieliby¶my, by pó¼niej najlepsi koszykarze z podstawówek trafili do klasy sportowej o profilu koszykówki, która istnieje w Publicznym Gimnazjum Nr 18. Tylko tak zachowana ci±g³o¶æ szkolenia ma racjê bytu i mo¿e przynie¶æ pozytywny skutek – mówi Zajko. Zespo³y Batorego nie tylko trenuj± i organizuj± turnieje we w³asnych halach, ale tak¿e i bior± udzia³ w turniejach w Polsce. W tym sezonie bia³ostoczanie grali ju¿ w £om¿y w tradycyjnym turnieju „Dziesi±tki”, czy te¿ na Ursynowie w Warszawie i w Olsztynie. Turniej Batory Basket Cup przebiega³ pod has³em „Nie palê, nie pijê. Koszykówka ¿yjê”, a sponsorami byli: Urz±d Miasta Bia³ystok, Piekarnia Revmod, Hurtownia Kaja, Podlaski Okrêgowy Zwi±zek Koszykówki.

¼ród³o; gazeta wspó³czesna

FOTOGALERIA


 Kolejno¶æ Turnieju:
1 TSK Ro¶ Pisz
2 Ochota Warszawa
3 MTS Zambrów
4 As Mr±gowo
5 La Basket Warszawa
6 MKS Batory 18 (SP 14)
7 MOSiR Bielsk Podlaski
8 MKS Batory 18 (SP 45)

mecze o miejsca:
- mecz o VII miejsce MKS Batory 18 (SP 45) - MOSiR Bielsk Podlaski 35:43
- mecz o V miejsce MKS Batory 18 (SP 14) - LA Basket Warszawa 21:30
- mecz o III miejsce MTS Zambrów - AS Mr±gowo 32:29
- FINA£; Ochota Warszawa - TSK Ro¶ Pisz 25:45

MVP Turnieju  Oliwier Duchnowski Ro¶ Pisz.
 
Wybrani do Pi±tki All Stars Turnieju:

Maciej Milewski TSK Ro¶ Pisz
Oliwier Szczêsny Ochota Warszawa
Kacper Kujawa As Mr±gowo
Jakub Ko³omyjski MTS Zambrów
Filip Wicik La Basket
 
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych zespo³ach:

MKS "Batory (SP 45) - Hubert Do³matow
MKS "Batory" (SP 14) - Mateusz Aleksiejuk
MOSiR Bielsk Podlaski - Tomasz ¯ychoñ
MTS Zambrów - Jakub Lutostañski
Ochota Warszawa - Alan Trawicki
As Mr±gowo - Mateusz Szewczyk
La Basket - Miko³aj Zawrotnik
TSK Ro¶ Pisz Jakub Piotrowski
 

Ochota Warszawa – MKS Batory 18 (SP 14)   50:18
LA Basket Warszawa – MKS Batory 18 (SP 45)    46:20
As Mr±gowo – MOSiR Bielsk Podlaski  44:34
Ro¶ Pisz – MTS Zambrów   48:10
Ochota Warszawa – MOSiR Bielsk Podlaski  66:16
La Basket  -  MTS Zambrów   32:35
Ochota Warszawa – As Mr±gowo  44:18
La Basket – Ro¶ Pisz  29:49
As Mr±gowo – MKS Batory 18 (SP 14) 40:29
Ro¶ Pisz – MKS Batory 18 (SP 45)    49:15
MOSiR Bielsk Podlaski – MKS Batory 18 (SP 14) 28:46
MTS Zambrów – MKS Batory 18 (SP 45)    37:6
PÓ£FINA£:   Ochota Warszawa – MTS Zambrów 46: 21
PÓ£FINA£:    Ro¶ Pisz – As Mr±gowo    26:25
PLAY-OFF V-VIII: MKS Batory (SP14)  - MKS Batory (SP45)   36:21
PLAY-OFF V-VIII:   LA Basket – MOSiR Bielsk Podlaski    32:14Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
17
17
Festiwal Szwajcaria 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi