News: Streetball 2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:37:31
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Streetball 2016
Streetball
 Streetball noc±

Ju¿ 10 wrze¶nia w Atrium ¦wiêtoch³owice odbêd± siê zawody koszykówki dla dzieci i m³odzie¿y. Nocny Streetball dedykowany jest trzem kategoriom wiekowym: szko³a podstawowa, gimnazjum i open. Na najlepsze dru¿yny czekaj± atrakcyjne nagrody. Udzia³ w turnieju jest bezp³atny dla wszystkich uczestników.

10 wrze¶nia (sobota) w godzinach 18:00-24:00 na terenie parkingu Atrium ¦wiêtoch³owice (od ul. Chorzowskiej) zorganizowane zostan± nocne zawody koszykówki. Powstan± cztery profesjonalne boiska, które czekaæ bêd± na amatorów streetballu. Turniej odbywaæ siê bêdzie w trzech kategoriach: szko³a podstawowa, gimnazjum i open. W kategoriach gimnazjum
i szko³a podstawowa organizator dopuszcza dodatkowy podzia³ na dziewczêta i ch³opców. Partnerem i wspó³organizatorem wydarzenia jest Urz±d Miejski w ¦wiêtoch³owicach, O¶rodek Sportu i Rekreacji Ska³ka oraz Centrum Kultury ¦l±skiej w ¦wiêtoch³owicach.

Zapisy prowadzone s± w dwóch miejscach:

    w Atrium ¦wiêtoch³owice –  3 (sobota) w godz. 12:00-20:00
    oraz bezpo¶rednio przed rozpoczêciem turnieju 10 wrze¶nia od godz. 16:00,
    w Wydziale Promocji Miasta Urzêdu Miejskiego w ¦wiêtoch³owicach,
    Katowicka 54.

Chêæ udzia³u w zawodach mo¿na te¿ zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel. 501 70 33 77
lub za po¶rednictwem poczty elektronicznej, pod adresem:  streetball@swietochlowice.pl

Formularz zg³oszeniowy mo¿na pobraæ ze strony OSiR Ska³ka http://www.osir-skalka.pl/  oraz http://slzkosz.pl/

Serdecznie Zapraszamy!


 Gdzie
Data
Nazwa
informacje
Relacje
01 
Rybnik
1.05
XXI Rynek Basket
INFORMACJE
 
02
¦wiêtoch³owice
21.05
Sordew Streetball
  
03
Sosnowiec
28.05
 INFORMACJE
 
04
Katowice
29.05
Dzieñ Dziecka
INFORMACJE
 
05
Katowice
 4.06Ekologia na Sportowo
  
06
Bielsko Bia³a
 4.06Nutrend Grand Prix
INFORMACJE
 
07
Gliwice
    
08
Cieszyn
18.06
Streetball Pikinik
INFORMACJE
 
09
Bytom
19.06
Streetball Turnament
  
10Katowice
2.07
Wakacje na sportowo
INFORMACJE
 
11
Rybnik 
8, 15, 21 .V
5, 19.VI
Trio Basket
INFORMACJE
 
12
Racibórz
20.08
Brooklyn Cup
INFORMACJE
 
13
Katowice
27.08.
Wakacje na sportowo
INFORMACJE
 
14Pszczyna
3.09.
Henryk Kania Cup
INFORMACJE
 
15
¦wiêtoch³owice
10.09
Nocny
INFORMACJE
 

STREETBALL POLSKA


Mistrzem pierwszego Pucharu Szko³y Gortata 3x3 zosta³ zespó³ Kadra Polski II! w sk³adzie: Daniel Konieczny (Katowice), Przemys³aw Ku¼ków  (Pruszków), Maciej Poznañski (Kutno) i Micha³ ¦ciborek (£ód¼)

Nagroda g³ówna wyjazd  dru¿yny do Waszyngtonu na mecz NBA i spotkanie z Marcinem Gortatem.


Streetball, co to takiego? T³umacz±c to sobie z angielskiego na polski, by³aby to uliczna pi³ka. Tak rzeczywi¶cie jest. Jest to odmiana koszykówki, która odbywa siê na ulicach. Zawodnicy graj± w koszykówkê na asfalcie, bruku czy kostce. Zdarzaj± siê sytuacje kiedy mecze odbywaj± siê na sali gimnastycznej, choæ zdarza siê to bardzo rzadko, zwykle z powodu niepogody.

Najwiêksz± ró¿nic± s± panuj±ce zasady w streetball i koszykówce. W streetballu stosuje siê tylko zasady elementarne. Nie liczy siê czas na wyprowadzenie akcji, nie licz± siê b³êdy czy przekroczone linie. Gra opiera siê na sile i sprycie zawodnika, za czym stoi wiêksza ilo¶æ fauli. Zazwyczaj sami zawodnicy decyduj± o ca³ej grze, gdy¿ sêdzia wystêpuje wy³±cznie na zawodach. Zazwyczaj zasad gry pilnuje gracz bêd±cy w rezerwie lub neutralny obserwator.

Wszystkie zasady gry s± ustalane przez zawodników przed samym meczem i to ich graj±cy siê trzymaj±. Mecz mo¿e rozgrywaæ siê na jeden kosz lub na dwa. Dru¿yny sk³adaj± siê w od dwóch do piêciu zawodników.  Streetball staje siê coraz popularniejszym rodzajem sportu. Organizowane s± zawody i ró¿nego rodzaju turnieje.

SKM podaje informacje tylko o Streetballach M³odzie¿owych

SILESIA STREETBALL

przygotowa³ zibi

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Przegrane
Przegrane
I Gala ¦KM Zabrze - Dziewczyny
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi