News: MP U16 rocz.2000/01 Æwieræfina³y: Inowroc³aw, Wroc³aw, Gdynia, Stargard ¯ary, 22-24.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 05:12:23
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 rocz.2000/01 Æwieræfina³y: Inowroc³aw, Wroc³aw, Gdynia, Stargard ¯ary, 22-24.VI.2016
U-16 Kadeci
 W rozgrywkach centralnych bior± udzia³ po cztery najlepsze dru¿yny z czterech najwy¿ej sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz oraz po trzy dru¿yny z czterech ni¿ej sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz.

Strefa dolno¶l±skie/lubuskie - awans 3 dru¿yny // odpad³: WKK Wroc³aw
Strefa mazowieckie/podlaskie - awans 3 dru¿yny //odpad³ MKS Pruszków
Strefa wielkopolskie/zachodniopomorskie - awans 3 dru¿yny  // odpad³a: Spójnia Stragard
Strefa kujawsko-pomorskie/³ódzkie - awans 2 dru¿yny  // odpad³: Junak Radomsko
Strefa ¶l±skie/opolskie - awans 2 dru¿yny - odpad³ MOSM Tychy
Strefa podkarpackie/lubelskie - awans 2 dru¿yny // odpad³a: KK Stalowa Wola
Strefa pomorskie/wa-ma - awans 1 dru¿yny // odpadli: Czarni S³upsk, Truso Elbl±g i Asseco Gdynia
strefa ma³opolskie/¶wiêtokrzyskie 0 dru¿yn //odpad³y Wis³a Kraków PM Tarnów i Kadet O¶wiêcim

Grupa I - organizator SKS Kasprowicz Inowroc³aw

SKS Kasprowicz Inowroc³aw - MKS Pruszków  64 : 68
MKS Pa³ac M³odzie¿y Tarnów - MKS Zabrze  60 : 82
MKS Zabrze - MKS Pruszków  74 : 62
SKS Kasprowicz Inowroc³aw - MKS Pa³ac M³odzie¿y Tarnów  78 : 46
MKS Pruszków - MKS Pa³ac M³odzie¿y Tarnów  69 : 46
MKS Zabrze - SKS Kasprowicz Inowroc³aw  48 : 66

  
 
 
1
  Kasprowicz
Inowroc³aw


MISTRZ
Kujawsko-Pom.
£ódzkie
 52000: Nijak Kacper, Freund Kacper, Jankowski Hubert,
Konieczka Kamil, Szymañski Dobromir, Stañczuk
Mateusz, Nalewaj Maciej, Walczak Szymon, P³achecki Hubert,
Wojciechowski Kamil, Szerszunowicz Jêdrzej, Piotrowski Jakub,
Jargie³o Filip, Krokowski Miko³aj.
2001: Królikowski Micha³

Trenerzy;  Dariusz Sikora, Maciej Walczak
2
  MKS
Zabrze


III miejsce
¦l±skie
Opolskie
 52000: Stanis³aw Heliñski, Mateusz Poloczek,
Bartosz Kowalczyk, £ukasz Ostrowski, Dominik Dymowski,
Alan Du¶, Jacek Ciê¿ki, Bart³omiej Berdyczko, Tomasz Czekaj,
2001: Kamil Kubik

Trener:  Janusz Moralewicz
3

 MKS
Pruszków


IV miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
 52000: Piotr Do³êga, Kamil G³owacki, Przemys³aw Go³ek,
Miko³aj Jasiñski, Krzysztof Mazurek, Bartosz Proczek,
Kuba Przelaz³y, Jakub Przybysz, Patryk R¿ysko,
Daniel Sochacki, Eryk Sompol, Jan Szczepañski,
Tomasz Wojciechowski

Trenerzy: Bart³omiej Przelaz³y, Wojciech Rogowski
 4 Pa³ac M³odzie¿y
Tarnów


II miejsce
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
 3  

Grupa II -
organizator WKK Wroc³aw

Organizator nie przewidzia³ ¿adnych wyró¿nieñ, pucharów, dyplomów itp

TKM W³oc³awek - WKK Wroc³aw  82 : 85 po dogrywce
MKS D±browa Górnicza - CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  78 : 43
MKS D±browa Górnicza - TKM W³oc³awek  56 : 67
WKK Wroc³aw - CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  79 : 62  FOTO
CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - TKM W³oc³awek  54 : 82
WKK Wroc³aw - MKS D±browa Górnicza  63 : 85  FOTO

  
 
 
1
  MKS
D±browa
Górnicza


MISTRZ
¦l±skie
Opolskie
5
2000: Rados³aw Chorab, Patryk Molenda, Kacper Wcislo,
Mateusz Maziarz, Dawid Rasztabiga, Mateusz Wcislo,
Konrad Gumulak, Maks Purzyñski, Konrad Belicki
2001: Wojciech Lewicki,Micha³ Zapert

Trener: Maciej Glik

2

 TKM
W³oc³awek


II miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
 5  
3
  WKK
Wroc³aw

III miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
 5  
4
  Ku¼nia
Koszykówki
Stalowa Wola


IV miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
 32000: Krzysik Remigiusz, Bzdoñ Micha³, Gortych Damian
2001: Siembida Szymon, Soból Micha³, Iskra Jakub,
Bona Oliwier, Maciejak Rados³aw, Ogonowski Filip i
¯ukowicz Micha³

Trener: Szambelan Jerzy


Grupa III - organizator Asseco Gdynia

Asseco Gdynia - King Wilki Morskie Szczecin  67 : 71
Hensfort Przemy¶l - UKS Kadet O¶wiêcim  121 : 27
King Wilki Morskie Szczecin - UKS Kadet O¶wiêcim  113 : 33
Hensfort Przemy¶l - Asseco Gdynia  76 : 59
UKS Kadet O¶wiêcim - Asseco Gdynia 47 : 54
King Wilki Morskie Szczecin - Hensfort Przemy¶l 42 :79

  
   
1
 Nied¼wiadki
Hensfort
Przemy¶l


MISTRZ
Podkarpackie
Lubelskie
6
2000: Walciszewki Kacper, Karpiñski Wiktor, Complak Jakub
Janczak Szymon, Serwañski Rafa³, Strzêpek Pawe³
Kosior Bartosz, S³aby Wiktor, Paw³o¶ £ukasz
Olszañski Micha³, Szechyñski Arkadiusz, Radoñ Karol
Kucharski Jakub, Mi¶ko Pawe³, Prusak Szymon

Trener: Daniel Puchalski, Anna Banaszczak

 2   King Wilki
Morskie
Szczecin


III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomorsk
 52000: Filip Huzarski, Kacper Mañkowski, Huber Nowak,
Jakub Szypczak, Nikodem Iwin, Wiktor Rajewicz
Jakub Bia³oñ, Oskar Skorupski, Miko³aj Szyliñski,
Max Bromirski, Kamil Wojciech, Bartosz ¦miechowski,
Kajetan Wojciechowski, Pawe³ Kempiñski i Patryk Ruks,


Trener:  Zbigniew Majcherek
 3  Asseco
Gdynia


II miejsce
Pomorskie
War-Maz
 4 
 4  UKS Kadet
O¶wiêcim


IV miejsce
Ma³opolskie
¦wiêtokrzyskie
 3
2000 Krystian Rokowski, Kamil Duda, Jakub Mikos
2001 Mateusz Hnatyszyn,Jakub Gunia,Adam
Stawowczyk, Piotr Tolarczyk, £ukasz Stolarczyk,
Szymon Zapa³a, Piotr Frydel, Rafa³ Bratek.


Trener Wojciech Porêbski.

Grupa IV -
organizator KS Spójnia Stargard

 Wyró¿nienia:
Konrad Stasiak - Spójnia Stargard
Miko³aj Sadowski - ¦l±sk Wroc³aw
Jan Piliszczuk - Pi±tka Lublin
Jakub Borysewicz - Truso Elbl±g

Puchary dla ka¿dej druzyny

UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin - Truso Elbl±g 107 : 46
WKS ¦l±sk Wroc³aw - KS Spójnia Stargard 70 : 51
WKS ¦l±sk Wroc³aw - UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin 49 : 71
Truso Elbl±g - KS Spójnia Stargard 51 : 58
Truso Elbl±g - WKS ¦l±sk Wroc³aw  52 : 83
KS Spójnia Stargard - UKS Pi±tka Cztery-Trzy Lublin 41 : 77

FOTO GALERIA


  
 
 
 1  UKS Pi±tka
Cztery-trzy
Lublin

II miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
 62000: Burzec Daniel,Ga³ka Rafa³,Jaskowiak Pawe³
Kowieski Daniel,Wójcik Karol,Szumañski Piotr
Skiba Mateusz,Jankowski Kacper,Szewczyk Karol
Wachowicz Jakub,Piliszczuk Jan,Pelczar Bart³omiej
2001: Nieradko Pawe³,Kosiuk Wojciech
 2  WKS ¦l±sk
Wroc³aw


II miejsce
Dolnosl±skie
Lubuskie
5
2000: Micha³ Omelan, Micha³ Rudawski, Miko³aj Sadowski, Micha³ Sitnik, Bartosz Ró¿ycki, Sebastian Kraszewski, Mi³osz ¦liwiñski, Dominik Dyka, Adrian Chmielewski

2001: Mateusz Czempiel, Igor Koz³owski, Aleks ¯mijak

Trener: Piotr Portas

 3  KS Spójnia
Stargard


IV miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
 
 4
Blumowski Oskar, Chmielko Micha³, Huk Micha³
Kasprzak Wiktor, Soboñ Jakub, Maj Marcel
Abramowicz Adrian, Stasiak Konrad, Samsonik Dawid
Cieliñski Pawe³, Marek Maciek, Malawski Antoni
Obrêbski Dominik

Trener – Mieczys³aw Major
 4  Truso
Elbl±g


III miejsce
Pomorskie
War-Maz
 3 

Grupa V Ostrów Wielkopolski

Puchary, medale, statuetki, dyplomy
MVP: Mateusz Zozuñ - Jagielonka Warszawa
Wyró¿nienia:
Aleksander Lewandowski - Jagielonka Warszawa
Dominik Krakowiak - Wis³a Kraków
Filip Grz±dzielski - Czarni S³upsk
?? Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.
Najlepszy Strzelc: Domiki Krakowiak

TS Wis³a Kraków - STK Czarni Grawipol S³upsk  99 : 86 po dogrywce
UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - UKS Jagiellonka Warszawa  51 : 67
UKS Jagiellonka Warszawa - STK Czarni Grawipol S³upsk  94 : 70
TS Wis³a Kraków - UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  46 : 75
UKS Jagiellonka Warszawa - TS Wis³a Kraków 97 : 59
STK Czarni Grawipol S³upsk - UKS Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. 62 : 95

  
 
 
 1  UKS Jagiellonka
Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
 6  
 2  Kasprowiczanka
Ostrów Wlkp.


II miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
 52000: Kamil Sobczak, Konrad Glapa, Gracjan Ko¼ma
Adam Wawrzyniak, Dominik Miazga, Dawid Chmielewski
Szymon J±der, Mateusz Suski, Mateusz Zaremba
Miko³aj Stawicki, Wojciech Zaremba
2001: Micha³ G³ówka, Bartosz Zió³ek, Jakub Miko³ajczyk

Trener:  Pawe³ Drzewiecki
3

 TS Wis³a
Kraków
4


2000: Jan Janiszewski,, Kacper Wojnarowski, Jan Chlanda
Maciej Maciejak, Bart³omiej Szydlak, Pawe³ Macheta,
Dominik Krakowiak, Piotr Smagowicz, Adam Dobranowski,
Jakub Wierzba, Adrian Kasperczyk,, Arkadiusz Budzyñski

Trener: Andrzej Suda

4
  STK Czarni 
S³upsk
 3  

 Grupa VI - organizator UKS Chromik ¯ary

Pierwsza Pi±tka Turnieju:
Rados³aw Skubiñski  UKS Chromik ¯ary
Mateusz Giergielewicz UKS Chromik ¯ary
Jakub Kajka  MKS Polonia Warszawa                  
Micha³ Kucharski  MKS Junak Radomsko
Kamil Krajewski   MOSM Tychy

MVP ca³ego turnieju zostaje Rafa³ Banasiak  ( Polonia Warszawa)

Puchary, Statuetki, nagrody rzeczowe, koszulki MVP ka¿dego meczu

MOSM Tychy - MKS Junak Radomsko 75 : 59
Polonia Warszawa - UKS Chromik ¯ary  77 : 57
Polonia Warszawa - MOSM Tychy  81 : 73
MKS Junak Radomsko - UKS Chromik ¯ary  56 : 71
MKS Junak Radomsko - Polonia Warszawa  60 : 105
UKS Chromik ¯ary - MOSM Tychy 72 : 64

FOTO GALERIA

  
 
 
1

 MKS Polonia
Warszawa


II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
6
 
 2  UKS Chromik
¯ary


IV miejsce
Dolnosl±skie
Lubuskie
52000: Kruczkiewicz Rados³aw, Owczarek Hubert, Koczan Jakub
Giergielewicz Mateusz, Skubiñski Rados±³w, Kotowicz Bartosz,
Szkudlarek Arkadiusz, Polewiak Mateusz
2001: Forysiuk Adam, £yba Daniel. Pawlikowski Pawe³
Porada Kacper, Rutkowski Rafa³, Ghukasyan Karol
2002: Maciejak Norbert

Trener: Górski Tomasz
3
  MOSM
Tychy


II miejsce
¦l±skie
Opolskie
 4 
4
  MKS Junak
Radomsko


III miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
3
 

Bezpo¶redni awans do turniejów pó³fina³owych uzyskali:

1. Strefa Dolno¶l±skie/Lubuskie - SKM Zastal Zielona Góra
2. Strefa Mazowieckie/Podlaskie - Rosa Sport Radom
3. Strefa Pomorskie/Wa-Ma - UKS 7 Trefl Sopot
4. Strefa Wielkopolskie/Zachodniopomorskie - Pyra Poznañ

Turnieje odbêd± siê: 22-24.04.2016r.

Przygotowa³ Zibi

Komentarze
Andrzej dnia kwiecie 03 2016 17:06:36
Silne strefy, s³abe strefy smiley W czym jest lepszy ten system rozgrywek od U-14?
W-w dnia kwiecie 20 2016 11:58:54
Paolo69, ciekawa koncepcja w grupie 3.
paolo69 dnia kwiecie 20 2016 12:44:57
Lubiê niespodzianki i ciekawe koncepcje,a to by by³a chyba niespodzianka sezonu.
BAndrzej dnia kwiecie 22 2016 08:24:37
Fajnie to bêdzie gdy poziom gry bêdzie szed³ w górê, gdy zespo³y m³odzie¿owe bêd± mia³y podstawy bud¿etów na szkolenie,my mimo sukcesów nie mamy, gdy standardem bêd± w Polsce turnieje takie jak w tym roku na Polonii w Warszawie.
Nasz zespó³ od trzeciej klasy gra³ z Przemy¶lem i nie mieli¶my szans ich dogoniæ, ich, Piastowa, Sopotu. Dogonili¶my czo³ówkê i normalne ¿e grali z nami inni zawodnicy. Bez tego poziom gry by³by ni¿szy. Ka¿dy na tym skorzysta³, ka¿dy kto rozumie ze sensem szkolenia jest wyszkolenie. Teraz nasi zawodnicy "wzmacniaj±" lepszych od siebie by i¶æ dalej. Ci którzy pozostali w zespole nie lamentuj± tylko walcz± i wierzê w ich ¶wietne wystêpy. To jest fajne.
BRODA67 dnia kwiecie 22 2016 09:52:13
zapowiadaj± siê niez³e emocje nie typuje bo boisko zweryfikuje ¿yczê fajnych gier bez podtekstów i dopowiedzi
¦ci±ganie czy nie ¶ci±ganie zawodników a mo¿e nazwa³bym to promowanie i dawanie szansy na pokazanie siê na szczeblu centralnym -przyk³ad Sopotu w tym roku zasilili nas Kolka i Bronku z Sierakowic - gdyby nie do³±czyli do UKS 7 prawdopodobnie nie mieliby¶my Super Fina³u Eybla a ch³opacy ze swoim klubem macierzystym -z ca³ym szacunkiem dla ca³ego teamu Sierakowic -nie mieliby szans na grê z renomowanymi dru¿ynami europejskimi a ju¿ wkrótce w 1/2 MP z renomowanymi dru¿ynami krajowymi .Sopot w tym roczniku 2000 ma kilku -NARESZCIE- swoich wychowanków spod skrzyde³ trenera Chwia³kowskiego ale ten proces trwa to nie dzieje siê od razu-tworzenie od podstaw szkolenia , przychylno¶æ w³adz miasta , wspó³praca z dru¿ynami i trenerami juniorskimi ( TREFL ) daje efekty a i równie¿ mo¿liwo¶ci rozwoju nie tylko dla wychowanków , ale i dla ch³opaków z innych klubów , którzy decyduj± siê na przej¶cie do Sopotu jak i do innych o¶rodków -zobaczcie ile jest na dzi¶ ofert dla rocznika 2000 po gimnazjum -krajowych i zagranicznych - a ile by³o jeszcze 3-4 lata temu . Wiêc pozwólmy decydowaæ Rodzicom i Ch³opakom i nie zgadzam siê z opini± ¿e zabija to rozwój koszykówki w ma³ych o¶rodkach uwa¿am ¿e w³a¶nie promuje te o¶rodki gdy klub mo¿e powiedzieæ ¿e wychowa³ zawodnika na miarê Tauron Basket Ligi-patrz E£K-Micha³ Kolenda-czy nie jest to bodziec do pracy i zachêta by chcieæ uwa¿am ¿e tak
Do zobaczenia na meczach
BRODA67 dnia kwiecie 23 2016 11:25:00
Gdynia pierwszy dzieñ pierwszy mecz mecz walki Aseco przy wsparciu kibiców walczy do koñca ale Wilki maja w swych szeregach Rajewicza i choæ w ca³ym meczu nie dominowa³ to koñcówka nale¿a³a do niego i po tym poznaje siê klasê by³ to chyba mecz o wyj¶cie z grupy bo w drugim meczu O¶wiêcim nie sprosta³ Przemy¶lowi i widaæ u pierwszych jeszcze sporo pracy przed sob± -du¿o ch³opaków z 2001-a u drugich spokojno¶æ i pewno¶æ grania w zespole i szerok± ³awkê co w Turniejach czêsto decyduje o zwyciêstwie-ma³o grali liderzy a zmiennicy zdominowali parkiet , widaæ do¶wiadczenie nabyte w rozgrywkach EYBL-a .
BRODA67 dnia kwiecie 24 2016 09:46:25
Gdynia drugi dzieñ wiêc zacznê od drugiego meczu Gdynia-Przemy¶l , je¶li ( JE¦LI ...)w meczu ze Szczecinem Przemy¶l przegra to duuuu¿± zas³ugê bêdzie mia³ Gospodarz Turnieju ch³opacy z Aseco ambitnie i walecznie dotrzymywali kroku Nied¼wiadkom przez trzy kwarty -troszkê ich wymêczyli , fajnie zagra³ rocznik 2001 Mi³osz i Iwo , ale m±dro¶æ taktyczna i rotacja Przemy¶la przechyli³a szalê zwyciêstwa na dru¿ynê z po³udnia Polski . Pierwszy mecz bez historii Szczecin móg³ oszczêdzaæ si³y na niedzielny mecz o pierwsze miejsce -wyczyn Rajewicz 7 minut 23 punkty i odpoczyneksmileysmiley
BRODA67 dnia kwiecie 24 2016 16:02:17
Gdynia dzieñ trzeci bez niespodzianek rozpêdzone -turniejowo- Nied¼wiadki rozgryz³y Wilki i zajmuj± pierwsze miejsce , a gospodarze w troszku innym sk³adzie na os³odê zwyciê¿aj± z ch³opakami z O¶wiêcimia
Reasumuj±c kilka fajnych meczy , widaæ fajne zaanga¿owanie zespo³ów , nie zawsze nazwa dru¿yny robi przewagê , gospodarze o ma³y w³os bliscy niespodzianki bo takim by³by awans do 1/2 i to co widaæ w turniejach -szeroka ³awka-patrz Nied¼wiadki -robi wynik . sêdziowanie na dobrym poziomie , sporo kibiców i go¶ci-na trybunach m.in. Wójcik z Rodzin± , Rajewicz z Rodzin± , przedstwiciele PZKOSZ , trenerzy Trefla -Kocio³ek i Roszyk i Aseco , trener kadry U-16 Szel±gowski a na ³awkach Trener Kadry U-16 Puchalski U-15 Mróz i na boisku kilku reprezentantów Polski U-16 i U-15 wiêc emocje by³y a za chwilê bêd± jeszcze wiêksze . Je¶lim kogo¶ nie wymieni³ izwienitje Do us³yszenia i do zobaczenia wkrótce-mo¿e w Sopocie....
W-w dnia kwiecie 25 2016 00:26:51
We Wroc³awiu WKK mimo wygrania dwóch meczów odpada. Baterie wyczerpa³y siê w trzecim meczu. Brak ¶rodkowego i w ponad po³owie m³odszy sk³ad wysz³y w³a¶nie w niedzielê, kiedy fizycznie nie dali rady. ¦wietny mecz z W³oc³awkiem, mistrzem U14 naszego rocznika, wygrany dziêki niesamowitemu zaanga¿owaniu ca³ej dru¿yny da³ nadzieje na awans, przed³u¿one wygran± z Ku¼ni± ( czwarta dru¿yna z 2014r.). Ale D±browa, maj±ca nó¿ na gardle, zagra³a konsekwentnie i skutecznie, i ma³e punkty zdecydowa³y o awansie. Trzech dobrych zawodników 2000 w WKK to zdecydowanie za ma³o na to, ¿eby powalczyæ w Polsce. Brawo dla wszystkich dru¿yn za ambitn± walkê fair play i gratulacje dla wygranych.
KillBill dnia kwiecie 25 2016 00:30:04
szkoda chlopakow z WKK.. Wygrali pierwszy mecz z Mistrzem Polski TKM Wloclawek, wygrali drugi mecz z innym finalista sprzed 2 lat KK Stalowa Wola i polegli w ostatnim meczu z Dabrawa i dalej nie graja...
Pruszkow tez po zwyciestwie z faworyzowanym Inowroclawiem przegral z Zabrzem, ktorego nikt wyzej nie obstawial do awansu.. Chyba Przemek Golek odniosl kontuzje a bez niego trudno wygrac...
Z mocnej strony pokaza³y siê Niedzwiadki (co nie dziwi), Lublin (okazuje sie, ze nie tylko Pelczar), Polonia (bardzo zbilansowany sklad) i Jagiellonka (az 4 zawodnikow w top 10 +/-) i pewnie te druzyny przebij± sie do fina³ów chyba, ¿e losowanie wrzuci ich do grupy smierci ze soba i Sopotemsmiley
W-w dnia kwiecie 25 2016 09:21:00
Co¶ wiadomo o Przemku Go³ku? Dlaczego nie gra³? W WKK niestety te¿ odbi³o siê na wyniku prawie pó³ meczu bez lidera punktowego Mateusza Trêbowicza ( szósty strzelec æwieræfina³ów, po dwóch dniach trzeci ), który z³apa³ szybko trzy faule.
jakub75 dnia kwiecie 25 2016 09:33:42
Niestety Przemek kontuzja - by³ w stanie graæ tylko trzy kwarty meczu z Inowroc³awiem. Pozostali byli w stanie wygraæ z Kasprowiczem odrabiaj±c straty w czwartej kwarcie oraz z Pa³acem M³odzie¿y Tarnów, niestety na Zabrze trochê zabrak³o.

Co ciekawe na dwie minuty przed koñcem meczu Inowroc³awia z Zabrzem Pruszków by³ w pó³finale, bo Inowroc³aw prowadzi³ 24 punktami. Niestety trener Kasprowicza zdj±³ pierwsza pi±tkê i rezerwowi pozwolili zabrzanom na odrobienie 6 pkt straty.
W-w dnia kwiecie 25 2016 10:22:44
No to przykre dla Pruszkowa zakoñczenie.
KillBill dnia kwiecie 25 2016 19:58:51
Szkoda chlopakow z Pruszkowa i kontuzji Przemka ktory jest jednym z liderow naszej reprezentacji U-16 przez zblizajacymi sie ME. Oby szybko wróci³ do zdrowia!!!
Co do decyzji trenera z Inowroclawia to nie ma chyba co tego negatywnie komentowaæ... Mecz wygrany to po co ryzykowaæ kontuzjê zawodników pierwszej pi±tki.
jakub75 dnia kwiecie 25 2016 21:56:21
Nikt nie pretensji do trenera Inowroc³awia. Gdyby MKS wygra³ z Zabrzem, to by nie musia³ siê na innych ogl±daæ.
InoBasket dnia kwiecie 28 2016 11:51:46
JAKUB 75
Pruszków z tego co s³ysza³em w Inowroc³awiu , chwali³ siê , ¿e wszystkimi wygra +30 pkt . A co do zej¶cia pierwszej 5 z Kasprowicza , trener da³ wszystkim ch³opakom pograæ w meczu . Kasprowicz nie kalkuluje nie liczy koszy na plus czy minus , zawsze chc± wygraæ za ka¿dym razem .
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
25
25
1/4 MP U-18 rocz.90/91 Katowice 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi