News: Zapowiedzi Fina³ów U20 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:40:39
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Zapowiedzi Fina³ów U20
U-20 Juniorzy St.
Przed nami pierwszy w tym roku fina³ Mistrzostw Polski zaczynamy od najstarszych U20. Organizatorem bêdzie WKS ¦l±sk klub o olbrzymiej koszykarskiej tradycji.Mecze bêd± rozgrywane na "Kosynierce"w której ¶cianach grano setki ¶wietnych meczów i biega³o mnóstwo legendarnych ju¿ zawodników.Dwa lata temu na tym obiekcie rozegrano MP U18 tego samego rocznika 96.Zawody tamte pamiêtam jako najlepiej zorganizowane spo¶ród wszystkich fina³ów na których by³em i nie mia³ na to wp³ywu koñcowy sukces dru¿yny której kibicowa³em.Jest to te¿ czas po¿egnania rocznika 96 z m³odzie¿owym basketem.Co to by³ za rocznik?Kilka zdañ na ten temat.

 Wiod±cy w tegorocznym U20 rocznik 96 "od zawsze" ma opiniê utalentowanego.Czym sie wyró¿nia ? po r 94 i 95 a tak¿e m³odszym 97 ,ubogich w graczy wysokich ten sypn±³ jak z rogu obfito¶ci graczy powy¿ej 2 m mamy zatrzêsienie  .Czê¶æ z nich rozwija swoj± grê przez kolejne lata, czê¶æ zaczê³a z wysokiego poziomu i stanê³a, kilku wci±¿ rokuje;).Ale nie tylko pod koszem bogato na w±t³ej w PL pozycji rozgrywaj±cego tak¿e kilku ciekawych graczy.Kadra r 96 prowadzona przez tr.Mi³oszewskiego swoje starty miêdzynarodowe zaczê³a od wygrania TNO w Szczyrku,potem by³ srebrny medal na Turk Telekom, i 6 mce na MEU16 na Litwie.Kolejny rok to wsparcie kadry r.95 walcz±cej w U18 div B o awans do Div A i kolejny sukces 2 miejsce w Strumicy. Niestety pó¿niej zaczê³y siê schody na ME U18 w Konya tylko 1 wygrany mecz i ostatnie 16 mce oznaczaj±ce spadek do div B.
Rok temu ponownie bardzo znacz±cy udzia³ zawodników r96 walcz±cych na ME U20 div A we W³oszech i niestety tak¿e spadek do div B.

Tyle o potencjale rocznika teraz o potencja³ach finalistów.

Asseco Gdynia zespó³ zbudowany w tym sezonie swoj± si³ê opiera na graczach ¶ci±gniêtych z innych klubów (W³oc³awek,Bydgoszcz, Polonia,Trefl) .6 graczy rocznika 96 6 r 97.Trenerem jest Sebastian Krasovec asystentem A.Korek. W dru¿ynie kluczowe role odgrywaj± zawodnicy ekstraklasowego Asseco Gdynia  Bartosz Jankowski,Jêdrek Szymañski ,Micha³ Ko³odziej,£ukasz Fr±ckiewicz, a tak¿e zawodnicy 2 ligowi Marcin Wieluñski czy Karol Majchrzak.Zespól ograny w 2 lidze posiadaj±cy dobrych graczy na ka¿dej pozycji i niez³± ³awkê.W powszechnej opinii jest to jeden z faworytów do fina³u , jedyne co mo¿e m±ciæ humory jest to, ¿e graj± ze sob± w³a¶ciwie od wrze¶nia.Czê¶æ dru¿yny trenuje te¿ z ekstraklas± i tu mo¿e dochodziæ do boiskowych nieporozumieñ.W drodze do fina³ów 3 zwyciêstwa.

WKS ¦l±sk Wroc³aw podobnie jak zespól z Gdynii zbudowany ze wsparciem zawodników sprowadzonych z innych klubów (Turów,S³upsk,Politechnika,Warszawa) ale posiadaj±cy w swoich szeregach siln± grupe wychowanków .6 zawodników z r 96  5 r.98 i 1 r.99. Du¿a grupa zawodników gra w 1 lidze ,Wojtek Jakubiak i Oskar Sanny w tym roku zadebiutowali z dru¿yn± PLK nawet w Eurocup .Zespó³ niew±tpliwie najsilniejszy fizycznie maj±cy b.mocno obsadzona ka¿da pozycjê , na ³awce grupa utalentowanej m³odzie¿y.To w mojej opinii jeden z faworytów tych rozgrywek i dodatkowo du¿ym wsparciem bêd± miejscowi kibice co w Kosynierce mo¿e daæ efekt 6 zawodnika.Trenerem jest Tomasz Jankowski asystentem j.Krzyka³a. Dotychczas odnie¶li 3 zwyciêstwa i trudno znale¼æ mi ich s³abe strony choæ podobnie jak AG czê¶æ graczy trenuje z ekstraklas± i tego pe³nego zgrania niew±tpliwie mog³oby byc wiêcej.

Trefl Sopot dru¿yna broni±ca tytu³u z MP U18 jak i zesz³orocznego U20 , w tym sezonie utraci³a jednak sporo atutów ,kilku zawodników znalaz³o nowe miejsca do gry, kilku nie gra z powodu decyzji seniorskich sztabów szkoleniowych.Od wrze¶nia zespó³ prowadzi Janusz Kocio³ek, a asystuje Krzysztof Roszyk.Do samego koñca, nie by³o wiadomo czy zawodnicy graj±cy z ekstraklasa dostana zgodê od trenerów na udzia³ w U20 , ostatecznie jedynie Grzegorz Kulka zosta³ wy³±czony z mistrzostw.Artur W³odarczyk wypo¿yczony do 1 ligowych Gliwic, nie mo¿e graæ w U20 z powodu braku umowy szkoleniowej TS z t± druzyn±. Czy pomoc do¶wiadczonego Paw³a Kreffta (który do tej pory zawsze zdobywa³ z³oto 6x!! ) oka¿e siê wystarczaj±ca? Czy debiutuj±cy w tym roku w PLK 19 letni Micha³ Kolenda i  debiutuj±cy w fina³ach MP 20 letni Kuba Karwowski wsparci zgrana ekip± r 97 i 98 dadz± radê powtórzyæ zesz³oroczny sukces.To pytanie zadaje sobie wielu kibiców, ja liczê ¿e brak presji mo¿e sprawiæ, ¿e ch³opcy zrobi± nie jedn± niespodziankê. W drodze do fina³ow 1 pora¿ka z Biofarmem Poznañ i 5 zwyciêstw.

MKS D±browa Górnicza dru¿yna która w trudnych bojach pó³fina³owych wywalczy³a awans , dru¿yna m³oda bez graczy r 96 , na pewno nie nale¿±ca do grona faworytów imprezy.Trenowana przez Rafa³a Knappa as.Marzenê Rudolf.Tegoroczne rozgrywki to raczej inwestycja i zbieranie do¶wiadczeñ , je¶li ten sk³ad dotrwa to za rok bêd± mieli sporo atutów.MKS gra³ ju¿ w æwieræ fina³ach spotkanie z Treflem Sopot przegra³ wtedy 83 :73 i w pólfina³ach z WKK przegrana 80:46. Wygrali 4 mecze.

Biofarm Basket Poznañ 2 lata temu nie dosta³ siê do fina³ów U18, rok temu rocznikowi 95 posz³o lepiej br±zowy medal U20 w Gdyni. Zespó³ ma w sk³adzie 2 graczy r 96 w tym wypo¿yczonego z ekstraklasowego Turowa Zgorzelec Micha³a Marka.Reszta sk³adu wyra¼nie m³odsza ,ale to zesz³oroczni srebrni medali¶ci MPU18 z Radomia wiêc w kosza graæ umiej±.Kilku graczy ma szansê ogrywaæ siê w rozgrywkach 1 ligowych gdzie debiutuje BBP, wcze¶niej grali w 2 lidze.Zespól prowadzi tr Przemys³aw Szurek as C. Kurzawski. Biofarm w pó³finale wygra³ z Treflem 85:57.W sumie w drodze do fina³u 3 zwyciêstwa.

WKK Wroc³aw miejscowy rywal gospodarzy, 2 lata temu na MPU18 srebrny medal rok temu na U20 s³abszy wystêp 5 miejsce, za to w U18 z³oci medali¶ci tam nie mieli sobie równych.Dru¿yna w której wystêpuje a¿ 8 reprezentantów kraju r 97 i 98 , nie ma w swoim sk³adzie nikogo z r 96 , czy tak utalentowany zespól da radê z silniejszymi i starszymi? dotychczasowe zmagania pokazuj± ¿e to niemo¿liwe.Jednak WKK ma wiele atutów i mo¿e sprawiæ du¿o k³opotów swoim rywalom.Zespól na codzieñ gra w 2 lidze dru¿yne prowadzi tr Sebastian Potoczny a asystuje T.Niedbalski.W drodze do fina³u pewnie pokonali 6 zespo³ow.

Zastal Zielona Góra ostatnie lata to trochê s³absze wystepy Zielonogórzan ,2 lata temu na U-18 ostatnie 8 miejsce, w U20 rok temu nie awansowali do fina³ów .Dru¿yna ma w talii kilka mocnych kart Kamil Zywert jeden z liderów kadry U16 ,Wojtek Majchrzak, Marcel Ponitka w tym roku wywalczyli awans do fina³ów i nie powiedzieli jeszcze ostatniego s³owa.Na codzieñ ch³opaki graj± w 2 ligowych Muszkieterach dru¿ynie która jest zapleczem Mistrza Polski Stelmetu.W ekstraklasie i eurolidze kilka wystêpów zaliczy³ Marcel Ponitka .Zespól trenuje Arek Mi³oszewski a asystentem jest Bogdan Onufrowicz.w dotychczasowych meczach bilans 2 zw 1 pora¿ka z Asseco Gdynia 103:65.

Novum Astoria Bydgoszcz po raz kolejny w fina³ach 2 lata temu br±zowy medal na U-18 ,rok temu nieobecni w finale U20 , teraz gotowi pokazaæ czego nauczyli siê na 1 ligowych parkietach.Trzon dru¿yny to solidna grupa 20 latków z kadrowiczami Mateuszem Fatzem i Piotrem £uck± .Do atutów druzyny poza ograniem 1 ligowym zaliczy³bym te¿ du¿e zgranie ,ta ekipa zna siê od lat .Dru¿yne prowadzi Maciej £abu¶ i Marcin Grodzki.W drodze do fina³ow maj± bilans 5:1 , jedyna pora¿ka to mecz ze ¦l±skiem przegrany 77:53

Zapraszam do sondy, a je¶li kto¶ ma ochotê napisaæ zapowiedzi bardzo chêtnie to opublikujemy

Trochê historii
(Dla ciekawostki rocznik 1996 to na razie jedyny rocznik gdzie SKM zaliczy³ wszystkie fina³y U14, U16, U18 i U20 + ME U16) WKK Wroc³aw to jedyna dru¿yna która zaliczy³a wszystkie fina³y BRAWO

 MP U14 Warszawa
MP U16 Gdynia
MP U18 Wroc³aw
 Rok-/-organizator
rocznik
Mistrzowie..U20..
 MVP U20
trener
 1
 GTK Gdynia
GTK Gdynia
Trefl Sopot
XX
2016 /Wroc³aw
1996
   
 2 WKK Wroc³aw
Gim 92 Ursynów
WKK Wroc³aw
XX2015/Gdynia
1995
Trefl Sopot
G. Kulka
 
 3 Bryza Kolbudy
¦l±sk Wroc³aw
Astoria/Novum
XX2014/Radom
1994
Rosa RadomD. Szymkiewicz
 
 4 MKS Pruszków
WKK Wroc³aw
TKM W³oclawek
XX2013 Sopot
1993
WKK Wroc³awJ.Grzeliñski
 
 5 Ochota Warszawa
Czarni S³upsk
Basket Kwidzyn
XX2012 Lublin
1992
 ??? ??? 
 6 Wis³a Kraków
Astoria Bydgoszcz
WKK Wroc³aw
XX2011  ???
1991
 ???
 ???
 
 7 Turów Zgorzelec
Basket Kwidzyn
Polonia Warszawa
XX2010 W³oc³awek
1990
Polonia 2011 Warszawa K. Sulima
 
 8 Pyra Poznañ
Turów Zgorzelec
Zastal Zielona G.
XX2009
1989
Polonia 2011 Warszawa P. Pamu³a 
MVP
 Pawe³ Kreft
Mateusz Stawiak
Grzegorz Kulka
XX2008 Sopot
1988
Polonia 2011 WarszawaJ. Mokros
 
 Obecno¶æ........SKM
Obecno¶æ......SKMObecno¶æ......SKM      


Grupa A


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Bartosz Celiñski r.93 MOSM Bytom
Bartosz Celiñski r.93 MOSM Bytom
Sylwetki zawodników r.1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi