News: U18 MP Juniorzy rocz.1998/99 Fina³ - Wroc³aw 18-22.V.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 15 2020 03:59:22
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

U18 MP Juniorzy rocz.1998/99 Fina³ - Wroc³aw 18-22.V.2016
U-18 Juniorzy

Szampany ju¿ rozlane, euforia wczorajszego dnia opad³a, mo¿na wiêc spokojnie podsumowaæ to, co zobaczyli¶my wczoraj w Kosynierce. Chocia¿ nie, nie bêdzie to podsumowanie tylko dnia wczorajszego – ta s³oneczna niedziela by³a ukoronowaniem kilku lat pracy, jak± Ci m³odzi ch³opcy poczynili w ostatnich latach.

Kategoria U18 to do¶æ specyficzna grupa, bo nie jest siê ju¿ m³odym i nieopierzonym kadetem, ale jednocze¶nie jeszcze brakuje przewagi fizycznej, która pozwala³a by tym m³odym koszykarzom rywalizowaæ z najlepszymi w kraju. Ale to tylko kwestia czasu – wydaje siê, ¿e prêdzej to osi±gn± ni¿ sami by chcieli.

Na ten fina³ czeka³ ca³y koszykarski Wroc³aw, który licytowa³ siê, kto jest dru¿yn± lepsz±. Wczoraj wygra³o WKK, ale wraz z ¦l±skiem s± równorzêdnymi partnerami. S± to zespo³y o podobnej charakterystyce, maj±ce zbli¿one argumenty i wykorzystuj±ce rozwi±zania popularne w nowoczesnej koszykówce.
To wszystko zapowiada³o niesamowite emocje i walkê o ka¿dy centymetr parkietu. Przewagê w³asnej hali mia³ ¦l±sk, ale to nic nie oznacza³o. W trzeciej kwarcie, gdy gracze Jacka Krzyka³y prowadzili 46:33 wydawa³o siê, ¿e jest ju¿ po wszystkim. B³±d! Mecz siê dopiero zacz±³. Jak w transie zacz±³ trafiaæ Kuba Kobel, który bez w±tpienia by³ bohaterem tego spotkania. Wspierali go mocno Micha³ Jêdrzejewski (¶wietny turniej ukoronowany tytu³em MVP) oraz Micha³ Jod³owski, który w ci±gu mijaj±cego sezonu zrobi³ olbrzymi postêp. Z ma³o aktywnego i nieco “drewnianego” gracza sta³ siê agresywnym centrem, który dominuje w trumnie po obu stronach parkietu.

 Emocjonuj±ca koñcówka dostarczy³a sporo zmian prowadzenia, ale ostatnie s³owo nale¿a³o do koszykarzy WKK. Dla ¦l±ska to kolejna pora¿ka w tym sezonie. Na Mieszczañskiej przegrali niemal wszystko, co przegraæ siê da³o – s³aby sezon w TBL po “eksperymentach” w sk³adzie, spadek dru¿yny rezerw z I ligi, przegrane fina³y U20 i U18.

Dla WKK, a raczej sternika Przemys³awa Koelnera ten medal ma wymiar szczególny. Niedawno oddana do u¿ytku hala, bêd±ca najnowocze¶niejszym takim obiektem w naszym kraju ma s³u¿yæ w³a¶nie takim talentom. “Facet z bêbnem”, jak go zaczêto okre¶laæ po jednym ze spotkañ staje siê wzorem jak powinno siê wychowywaæ sporowo m³odzie¿. I ¶ciskajmy kciuki, by projekt WKK trwa³ nadal, bo dziêki niemu i sztabowi fachowców z Tomaszem Niedbalskim na czele widzimy kolejne roczniki ¶wietnej m³odzie¿y.

¼ród³o: naszbasket


 MVP:

Micha³ Jêdrzejewski
WKK Wroc³aw

 Pierwsza pi±tka turnieju
Jakub Musia³ (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw),
Tomasz ¯ele¼niak (Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw)
Dominik Rutkowski (WKK Wroc³aw)
Mateusz Szczypiñski (MKS D±browa Górnicza)
Micha³ Jod³owski (WKK Wroc³aw)

FOTO JÊDRZEJEWSKI

FOTO BEATA BROCIEK

FOTO GALERIA

FINA£: Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - WKK Wroc³aw  MVP:Jakub Kobel  64 : 69  STATYSTYKI
mecz o III miejsce: MKS D±browa Górnicza - Trefl Sopot MVP: Mateusz Szczypiñski  83 : 58  STATYSTYKI
mecz o V miejsce  Biofarm Basket Junior Poznañ - TKM W³oc³awek  MVP: Maciej Leszczyñski 73 : 66  STATYSTYKI
mecz o VII miejsce MOSiR Siarka Tarnobrzeg - KS Rosa Sport Radom  MVP: Kacper Rojek 54 : 85  STATYSTYKI

KLASYFIKACJA KOÑCOWA  (zawodniczy z pogrubion± czcionk± rocz.1998. * ME uczestnik Mistrzostw Europy)

 
 SK£¡D............MECZE.............PUNKTY...............
 
1


WKK
Wroc³aw

Wicemistrz
Dolno¶laskie
Lubuskie

Jakub Kobel 10 / 148  ME
Micha³ Jêdrzejewski 11 / 143  ME
Kamil Fiedukiewicz 11 /    143
Dominik Rutkowski 10 / 140  ME
Micha³ Jod³owski 10 / 120 ME
Jakub Wnorowski 11 / 76
Jakub Krzyczmonik 11 / 49

Fryderyk Matusiak 10 / 44   (r.1999)
£ukasz Uberna 8 / 24  (r.1999)
£ukasz Horn 7 / 22  (r.1999)
Maciej Jaremkiewicz 5 / 8 
Micha³ Omasta 8 / 6  (r.1999)

Trenerzy: Tomasz Niedbalski  ME
Sebastian Potoczny  ME
 
 2

 WKS
¦l±sk Wroc³aw

MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
  Jakub Musia³ 8 / 105
Dominik Wilczek 8 / 102  (r.1999)  ME
Olaf Wysocki 8 / 98
Tomasz ¯ele¼niak 8 / 90
Sebastian Bo¿enko 8 / 66

Kacper Kurkowiak  8 / 35
Mateusz Bortliczek 8 / 32

Maksymilian Zagórski 7 / 14 (r.1999) ME
Alex Moon  3 / 14 (r.1999)
Damian Ostrowski 4 / 7
Micha³ Sasik 6 / 4

Jakub Zdeb 4 / 1  (r.1999)
Dawid Bartyzel 2 / 0

Trenerzy:
J.Krzyka³a, T.Jankowski  ME
 
 3

MKS
D±browa Górnicza

MISTRZ
¦laskie
Opolskie
  Mateusz Szczypiñski 11 / 218  ME
Aleksander Za³ucki 11 /    178
Jakub Wantuch 11 / 124  ME

Patryk Piszczatowski 11 / 97 
£ukasz Lewiñski 11 / 85  (r.1999)
Adam Skiba 10 /    82   (r.1999)
Adrian Niemyjski 11 / 52
Adam Niespor 10 / 23  (r.1999)
Mateusz Kêpa 10 / 14
Dominik Sala 8 / 10  (r.1999)
Micha³ Sznajder 7 / 10
Pawe³ Glaeske 9 / 7

Rados³aw Gil 1 / 0

Trenerzy:
Rafa³ Knap  ME
Marzena Rudolf
 
 4

Trefl Sopot

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma
 Daniel Go³êbiowski 8 / 143  ME SMS PZKosz
£ukasz Kolenda 8 / 98  (r.1999)  ME
Ignacy Grochowski 8 / 68
Jakub Putra 8 /  53
Patryk Jankowski 8 / 42

Kacper Burczyk 8 / 35  (r.1999)
Tomasz Dylicki 8 / 32
Szymon Daszke 8 / 32
Wiktor Kujtkowski 8 / 28 (r.1999)
Maksymilian Jakubek 8 / 24 (r.1999)
Jakub Zaszewski 8 / 23
Sebastian Walda 5 / 20  (r.2000)


Trenerzy: Janusz Kocio³ek ME
Krzysztof Roszyk
 
 5

Biofarm BJ Poznañ

MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopomors
 Miko³aj Kurpisz 7 / 110  ME
Witold Nowak 7 / 92

Maciej Leszczyñski 7 / 63  (r.1999)
Maciej Waraczyñski 7 / 62
Marcin Tomaszewski 7 / 61

Oskar Waszczyk 7 / 61    (r.1999) 
Dawid Brociek 6 / 17   
Jaros³aw Gi¿yñski  6 / 16  (r.1999)     
Jan Górski 7 / 13 (r.1999)
Miko³aj Szafraniak 3 / 6
Jan Ilnicki 3 / 2  (r.1999)
Adam Krajewski 4 / 0  (r.1999)

Trenerzy: Bartosz Sikorski
Andrzej ¦niadek

 
 6

TKM W³oc³awek

Wicemistrz
Kuj-Pom
£odzkie
 Rafa³ Komenda 10 / 186   SMS PZKosz
Adrian Bogucki 10/126 (r.1999) ME, SMS PZKosz
Adrian Rêgocki 10 / 91
Stefan Marchlewski 10 /    83
Micha³ K³ódkowski 10 / 56
Szymon Æwikliñski 10 / 54
Micha³ Cie¶lewicz 10 / 50

Marcin Woroniecki 7 / 41  (r.2000)
Dorian Frontczak 7 / 28
Micha³ Ró¿anowski 6 / 27  (r.1999)
Adam Zboiñski 9 / 24
Filip Drozdowski 8 / 19  (r.2000)
Damian Ostrowski 7 / 15  (r.1999)
Adam Pi±tek 2 / 5  (r.2000)

Trener:  Grzegorz Ko¿an
Roman Konopczyñski
 
 
 7

Rosa Radom


MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
 Konrad Nowik 7 / 79  (r.1999)
Norbert Zió³ko 7 / 68  (r.1999)
Kacper Rojek 7 / 67  (r.2000)
Miko³aj Krakowiak 7 / 62  (r.1999)
Szymon Bernasiak 7 / 61  (r.1999)
Kamil Waniewski 7 / 56  (r.1999)
Konrad Dawdo 7 / 49  (r.1999)
Dawid Golus 7 /    29 (r.1999)
Daniel Dawdo 7 / 17  (r.1999)
Marcin Lewandowski 7 / 14  (r.1999)
Patryk Lis 7 / 13  (r.1999)
Aleksander Wolszczak 5 / 6  (r.1999)

Trener: Dawid Mazur  ME
£ukasz Jakóbczak
 
 8


MOSiR Siarka
Tarnobrzeg


MISTRZ
Podkarpackie
Lubelskie
 Marek Iwanowicz 10 / 165  (USA)
Miko³aj Krzemyk 10 / 102
Wojciech Dzierzkowski 10 / 96
Kamil Karliñski 10 / 95
Aleksander Szlesiñski 10 /89
Mateusz Pawe³ek 10 / 55  (r.1999)
Victor Celarek 10 / 54
Wiktor Majka 7 / 30
Szymon Wo¼nik 10 / 30
Tomasz Fortuna 9 / 16
Szymon Szymañski 6 / 11
Oskar Presman 3 / 0


Trener: Dariusz Szczuciñski
Micha³ ¯uraw

 

PÓ£FINA£Y
MKS D±browa Górnicza - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw  MVP: Dominik Wilczek  69 : 79  STATYSTYKI
 
Trefl Sopot SA - WKK Wroc³aw MVP: Micha³ Jod³owski  68 : 82  STATYSTKI

 GRUPA ,, A,,
WKK Wroc³aw - MOSiR Siarka Tarnobrzeg MVP: Micha³ Jodlowski  84 : 57  STATYSTYKI
TKM W³oc³awek - MKS D±browa Górnicza MVP: Patryk Piszczatowki  61 : 90
  STATYSTYKI 
MOSiR Siarka Tarnobrzeg - TKM W³oc³awek  MVP: Adrian Bogucki   73 : 85  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - WKK Wroc³aw  79 : 86  MVP: Micha³ Jod³owski  STATYSTYKI
MKS D±browa Górnicza - MOSiR Siarka Tarnobrzeg MVP: Jakub Wantuch  100 : 86  STATYSTYKI
WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 74 : 59   MVP: Dominik RutkowskSTATYSTYKI

1 WKK Wroc³aw                6     (+49)   
2 MKS D±browa Górnicza     5     (+36)

3 TKM W³oc³awek        4     (-32)    
4 MOSiR Siarka Tarnobrzeg  3     (-53)

 GRUPA ,,B,,
Trefl Sopot - KS Rosa Sport Radom MVP: Daniel Go³ebiowski  77 : 73  STATYSTYKI
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - Biofarm Basket Poznañ  MVP: Tomasz ¯ele¼niak  51 : 49  STATYSTYKI
Biofarm Basket Poznañ - Trefl Sopot  MVP: Ignacy Grochowski 75 : 77  STATYSTYKI
KS Rosa Sport Radom - Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw MVP: Olaf Wysocki  62 : 78  STATYSTYKI

KS Rosa Radom - Biofarm Basket Poznañ  46 : 74  MVP Miko³aj Kurpisz  STATYSTYKI
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw - Trefl Sopot  70 : 51  MVP Jakub Musio³  STATYSTYKI
 
1 Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw     6 (+37)    
2 Trefl Sopot SA             5 (-13)
   
3 Biofarm Basket Junior Poznañ     4 (+24)    
4 Rosa Sport Radom             3 (-48)

Przygotowa³ Zibi

 FINA£Y U14 Koszalin 2012
FINA£Y U16 Tarnobrzeg 2014
FINA£Y U18 Wroc³aw
1
WKK Wroc³aw
WKK Wroc³aw
 WKK Wroc³aw
 2TKM W³oc³awek
¦l±sk Wroc³aw
 ¦l±sk Wroc³aw
 3Jedynka Pelplin
TKM W³oc³awek
 MKS D±browa G.
 4Pyra Poznañ
GIM 92 Ursynów
 Trefl Sopot
 5Siarka Tarnobrzeg
Pyra Poznañ
 Biofarm BJ Poznañ
 6Czarni S³upsk
Siarka Tarnobrzeg
 TKM W³oclawek
 7¦l±sk Wroc³aw
Korona Kraków
 Rosa Radom
 8¯AK  Koszalin
Zastal Zielona Góra
 Siarka Tarnobrzeg
  WSPOMNIEÑ CZAR  WSPOMNIEÑ CZAR  Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
SP 2 Wieliczka
SP 2 Wieliczka
Fina³ MP SP rocz.94 G³ucho³azy 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi