News: Polacy w m³odzie¿owych dru¿ynach w Hiszpanii: - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 11 2020 00:29:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polacy w m³odzie¿owych dru¿ynach w Hiszpanii:
Ciekawostki
Vamos polscy koszykarze, czyli o naszych 

Maj± miêdzy 14 a 18 lat i w przysz³o¶ci mog± byæ podstawowymi graczami kadry bia³o-czerwonych. Na razie chc± dostaæ siê do hiszpañskiej ekstraklasy.

Do tego, ¿e liga hiszpañska jest najsilniejsza na Starym Kontynencie raczej nie trzeba nikogo przekonywaæ nawet je¶li tureckie kluby coraz mocniej rozpychaj± siê na rynku transferowym. Z dobrego szkolenia s³yn± w krajach ba³tyckich czy Ba³kanach, ale Hiszpania w Europie oferuje m³odym graczom chyba najpowa¿niejsz± ofertê, je¶li chodzi o kombinacje ró¿nych czynników – od zaplecza przez mo¿liwo¶ci rozwoju, przebicia siê do seniorów i dalej marszu w kierunku NBA. Nic dziwnego, ¿e w Liga Endesa rokrocznie pojawia siê wielu nastolatków z ca³ego ¶wiata, a w zespo³ach m³odzie¿owych nawet wiêcej. W tym gronie s± tak¿e Polacy.

– Nie mo¿na powiedzieæ, by sytuacja w Hiszpanii zmieni³a siê znacz±co w ostatnich 10 latach. Wiêksza popularno¶æ tego kraju wynika z tego, ¿e mniejsze znaczenie maj± teraz kluby w³oskie, które wiêcej inwestowa³y w szkolenie w jeszcze niedalekiej przesz³o¶ci – mówi Rafa³ Juæ, skaut Denver Nuggets. – W Hiszpanii dziêki finansom mog± sobie pozwoliæ na d³ugofalow± politykê, poza tym do ¶ci±gania obcokrajowców w bardzo m³odym wieku zachêcaj± przepisy. Je¶li zawodnik w spêdzi w tamtejszych rozgrywkach m³odzie¿owych co najmniej 4 lata, to jest potem traktowany jako miejscowy. Uwa¿am jednak, ¿e poszczególne przypadki wyjazdów Polaków do Hiszpanii nale¿y rozpatrywaæ jednostkowo, nie jest to ¿aden trend czy tendencja, ka¿dy wybra³ inn± drogê. Zreszt± w Hiszpanii ostatnio pojawi³o siê wiêcej np. £otyszy – dodaje Juæ.

 Najbardziej znane polskie nazwisko w Hiszpanii to Pluta. Znane, bo syn nazywa siê tak samo jak ojciec, wieloletni reprezentant kraju i uczestnik mistrzostw Europy. Andrzej Pluta senior przeniós³ siê do Hiszpanii z ¿on± Justyn± i synami pó³tora roku temu. Zaczynali od Estudiantes Madryt, gdzie szczególnie Andrzej junior b³yszcza³ w turniejach m³odzie¿owych. Po jednym sezonie przenie¶li do Sewilli, gdzie zaoferowano jeszcze lepsze warunki. Andrzej junior ma 16 wiosen na karku (rocznik 2000) i w³a¶nie podpisa³ 5-letni± umowê z Baloncesto Sewilla. Micha³ jest m³odszy o dwa lata i na razie nie dosta³ takiej propozycji, ale mo¿liwe, ¿e to tylko kwestia czasu. – Uwa¿am, ¿e miêdzy 14. a 18. rokiem ¿ycia jest najwa¿niejszy moment i szansa na najwiêkszy skok umiejêtno¶ci. I je¶li chce siê graæ na odpowiednim poziomie, to trzeba robiæ to w kraju, w którym jest najlepsza koszykówka w Europie. Nied³ugo bêdziemy znali odpowied¼, co z tego bêdzie – tak Pluta senior wyja¶nia decyzjê o wyje¼dzie do Hiszpanii. Sewilla to miasto, w którym dojrzewa³ talent np. Kristapsa Porzingisa, £otysza bêd±cego obecnie wschodz±c± gwiazd± New York Knicks w NBA.

 W tym samym wieku co m³odszy z Plutów jest Filip Siewruk, graj±cy w najs³ynniejszym z hiszpañskich klubów, czyli FC Barcelona. 14-latek z Koszalina przed przeprowadzk± do Katalonii wystêpowa³ z litewsk± dru¿yn± Tornado Kowno, a wcze¶niej by³ szkolony przez ojca Bart³omieja, który specjalnie dla syna za³o¿y³ klub. – On jest na parkiecie ¶wiadomy, robi te rzeczy naturalnie. Nie wiem, czy jest w Polsce lepiej wyszkolony zawodnik w tym wieku, a mam przegl±d graczy z ca³ego kraju. Nie chcê mówiæ, ¿e mój syn jest najlepszy, ale naprawdê a¿ chce siê go ogl±daæ – przekonuje ojciec. W m³odzikach Barcy Siewruk ju¿ sta³ siê wyró¿niaj±c± postaci± i czo³owym strzelcem, niedawno b³ysn±³ trafiaj±c rzut na dogrywkê w turnieju Minicopa Endesa przy okazji seniorskiego Pucharu Hiszpanii. Ale oczywi¶cie po takich pojedynczych wystêpach nie sposób oceniaæ, co z niego wyro¶nie.
 

 Bardzo pozytywne recenzje zbiera 16-latek z Wa³brzycha Aleksander Balcerowski, który mo¿e w przysz³o¶ci byæ dobrze wyszkolonym podkoszowym ze ¶wietnym rzutem. Balcerowski gra w m³odej ekipie CB Gran Canaria Las Palmas, a w pi±tek 4 czerwca rozpocz±³ udzia³ w presti¿owym obozie Jordan Brand Classic w Zagrzebiu, gdzie zaproszono utalentowanych zawodników w jego wieku. M³ody Aleksander ma koszykarskie geny. Jego ojciec Marcin Balcerowski to reprezentant Polski w koszykówce na wózkach, uczestnik igrzysk olimpijskich w Londynie. Rówie¶nikiem Balcerowskiego juniora, powo³anym w tym roku po raz pierwszy do polskiej kadry, jest Arnold Janeczek z CB Terralfas Alicante. Jego historia jest nieco inna ni¿ rodaków – urodzi³ siê w Polsce, ale jego rodzina wyjecha³a do Hiszpanii, gdy by³ dzieckiem i nie ze wzglêdów sportowo–szkoleniowych.


 Ze wzglêdu na karierê wyjechali natomiast 15-letni Piotr Choromañski i i 16-letni Aleks Chmielnicki, którzy przed obecnym sezonem zamienili UKS Jagiellonka Warszawa na UCAM Murcia. Z Jagiellonki do HM Torrelodones przeniós³ siê natomiast 15-letni Jakub Giedronowicz.

 


 Polski m³odzie¿owy desant w Hiszpanii zamyka – lub jak kto woli otwiera – Bart³omiej Pietras, najstarszy z wymienionych. Urodzony w 1998 roku gracz z W³oc³awka od 2013 roku jest w zespole Estudiantes Madryt i spo¶ród bia³o–czerwonych wydaje siê byæ najbli¿ej debiutu w ekstraklasie. Na razie grywa w trzecioligowych rezerwach. W czerwcu ubieg³ego roku bra³ udzia³ w organizowanym przez NBA obozie Basketball Without Borders na Wyspach Kanaryjskich.Na obwodzie dwójka Plutów, Siewruk jako „trójka”, pod koszem Balcerowski i Pietras – tak± pi±tk± Polska zapewne nigdy nie zagra, ale nie zdziwimy siê, je¶li wszyscy znajd± siê w przynajmniej szerokim sk³adzie kadry przed EuroBasketem 2025. I w zasadzie nie powinni¶my te¿ siê zdziwiæ, je¶li nie znajdzie siê... ¿aden z nich, bo przecie¿ od bycia utalentowanym graczem w uznanej szkó³ce/klubie d³uga droga do bycia klasowym seniorem. A przyk³ad obecnego lidera strzelców Liga Endesa Adama Waczyñskiego pokazuje, ¿e chc± w Hiszpanii staæ siê istotn± postaci± niekoniecznie trzeba uczyæ siê tam od ma³ego. „Waca” wyjecha³ przecie¿ jako 25–latek...


Autor Jakub  Wojczynski

 Polacy w m³odzie¿owych dru¿ynach w Hiszpanii:


Bart³omiej Pietras, Estudiantes Madryt, rocznik 1998
Andrzej Pluta, Baloncesto Sewilla, rocznik 2000
Aleksander Balcerowski, CB Gran Canaria Las Palmas, rocznik 2000
Arnold Janeczek, CB Terralfas Alicante, rocznik 2000  (foto)
Aleks Chmielnicki, UCAM Murcia, rocznik 2000
Jakub Giedronowicz, HM Torrelodones, rocznik 2001
Piotr Choromañski, UCAM Murcia, rocznik 2001
Micha³ Pluta, Baloncesto Sewilla, rocznik 2002
Filip Siewruk, FC Barcelona, rocznik 2002
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi