News: Aleksander Balcerowski chce graæ w NBA - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:47:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Aleksander Balcerowski chce graæ w NBA
Ciekawostki
 Aleksander Balcerowski chce graæ w NBA

Kolejny Polak zagra w NBA? Marzy o tym 16-letni Aleksander Balcerowski, który ju¿ pokaza³ siê podczas turnieju w USA.M³ody, uzdolniony 16-letni koszykarz, który ju¿ mierzy 215 cm, ma za sob± eskapadê do USA. - Wszystko posz³o zgodnie z planem. Jestem oczarowany Ameryk± i bardzo chcia³bym do niej wróciæ, tym razem, by graæ w NBA - powiedzia³ po powrocie.

Wychowanek Górnika Wa³brzych obecnie jest zawodnikiem zespo³u Baloncesto Gran Canaria Claret Las Palmas. Aby zakwalifikowaæ siê do wystêpu w turnieju Jordan Brand Classic w Nowym Jorku, musia³ siê wykazaæ na obozie w Zagrzebiu. Spo¶ród 40 koszykarzy zosta³ tam wybrany przez amerykañskich trenerów do "10" z Europy.

 - Postanowi³em wykorzystaæ dan± mi szansê i chyba nie zawiod³em moich promotorów. Na boisko hali Barclays Center na nowojorskim Brooklynie, gdzie na co dzieñ gra dru¿yna NBA Brooklyn Nets, wybieg³em w pierwszej pi±tce. Trema by³a tylko na pocz±tku. Wygrali¶my 83:73. Zdoby³em siedem punktów i mia³em sze¶æ zbiórek - poinformowa³.
W spotkaniu wyst±pili najbardziej utalentowani koszykarze rocznika 2000 z ca³ego ¶wiata.

- To by³a moja najwiêksza, jak dotychczas, ¿yciowa przygoda. Moimi idolami s± Marcin Gortat z Washington Wizards i graj±cy w Dallas Mavericks Dirk Nowitzki. Marzê, by im kiedy¶ dorównaæ. Zdajê sobie sprawê, jak daleka czeka mnie droga i jak wiele ciê¿kiej pracy bêd± musia³ wykonaæ. Na razie zrobi³em jedynie ma³y kroczek w - mam nadziejê - w³a¶ciwym kierunku - zaznaczy³ po powrocie z Nowego Jorku.
Trzy dni spêdzone w amerykañskiej metropolii obfitowa³y w wydarzenia.
- Oprócz treningów, zaplanowano dla nas zwiedzanie miasta oraz spotkanie z Michaelem Jordanem i innymi gwiazdami NBA. D³ugo bêdê wspomina³ uroczyst± kolacjê z koszykarskimi VIP-ami na najwy¿szym, 102. piêtrze Empire State Building - przyzna³.
Teraz koncentruje siê na tym, by dobrze wypa¶æ w koñcówce hiszpañskich rozgrywek ligowych.

 - Mamy szansê na wysok± lokatê, a nawet na zwyciêstwo - zaznaczy³.
Po ich zakoñczeniu przyleci do kraju, by z kolegami z reprezentacji Polski przygotowywaæ siê do sierpniowych mistrzostw Europy U-16, które odbêd± siê w Radomiu.
- Wierzê, ¿e syn osi±gnie kiedy¶ cel, o którym marzy. Mimo m³odego wieku powa¿nie my¶li o swojej przysz³o¶ci. Bêdziemy go z ¿on± wspierali w realizacji jego ambitnych planów - podkre¶li³ jego ojciec Marcin Balcerowski.

Te¿ wywodzi siê z wa³brzyskiego Górnika. Jednak jego karierê przerwa³a tragedia - w wyniku wypadku samochodowego straci³ w³adzê w nogach i po¶wiêci³ siê koszykówce na wózkach. Z niemieckim RSC Zwickau zdoby³ dwa razy Puchar Europy, a z reprezentacj± Polski by³ czwarty w ME i szósty w M¦. Pojecha³ na Igrzyska Paraolimpijskie do Londynu.
- Zajêli¶my tam 12. pozycjê, ale by³o to wyj±tkowe prze¿ycie. Jest to dla sportowca niesamowita przygoda i cel, dla którego warto wiele po¶wiêciæ. Spe³ni³o siê moje marzenie - zauwa¿y³.

W latach 2013-15 by³ trenerem reprezentacji Polski na wózkach i nadal s³u¿y jej swoim do¶wiadczeniem. Teraz gra we w³oskim zespole Amicacci Giulianova. Kontrakt przewiduje wystêpy z t± dru¿yn± do 2020 roku.
Koszykark± by³a te¿ mama Olka - Sylwia.

Gra³a niegdy¶ w AZS Lublin. Nic zatem dziwnego, ¿e kiedy rodzina znajdzie siê w komplecie, basket stanowi g³ówny temat jej rozmów.

¼ród³o interiasport


Komentarze
BRODA67 dnia kwiecie 27 2016 10:14:36
Brawo Olek ME U-16 w Radomiu czekaj± a teraz powodzenia w lidze hiszpañskiej
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
,, akademicy,, z Katowic
,, akademicy,, z Katowic
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi