News: Szko³a Mizernej Stabilizacji, czyli dlaczego koszykarski uniwersytet podupada - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 21:43:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Szko³a Mizernej Stabilizacji, czyli dlaczego koszykarski uniwersytet podupada
Szkolenie
 Szko³a Mizernej Stabilizacji, czyli dlaczego koszykarski uniwersytet podupada


W zamieszaniu dotycz±cym koszykarskiej Szko³y Mistrzostwa Sportowego chodzi przede wszystkim o to, z czym Polski Zwi±zek Koszykówki zmaga siê od lat. O brak koncepcji i brak pieniêdzy.PZKosz, jako organ prowadz±cy SMS w Cetniewie, zdecydowa³ o likwidacji o¶rodka, szkoleniow± jednostkê chce przenie¶æ do £odzi. Sprzeciwi³o siê temu Ministerstwo Sportu i Turystyki, które pokrywa wiêksz± czê¶æ rocznego bud¿etu szko³y (ok. 850 tys. z 1,3 mln z³). Sprzeciwi³a siê dyrektor jednostki, sprzeciwili siê rodzice uczniów.

W czwartek ma doj¶æ do spotkania czterech stron, ka¿da z nich, tak¿e PZKosz, ma swoje argumenty. Problem w tym, ¿e do jakichkolwiek ustaleñ by nie dosz³o, jakiejkolwiek decyzji by nie podjêto, przysz³o¶æ SMS wcale nie musi siê wyja¶niæ. Co za ró¿nica, czy szko³a bêdzie w Cetniewie, w £odzi, czy w Wa³czu, je¶li i tak nie wiadomo jak bêdzie dzia³a³a za rok, dwa, trzy?

Historia SMS to historia zmian. Powstanie w 1996 roku, zamkniêcie w 2005 r. Wznowienie dzia³alno¶ci w 2010 r. Trzy ró¿ne lokalizacje (Warka, Kozienice, Cetniewo). Dziewiêæ zmian trenerów g³ównych. Koszykarze, którzy odchodzili ze szko³y przed matur±. Prezesi PZKosz, z których Marek Pa³us SMS zamkn±³, Roman Ludwiczuk reaktywowa³, a Grzegorz Bachañski ju¿ tylko "dawa³ szansê".

S³owem, zamiast stabilizacji, konsekwencji i cierpliwo¶ci, które powinny byæ podstaw± szkolenia, w SMS by³ ci±g³y galimatias. Zmiana koncepcji goni³a trzêsienie ziemi.

Na dodatek zmienia³y siê warunki wokó³ SMS. W ostatnich latach mapa programów m³odzie¿owych siê przeobrazi³a, jest coraz wiêcej klubów z nowymi obiektami do dyspozycji, z dobr± kadr± szkoleniow±, z ci±g³o¶ci± szkolenia polegaj±c± na posiadaniu dru¿yn w kilku ligach. Radom, Gdynia, Sopot, Wroc³aw, Zielona Góra, D±browa Górnicza - to te najwa¿niejsze. Z tej rosn±cej konkurencji PZKosz móg³by siê cieszyæ bezwarunkowo, gdyby nie fakt, ¿e jego o¶rodek zaczyna odstawaæ od czo³ówki.

Jego atuty? Poprzestaæ mo¿na na wspania³ych obiektach Centralnego O¶rodka Sportu... Kadra szkoleniowa zmienia siê tak czêsto, ¿e ka¿dy uczeñ szko³y ma co najmniej dwóch trenerów w ci±gu trzech lat. Wystêpy w drugiej lidze atrakcj± nie s±, po rozszerzeniu rozgrywek centralnych dru¿ynê na tym poziomie mo¿e mieæ praktycznie ka¿dy chêtny. Ale najwiêkszy problem to przeciêtny poziom koszykarzy, którzy do SMS trafiaj±. Szko³a, która ma wychowywaæ reprezentantów Polski, do tej juniorskiej w minionym roku da³a tylko jednego gracza.

- W szkole brakuje elity. Graczy najlepszych, wybitnych, którzy mieliby etos pracy i marzenia, do których chcia³oby siê równaæ. Dzisiaj za du¿o jest ¶redniaków, którzy tworz± ¶redni klimat. To nie s± zawodnicy z krajowej czo³ówki, czêsto nawet nie s± to kandydaci do kadry. Wydawanie setek tysiêcy na ch³opaków, którzy w rankingach z roczników s± na miejscach 10-20? Nie wiem, czy nas na to staæ - zastanawia siê jeden z trenerów.

Nie staæ, ale nie staæ nas tak¿e na zamkniêcie SMS. Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej mo¿e byæ przeznaczone tylko na szkolenie, rezygnacja ze szko³y oznacza³aby stratê tych pieniêdzy dla koszykówki, która na ich nadmiar nie narzeka. I to pieni±dze, a raczej ich brak, s± zreszt± jedn± z przyczyn, dla których PZKosz my¶li o przeniesieniu SMS. Zwi±zek chcia³by, aby szkolna dru¿yna gra³a w pierwszej lidze, a utrzymanie takowej w £odzi, w centrum kraju, by³oby ze wzglêdów logistycznych sporo tañsze ni¿ w Cetniewie.

W zwi±zku uwa¿aj± tak¿e, ¿e opcja gry w pierwszej lidze by³aby magnesem dla najlepszych. Ale raz, ¿e nawet w obrêbie federacji nie wszyscy s± przekonani czy to koncepcja s³uszna, bo nowi uczniowie, a nawet drugoklasi¶ci nie zawsze s± gotowi na pierwsz± ligê. A dwa, ¿e ona wcale nie musi byæ magnesem. - Nasz± przewag± nad SMS jest sta³o¶æ kadry szkoleniowej, stabilizacja - mówi jeden z trenerów klubowych. - Rodzice do nas dzwoni±, rozmawiaj± o Cetniewie. S³yszymy, ¿e nie chc± oddawaæ dzieci do budynku z napisem SMS. Liczy siê jako¶æ oferty, a nie szyld.

W obecnym sporze ka¿dy ma trochê racji. Trudno dziwiæ siê rodzicom, którzy protestuj± i nie chc± przenosin, skoro w Cetniewie warunki do treningów i nauki s± znakomite. Ministerstwo staje w ich obronie, bo raz, ¿e ³atwiej broniæ tych, którzy czuj± siê oszukani ni¿ federacji zmieniaj±cej zasady w trakcie gry, a dwa, ¿e z ministerialnych dotacji op³acany jest m.in. Centralny O¶rodek Sportu zarz±dzany przez resort, wiêc pieni±dze wracaj± do tej samej kieszeni. PZKosz chcia³by zmiany, bo liczy, ¿e perspektywa tañszej pierwszej ligi w £odzi przyci±gnie talenty. Czy zwi±zkowy pomys³ powinien byæ torpedowany przez rodziców kilkunastu zawodników? Czy PZKosz powinien ¶wietne warunki z Cetniewa zamieniaæ na byle jakie w £odzi?

Pytañ jest du¿o, sytuacja wcale nie jest jednoznaczna, gotowych odpowiedzi na to, jak wykorzystywaæ ministerialne pieni±dze i czym zachêcaæ najlepszych nastolatków do gry i nauki w SMS, trenerzy wcale nie maj±. Apele o szukanie dodatkowych ¼róde³ finansowania, czy nie¶mia³e sugestie do powrotu programu "Talent", w którym pieni±dze sz³y za najlepszymi w postaci od¿ywek i sprzêtu, tylko pokazuj± brak pomys³u na rozwi±zanie problemu Szko³y Mistrzostwa Sportowego.

A ten jest taki, ¿e presti¿ SMS podupada. Najwiêksze talenty preferuj± kluby polskie, europejskie lub szko³y amerykañskie. I z punktu widzenia dyscypliny, a nie tylko SMS, dobrze, ¿e taka alternatywa jest. O wyborach uzdolnionych koszykarzy decyduj± lepsze perspektywy rozwoju, wiêksza stabilizacja szkoleniowa, pierwsze pieni±dze z kontraktów, wy¿szy poziom rywalizacji. Ten ostatni w SMS by³by wy¿szy, gdyby szko³a uczestniczy³a w miêdzynarodowych turniejach, gra³a w m³odzie¿owej Eurolidze itp. Ale na to nie ma albo pieniêdzy, albo pomys³u. Albo jednego i drugiego.

£ukasz Cegliñski 07.03.2016 ,

¼ród³o www.sport.plKOLEJNY ARTYKU£ O SZKOLE SMS w OFFENS GO


STARY ARTYKU£ O POCZ¡TKACH SZKO£Y

WYWIAD PAW£A £UKOWSKIEGO (offens) Z TOMASZEM JANKOWSKIM

MINISTERSTWO GÓR¡ NAD PZKOSZ. SMS ZOSTAJE W CETNIEWIE, NOCULAK WYLATUJE  (offens)

Ostatnio zrobi³em listê uczestników ME od rocz 1996 do 1999
Na 58 graczy ME tylko 9 by³o lub s± w Cetniewie (15%)


1996
1 Filip Pruefer  Kormoran / Biofarm /  ¦l±sk  Wroc³aw  ( TURÓW PLK)
2 Mateusz Stawiak Truso Elbl±g / Korsarz /Politechnika /  ¦LASK Wroc³aw  SMS PZKOSZ
3 Kamil Zywert  Kormoran Sieraków / Polonia 2011  / ZASTAL Zielona Góra PLK
4 Adam Kadej  ¯AK Koszalin / KUKS Dubois Koszalin
5 Artur W³odarczyk  Wis³a Kraków / TREFL Sopot
6 Marek Zywert  Kormoran Sieraków / Polonia 2011 / Zastal / CZARNI S³upsk PLK 
7 Micha³ Marek  Pyra Poznañ / Biofarm Poznañ / TURÓW Zgorzelec /  PLK 
8 Jakub Niziol  ¦l±sk Wroc³aw / WKK Wroc³aw / USA
9 Igor Wadowski  Ochota Warszawa/ WKK / AZS Koszalin  PLK ???
10 Wojciech Jakubiak  CZARNI S³upsk / ¦L¡SK Wroc³aw
11 Grzegorz Kulka Polonia Warszawa /  Trefl Sopot  PLK  ???
12 Mateusz Fatz  Astoria Bydgoszcz /
13 Mariusz Konopatzki  Basket Kwidzyn  SMS

14 Maciej Bojanowski ¯ubry Bialystok / Rosa Radom  SMS PZKOSZ 
(absolwent)
15 Dominik Olejniczak  TKM W³oc³awek / USA  SMS PZKOSZ


1996
1 Szymon Walczak Polonia Warszawa / Rosa Radom / USA
2 Micha³ Kapa  WKK Wroc³aw
4 Jan Rerak  - Wis³a Kraków 
5 Piotr Scibisz  WKK Wroc³aw
6 Marcel Ponitka Kasprowiczanka / GTK / USA / Zastal Zielona G.
7 Mateusz Gawlina  -  WIS£A Kraków / USA /  ROSA Radom / WKK Wroc³aw 
8 Wiktor Sewio³  MCKiS  Jaworzno /Trefl Sopot / USA
9 Jakub Mijakowski  Polonia Warszawa / WKK Wroc³aw /USA
10 Karol Majchrzak MKK Kielce / TREFL Sopot / Asseco Gdynia /  SMS PZKOSZ 
11 Micha³ Kolenda Nenufar E³k / Trefl Sopot  PLK ???
12 Maciej Bender  Polonia Warszawa / WKK Wroc³aw/ USA
13 Szymon Kiwilsza  ¯ak Koszalin / WKK Wroc³aw
14 Micha³ Kierlewicz  Polonia Warszawa  SMS PZKOSZ
15 Aleksander Dziewa  MKS MOS Konin

1998 (ME Dywizja A £otwa)
1 Jakub Kabel  WKK
2 Micha³ Jêdrzejewski  WKK Wroc³aw
3 Dominik Rutkowski WKK Wroc³aw
4 Dawid S±czewski  GTK Gdynia / USA
5 Mateusz Szczypiñski WKK Wroc³aw / MKS Dabrowa Górnicza
6 Tomasz ¯ele¼niak  Polonia Leszno - ¦L¡SK  Wroc³aw
7 Daniel Go³êbiowski  SMS PZKOSZ
8 Micha³ Jod³owski  ¦L¡SK / WKK Wroc³aw
9 Miko³aj Kurpisz - BT Opalenica - BI0FARM Poznañ
10 Marcin Wiszomirski  - Polonia Warszawa / USA
11 Bartlomiej Pietras - TKM W³oc³awek /  HISZPANIA
12 Jakub Wantuch GTK Gdynia / MKS Dabrowa Górnicza
13 Dawid Gruszczyñski  BT Opalenica - Biofarm Poznañ


1999 (ME Dywizja B Bu³garia)

1 Kacper Makowski Zastal Zielona Góra   SMS PZKOSZ
2 Dominik Wilczek  ¦L¡SK Wroc³aw
3 £ukasz Kolenda  Nenufar E³k / Trefl Sopot
4 Jan Wójcik  KKS Kobierzyce
5 Szymon Wójcik  KKS Kobierzyce
6 Maksymilian Zagórski  Gimbasket Wroc³aw - ¦l±sk Wroc³aw
7 Karol Nowakowski  KKS Kobierzyce
8 Dawid S±czewski - GTK Gdynia - USA
9 Micha³ Chrobota - Wis³a Kraków
10 Adrian Bogucki - Polonia Leszno  - SMS PZKOSZ

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
9. MKS Zabrze - Slagelse II r.93
9. MKS Zabrze - Slagelse II r.93
Festiwal Szwecja Laund 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi