News: MP U20 rocz.1996 i m³. FINA£ Wroc³aw 24-28.II.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
FOTO ¦KM Kadry 93-97 Kadry woj. 98/02 Minibasket 05/07 2008 2009 2010 A 2010 B 2011 A 2011 B Foto 2012 A 2012 / IV.2016 Foto 2011 B Foto 2011 A Foto 2010 A Luty 25 2018 00:48:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia
  Kalendarz 2017/2018

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Wsppraca

UKS Chromik ¯ary

UKS Basket Regnum Bydgoszcz

Blog Mlode Lwy

UKS Wojan Paw³owice

Górnik Wa³brzych

KS Pogon Ruda ¦l±ska

TS Basket  Gniezno

Piotrówka Radom

Nied¼wiadki Przemy¶l

¦l±ski Zwi±zek Koszykówki

SKM Zastal Zielona Góra

Podlaski Zwi±zek Koszykówki

WKS SL¡SK Wroc³aw

Wis³a Kraków

TKS Ro¶ Pisz

NOVUM Bydgoszcz

ASTORIA Bydgoszcz

Basket Wroc³aw 96

Korsarz Gdañsk

TKM W³oc³awek

REGIS Wieliczka

MKS MOS Konin

GTK Gdynia

WKK Wroc³aw

Pyra Poznañ

PZKosz

SMS Pzkosz W³adys³awowo

Lubelski Kosz

UKS Katowice

MKS Zabrze

GTK Gliwice

MKKS Rybnik

¦l±ski Basket Kurian

Rudzka Amatorska Liga Koszykówki

¦l±ska Letnia Liga Koszykówki

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Galeria 2012-2016
Losowa fotka
34
34
Festiwal Szwajcaria 2008
MP U20 rocz.1996 i m³. FINA£ Wroc³aw 24-28.II.2016
U-20 Juniorzy St.
 Asseco Gdynia dziêki konsekwentnej, twardej grze w decyduj±cych spotkaniach zdobywa zas³u¿enie tytu³ mistrzów Polski juniorów starszych. Podium uzupe³niaj± wroc³awskie ¦l±sk i WKK.

Mecz o br±zowy medal nie przyniós³ spodziewanych emocji. Wroc³awskie WKK od samego pocz±tku narzuci³o swój styl szybko obejmuj±c odpowiednio du¿e prowadzenie, by móc spokojnie kontrolowaæ mecz.

To by³y zupe³nie inne oblicza zespo³ów w porównaniu do dnia wczorajszego. WKK zagra³o agresywniej, a tak¿e mocniej fizycznie – czego w pó³fina³owym- pojedynku z Asseco niestety zabrak³o. Zasta³ wrêcz przeciwnie – gracze Arkadiusza Miloszewskiego wygl±dali tak, jak gdyby usz³o z nich powietrze po wczorajszym wyczerpuj±cym spotkaniu z ¦l±skiem.

Brakowa³o koncentracji, skuteczno¶ci, a mo¿e przede wszystkim pomys³u na to, jak ugry¼æ WKK. Z ka¿d± kolejn± nieudan± akcj± frustracja go¶ci pog³êbia³a siê, co wroc³awianie skrzêtnie wykorzystywali. Szkoda, ¿e WKK nie zagrali tak wczoraj, bo byæ mo¿e zestaw par spotkañ medalowych by³by nieco inny.

Przyszed³ czas na fina³. Sporo osób w ciemno dawa³o mistrzostwo gospodarzom, w szczególno¶ci, ¿e w trakcie tego turnieju gracze Tomasza Jankowskiego ju¿ raz rozgromili Asseco. Nic bardziej mylnego. Na nasze wczorajsze pytanie, czy mo¿emy spodziewaæ siê powtórki zz pi±tku, odpowiadali¶cie – nie! To bêdzie zupe³nie inny mecz. No i by³.

Asseco od samego pocz±tku gra³o twardo i agresywnie, podobnie jak dzieñ wcze¶niej przeciwko WKK. Efekt? Szybkie prowadzenie 7:0 i osi±gniêcie kluczowej przewagi – psychologicznej. Gracze ¦l±ska byli przede wszystkim nieskuteczni, co by³o efektem bardzo dobrej obrony gdynian.

¦wietne zawody rozgrywa³ w Asseco Marcin Wieluñski. Rozgrywaj±cy o wzro¶cie ponad 190 cm z ¶wietnym przegl±dem pola gry i niesamowitym instynktem do koñczenia akcji “drugiej szansy”. Zreszt± nie tylko on, ale i ca³y zespó³ z Pomorze zaslugiwa³ na pochwa³y. Tak naprawdê najwa¿niejsz± gwiazd± jest tam dru¿yna – ¶wietnie siê rozumiej±ca i krocz±ca do za³o¿onego celu.

Mimo przewagi go¶ci i prowadzeniu od pocz±tku do koñca, sporo osób zgromadzonych w Kosynierce wci±¿ mia³o nadziejê. Nadziejê, ¿e ¦l±sk wygra. Ale gdy w trzeciej kwarcie Asseco popisa³o siê seri± trzech trójek z rzêdu wiedzieli¶my ju¿, ¿e ¦l±sk tego meczu nie wygra. Mistrzem – zupe³nie zas³u¿enie zosta³o Asseco Gdynia, co potwierdza, ¿e projekt szkolenia i wprowadzania m³odych na koszykarskiej salony tam zaczyna powoli dzia³aæ. Dzisiejsze z³oto jest tego najlepszym przyk³adem.  
 

autor: Mateusz Birecki  www.nasz-basket.pl


KLASYFIKACJA KOÑCOWA:


1 Asseco Gdynia  (Pomorskie)
2 WKS ¦l±sk Wroc³aw  (dolno¶l±skie)
3 WKK Wroc³aw  (dolno¶l±skie)
4 Zastal Zielona Góra  (lubuskie)
5 Biofarm BJ Poznañ  (wielkopolskie)
6 Trefl Sopot  (pomorskie)
7 Novum/Astoria Bydgoszcz  (kujawsko-pomorskie)
8 MKS D±browa Górnicza  (¶l±skie) MVP turnieju:
Marcin Wieluñski
(Asseco Gdynia)

 
 Pierwsza pi±tka:

Marcel Ponitka (SKM Zastal Zielona Góra)
Micha³ Ko³odziej (Asseco Gdynia)
Maciej Krakowczyk (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Jakub Musia³ (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Szymon Kiwilsza (WKK Wroc³aw)


Fina³:
Asseco Gdynia - WKS ¦l±sk Wroc³aw  62 : 40  STATYSTYKI   MVP:Miko³aj Ko³odziej
Mecz o trzecie Miejsce: SKM Zastal Zielona Góra - WKK Wroc³aw  76 : 48  STATYSTYKI   MVP: Szymon Kiwilsza
mecz o V miejsce: Biofarm BJ Poznañ - Trefl Sopot  84 : 82 STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kurpisz
mecz o VIII miejsce:
Novum/Astoria Bydgoszcz - MKS D±browa Górnicza 67 : 60  STATYSTYKI  MVP: Mateusz Fatz

Pó³fina³: Asseco Gdynia - WKK Wroc³aw  68 : 47  STATYSTYKI   MVP: Lukasz Fr±ckiewicz
Pó³fina³: Zastal Zielona Góra - ¦l±sk Wroc³aw
  56 : 63  STATYSTYKI   MVP: Maciej Krakowczyk
 
LIVE VIDEO

FILMIKI ZIBI 

FOTO ZIBI    FOTO WKK    FOTO WKS

Grupa A


Asseco Gdynia - MKS D±browa Górnicza 
94 : 66  STATYSTYKI  MVP: Mateusz Itrich
Exact System ¦l±sk Wroc³aw - Trefl Sopot 70 : 60  STATYSTYKI   MVP: Mateusz Stawiak
Trefl Sopot - Asseco Gdynia  62 : 56 STATYSTYKI   MVP: £ukasz Fr±ckiewicz
MKS D±browa Górnicza - Exact System ¦l±sk Wroc³aw  80 : 93 STATYSTYKI  MVP: Jakub Musia³

Asseco Gdynia - Exact System ¦l±sk Wroc³aw  49 : 83  STATYSTYKI  MVP:Maciej Muska³a
Trefl Sopot - MKS D±browa Górnicza  81 : 63  STATYSTYKI   MVP: Damian Ciesielski


   PKT.
  
1
  Mistrz
Strefy
Dolno¶l±skie
Lubuskie
61996: Wojciech Jakubiak, Maciej Krakowczyk, Filip Pruefer
Maciej Muska³a, Oskar Sanny, Mateusz Stawiak
1998: Mateusz Bortliczek, Sebastian Bo¿enko,
Jakub Musia³, Micha³ Sasik, Olaf Wysocki,

1999: Dominik Wilczek,
 
Trenerzy: Tomasz Jankowski, Jacek Krzyka³
2

Mistrz
Pomorskie
5
1996:Kacper Bednarczyk, £ukasz Fr±ckiewicz,
Bartosz Jankowski, Jakub Nowaczek, Jêdrzej Szymañski,
Marcin Wieluñski
1997: Mateusz Itrich, Adam Jêczmieñ, Karol Kamiñski
Micha³ Ko³odziej, Karol Majchrzak, Jakub Szulc

Trenerzy: Sebastian Kra¹ovec, Arkadiusz Korek

3
  III  miejsce
Pomorskie
4
1996: Jakub Karwowski
1997: Micha³ Kolenda, Bartosz Majewski, Mateusz Jankowski
Damian Szczepanik,  Damian Ciesielski, Kacper Grzesiowski
1998: Ignacy Grochowski, Jakub Putra, Tomasz Dylicki
Patryk Jankowski
1999: £ukasz Kolenda, Maksymilian Jakubek

Trenerzy:
Janusz Kocio³ek, Krzysztof Roszek
4
  Mistrz
strefy
¦laskie
Opolskie
3
1997: Dawid Boryka, Dominik Rajczak, Maciej Koæma
1998: Mateusz Szczypiñski, Jakub Wantuch
Aleksander Za³ucki, Patryk Piszczatowski, Adrian Niemyjski
Mateusz Kêpa
1999: Adam Skiba, Adam Niespor, £ukasz Lewiñski

Trenerzy: Rafa³ Knap, Marzena Rudolf

Grupa  B
Biofarm Basket Poznañ-Novum/Astoria Bydgoszcz  66 : 54  STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Kurpisz
WKK Wroc³aw - SKM Zastal Zielona Góra  81 : 67  STATYSTYKI MVP: Szymon Kiwilsza
SKM Zastal Zielona Góra - Biofarm Basket Poznañ 67 : 57  STATYSTYKI   MVP: Kacper Traczyk
Novum/Astoria Bydgoszcz - WKK Wroc³aw  57 : 80  STATYSTYKI   MVP: Dominik Rutkowski
SKM Zastal ZG - Novum/Astoria Bydgoszcz  76 : 79  STATYSTYKI   MVP: Karol Kuta
Biofarm Basket Poznañ - WKK Wroc³aw  59 : 67  STATYSTYKI   MVP: Dominik Rutkowski

  
 
 
1
  Vice Mistrz
strefy
Dolno¶l±skie
Lubuskie
6
1997: Micha³ Kapa, Mateusz Gawlina, Szymon Kiwilsza
Karol Krucza³a, Piotr ¦cibisz, Patryk Wilk
1998: Micha³ Jêdrzejewski, Micha³ Jod³owski
Dominik Rutkowski, Kamil Fiedukiewicz, Jakub Kobel 
1999: Fryderyk Matusiak

Trenerzy: Sebastian Potoczny, Tomasz Niedbalski 
2
III miejsce
strefy
Dolno¶l±skie
Lubuskie
4
1996: Kamil Zywert, Jakub Der
Wojciech Majchrzak, Szymon Szymañski, Adrian Polewiak 
1997: Marcel Ponitka,
1998: Adam Bednarczyk, Micha³ Ostrowski, Damian Pogoda
Kacper Traczyk
1999: Kacper M±kowski , Micha³ Busz

Trenerzy: Arkadiusz Mi³oszewski, Bogdan Onufrowicz

3
  Mistrz
Strefy
Wielkopolskie
Zachodniopom.
41996: Simon Jakub, Micha³ Marek
1997: Fr±ckowiak Wojciech, Gruszczyñski Dawid
Ry¿ek Szymon, Stankowski Patryk
1998: Kurpisz Miko³aj, Nowak Witold,
Tomaszewski Marcin, Waraczyñski Maciej,
1999: Gi¿yñski Jaros³aw, Leszczyñski Maciej


Trenerzy: Przemys³aw Szurek, Cezary Kurzawski
4


 Mistrz
strefy
Kuj-Pom.
£ódzkie
 41996: Fatz Mateusz, £ucka Piotr, Kutta Karol,
Wardziñski £ukasz, Wenderski Kacper
1997: Derda Piotr, Senski Rados³aw, £apiñski Cezary,
Czy¿nikiewicz Krystian, Ratajczak Miko³aj,
1999: Kondraciuk Jakub, Jêdrzejczak Kacper

Trenerzy: Maciej £abu¶, Marcin Grocki
ZAPOWIEDZI FINA£ÓW SKM - Pawe³ KulkaPrzygotowa³ Zibi - Do zobaczenie we Wroc³awiu


 


Komentarze
herring dnia luty 19 2016 13:13:56
Moim zdaniem Grupa A ma dwóch zdecydowanych faworytów na pó³fina³: Aseco i ¦l±sk ( w takiej w³a¶nie kolejno¶ci ). Grupa B bardziej wyrównana i bardzo trudno wskazaæ faworytów. Ja stawiam na WKK i Novum/Astorie.
MJ dnia luty 23 2016 15:31:42
Na stronie Trefla jest informacja, ¿e Grzegorz Kulka bedzie gra³. Moje typy:
Gr. I Wroc³aw, Gdynia
Gr II Biofarm, WKK

Pó³fina³: ¦l±sk - WKK - wygrana ¦l±ska
Pó³fina³: Gdynia - Biofarm - wygrana Gdynia

3m. WKK - Biofarm - wygrana WKK
1m ¦l±sk - Gdynia - wygrana Sl±ska
Pawcio dnia luty 23 2016 23:52:09
MJ to co jest na stronie Trefla to tzw szeroka kadra w sk³adzie na stronie jest 15 osób pojechaæ mo¿e max 12 smiley
maciejkk dnia luty 24 2016 13:59:48
Biofarm zak³ada³ sobie za cel doj¶cie do pó³fina³ów , no a ju¿ graj± na plusie ,pierwsza wygrana....
ps dnia luty 24 2016 21:38:25
No có¿ liczê na Zielon± Górê w "czwórce" z uwagi na sposób pracy trenerskiej, najzwyczajniej takie podej¶cie powinno zaowocowaæ aby by³a sprawiedliwo¶æ smiley
w pó³fina³ach
Asseco, ¦l±sk
Novum, Zastal
WOJO dnia luty 25 2016 20:49:43
Wielkie brawa dla Zibiego za relacje i oddanie dla koszykówki czego nie mo¿na powiedzieæ o PZKOSZu na którego stronie panuje haos informatyczny lub te¿ jest jego braksmiley
Jeszcze raz brawo Zibi ¿eby nie ty to my¶lê ¿e po³owy tego co siê dzieje w koszykówce m³odzie¿owej ¿aden z nas by nie wiedzia³:-)
Tak trzymaj:-)
MJ dnia luty 25 2016 22:18:23
Zibi jeste¶ WIELKI. W innym koszykarskim kraju by³by¶ cenionym dzia³aczem. U nas TYLKO" dziwnym" pasjonat±.
ps dnia luty 29 2016 07:25:23
I proszê ....M.Wielunski MVP,a pamiêtam jak wiele by³o negatywnych g³osów z jakiej racji kto¶ wzi±³ go do Cetniewa. Tak dla pe³nego obrazu nie jestem fanem stylu tego gracza ale to pokazuje,¿e nie powinni¶my zbyt wcze¶nie oceniaæ m³odych graczy,a dawaæ im wsparcie i daæ pracowaæ
herring dnia luty 29 2016 10:04:41
Przyjmuj±c zasadê, ¿e MVP dostaje zawodnik dru¿yny mistrzowskiej, to Wieluñski zas³u¿y³ na te nagrodê, mimo s³abszego meczu fina³owego (pora¿aj±ca niemoc na linii rzutów wolnych). Choæ obiektywnie trzeba przyznaæ , ¿e kilku graczy prezentowa³o siê lepiej od w/w. Uk³ad pierwszej trójki jak najbardziej sprawiedliwy. Te dru¿yny dominowa³y, szczególnie gr± w defensywie. Jeszcze jedno niesamowite spostrze¿enie. Ogromne zainteresowanie publiczno¶ci. Na meczach pó³fina³owych i o medale organizator musia³ zamkn±æ wej¶cie na obiekt z powodu braku wolnych miejsc na widowni.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi