News: MP U14 rocznik 2002 Æwieræfina³y: Bialystok, Bydgoszcz, Sopot, Gdynia, Wieliczka Bia³a Pdl. Poznañ, Wroc³aw 6-8.05.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 21:52:44
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U14 rocznik 2002 Æwieræfina³y: Bialystok, Bydgoszcz, Sopot, Gdynia, Wieliczka Bia³a Pdl. Poznañ, Wroc³aw 6-8.05.2016
U-14 M³odzicy St.
 I GRUPA - organizator  Zastal Zielona Góra

MKS Dabrowa Górnicza
Novum Bydgoszcz
Zastal Zielona Góra
Nobli¶ci Wielichowo

II GRUPA - organizator UKS 7 Trefl Sopot

¯AK ¯ory
UKS 7 Trefl Sopot
WKK Wroc³aw
Polonia Warszawa

III GRUPA - organizator TKM W³oclawek

¦l±sk Wroc³aw
¯ubry Bia³ystok
Asseco Gdynia Junior
TKM W³oc³awek

IV GRUPA - organizator Probasket Miñsk Mazowiecki

Pyra Poznañ
Probasket Miñsk Mazowiecki
Regis Wieliczka
MOSiR Cieszyn


Koniec æwieræfina³ów MP U14. Awans do pó³fina³ów z pierwszego miejsca  zapewnili sobie: ¯ubry Bia³ystok, Novum Bydgoszcz UKS 7 Trefl Sopot, ¯AK ¯ory MKS D±browa Górnicza, Probasket Miñsk Mazowiecki, Pyra Poznañ, ¦l±sk Wroc³aw
z drugiego miejsca: MOSiR Cieszyn, Polonia Warszawa, Zastal Zielona Góra, Asseco Gdynia, Regis Wieliczka, WKK Wroc³aw, TKM W³oc³awek, ZSPiG Wielichowo

Bezdyskusyjnie najlepszym graczem trzeciego dnia æwieræfina³ów by³ Patryk Zapert z MKS D±browa Górnicza który popisa³ siê nie lada wyczynem Quadruple-double  (punkty 24, asysty11, zbiórki 18, przechwyty12 )  taki wynik zdarza siê raz na setki rozegranych spotkañ. Tylko w jednej grupie VIII uk³ad trójkowy zadecydowa³ o awansie dru¿yny z Wielichowa jak do tego dosz³o zobaczycie jutro na filmikach zibiego.
Najbardziej zawiod³a dru¿yna Kadet Bia³a Podlaska to jedyny Mistrz Strefy który nie wygra³ ani jednego spotkania graj±c przed w³asn± publiczno¶ci±, ma³o tego wszystkie dru¿yny z strefy podkarpackie lubelskie w tym wice mistrzowie polski Szkó³ Podstawowych MOSiR Przeworsk wracaj± do domów bez zwyciêstwa ! ¦l±skie i Mazowieckie i Dolno¶l±skie do pó³fina³ów wprowadzi³y po trzy zespo³y…to wszystko w telegraficznym skrócie
Jutro o 12.00 losowanie grup pó³fina³owych wed³ug koszyków  mistrzowie w jednym wicemistrzowie w drugim czyli ka¿da grupa bêdzie mia³a po 2 mistrzów i dwóch wicemistrzów , w tej samej grupie nie mog± zagraæ dru¿yny z tej samej strefie i z tej samej grupy æwieræfina³owej.. Do ¶rody wszystkie zespo³y maja prawo sk³adaæ aplikacje do organizowania æwieræfina³ów

SKM sk³ada serdeczne podziêkowania  dla WKS ¦l±sk Wroc³aw za umo¿liwienie pobytu we Wroc³awiu, dru¿ynie z Tarnowa za transport do Wroc³awia


RELACJE LIVE STATYSTYKI PZKOSZ

6-8.05.2016 Æwieræfina³y

9.05.2016 Losowanie Pó³fina³ów
11.05.2016 Przyznanie organizacji pó³fina³ów
27-29.05.2016 Pó³fina³y
1.06.2016 Przyznanie organizacji fina³ów
15-19.06.2016 Fina³y

Do tej pory dru¿yny które nie przegra³y jeszcze meczu to:
¦l±sk Wroc³aw, ¯ubry Bia³ystok, Pyra Poznañ, Novum Bydgoszcz, ¯AK ¯ory

Typy w komentarzach kto przejdzie do pó³fina³ów
KTO ZGADNIE 16 NAGRODA SKM - NIK NIE WYGRA£ NAGRODY
GRUPA I - ¯ubry Bia³ystok - organizator æwieræfina³ów

MOSiR Przeworsk - MOSiR Cieszyn  60 : 84  STATYSTYKI
¯ubry Bia³ystok - Chromik ¯ary  87 : 58  STATYSTYKI

MOSiR Cieszyn - Chromik ¯ary  84 : 65  STATYSTYKI
¯ubry Bia³ystok - MOSiR Przeworsk  79 : 53  STATYSTYKI

Chromik ¯ary - MOSiR Przeworsk  69 : 64  STATYSTYKI
MOSiR Cieszyn - P¯ubry Bia³ystok   62 : 64  STATYSTYKI

  
PKT.
  
1
  PKK ¯ubry
Bia³ystok


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
6
2002: Boboryko Szymon, Hryniewicz Piotr, Rudzik Pawe³
ZdanowicZ B³a¿ej, Dekarz Jakub, ¯ukowski Marcin
Kalejnik Fabian, Jaworowski Hubert, Szewczuk Jakub
Suchodolski Hubert, Sitek Bartosz, Kasmala Kamil
Trypus Pawe³, Kotowski £ukasz
2003: Bobka Piotr

Trener: Bogus³aw Bobka

2
   KS MOSiR
Cieszyn


II miejsce
¦l±skie
5
2002: Dawid Trela, Mateusz ¯ebrok, Maciej Surzycki
Jakub Donocik, Jakub Zahradnik, Kamil Rewig
Kamil Grabowski, Mateusz Bryniarski, Wojciech Dragon
Kamil Skocz, Borys Macura

Trenerzy: Szymon Ka³u¿a, Jacek Bortliczek
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3
   UKS Chromik
¯ary

IV miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
42002: Kaczyñski Adrian, Machulak Micha³,
Maciejak Norbert, Ardeli Dawid , Chudzik Mateusz,
Dereziñski Dawid, Ekwiñski Kacper, Ghukasyan Adam,
Hylicki Dawid, Warcha³ Szymon, ¯ukowski Bartosz 
2003: Szleniecki Leon, Lepko Marcin, Oksiak Patryk 
2004: Nowicki Przemys³aw

Trener: Krzysztof Kamiñski, Rados³aw Magierski
4
 MOSiR
Przeworsk


II miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
2002: Strama Wiktor, Barciñski Dawid, Szubart Piotr,
Ficek Maciej, Kisiel Przemys³aw, Pieczonka Jakub,
Kucharczyk Micha³, Noga Maciej, Zaj±c Mi³osz,
Marko Kuba, Wi¶niowski Marcin, Jurzyk Jakub
2003: Jurkiewicz Szymon, Zab³ocki Marcin
2004: S³owik Kacper

GRUPA II - Novum Bydgoszcz - organizator æwieræfina³ów


Czarni Fullbull S³upsk - Polonia Warszawa  43 : 61  STATYSTYKI
Novum Bydgoszcz - Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  109 : 51  STATYSTYKI

Polonia Warszawa - CSM Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola  85 : 44  STATYSTYKI
Novum Bydgoszcz - STK Czarni Fullbull S³upsk  82 : 66  STATYSTYKI

Ku¼nia Koszykówki Stalowa Wola - Czarni Fullbull S³upsk  41 : 89  STATYSTYKI
Polonia Warszawa - Novum Bydgoszcz 76 : 84  STATYSTYKI


  
 
 
1  Novum
Bydgoszcz


MISTRZ
Kuj-Pom
Zachodniopom
6
2002: Jakub Ulczyñski, Nataniel Kolasiñski, Oliwier Wi¶niewski
Adam Mikler, Bogusz Jan Bia³ecki, Micha³ Kucharski
Hubert Matusiak, Filip Retecki, Rados³aw Weselski
Adam Fr±ckiewicz, Szymon Goszczyñski, Jakub Anuszkiewicz

Trenerzy: Maciej Kulczyk, Piotr Fedder


2
  Polonia
Warszawa


III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
5
2002: Kacper Gordon, Jakub Ambroziak, Erik Jeklin,
Sebastian Stanis³awski, Mateusz Janik,Iwo Pokorski,
Bartosz ¦lusarczyk, Jan Tomaszewski, Andrzej Trytko
2003: Szymon Ko³akowski, Wojciech Nojszewski, Wiktor Kania
,
Trenerzy: Adam Latos, Karol Gryko
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
  Czarni
 S³upsk


II miejsce
Pomorskie
Wa-Ma
4
2002: Wiktor Lewandowski, Miko³aj Miszczak, Krystian Falêcki,
Pawe³ ¯akowiecki, Szymon Kwiatkowski, Dawid Miakota,
Dominik Sujka, Gracjan Ko³odziej, Norbert Siuchta
2003: Bartosz Olechnowicz, Cezary Jankowski
2004: Alan Duda

Trener: Danie Orzechowski

4

 Ku¼nia
Koszykówki
Stalowa Wola


IV miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
2002: Micha³ Godawski, Dominik Typiak, Patryk Goñski
Pawe³ Sudo³, Mateusz Grochowina, Jakub M³ynarczyk
Maciej Miszczyszyn, Kamil Paj±k, Jakub Bielecki
2003: Wiktor Sa³êga

Trenerzy: Roman Parwica, Jerzy SzambelanGRUPA III - UKS 7 Trefl Sopot - organizator æwieræfina³ów

UKS Siódemka Trefl Sopot - MKKS Rybnik  87 : 42  STATYSTYKI
Zastal Zielona Góra - £KS KM £ód¼  65 : 45  STATYSTYKI

UKS Siódemka Trefl Sopot - Zastal Zielona Góra  86 : 53  STATYSTYKI
£KS KM £ód¼ - MKKS Rybnik  65 : 39  STATYSTYKI

£KS KM £ód¼ - UKS Siódemka Trefl Sopot  55 : 80  STATYSTYKI
MKKS Rybnik - Zastal Zielona Góra 32 : 70  STATYSTYKI

    
 
1
  UKS 7 Trefl
Sopot

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
6
2002: Filip Cebula, Igor Miliæiæ, Olaf Perzanowski
Micha³ Lis, Piotr Lis, Nikodem Czoska
Daniel Zió³kowski, Maciej Piotrowski
2003: Wiktor Jaszczerski, Jakub Czworowski, Kamil Kulik
Alexandre Petit,

Trener: Tomasz Chwia³kowski


2

Zastal
Zielona Góra

II miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
5
2002: Jakub Bromber, Konrad Szymañski, Bartosz Przyby³a
Igor Kordel, Maksymilian Konieczny, Jakub Go³±b
Jakub Jakubowski, Jêdrzej Czubkowski, Marcel Skrzypczak
Oskar Ostrowski, Kamil D±browski
2003: Jakub Kunc

Trener: Pawe³ Kuciemba

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
  £KS
£ód¼


III miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
4
2002: Marcin Kowalczyk, Miko³aj W³odarczyk, Krzysztof Deka
Mateusz Chmielewski, Kacper Maj, Adam Polak
£ukasz Lipiñski, Adrian Klepacz, Krzysztof Baran
2003: Konstanty Hasiak, Tomasz Kwieciñski, Aleksander Lisowski

Trener: Arkadiusz Gralewski


4
  MKKS
Rybnik


IV miejsce
¦l±skie

3
2002: Kacper Majewski, Kacper Lech, Jakub Dudek
Piotr Kawczyñski, Bartosz Karpowicz, Jakub Sikora
2003: Igor Lewandowski, Adrian ¦cieszka, Kamil Królikowski
Kacper Kowalczyk-Kudziarz, Przemys³aw Cechowicz

Trener: Jakub KrakowczykGRUPA IV - Asseco Junior Gdynia organizator æwieræfina³ów

¯AK ¯ory - MKS Gorlice  118 : 25  STATYSTYKI
KS Spójnia Stargard - Asseco Gdynia Junior 72 : 78  STATYSTYKI

¯AK ¯ory - KS Spójnia Stargard  99 : 42  STATYSTYKI
Asseco Gdynia Junior - MKS Gorlice  92 : 35 STATYSTYKI

MKS Gorlice - KS Spójnia Stargard  42 : 106  STATYSTYKI
Asseco Gdynia Junior - ¯AK ¯ory  47 : 73  STATYSTYKI

  
   
1
 ¯AK
¯ory


MISTRZ
¦l±skie
6
2000: Kacper K³aczek , Dawid Krzystek, Maciej £atka
Daniel Seku³a , Tobiasz Tyburowski, Dominik Bednarz
Dawid Frydrych, Mateusz Krukowski, Bartosz Kaletka
Karol ¯es³awski
2003: Jakub Merda, Dominik Pastuszka

Trener: Grzegorz Marciak


2
  Asseco
Gdynia


III miejsce
Pomorskie
Wa-Ma
5
2002: Oskar Starosta, Micha³ Pa³ubicki, Maksymilian Formela
Maksymilian Ziemann, Bartosz Zarembski, Aleks Zawalski
Kacper Kowalczyk, Mateusz Bunia, Karol Nowicki
Piotr Bazylko, Jakub Salak, Wiktor Indyk


Trenerzy: Artur Dajos, Mateusz Pow±zka

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3

Spójnia
Stargard


II miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopomor
4
2002: Chod¼ko Grzegorz, Dybka Kamil,Grudziñski Marcel,
Jakie³a Damian, Korolczuk Oliwer, Krakowiak Kamil,
Królikowski Patryk, Kulawiak Filip, Polasz Dominik,
Rogoziñski Denis, S³omiñski Kacper, Szmit Szymon,
Usakowski Daniel, Zaj±c Patryk

Trener: Przemys³aw Mardosiewicz

 
4
 MKS
Gorlice


IV miejsce
Ma³opolskie
3
2002: Micha³ Jaworski, Patryk Grybel, Filip Schindler
Borys Duran , Oskar Cop , Grzegorz Guzik
Jakub Roja, Dawid Lorczyk,Pawe³ Marczewski
2003: Micha³ Guzik, Kacper Wiktorek
2004: Sebastian Dynda

Trener: Daniel Ignar

 

 GRUPA V - Regis Wieliczka  organizator æwieræfina³ów

MKS D±browa Górnicza - Siarka Tarnobrzeg  114 : 32  STATYSTYKI
Regis Wieliczka - SKS Starogard Gdañski  100 : 56  STATYSTYKI

Siarka Tarnobrzeg - SKS Starogard Gdañski 58 : 63  STATYSTYKI
Regis Wieliczka - MKS D±browa Górnicza  57 : 80  STATYSTYKI

SKS Starogard Gdañski - MKS D±browa Górnicza 50 : 133  STATYSTYKI
Siarka Tarnobrzeg - Regis Wieliczka  50 : 86  STATYSTYKI

    PKT.
 
1
  MKS
Dabrowa
Górnicza


II miejsce
¦l±skie
6
2002: Patryk Zapert, Dawid Pachowicz, Dawid Or³owski,
Bartosz Chodukiewicz, Bartosz Derka, Tomasz Pustelnik,
Filip Cie¶lik, Damian Witelus, Dominik Nanu¶,
Jakub Tomczewski, Damian Orynek, Hubert Czernik,
Krystian Zawadzki
2003 : Aleksander Dziekañski, Przemys³aw Paduch

Trenerka: Marzena Rudolf
2
 Regis
Wieliczka


MISTRZ
Ma³opolskie

5
2002: Maciej Jêdrzejczyk, Wojciech Jêdrzejczyk,
Jakub Dyngosz, Jakub Trzciñski, Maciej Dyba³a,
Damian Dziadoñ, Sebastian Ferenczak, Bart³omiej
£okas, Tomasz Nykaza, Oskar Piwnicki.
2003: Piotr Wojciechowski
2004: Aleksander Busz
2005: £ukasz Siemieniec

Trener: Micha³ Sarota

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
 Stargard
Gdañski


IV miejsce
Pomorskie
Wa-Ma
4
2002: Jaros³aw Narloch, Sebastian Urban, Wiktor Hebda
Konrad Bieliñski, Pawe³ Papka, Gracjan Lutka
Jakub Cherek, Klaudiusz Osowicki
2003: Sebastian Kamiñski, Jakub Treder
2004: Dominik Miecznikowski
2005: Mi³osz Toczek

Trener: Piotr Mandziara
4

 Siarka
Tarnobrzeg


III miejsce
Podkarpackie
Lubelskie
3
2002: Igor Rokosz, Piotr Niezgoda, B³a¿ej Magda
Bartosz Paruch, Jakub Saramak, Tobiasz Podle¶ny
Anatol ¦roda, Mateusz Lipiec, Filip Golecki
2003:, Dominik Bzdyra, Aleksy Janiec


Trenerzy: Micha³ Stepieñ, Micha³ ¯uraw


 GRUPA VI Kadet Biala Podlaska - organizator æwieræfina³ów

Probasket Miñsk Mazowiecki - WKK Wroc³aw  73 : 70  STATYSTYKI
Kadet Bia³a Podlaska - MKK Basket Koszalin  60 : 69  STATYSTYKI

WKK Wroc³aw - Basket Koszalin  65 : 53  STATYSTYKI
Kadet Bia³a Podlaska - Probasket Miñsk Mazowiecki  47 : 70  STATYSTYKI

Basket Koszalin - Probasket Miñsk Mazowiecki 59 : 74  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - Kadet Bia³a Podlaska  59 : 42  STATYSTYKI


  
   
1  Probasket
Miñsk Mazowiecki

II miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
6
2002 Jakub ¦l±zek, Marcel Piêtka, Aleksy Bia³ow±s,
Mateusz Popowski, Jakub Siedlikowski, Jakub Prejzner,
Jakub D¼wiga³a, Adrian Martyniuk ,Ahmed Kadir,
Daniel Krupieñczyk, Kacper Skup, Artur Zabiega
2003 Oskar Ciupak

Trener: £ukasz Sawicki
2
 WKK
Wroc³aw


III miejsce
Dolno¶l±skie
Lubuskie
5
2002: STASIEÑKO ZBIGNIEW KOELNER MIKO£AJM
DUDA MACIEJ, KILIAN SZYMON, ZIENIEWICZ JAN,
JAROSZ CYPRIAN, HERDA ADRIAN, WO¬NIAKIEWICZ £UKASZ,
HUTNIK ADAM, STACHOWSKI MI£OSZ, MO¬DZIERZ Eryk,
BANASZCZYK TOMASZ
2003: G£ODEK MATEUSZ, DOCHNIAK PATRYK, NOWAK MICHA£

TRENERZY: GRZYBEK MACIEJ, OCHMAN MAREK
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
 Basket
Koszalin


IV miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopom
4
2002: Adam Klimczak, Igor Burzyñski, Jakub ¦wierczek
Szymon Ju¼ków, Arkadiusz Chmiel, Natan Gabry¶
Piotr Orchowski, Micha³ Kowalczyk, Jakub Filipczyk
Konrad Buczek, Adam Karpowicz
2003: Damian Bartecki, Tomasz Kucal

Trener: Piotr Bednarski
4
  Kadet
Bia³a Podlaska


MISTRZ
Podkarpackie
Lubelskie
3
2002: Jakub Janik, Filip Izdebski, Jakub Chmielowiec,
Asrian Kowalczuk, Rafa³ Ko¶ciuczuk, FilipMaliszewski,
Mateusz Trocewicz, Maciej Denisiuk, Maciej Najdyhor,
Bar³omiej Filipiuk
2003: Przemek Rosiak, Pawe³ Kossowski, Sebastian Nikoniuk,
Jakub Kulupa

Trenerzy - Filip Korpak, asystent Ma³gorzata Denisiuk

 GRUPA VII - Pyra Poznañ - organizator æwieræfina³ów

Organizator nie przewidzia³ wyró¿nieñ dru¿ynowych i indywidualnych


TKM W³oc³awek - Wis³a Kraków  76 : 61  STATYSTYKI
Pyra Poznañ - MKS Pruszków  97 : 63  STATYSTYKI

Wis³a Kraków - MKS Pruszków  81 : 65  STATYSTYKI
Pyra Poznañ - TKM W³oc³awek  85 : 64  STATYSTYKI

MKS Pruszków - TKM W³oc³awek  37 : 87 STATYSTYKI
Wis³a Kraków - MKK Pyra Poznañ  71 : 89  STATYSTYKI

  
   
1
  Pyra
Poznan


MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopom
6
2002: TOMASZEWSKI WOJCIECH,  KACZMAREK JAN,
KACZMAREK KACPER,  KONOPELSKI ADAM, MISCHKE FILIP,
GARCZYK MATEUSZ, MARCINIAK JEREMIASZ,
SCHROEDER DAWID, DOMAÑSKI FILIP, SZYMKOWIAK FILIP,
2003: WI¦NIEWSKI ALEKSANDER, DOMINIAK FILIP,
PI¡TKOWSKI FILIP, KOLAÑSKI JAKUB, CHMIELEWSKI MIKO£AJ

TRENERKA: KATARZYNA TOMCZAK

2

 TKM
W³oc³awek


II miejsce

Kuj-Pom
£ódzkie
5
2002: Micha³ Makowski, Adam Maciejewski, Karol Lebiedziñski
Artur Przybyszewski Adam Lewandowski, Natan Krêprczyñski
Kacper Zieliñski Rafa³ Jankowski Jakub Dubiniec
2003: Oliwier Bednarek Micha³ Szabelski Dawid Bykowski


Trener: Kazimierz Tomaszewski

    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3
  Wis³a
Kraków


III miejsce
Ma³opolskie
4
2002: Filip Rerak, Mateusz Przêczek, Aleksander Knap
Maciej Latos, Jakub Kawalec, Patryk Sztandarski
Damian Ruszkowski, £ukasz Szymañski,
Maksymilian Jêdrzejczyk
Karol Zieliñski, £ukasz Bielecki, Mateusz Kucharski

Trener: Piotr Piecuch

4
  MKS
Pruszków


IV miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
3
2002: Dawid Baum, Pawe³ Cegliñski, Szymon Cegliñski,
Jan Ciesielczyk, Miko³aj Dr±¿kiewicz, Dominik Jakubik,
Kacper Jamio³kowski, Kacper Krause, Jakub Kwiatkowski,
Bart³omiej Miros, Jan Paterek, Mi³osz Perka,
Jakub Ramotowski, Adam S³obodzin.
2003: Jan Kry¶ko, Antoni Michalski, Grzegorz Rybak,
Miko³aj Wisniewski.

Trener: Tomasz Kwasiborski

GRUPA VIII
- ¦l±sk Wroc³aw  - organizator æwieræfina³ów   
FOTO ZIBI

*Puchary dla wszystkich zespo³ów
*SKM wrêcza³ MVP ka¿dego meczu
*Wyró¿nienia indywidualne - nagrody rzeczowe

KKS Pro-Basket Kutno     Szymon Pajor
MUKS Unia 1811 Tarnów     Mateusz Tryba
WKS ¦l±sk Wroc³aw     Micha³ Mindowicz
ZSPiG Wielichowo     Daniel Walkowiak

MUKS 1811 Unia Tarnów - ZSPiG Wielichowo  57 :46  MVP: Adrian Koch  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - Pro-Basket Kutno   113 : 27 MVP: Andrzej Jaworski  STATYSTYKI

ZSPiG Wielichowo - KKS Pro-Basket Kutno  95 : 47 MVP: Daniel Walkowiak  STATYSTYKI
¦l±sk Wroc³aw - MUKS 1811 Unia Tarnów 77 : 48 MVP: Maksymilian Haber  STATYSTYKI

Pro-Basket Kutno - MUKS 1811 Unia Tarnów  59 : 58  STATYSTYKI
ZSPiG Wielichowo - ¦l±sk Wroc³aw  47 : 71  STATYSTYKI

  
 
 
1

 ¦l±sk
Wroc³aw


MISTRZ
Dolno¶laskie
Lubuskie
6
2002: Micha³ Mindowicz, Andrzej Jaworski, Kacper Burakiewicz
Marek Mitman, Maksymilian Haber, Krzysztof Niedorys
Roch Krawczyk, Damian Rabsztyn, Patryk Przyby³ek
Piotr D±browski, Pawe³ Radzicki, Marcel Wargocki
Pawe³ Kubiak


Trener: Dariusz Kaca

2   Nobli¶ci
Wielichowo


III miejsce
Wielkopolskie
Zachodniopom
42002: Dawid Nyczka, Wojtek Ruta, Mateusz Tic,
Kamil Kuleczka, Mateusz Kuleczka, Kamil Trawa,
Daniel Walkowiak, Mateusz Brembor, Szymon Skrzypczak,
Bartosz G³ania, BArtosz Walkowiak, Damian Nowak, 
Szymon Sobiech,

Trener: Dominik Majchrzak
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
3
 Unia
Tarnów


II miejsce
Ma³opolskie
4
2002: Mateusz Tryba, Micha³ Moskal, Bart³omiej Kras
Adrian Kloch, Damian Banak,Andrzej Schabowski
Dominik Nowak, Maksymilian Tyrka, Bartosz Lech,
Mi³osz Fry¶, Mateusz Pochroñ, Jakub W±s

Trenerzy: Jaros³aw Mosio, £ukasz Stawarz
4
  Probasket
Kutno


IV miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie
4
2002: Maciej Pluta, Szymon Pajor, Patryk Czarnecki
Bartosz Sobczyk, Mateusz Kowalewski, Daniel Matuszewski
Patryk Wojtczak, Maksymilian Majda, Cezary Staszewski
Mateusz Kowalski, Gabriel Ko¿uchowski, Kacper Liwiñski


Trener: S³awomir Rybarczyk

SKM prosi o dostarczenie brakuj±cych fotek dru¿ynowych
I SZEROKIE SK£ADY DRU¯YNKomentarze
xx_men dnia kwiecie 18 2016 21:51:27
Chyba najtrudniej o typy w U14 bo na pewno bêd± niespodzianki ale spróbujê:
grupa I 1. ¯ubry Bia³ystok, 2 MOSiR Cieszyn 3. MOSiR Przeworsk 4 Chromik ¯ary
grupa II 1. Novum Bydgoszcz, 2 Polonia Warszawa,3 Czarni S³upsk 4 KK Stalowa Wola
grupa III 1 UKS 7 Trefl Sopot 2 Zastal Zielona G. 3 £KS £ód¼ 4 MKKS Rybnik
grupa IV 1 ¯AK ¯ory 2. Spójnia Stargard 3 Asseco Gdynia 4 MKS Gorlice
grupa V 1. MKS Dabrowa G. 2 Regis Wieliczka 3 Siarka Tarnobrzeg 4 Stargard Gdañski
grupa VI 1 Probasket Miñsk Mazowiecki 2 WKK Wroc³aw 3 Kadet Biala Podl. 4 Basket Koszalin
grupa VII 1 Pyra Poznañ, 2 MKS Pruszków 3 TKM W³oc³awek 4 Wis³a Kraków
grupa VIII 1 ¦l±sk Wroc³aw 2 Unia Tarnów 3 Nobli¶ci Wielichowo 4 Probasket Kutno smiley
Karoleg1 dnia kwiecie 18 2016 23:10:12
Grupa I 1.¯ubry 2. MOSiR Cieszyn 3. Chromik ¯ary 4. MOSiR Przeworsk
Grupa II 1. Novum 2. Polonia 3. Czarni 4. KK Stalowa Wola
Grupa III 1. UKS 7 Trefl 2. £KS £ód¼ 3. Zastal 4. Stargard Gdañski
Grupa IV 1. ¯ory, 2. Asseco 3. Spójnia 4. MKS Gorlice
Grupa V 1. MKS D±browa 2. Regis 3. Siarka 4. Stargard
Grupa VI 1. Probasket Miñsk Maz. 2. Kadet Bia³a Podl. 3.WKK Wroc³aw 4. Basket Koszalin
Grupa VII 1. Pyra 2. TKM 3. Wis³a 4. MKS Pruszków
Grupa VIII 1. ¦l±sk 2.Unia Tarnów 3. Nobli¶ci 4. Probasket Kutno
Filip70121 dnia kwiecie 19 2016 20:51:22
Grupa I -¯ubry Bia³ystok -MOSiR Przeworsk
Grupa II -Novum Bydgoszcz -Polonia Warszawa
Grupa III -Trefl Sopot -Zastal Zielona Góra
Grupa IV -¯AK ¯ory -MOS Stargard Szczeciñski
Grupa VI -Kadet Bia³a Podlaska -ProBasket Miñsk Mazowiecki
Grupa V -Regis Wieliczka -MKS D±browa Górnicza
Grupa VII -Pyra Poznañ -TKM W³oc³awek
Grupa VIII -¦l±sk Wroc³aw -Unia Tarnów
POWIDZENIA NA 1/4 MP
Mati12 dnia kwiecie 26 2016 08:13:03
GR1-¯UBRY,CIESZYN GR2-NOVUM,CZARNI GR3-SOPOT,£KS GR4-¯ORY,ASSECO GR5-D¡BROWA,WIELICZKA GR6-PROBASKET,KADET GR7-PYRA,TKM GR8-¦L¡SK, UNIA TARNÓW
Kubryk833 dnia kwiecie 26 2016 09:51:26
Grupa 1: Przeworsk i Bia³ystok
Grupa 2: Bydgoszcz i S³upsk
Grupa 3: Sopot. I Zielona Góra
Grupa 6: Bia³a Podlaska i Koszalin
Grupa 5: Wieliczka i D±browa Górnicza
Grupa 4: ¯ory i Stargard
Grupa 7smileyoznañ i TKM
Grupa 8: Wroc³aw i Tarnów
A ty ¯eby jak typuje?
Trebork dnia maj 05 2016 20:25:40
Gr. 1: Bia³ystok, Cieszyn
Gr. 2: Bydgoszcz. Warszawa
Gr. 3: Sopot, £ód¼
Gr. 4: ¯ory, Stargard
Gr. 5: Wieliczka, D±browa Górn.
Gr. 6: Bia³a Podl., Wroc³aw
Gr. 7: Poznañ, W³oc³awek
Gr. 8: Wroc³aw, Tarnów

¯yczê powodzenia w æwieræfina³ach i pozdrawiam.
jakub75 dnia maj 05 2016 22:02:04
Ciekawostka - na ten moment PZKosz nie zatwierdzi³ do gry w æwieræfinale jednego z kluczowych graczy Miñska Mazowieckiego, Ahmeda Kadira.
PaKo dnia maj 06 2016 14:21:24
gr1 - Przeworsk, Bia³ystok
gr2 - Bydgoszcz, Warszawa
gr3 - Zielona Góra, £ód¼
gr4 - ¯ory, Gdynia
gr5 - Wieliczka, D±browa Górn.
gr6 - Wroc³aw, Miñsk Maz.
gr7 - W³oc³awek, Poznañ
gr8 - Tarnów, Wroc³aw

Pozdrawiam kibiców i ¿yczê samych pozytywnych emocji smiley
ToniK dnia maj 08 2016 19:27:41
Gratulacje dla Wielichowa, brawo ch³opaki!!!
xx_men dnia maj 08 2016 21:19:17
Gratulacje dla Wielichowa 1500 mieszkañców i awans. Pozosta³e miejscowo¶ci ma³e miejscowo¶ci poni¿ej 40 tys to Wieliczka, Cieszyn i Miñsk Mazowiecki. Coraz ciê¿ej siê przebiæ malutkim tym bardziej szacun dla ma³ych miejscowo¶ci i ich trenerówsmileysmileysmiley
BRODA67 dnia maj 09 2016 08:23:45
37 457 oficjalnie tyle ma mieszkañców Sopot wiêc w/g kategorii powy¿ej ³apie siê na szacunsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
5
5
1/4 MP U-18 rocz.90/91 Katowice 2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi