News: V Turniej im. Tadeusza Konata rocz.2000 Rawicz 20-22.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 23 2020 06:23:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Turniej im. Tadeusza Konata rocz.2000 Rawicz 20-22.V.2016
Turnieje Podsumowanie
 Turniej by³ zakoñczeniem udanego sezonu 2015-2016. Zajêli¶my wysokie III miejsce pomimo wygranej z Gliwicami w rundzie zasadniczej, ale niestety przegrali¶my z Osieczn± a Gliwice bardzo wysoko z nimi wygrali. Trzy dru¿yny mia³o tyle samo zwyciêstw i pora¿ek. Osieczna zajê³a IV miejsce, poniewa¿ nie mog³a uczestniczyæ w fina³ach niedzielnych. Mieli¶my s³abszy bilans punktów ni¿ Gliwice wiêc musieli¶my siê pocieszyæ „drugim” fina³em o III miejsce.

Poziom turnieju by³ bardzo wyrównany i na wysokim poziomie. By³y to dru¿yny, które nie dosta³y siê do æwieræfina³ów mistrzostw Polski tak jak my, ale zajê³y wysokie miejsca w swoich okrêgach. Moi ch³opcy zagrali równe zawody, ka¿dy da³ z siebie wszystko. Ostatni mecz zadedykowali mojej osobie, poniewa¿ mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e nie spotkamy siê razem w przysz³ym sezonie, poniewa¿ komplikuj± siê moje sprawy zawodowe w pracy i bêdê zmuszony zrezygnowaæ w pracy w klubie. Zrobiê wszystko ¿eby tak siê nie sta³o.

To by³ ciê¿ki sezon, 4 miejsce w lidze (otarli¶my siê o awans do rozgrywek centralnych), zdobyli¶my Vice mistrzostwo szkó³ gimnazjalnych, codzienne treningi, szko³a, praca, rodzina. Chcia³bym wszystkim zawodnikom podziêkowaæ za ciê¿k± pracê, zaanga¿owanie podczas treningów i mam nadziejê, ¿e nie by³y to nasze ostatnie wspólne zawody, emocje itd. Mam nadziejê ¿e wszystko dobrze siê u³o¿y  i bêdziemy mogli razem jeszcze wiele dobrego zrobiæ dla rawickiej koszykówki.
Wielkie podziêkowania dla zarz±du klubu, sponsorom oraz starostwu powiatowemu za pomoc w organizacji turnieju.

FOTO GALERIA


Klasyfikacja koñcowa:

1. MKS MOS KATOWICE
2. GTK GLIWICE
3. RKKS RAWIA RAWICZ
4. UKKS ISKRA OSIECZNA
5. MKS GWARDIA WROC£AW

Najlepsi gracze poszczególnych dru¿yn:

Filip Pawe³ka – MKS MOS Katowice
Szymon W±sik – GTK Gliwice
Jan Polowczyk – RKKS RAWIA Rawicz
Adam Zagó³a – MKS GWARDIA Wroc³aw
Pawel Wojciech – ISKRA Osieczna

Król strzelców::  £ukasz K³aczek – MKS MOS Katowice
MVP turnieju: Czachor Maciej – GTK Gliwice


WYNIKI
RKKS RAWIA RAWICZ - UKKS ISKRA OSIECZNA  51 : 58
MKS GWARDIA WROC£AW – MKS MOS KATOWICE  55 : 89
GTK GLIWICE – UKKS ISKRA OSIECZNA  61 : 36
MKS MOS KATOWICE – RKKS RAWIA RAWICZ  79 : 57
MKS GWARDIA WROC£AW -  GTK GLIWICE  43 : 63                                      
RKKS RAWIA RAWICZ – MKS GWARDIA WROC£AW  56 : 44
GTK GLIWICE – MKS MOS KATOWICE  41 : 79
UKKS ISKRA OSIECZNA – MKS GWARDIA WROC£AW  59 : 53
GTK GLIWICE - RKKS RAWIA RAWICZ  45 : 51
MKS MOS KATOWICE – UKKS ISKRA OSIECZNA  78 : 44

Mecz o III miejsce:  RKKS RAWIA RAWICZ – MKS GWARDIA WROC£AW  74 : 49
Mecz o I miejsce:  GTK GLIWICE – MKS MOS KATOWICE  52 : 45


Komentarze
Dariog66 dnia maj 17 2016 10:36:46
Do boju!!! Gwardia W-w smiley
arokis7 dnia czerwiec 04 2016 22:08:42
Mecz o I miejsce: GTK GLIWICE - MKS MOS KATOWICE (MICKIEWICZ) 45:52
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi