News: MP U20 Junior Starszy U20 rocz.1996/99 Podsumowanie - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 15 2020 12:38:37
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U20 Junior Starszy U20 rocz.1996/99 Podsumowanie
U-20 Juniorzy St.
 Za nami Fina³ Mistrzostw Polski U20 Juniorzy Starsi rocznik 1996 i m³odsi. Dla rocznika 1996 by³y to ostatnie rozgrywki w kategorii m³odzie¿owej. SKM w mojej osobie spêdzi³ 5 dni we Wroc³awiu. Sk³adam  serdeczne podziêkowania WKS ¦l±sk Wroc³aw za zaproszenie na turniej. Fina³y U20 uwa¿am za ¶wietnie zorganizowane, zawodnicy mieszkali w komfortowych warunkach ***+ wy¿ywienie smaczne i obfite.

¦rednio  fina³y w ,,kosynierce ,, ogl±da³o ponad 1000 kibiców dziennie. £±cznie przez piêæ dni na widowni by³o oko³o 8000 widzów. Pó³fina³owe i fina³owe mecze z udzia³em WKS SL¡SK Wroc³aw zgromadzi³y nad komplet publiczno¶æ, wielu kibiców nie mog³o wej¶æ na hale z powodu braku miejsc. Kibice z Asseco zastanawiali siê dlaczego fina³ów nie zrobiono w Orbicie.  Moim zdaniem i wielu kibiców Orbita nie da³a by takiej atmosfery jaka panowa³o w ,,kosynierce,,. Du¿o fajnych meczy stoj±cych na wysokim poziomie. W¶ród finalistów plejada uczestników Mistrzow Europy – ka¿dy z nich zaprezentowa³ siê ¶wietnie. Pokaza³y siê tak¿e ,,nowe twarze,, . Walka  o medal, walka o reprezentacje Polski, litry wylanego potu tak by³o ka¿dego dnia.  Ankieterzy w sondzie na SKM perfekcyjnie wytypowali pierwsz± trójkê. Os³abiony Trefl Sopot nie obroni³ tytu³u MP U20 i U18  w roczniku 1996. Korona Powróci³a do Gdyni (Mistrzowie U14 i U16) Mecze ogl±dali nie tylko koszykarskie s³awy  równie¿ legendarni sêdziowie

 Osobi¶cie cieszê siê ¿e mog³em spotkaæ wiele znajomych osób z ¶rodowiska koszykarskiego .  Mog³em przez mikrofon przekazaæ kibicom kilka ciekawostek. Dla dzieciaków  w przerwach robi³em konkursy z fajnymi nagrodami . W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ ofiarodawcom za nagrody.

Mi³a niespodzianka dla mnie to mo¿liwo¶æ  wytypowania MVP i 5 Turnieju. Na sze¶æ nazwisk dobrze wytypowa³em cztery. By³y to dla mnie drugie MP U20 jak¿e inne od tych pierwszych kilka lat temu w hali stulecia w Sopocie. Na zakoñczenie na hali spotka³em kibica i mówi do mnie Zibi mia³em 12 lat ty by³e¶ mam 22 lata  ty jeste¶.

Serdecznie wszystkich pozdrawiam i ¿yczê dobrych kontaktów w seniorskiej koszykówce, a z tymi m³odszymi 1998/99 mo¿e zobaczê siê na Fina³ach U18
                              
Rekordy:                            
Eval:   
1 Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    39                    
2 Maciej Krakowczyk    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    32   
               
Punkty:  
 
1 Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    30      
2 Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    29                    

Celne rzuty za "1":   
1 Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    8                    
2 Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    7                   
2 Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    7                    

Celne rzuty za "2":  
 
1 Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    11                    
2 Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    10                    

Celne rzuty za "3":   
1    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    5                    
2    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    4                    
2    Jakub Der    SKM Zastal Zielona Góra    4                    
2    Wojciech Fr±ckowiak    Biofarm Basket Junior Poznañ    4                    
2    Pawe³ Krefft    Trefl Sopot SA    4                    
2    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    4                    
2    Maciej Muska³a    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    4                    

Zbiórki:   
1    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    18                    
2    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    16                    
2    Damian Szczepanik    Trefl Sopot SA    16                    

Asysty:  
1 Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    9                    
1 Karol Kutta    Novum / Astoria Bydgoszcz    9                    
1 Damian Ciesielski    Trefl Sopot SA    9  
                 

Przechwyty:   
1 Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    6                    
1 Kamil Zywert    SKM Zastal Zielona Góra    6                    

Bloki:  

1  Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    5                    
1  Jakub Karwowski    Trefl Sopot SA    5                    

Najwiêcej na parkiecie: 
 
 1 Karol Majchrzak    Asseco Gdynia    01:45:49                    
 2  Dominik Wilczek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    01:30:14                    

Double-Double:                                    
(3)    Miko³aj Kurpisz(13Pkt.11Zb.)(17Pkt.10Zb.)(22Pkt.12Zb.);
Mateusz Fatz(17Pkt.18Zb.)(14Pkt.10Zb.)(25Pkt.13Zb.)Miko³aj Kurpisz(13Pkt.11Zb.)(17Pkt.10Zb.)(22Pkt.12Zb.);
Mateusz Fatz(17Pkt.18Zb.)(14Pkt.10Zb.)(25Pkt.13Zb.)                            
 (2)    Micha³ Ko³odziej(13Pkt.10Zb.)(12Pkt.13Zb.);
£ukasz Fr±ckiewicz(10Pkt.14Zb.)(11Pkt.13Zb.3B.);
Szymon Kiwilsza(10Pkt.16Zb.)(17Pkt.12Zb.4As.3B.)Micha³ Ko³odziej(13Pkt.10Zb.)(12Pkt.13Zb.);
£ukasz Fr±ckiewicz(10Pkt.14Zb.)(11Pkt.13Zb.3B.);
Szymon Kiwilsza(10Pkt.16Zb.)(17Pkt.12Zb.4As.3B.)                            
(1)    Mateusz Itrich(18Pkt.12Zb.);
Maciej Krakowczyk(22Pkt.15Zb.);
Jakub Der(10Pkt.10Zb.);
Szymon Szymañski(16Pkt.12Zb.);
Karol Kutta(12Pkt.12Zb.9As.);
Damian Ciesielski(18Pkt.10Zb.6As.);
Damian Szczepanik(12Pkt.16Zb.);                            
                                    
Najlepszy atak        WKK Wroc³aw    351/70,2 na mecz                        
Najlepsza obrona        Asseco Gdynia    298/59,6 na mecz                        
                                    
                                    
       Punkty:                            
    1    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    85                    
    2    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    73                    
    3    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    68                    
    4    Mateusz Stawiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    67            
    5    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    66                    
    6    Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    62                    
    7    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    60                    
    8    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    59                    
    8    Kamil Zywert    SKM Zastal Zielona Góra    59                    
    10    Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    55                    
    10    Micha³ Kapa    WKK Wroc³aw    55                    
                                    
       Eval:                            
    1    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    92                    
    2    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    88                    
    3    £ukasz Fr±ckiewicz    Asseco Gdynia    82                    
    4    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    80                    
    5    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    78                    
    6    Mateusz Stawiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    69              
    7    Kamil Zywert    SKM Zastal Zielona Góra    63                    
    8    Mateusz Itrich    Asseco Gdynia    62                    
    9    Maciej Krakowczyk    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    59       
10    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    58

        Bloki:                            
    1    Jakub Karwowski    Trefl Sopot SA    16                    
    2    Mateusz Stawiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    12
    3    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    11
    3    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    11                    
    5    £ukasz Fr±ckiewicz    Asseco Gdynia    10                    
    6    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    8                    
    7    Olaf Wysocki    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    7                    
    8    Jakub Simon    Biofarm Basket Junior Poznañ    5                    
    8    Patryk Piszczatowski    MKS D±browa Górnicza    5                    
                                    
                                    
        Przechwyty:                            
     1    Kamil Zywert    SKM Zastal Zielona Góra    15                    
    2    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    14                    
    3    Jêdrzej Szymañski    Asseco Gdynia    10                    
    3    Jakub Der    SKM Zastal Zielona Góra    10                    
    3    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    10                    
    3    Szymon Ry¿ek    Biofarm Basket Junior Poznañ    10                    
    7    Micha³ Kapa    WKK Wroc³aw    9                    
    8    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    8                    
    8    Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    8                    
    8    Marc-Oscar Sanny    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    8                    
    8    Jakub Musia³    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    8                    
    8    Bartosz Majewski    Trefl Sopot SA    8                    
                                    
                                    
       Asysty:                            
    1    Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    25                    
    2    Kamil Zywert    SKM Zastal Zielona Góra    24                    
    3    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    22                    
    4    Karol Kutta    Novum / Astoria Bydgoszcz    21                    
    5    Wojciech Jakubiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    15                    
    5    Damian Ciesielski    Trefl Sopot SA    15                    
    7    Patryk Stankowski    Biofarm Basket Junior Poznañ    14                    
    8    Karol Majchrzak    Asseco Gdynia    12                    
    8    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    12                    
    10    Marc-Oscar Sanny    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    11                    
    10    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    11                    
                                    
                                    
        Zbiórki:                            
    1    £ukasz Fr±ckiewicz    Asseco Gdynia    56                    
    2    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    48                    
    2    Maciej Krakowczyk    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    48                    
    2    Miko³aj Kurpisz    Biofarm Basket Junior Poznañ    48                    
    5    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    47                    
    6    Jêdrzej Szymañski    Asseco Gdynia    40                    
    7    Damian Szczepanik    Trefl Sopot SA    39                    
    8    Micha³ Ko³odziej    Asseco Gdynia    38                    
    8    Mateusz Itrich    Asseco Gdynia    38                    
    10    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    36                    
                                    
                                    
       Rzuty celne za dwa:                            
    1    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    31                    
    2    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    29                    
    3    Marcel Ponitka    SKM Zastal Zielona Góra    27                    
    4    Mateusz Itrich    Asseco Gdynia    22                    
    5    Szymon Szymañski    SKM Zastal Zielona Góra    20                    
    6    Micha³ Ko³odziej    Asseco Gdynia    19                    
    6    Mateusz Stawiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    19                    
    8    Kamil Zywert    SKM Zastal Zielona Góra    18                    
    9    Jakub Wantuch    MKS D±browa Górnicza    17                    
                                    
                                    
        Skuteczno¶æ za dwa (%):                            
    1    Piotr £ucka    Novum / Astoria Bydgoszcz    72.2  
                 
    2    Micha³ Kolenda    Trefl Sopot SA    69.6                    
    3    Sebastian Bo¿enko    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    63.6                    
    4    Maciej Leszczyñski    Biofarm Basket Junior Poznañ    63.6                    
    5    Konrad Mo³ek    SKM Zastal Zielona Góra    61.5                    
    6    Micha³ Jod³owski    WKK Wroc³aw    55.6                    
    6    Szymon Ry¿ek    Biofarm Basket Junior Poznañ    55.6                    
    6    Jakub Simon    Biofarm Basket Junior Poznañ    55.6                    
    9    Mateusz Fatz    Novum / Astoria Bydgoszcz    54.4                    
    10    Damian Ciesielski    Trefl Sopot SA    54.2                    
                                    
                                    
        Rzuty celne za trzy:                            
     1    Jakub Der    SKM Zastal Zielona Góra    11 
                   
    2    Micha³ Kapa    WKK Wroc³aw    10                    
    3    Mateusz Szczypiñski    MKS D±browa Górnicza    9                    
    3    Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    9                    
    3    Pawe³ Krefft    Trefl Sopot SA    9                    
    6    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    8                    
    6    Karol Kutta    Novum / Astoria Bydgoszcz    8                    
    6    Wojciech Fr±ckowiak    Biofarm Basket Junior Poznañ    8                    
    9    Kacper Wenderski    Novum / Astoria Bydgoszcz    7                    
    9    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    7                    
                                    
                                    
        Skuteczno¶æ za trzy (%):                            
    1    Mateusz Stawiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    50.0 
    2    Jakub Kobel    WKK Wroc³aw    40.0                    
    2    £ukasz Kolenda    Trefl Sopot SA    40.0                    
    2    Micha³ Kapa    WKK Wroc³aw    40.0                    
    5    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    38.9                    
    6    Karol Kutta    Novum / Astoria Bydgoszcz    38.1                    
    7    Kacper Wenderski    Novum / Astoria Bydgoszcz    36.8    
    8    Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    36.0
    9    Aleksander Za³ucki    MKS D±browa Górnicza    34.8                    
    10    Jakub Der    SKM Zastal Zielona Góra    31.4                    
                                    
                                    
        +/-                            
    1    Marcin Wieluñski    Asseco Gdynia    65                    
    2    Dominik Rutkowski    WKK Wroc³aw    59                    
    3    Mateusz Gawlina    WKK Wroc³aw    56                    
    4    Micha³ Jêdrzejewski    WKK Wroc³aw    50                    
    5    £ukasz Fr±ckiewicz    Asseco Gdynia    49                    
    6    Micha³ Ko³odziej    Asseco Gdynia    46                    
    7    Szymon Kiwilsza    WKK Wroc³aw    42                    
    8    Bartosz Jankowski    Asseco Gdynia    39                    
    9    Wojciech Jakubiak    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    34                    
    10    Maciej Krakowczyk    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    29                    
    10    Olaf Wysocki    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    29                    


PODSUMOWANIE FINA£ÓW U 20 DAWID SIEMIENICKI  www.sportowefakty.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
WKK - Kolbudy przy pi³ce Szymkiewicz
WKK - Kolbudy przy pi³ce Szymkiewicz
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi