News: MP U16 rocz.2000/01 FINA£ Radom 1-5.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 09:26:14
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

MP U16 rocz.2000/01 FINA£ Radom 1-5.VI.2016
U-16 Kadeci
Emocje opad³y, ¶wiat³a wygas³y. Mistrzostwa Polski Kadetów przesz³y do HistoriiTak naprawdê by³em przekonany ¿e Fina³y MP U16 odbêd± siê w Przemy¶lu. Z tego co s³ysza³em Radom by³ jedyny który z³o¿y³ aplikacje do PZKosz o organizacje Fina³ów. Stawka pobytu nieco ponad 70 z³ osobodzieñ, + do¶wiadczenie w organizacji tego typu imprezach. Jak siê nie mylê by³y to czwarte fina³y m³odzie¿owe w Radomiu, ka¿de podobne do siebie. To by³y moje 9 Fina³y U16 (od rocznika 1992)  i dalej twierdze ¿e Opalenicy nikt nie przebi³ ! Dlaczego Przemy¶l nie pokusi³ siê o organizacje ?..... mo¿e za du¿o kasy posz³o na EYBL-a. Kibice z podkarpacia nie zawiedli by³o ich najwiêcej

Nie jestem ¿adnym wykszta³conym redaktorem wiêc napisze kilka moich spostrze¿eñ

 Widownia…  brakowa³o dzieci i m³odzie¿y, (nie by³o dla kogo robiæ konkursów w przerwach meczów). Trenerów czy zawodników z Polskich klubów te¿ nie by³o. Najmniej dopingowanym zespo³em by³ MKS Zabrze (do Radomia nie przyjecha³ ani jeden kibic!) Silne Fan Cluby w kolejno¶ci to: Radom, Przemy¶l, Sopot, W³oc³awek, Poznañ , Jagiellonka, Zielona Góra. ¦rednio na jednym meczu by³o oko³o  70 osób. W ostatni dzieñ turnieju w¶ród widzów Prezes PZKOSZ Grzegorz Bachañski


Trenerzy… Janusz Moralewicz i Maciej ¯ywicka osamotnieni (tak byæ nie powinno) ciekaw jest kto by poprowadzi³ zespó³ w razie gdy trener musia³by  wyj¶æ z hali. Pozosta³e sztaby szkoleniowe profesjonalnie z asystentami i fizjoterapeutami: Radom, Sopot, Przemy¶l, Poznañ, Warszawa czy Zielona Góra. W tym miejscu muszê pochwaliæ trenerów za opanowanie ,,technicznych jak na lekarstwo,,

 Sêdziowanie… po raz pierwszy na MP U16 wszystkie spotkania by³y sêdziowanie przez trzech panów .Fina³y obs³ugiwa³o  12 sêdziów boiskowych, ka¿dy mecz  inna trójka. Czêsto sêdziowie zak³adali okulary-kamerki ) Nie mi oceniaæ prace sêdziów

Hale… po raz pierwszy odk±d ja pamiêtam Fina³y odby³y siê na dwóch innych halach (budowlanka i MOSIR) W obiektach tych w sierpniu Mistrzostwa Europy Kadetów Dywizji B (Polacy graj± na MOSiR) Hala ,,budowlanka  kosze opuszczane z sufitu, hala MOSiR kosze najazdowe. Czy mia³o to wp³yw na grê  zawodników ?
Mecze…. By³y cudowne pe³ne dramaturgii ,  co chwile zmiany wyniku czy po¶cigu za wynikiem. Dwie dogrywki w meczu TKM z Nied¼wiadkami pozostan± na d³ugo w pamiêci kibiców. By³y te¿ mecze nie  ciekawe, ale w ka¿dym z nich by³o widaæ ogromne zaanga¿owanie zawodników, walkê o ka¿da pi³kê. Moim zdaniem rozgrywki U16 s± najpiêkniejszymi rozgrywkami m³odzie¿owej koszykówki, gdzie akcje trwaj± po kilka sekund a ch³opcy ,, gryz±, parkiet,,

 Atrakcje po za parkietem…. Mo¿liwo¶æ obejrzenia fina³u TBL. Ja mia³em okazje drugi raz w ¿yciu ogl±daæ ceremonie wrêczenia z³otych medali  w PLK i marzy mi siê ¿eby podobnie by³o w rozgrywkach m³odzie¿owych (Cudowne puchary, piêkne medale, confetti  w powietrzu) zapach Szampana pozosta³ jeszcze do soboty. Dla mnie by³o czym¶ fantastycznym ogl±daæ mê¿czyzn których pamiêtam  jako ch³opców z U14 (Bracia Ponitka, Zywert, Szymkiewicz, Bonarek, Zegzu³a, Jeszke, Soko³owski i Szenk. UKS 7 Trefl Sopot, Zastal Zielona Góra, Jagiellonka Warszawa, MKS Zabrze te zespo³y widzia³em na widowni


Pisz± o Fina³ach

Kadeci U16 MISTRZAMI POLSKI!!! Historia tego wyniku

Hensfort Przemysl  Wicemistrzami Polski Kadetów ¿ycie.pl


 Zawodnicy…. Ka¿dy chcia³ siê pokazaæ trenerom kadry Polski (Puchalski, Boblewski i Szel±gowski) sam jestem ciekaw czy kto¶  ,,nowy,, wskoczy do kadry.  Nie  jestem trenerem wiêc trudno mi oceniaæ zawodników. Jako kibicowi podoba³a mi siê gra: Króla ,,trójek,, Marcina Woronieckiego (zast±pi³ Andrzeja Pluty i ten numer na koszulce 10) , znakomita gra duetu ,,JAGI,,  Maksa Motela i Olka Lewandowskiego ( szkoda kontuzji Zozunia) ,,Króla bloków,, Mateusza Kowalskiego (206 cm i ro¶nie), ,,Super strzelca z Zabrza ,, Stasia Heliñskiego (10 spotkañ w fina³ach 263 pkt.) Miko³aja Walczaka (od nowego sezonu w USA) równo graj±cego Patryka Stankowskiego (pechowy uraz w meczu z Nied¼wiadkami) Mateusza Czupryna ( jestem przekonany ¿e w Kadrze Polski dla nies³ysz±cych zakotwiczy siê na dobre) fajnie pokazali siê ,,mali zawodnicy: bracia Simiñscy, Serwañski czy Karpik. Pozostali zawodnicy którzy s± w kadrze Polski tak¿e nie zawiedli  na MP pokazali ¿e nie jest przypadkiem ¿e s±  w sta³ym szkoleniu centralnym Zespo³y… Hensfort  dla mnie zawsze Nied¼wiadki dla kibiców Nied¼wiedzie najbardziej wyrównany sk³ad (szkoda ¿e Karol Radoñ nie móg³ zagraæ - 4 spoza województwa..chod¼ znam zespó³ który poradzi³ sobie z tym przepisem) Dziêkuje Nied¼wiadkom za pami±tkê z MP. UKS 7 Trefl Sopot nie zawiedli w sondzie na SKM byli z³otymi medalistami i tak tez siê sta³o Brawo dla trenera Tomasza  Chwia³kowskiego i powodzenia w Finale U14. Dziêkuje kibicom Trefla za zaproszenie. TKM W³oc³awek prawdziwa szlachta z Kujaw lider odszed³… trener siê zmieni³… a oni grali swoje. Jagiellonka co by by³o gdyby gra³ ,, pechowy rowerzysta,, Zozuñ . Pierwsza kwarta W pó³finale z Nied¼wiadkami i koñcówka meczu o br±z z TKM bêdzie im siê ¶ni³a po nocach. Dobra praca trenera Wakulskiego, gra i treningi w II Lidze da³y efekty. Pyra Poznañ wielcy przegrani. Ten zespó³  móg³ zdobyæ z³oto U16 czwarta kwarta z nied¼wiadkami pokrzy¿owa³a im plany  w drodze na podium. Gospodarze  Rrrrroooosa Sport Radom ..i po co by³o goliæ w³osy. Waleczni jak na Radomiaków przysta³o. Po przegranej grupy pozosta³o dopingowaæ… o dziwo Jagiellonce, a potem Treflowi. Zastal Zielona na parkiecie wiêcej rocznika 2001 ni¿ 2000 to za ma³o na si³ê fizyczn± rywali. Du¿y postêp Komrowskiego to za ma³o. Brak Rajewicza tez decydowa³o o pozycji w klasyfikacji. MKS Zabrze - udzia³ w finale to spory sukces, wyj¶cie z trzeciego miejsca na ¶l±sku, gra bardzo w±skim sk³adem to za ma³o na  zwyciêstwa w Finale U16

 Zakoñczenie wyró¿nienia…
Sebastian Walda ,,³owca MVP,, 4 razy MVP meczu i MVP Turnieju Fina³owego dla mnie mega zawodniki i te jego wsady (sk±d on bierze tyle si³) W pi±tce ALL-STARS  zaskoczenie - zawodnicy którzy rzadko bywali na zgrupowaniach kadry Polski: Maks Motyl i Marcin Woroniecki (motory napêdowe w swoich zespo³ach), Patry Pu³kotycki i Konrad Kolka (da³ wa¿ne punkty w pó³finale)

Na koniec sk³adam serdeczne podziêkowanie dl klubu Rosa Sport Radom za zaproszenie na Fina³y U16 i za bilety na mecze PLK
To  jeszcze nie koniec wkrótce widzimy siê W Ko³obrzegu na Finale Gimnazjady  ( czy bêdzie powtórka z fina³ów U160
W sierpniu WIDZIMY SIÊ WSZYSCY NA MISTRZOSTWACH EUROPY W RADOMIU

FINA£: 
Nied¼wiadki Przemy¶l - UKS 7 Trefl Sopot  74 : 66 STATYSTYKI   MVP: Sebastian Walda
Mecz o III miejsce:  TKM W³oc³awek - Jagielonka Warszawa  68 : 61  STATYSTYKI   MVP: Filip Drozdowski

mecz o V miejsce: Rosa Radom - Pyra Poznañ  65 : 84  STATYSTYKI   MVP: Aleksander Adamczak
mecz o VII miejsce: MKS Zabrze -  SKM Zastal Zielona Góra  56 : 75 STATYSTYKI   MVP: Wojciech Komrowski


 MVP:
Sebastian Walda
UKS 7 Trefl Sopot

 5 ALL-STARS

Patryk Pu³kotycki
- UKS 7 Trefl Sopot
Konrad  Kolka - UKS 7 Trefl Sopot
Szymon Janczak - Hensfort Nied¼wiadki Przemysl
Marcin Woroniecki - TKM Wloclawek
Maksymilian 
Motel - UKS Jagielonka Warszawa

FOTO ZIBI        FILMIKI ZIBIKLASYFIKACJA KOÑCOWA:

   
Najlepszy EVAL w dru¿ynie
1UKS 7 Trefl
Sopot

MISTRZ
Pomorskie
Wa-Ma


Sebastian Walda 8  / 224 pkt. >>
Dominik Groth 8    / 95
Patryk Pu³kotycki 8 / 82
Konrad Kolka 8 / 75
Mateusz Bronk 8    / 42
Micha³ Mochnacz 8 / 37
Micha³ G±siorowski 8 / 17 (R.2001)
Jacek £oñski 7 / 15
Micha³ Pawlak 8    / 15
Jakub Chojêta 6    / 5
Pawe³ Jaszczerski 3 / 0    
Daniel Sarr Malinowski 3 / 0 

Trener: Tomasz Chwia³kowski
 

2


Nied¼wiadki
Hensfort
Przemy¶l

MISTRZ
Podkarpackie
Lubelskie
 Kacper Walciszewski 11 / 190 pkt.
Pawe³ Strzêpek 11 / 168 >>>>
Szymon Janczak 8 / 132
Jakub Kucharski 11 / 110
Bartosz Kosior 11 / 75
Jakub Complak 10 / 70
Szymon Prusak 11 / 58
Rafa³ Serwañski 10 / 35
Wiktor Karpiñski 9 / 34
Wiktor S³aby 10 / 27
£ukasz Paw³o¶ 7 / 13
Arkadiusz Szechyñski 2 / 7
Micha³ Olszañski 2 / 3


Trener: Daniel Puchalski
Asystent; Anna Banaszczak
3


  TKM
W³oc³awek


II miejsce
Kuj-Pom
£ódzkie

 Marcin Woroniecki 11 / 216 pkt.
Filip Drozdowski 11 / 165 >>>>
Przemys³aw Zygmunciak 11 / 162
Adam Pi±tek 11 / 134
Marcel Afeltowicz 11 / 81
Igor Wiliñski 11 / 61
Dawid Nikleniewicz 10 / 30
Stanis³aw Pytel 10 / 24
Jakub Chosa 11 / 22
Mi³osz Markowski 6 / 10
Wojciech Balcerkowski 4 / 8 
(R.2001)

Trener: Maciej ¯ywiczka

4

UKS Jagiellonka
Warszawa

III miejsce
Mazowieckie
Podlaskie
 Aleksander Lewandowski 11 / 191 >
Maksymilian Motel 11 / 165
Mateusz Zozuñ 6    / 100
Cezary Karpik 11 / 94
Mateusz Kowalski 11 / 89
Micha³ Ko³aczewski 11 / 49 
(R.2001)
B³a¿ej Kulikowski 5 / 28   (R.2001)
Micha³ Sakowski 11 / 24
Benjamin Urbaniak 3 / 21 (R.2001)
Tymon Rutkowski 8 / 20  (R.2001)
Jakub Zalewski 8 / 20   (R.2001)
Filip Dyduch 9 / 15
Piotr Szymañski 8 / 6 (R.2001)
Jakub Markuszewski 2 / 1

Trener: Tomasz Wakulski
asystent: Antonio Daykola
5


Pyra
Poznañ


MISTRZ
Wielkopolskie
Zachodniopomor
 Miko³aj Walczak 7 / 164 pkt.
Patryk Stankowski 7 / 133  >>>>>
Andrzej Krajewski 7 / 71
Aleksander Adamczak 7 / 56
Pawe³ Klimaszewski 7 / 33 
(R.2001)
Waldemar Jarmu¿ek 7 / 27
Gracjan Jêchorek 4 / 16
Pawe³ Pampuch 6    / 8
Wiktor Chiche³ 6 / 8
Bartosz Werner 4 / 7
Kacper Rutkowski 3 / 6 
(R.2001)
Kamil Pleskot 3    / 3 
(R.2001)
Mateusz Kowalski 2 / 1
Jakub Kowala 1 / 0 
(R.2001)

Trener:
Tomasz Blaszak
Asystent: Jakub Czwakiel
6

Rosa Sport
Radom

MISTRZ
Mazowieckie
Podlaskie
 Kacper Rojek 7 / 119 pkt.  >>>>
Mateusz Czupryn 7 / 74

Patryk Kwandrans 7 / 60
Hubert Strzelec 7 / 52
B³a¿ej Sowa 7 / 43
Wojciech Kula 7 / 36
Jakub Kowalczyk 6 / 31
Kacper Wydra 5 / 14
Filip Starzyñski 6 / 13
Mateusz Pi±tek 4 / 8
Micha³ Fereniec 5 / 4
Adam ¦cibor 5 / 2
Bartosz Chebdowski 2 / 2
Kacper Alot 3 / 2


Trener: £ukasz Jakóbczak
7


Zastal
Zielona Góra

MISTRZ
Dolno¶l±skie
Lubuskie
 Wojciech Kamrowski 7 / 90 pkt.  >>>
Kacper Ostrowski 7 / 86
Mi³osz Góreñczyk 6 / 82  (R.2001)
Micha³ Siminski 7 / 68  (R.2001)
Edwin Mackiewicz 7 / 54  (R.2001)
Maciej Domaga³a 7 / 39
Miko³aj Siminski 7 / 30  (R.2001)
Mateusz B³oszyk 7 / 19
Oktawian Kaczmarek 6 / 7
Jakub Morgiel 5 / 5  (R.2001)
Patryk Kiba³a 3 / 2
Kacper Matuszewski 6 / 2

Trener: Kamil Czapla
Asystent: Marek Hossa
8

 MKS
Zabrze


III miejsce
¦l±skie
Opolskie
 Stanis³aw Heliñski 10 / 263 pkt. >>>
Mateusz Poloczek 10 / 135
Bartosz Kowalczyk 10 / 122
Jacek Ciê¿ki 10    / 91
Tomasz Czekaj 10 / 44
Bart³omiej Berdyczko 10 / 10
Alan Du¶ 7 / 2
Artur Lesiñski 3 / 1
Kamil Kubik 2 / 0 
(R.2001) 
Dominik Dymkowski 5 / 0       
£ukasz Ostrowski 5 / 0 
  

Trener:
Janusz Moralewicz
GRUPA  ,,A,,  

MKK Pyra Poznañ - TKM W³oc³awek  88 : 82 STATYSTYKI   MVP: Miko³aj Walczak
Hensfort Przemy¶l - MKS Zabrze  79 : 54  STATYSTYKI MVP: Kacper Walciszewski
MKK Pyra Poznañ  61 : 78  STATYSTYKI  MVP: Patryk Stankowski
TKM W³oc³awek - Hensfort Przemy¶l  113 : 111 po 2 dogr. STATYSTYKI  MVP: Marcin Woroniecki 
MKK Pyra Poznañ - Hensfort Przemy¶l  60 : 73  STATYSTYKI  MVP: Szymon Janczak
MKS Zabrze - TKM W³oc³awek 64 : 89  STATYSTYKI  MVP: Przemys³aw Zygmunciak


1 Hensoft Przemy¶l  5 pkt.  +36  (1.1586)
2 TKM W³oc³awek 5 pkt. +21  (1.0798)

3 MKK Pyra Poznañ  5 pkt.  +10   (1.0463)
4  MKS Zabrze  3 pkt. -67    


GRUPA  ,,B,,
UKS Siódemka Trefl Sopot - UKS Jagiellonka Warszawa  61 : 46  STATYSTYKI   MVP: Sebastian Walda
SKM Zastal Zielona Góra - KS Rosa Sport Radom  64 : 70  STATYSTYKI MVP: Mateusz Czypryn
UKS Jagiellonka Warszawa - SKM Zastal Zielona Góra  84 : 71 STATYSTYKI  MVP: Maksymilian Motel
Rosa Sport Radom - UKS Siódemka Trefl Sopot  34 : 58 STATYSTYKI  MVP: Dominik Groth
SKM Zastal Zielona Góra - UKS Siódemka Trefl Sopot  59 : 75  STATYSTYKI  MVP: Sebastian Walda
UKS Jagiellonka Warszawa - KS Rosa Sport Radom 97 : 84  STATYSTYKI  MVP: Maksymilian Motel

1 UKS Siódemka Trefl Sopot  6 pkt.   +55    
2 UKS Jagiellonka Warszawa  5 pkt.  +11
   
3 Rosa Sport Radom  4 pkt. -31    
4 SKM Zastal Zielona Góra  3 pkt. - 229    


Pó³fina³: TKM W³oc³awek - 7 Trefl Sopot  62 : 66  STATYSTYKI  MVP: Sebastian Walda
Pó³fina³: Jagielonka Warszawa - Nied¼wiadki Przemy¶l  63 : 82  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Strzêpek

Przygotowa³  zibi

WSPOMNIEÑ CZAR FINA£Y MISTRZOSTW POLSKI M£ODZIKÓW SOPOT 2014

 Ubyli................................
Przybili.......................
zawodnicy..szerokiej..kadry..Polski
ciekawostki......................................

Andrzej i Micha³ Pluta
(Sewila Hiszpania)
Mateusz Kolasiñski
Zryw Toruñ
Mateusz Duchewicz

Trener: Wojciech Boblewski
Trener: Maciej ¯ywiczka
Filip Drozdowski
Marcin Woroniecki
 
 Jakub Borysewicz
Patry Tabaszewski
Truso Elbl±g


Mateusz Bronk
Konrad Kolka
(BAT Sierakowice)


Sebastian Walda
Micha³ Mochnacz
Dominik Groth
Patryk Pu³kotycki

Uczestnicy SUPER FINA£U EYBL
Trener Tomasz Chwia³kowski wprowadza dwie kategorie do MP U14 i U16

  Aleksander Adamczak
Jedynka Ko¶cianPatryk Stankowski
 
  Szymon Janczak
MKS D±browa G.
Bartosz Kosior
Górnik Wa³brzych
Szymon Prusak
AZS Czêstochowa
Szymon Janczak
Kacper Walciszewski
Pawe³ Strzêpek
Wiktor Slaby


Uczestnicy rozgrywek EYBL
 Wiktor Rajewicz
Wilki Szczecin Wojciech Komrowski
 

B³a¿ej Kulikowski
Nenufar E³k
Mateusz Kowalski
Zakrzew M³awa

  
  Szymon Janczak
Nied¼wiadki Przemy¶l  
 Patryk Kwadrans
BS Limanowa   


W tabelce powy¿ej wpiszemy jakie zmiany nast±pi³y w klubach po dwóch latach i zawodnicy którzy zagrali z orze³kiem na piersiKomentarze
Adamoo dnia maj 30 2016 14:56:38
Radom - szkoda ze Sopot nie jest organizatorem (2 lata temu turniej majster sztyk)
Widzia³em miejsce w którym maj± spaæ zawodnicy, trochê ¶rednio, schronisko m³odzie¿owe brak prysznicy w pokojach. Ciekawi mnie czy zawodnicy dostan± bilety na mecze Rosy i Stelmetu. I mecze bêd± na Politechnice a nie na tej sali co U16 rok temu.
Mati12 dnia maj 30 2016 18:46:30
Sopot organizatorem? Dlaczego chyba tylko dlatego ,¿e maj± u siebie obrzucane kosze i sêdziow za sob± .Kwatery do spania mo¿na wzi±æ sobie kto gdzie chce jak kogo staæ .Napisz mi kolego jaki majster sztyk bo by³em na wielu turniejach ,ale nie widzia³em ,¿eby rodzice zwijali poczêstunek po swoich meczach.Wstyd,my¶le ¿e Sopot jest tylko mocny ale na swojej hali
BRODA67 dnia maj 30 2016 22:38:05
Zawi¶æ ¶lepota czy g³upota nazywam siê Tomasz Mochnacz i by³em ze strony Rodziców Organizatorów odpowiedzialny za poczêstunek kiedy zabrak³o Tobie jedzenia Mati 12,po którym meczu nie czêstowali¶my Go¶ci napisz bo by³em tam od pierwszego do ostatniego meczu i Twój zarzut jest BEZPODSTAWNY I OBRA¯A MNIE RODZICÓW KLUB IZAWODNIKÓW kto na swojej hali nie ma o rzucanych koszy poka¿ w którym meczu sêdziowie faworyzowali Sopot i dziêki sêdziom anie umiejêtno¶ciom ch³opaki wygrywali POKTÓTCE WSTYD¬ SIÊ ALBO NAPISZ CO¦ KONSTRUKTYWNEGO bêdê w Radomiu mo¿emy porozmawiaæ a nie obrzucaæ siê pustymi bez pokrycia zdaniami pozdrawim niech BSKET bêdzie z Tob± ale ten po jasnej stronie mocy
Mati12 dnia maj 31 2016 08:39:16
Chodzi³o mi o ten rok 2016 U-14 pomyli³em strony æwieræfina³y i pó³fina³y
W-w dnia czerwiec 02 2016 18:47:39
Brawo TKM! Emocje w grupie zagwarantowane do koñca
KillBill dnia czerwiec 02 2016 23:45:41
Faktycznie dzis emocje znacznie wieksze niz w pierwszym dniu turnieju i w konsekencji jutro tez bedzie bardzo ciekawie. Brawo TKM za pokazanie wszystkim, ¿e mo¿na a nawet trzeba wygraæ z Przemy¶lem.
Co prawda to dopiero pocz±tek turnieju ale jak widaæ z bardzo dobrej strony pokazuj± siê nie tylko etatowi kadrowicze ale zawodnicy, ktorzy do kadry nie byli ostatnio albo wcale powo³ywani. Hm.. w pierwszej 10-tce jest ich nawet wiekszosc..

Lp. Zawodnik Dru¿yna Mecze Punkty suma Punkty ¶r.
1. Patryk Stankowski MKK Pyra Poznañ 2 56 28.00
2. Miko³aj Walczak MKK Pyra Poznañ 2 53 26.50
3. Maksymilian Motel UKS Jagiellonka 2 48 24.00
4. Sebastian Walda Trefl Sopot 2 46 23.00 kadrowicz
5. Stanis³aw Heliñski MKS Zabrze 2 43 21.50
6. Kacper Walciszewski Przemy¶l 2 43 21.50 kadrowicz
7. Filip Drozdowski TKM W³oc³awek 2 42 21.00 kadrowicz
8. Aleksander Lewandowski UKS Jagiell 2 42 21.00
9. Pawe³ Strzêpek Hensfort Przemy¶l 2 40 20.00 kadrowicz
10. Marcin Woroniecki TKM W³oc³awek 2 39 19.50
W-w dnia czerwiec 03 2016 08:29:28
Ta dziesi±tka to na pewno dobrzy a nawet czêsto bardzo dobrzy zawodnicy, ale nie samymi punktuj±cymi dru¿yna ¿yje. Poza tym, takich dobrych zawodników w tym roczniku jest naprawdê sporo. Kadra ich wszystkich nie pomie¶ci wiêc spokojnie musz± robiæ swojesmiley
BRODA67 dnia czerwiec 05 2016 21:03:08
Ufff Dziêkuje Klubowi Rodzicom a przede wszystkim CH£OPAKOM zapisali siê z³otymi g³oskami w historii klubu szko³y i miasta przygoda która zaczê³a siê 7 lat temu siê koñczy i to w jak piêkny sposób nie by³oby to mo¿liwe gdyby nie rywale SZACUN dla wszystkich których spotkali¶my na swojej drodze ka¿de spotkanie przynosi³o nowe do¶wiadczenia które zakoñczy³y siê takim sukcesem BRAWA dla Nied¼wiadków kawa³ dobrej roboty dwa lata temu nie by³o Was w Final Four a dzi¶ srebro My dwa lata temu posmakowali¶my jego smak BRAWO dla W³oc³awka to mecz z Wami w 1/2 rozpêdzi³ naszych ch³opaków po Z³oto a emocje by³y oj by³y BRAWO dla rywali z grupy w ka¿dym meczu trzeba by³o byæ skoncentrowanym i nikt skóry za darmo nie oddawa³ Dziêkuje Organizatorom przetarli¶cie parkiet przed Mistrzostwami Europy i oby i one przynios³y nam takich wra¿eñ jak zakoñczone MP U-16
BAndrzej dnia czerwiec 06 2016 08:27:26
KillBill je¶li masz wiêcej ni¿ 16 lat to zwracam ci uwagê ¿e komentowanie kadry bez podstawowej znajomo¶ci tematu jest szkodliwe dla m³odych zawodników. Szkoda ¿e powo³ywani zawodnicy musz± byæ zawsze stawiani w opozycji do nie powo³anych. Nie wiem czy mój syn jest "kadrowiczem" Na jedne zgrupowania jedzie, na inne nie jedzie. Z tego co wiem, nie mo¿na powo³ywaæ dowolnie du¿ej grupy, to normalne ¿e kto¶ musi odpa¶æ. Dziêki trzem meczom w jakich zagra³ mój syn wiem jedno. Ca³e te "nasze" MP nie maj± nic wspólnego z wymaganiami kadry. Ocena zawodnika po MP bardzo ma³o mówi o jego przydatno¶ci w walce przeciwko Hiszpanom czy Francuzom. My, czyli mój syn, raczej w ME nie zagramy, choæ ciê¿ko pracujemy indywidualnie. Ale wiemy czego nam brakuje by wygraæ pojedynki z ch³opakami w Europie.
Korekta syna do "wiêkszo¶ci" nie powo³ywanych w "10"
Cytujê trenera: nie powo³ujemy do meczu gwiazd U-16, budujemy zespó³.
Lp. Zawodnik Dru¿yna Mecze Punkty suma Punkty ¶r.
1. Patryk Stankowski MKK Pyra Poznañ 2 56 28.00 kadrowicz
2. Miko³aj Walczak MKK Pyra Poznañ 2 53 26.50 kadrowicz
3. Maksymilian Motel UKS Jagiellonka 2 48 24.00
4. Sebastian Walda Trefl Sopot 2 46 23.00 kadrowicz
5. Stanis³aw Heliñski MKS Zabrze 2 43 21.50
6. Kacper Walciszewski Przemy¶l 2 43 21.50 kadrowicz
7. Filip Drozdowski TKM W³oc³awek 2 42 21.00 kadrowicz
8. Aleksander Lewandowski UKS Jagiell 2 42 21.00 kadrowicz
9. Pawe³ Strzêpek Hensfort Przemy¶l 2 40 20.00 kadrowicz
10. Marcin Woroniecki TKM W³oc³awek 2 39 19.50 kadrowicz

P.s. Czepianie siê Przemy¶la jest modne i ¶mieszne. Szacunek za mecz z Poznaniem. Decyduj±c o losie W³oc³awka, zagrali sportowo do ostatniej akcji która zabra³a awans Poznaniowi. Nie musieli, awans z pierwszego miejsca mieli pewny, W³oc³awek z nimi wygra³, mo¿na by³o odpu¶ciæ... W³oc³awek nie mia³by dzi¶ medalu. Znamy przypadki du¿o mniej sportowe w m³odzie¿owej koszykówce.
KillBill dnia czerwiec 06 2016 09:44:03
Gratulacje dla Sopotu!!! Dla ca³ej dru¿yny, trenerów, zaanga¿owanych rodziców i niezniszczalnego MVP Sebastiana Waldy. Piekny artykul o historii tej druzyny i my¶lê, ¿e wiekszo¶æ dru¿yn w tym finale ma podobne historie za sob± i gratulacje dla nich za ciê¿k± pracê i wynik.
http://www.uks7.sopot.pl/

@Bandrzej, ciesz siê z wyniku dru¿yny, ktorej kibicujesz i proszê czytaj ze zrozumieniem. Napisalem ,,etatowi kadrowicze''. Na liscie 50 publikowanej przez PZKOZ by³a ca³a ta 10-tkasmiley. ¯yczê synowi powo³ania na ME Kadetów.
Nikt siê te¿ nie czepia Przemy¶la i s³owa uznania za srebrny medal i walkê do ostatniej akcji w ka¿dym meczu!!! Dla mnie byli zdecydowanym faworytem do z³ota i walczyli o nie od pierwszej do ostatniej akcji. Komentarz do wygranej Wloclawka w grupie byl na zasadzie ,,bij faworyta'' i nie dostrzegam w nim ¿adnej z³o¶liwo¶ci a czy Przemy¶l wygra³by >10 z Poznaniem gdyby nie kontuzja Patryka Stankowskiego to nie jestem tego taki pewien. Tym wieksze s³owa uznania dla Pyry Poznañ za wygranie meczu o 5-te miejsce bez Patryka. Miko³aj Walczak i Patryk w³a¶nie byli obok Sebastiana Waldy najrówniej graj±cymi zawodnikami.

Turniej bardzo fajnie zorganizowany. Brawa dla organizatorów!!!
Wuko dnia czerwiec 06 2016 15:27:59
@BAndrzej & KillBill r11; pe³na zgoda co do komentarza KillBill-a dotycz±cego Przemy¶la. Kilka argumentów, i parê dodatkowych uwag, poni¿ej.

Wydaje mi siê, ¿e dla fanów, nie tylko koszykówki, naturalne jest kibicowanie dru¿ynom, które nie s± faworytami i które nie buduj± swojej si³y w sposób czêsto niedostêpny dla rywali (pieni±dze, baza szkoleniowa, etc.). Oczywi¶cie mówimy tu o przypadku, gdy chodzi o mecz dru¿yn innych ni¿ dru¿yna naszego dziecka r11; kiedy gra nasz syn/córka, to oczywi¶cie wszystkie tego typu ludzkie odruchy zanikaj± ca³kowicie i stajemy siê bezwzglêdnymi szowinistami . Natomiast na co dzieñ jednak obowi±zuje zasada rbij mistrzar1;, która ma siê dobrze chyba w ka¿dej lidze, mistrzostwach, itd. Z tym zastrze¿eniem, ¿e zasada ta dzia³a w mistrzostwach U16 nieco inaczej ni¿ zwykle, bo czêsto w tych rozgrywkach nie widzimy ju¿ takich samych dru¿yn jak te, które gra³y w U14r30;

I dlatego chyba naturalnym odruchem mog³o byæ np. kibicowanie W³oc³awkowi w meczach przeciwko Nied¼wiadkom i Treflowi. Bo mimo tego, ¿e formalnie mistrzem broni±cym tytu³u z m³odzików by³ W³oc³awek, to dru¿yna ta straci³a swojego najlepszego zawodnika poprzednich mistrzostw (plus chyba jeszcze jednego dobrego podkoszowego, który by³ czo³owym zbieraj±cym w U14), musia³a toczyæ trudne pojedynki o awans do fina³ów w niezwykle wyrównanej grupie pó³fina³owej, przegra³a po zaciêtym boju pierwszy mecz z Pyr± i w meczu z Przemy¶lem walczy³a o pozostanie w turnieju, itd.

Nied¼wiadki i Trefl r11; odwrotnie. Wygrywa³y swoje wszystkie wcze¶niejsze mecze, czêsto bardzo wyra¼nie, i uchodzi³y przez to za zdecydowanych faworytów. Dodatkowo obie dru¿yny istotnie wzmocni³y siê zawodnikami z innych klubów, a to na tym poziomie rozgrywkowym rzuca jeszcze pewnego rodzaju cieñ na ka¿dy sukces i wywo³uje sporo emocji (vide wywiad poturniejowy Zibiego z trenerem Zabrza). Najczê¶ciej bardziej jednak docenia siê kogo¶, kto dzia³a w oparciu o wychowanków. W mniejszym stopniu wzmocnienia by³y udzia³em Sopotu, chocia¿ (przynajmniej podczas kluczowych spotkañ fina³ów, wszystkich meczów nie prze¶ledzi³em) dwóch zawodników graj±cych rciê¿kier1; minuty w wyj¶ciowej pi±tce to gracze, którzy do³±czyli do Trefla po U14. Natomiast Przemy¶l zbudowa³ dru¿ynê w oparciu o spory zaci±g graczy z zewn±trz, wiêc naturalnie wpad³ automatycznie do kategorii rbij silniejszegor1;. Z klubów, które by³y na MP U14 i liczy³y siê równie¿ w U16, to zarówno TKM jak i Pyra, mia³y ni¿szy, nieco s³abszy fizycznie sk³ad i bardziej ograniczon± rotacjê od Przemy¶la i Sopotu, a to u bezstronnego kibica najczê¶ciej równie¿ powoduje chêæ zobaczenia powtórki ze spotkania Dawida z Goliatem.

W kontek¶cie powy¿szego dla sporym zaskoczeniem by³ do¶æ jednak wyrównany poziom najlepszych 5 ekip tych mistrzostw (mo¿e minimalnie s³absza by³a Jagiellonka, ale rozumiem, ¿e nie gra³a w pe³nym sk³adzie, wiêc tym bardziej nale¿y siê ch³opcom szacunek za dobr± postawê w turnieju). Nie widzia³em wcze¶niej gry rnowychr1; zespo³ów U16 z Sopotu i Przemy¶la, natomiast ilo¶æ zawodników tych dru¿yn powo³ywanych do szerokiej kadry, a nawet do wê¿szego (czyli jeszcze bardziej wyselekcjonowanego) grona tych, którzy zagrali w reprezentacji w meczach/turniejach towarzyskich, mog³a a w³a¶ciwie powinna zbudowaæ takie oczekiwanie, ¿e oba team-y bêd± mia¿d¿yæ swoich przeciwników, zamiast z nimi po prostu wygrywaæ. Z szerokiej listy 25 kadrowiczów ze strony www PZKOSZ Sopot ma ich 4, a Przemy¶l a¿ 6r30; A przecie¿ w tej 25 jest 3 graczy z zagranicy i 7 z zespo³ów, których nie by³o na fina³ach. Czyli na 15 graczy szerokiej kadry, którzy pojawili siê w Radomiu na turnieju fina³owym, 10 (!) gra³o w tych dwóch faworyzowanych zespo³ach, a 5 w pozosta³ych 6 dru¿ynachr30; Szczególnie 6 kadrowiczów z Przemy¶la robi³o wra¿enie (chyba, ¿e kto¶ z definicji uznawa³, ¿e ta liczba mo¿e mieæ jaki¶ zwi±zek z osob± trenera, i nie mia³ specjalnych oczekiwañ co do ka¿dego zawodnika bêd±cego jednocze¶nie Nied¼wiadkiem i kadrowiczem r11; ja osobi¶cie takie oczekiwania mia³em).

A tymczasem: Nied¼wiadki wygra³y grupê, ale r11; tak jak pisze KillBill r11; gdyby Pyra mog³a dograæ mecz do koñca w pe³nym sk³adzie (brak któregokolwiek zawodnika przy tak krótkiej ³awce jak poznañska by³ trudny do uzupe³nienia, a tym bardziej brak jednego z dwóch-trzech podstawowych graczy dru¿yny), to przecie¿ mog³oby siê to nawet skoñczyæ brakiem Przemy¶la w rczwórcer1; (w walce podstawowych sk³adów Poznañ prowadzi³ w po³owie 3 kwarty ponad 10 punktami). Podobnie Sopot r11; by³ blisko zatrzymania siê na pó³finale, bo losy ich meczu z TKM wa¿y³y siê do samego koñca, a gdyby nie kilka udanych akcji Trefla w ataku w samej koñcówce (który¶ z tych rzutów z rzerar1; móg³ nie wpa¶æ, a wpad³y chyba cztery pod rz±d...), to w finale mogliby¶my mieæ powtórkê z dreszczowca grupowego z udzia³em W³oc³awka i Przemy¶la.

Wracaj±c do kadry, to chyba jednak mo¿na by polemizowaæ z twierdzeniem BAndrzeja, ¿e rr30; ocena zawodnika po MP bardzo ma³o mówi o jego przydatno¶ci w walce przeciwko Hiszpanom czy Francuzomr1;. Bo je¶li spojrzeæ np. na Przemy¶l to okaza³o siê, ¿e czê¶æ z tych 6 kadrowiczów, o których mowa powy¿ej, musi walczyæ o minuty w rotacji w³asnego zespo³u (!), który gra mecze rna stykur1; z zespo³ami rmniej utalentowanymir1; (je¶li braæ liczbê powo³añ do kadry jako wyznacznik w tym zakresie). I walczy o to miejsce w rotacji niestety bez powodzenia, graj±c raptem po kilka minut w meczu i kompletnie nie maj±c wp³ywu na jego losyr30; Gdyby uznaæ, ¿e taka w³a¶nie postawa na Mistrzostwach Polski jest podstaw± do oczekiwania, ¿e ci w³a¶nie zawodnicy rodpal±r1; w kadrze staj±c naprzeciw przys³owiowym Hiszpanom czy Francuzom, to logikê tak± trzeba by³oby okre¶liæ jako co najmniej nieoczywist±. Innymi s³owy: nie poradzi sobie z koleg± z innego miasta w Polsce, ale jak za³o¿y koszulkê z orze³kiem na piersi, to zaraz wyrosn± mu skrzyd³a i bêdzie gra³ jak z nut. Chyba jednak tak to nie dzia³a i trzeba po prostu oprzeæ siê w kadrze na tych, którzy okazuj± siê mocni w walce z kolegami z kraju, po tym jak mieli okazje stan±æ naprzeciwko siebie na parkiecie. I to szczególnie podczas imprezy rangi MP, bo to nie jest np. zgrupowanie kadry, gdzie siê mo¿na popisywaæ umiejêtno¶ciami w oderwaniu od stresu meczowego, zmêczenia, realizacji taktyki trenera, itd. Niestety warto¶æ zawodników najlepiej weryfikuj± mecze, bo znaczna czê¶æ ka¿dego sportu rozgrywa siê w g³owie, a ta podczas zawodów pracuje nieco inaczej ni¿ na treningu. Swoj± drog±, to moje rozczarowanie niektórymi kadrowiczami wcale nie ogranicza siê do czê¶ci zawodników z Przemy¶la. Podobne odczucia mia³em niestety ogl±daj±c grê Sopotu w rczwórcer1; (z oczywistymi smiley i mniej oczywistymi wyj±tkami) i Radomia w meczu o 5 miejsce (tu ju¿ chyba raczej bez wyj±tku, niestetyr30smiley. Mo¿e w grach grupowych wygl±da³o to inaczej/lepiej, ale w trakcie weekendu takie w³a¶nie mo¿na by³o odnie¶æ wra¿enie. Wracaj±c do cytatu z pocz±tku akapitu, mo¿e faktycznie MP nie mówi wszystkiego o przydatno¶ci zawodnika do kadry, ale czy faktycznie mówi bardzo ma³o? Ja powiedzia³bym raczej, ¿e mówi du¿o, choæ nie wszystko (bo np. naj³atwiej docenialne dobre statystyki punktowe trzeba ogl±daæ przez pryzmat skuteczno¶ci, dzielenia siê z pi³k± z kolegami, obrony, roli w dru¿ynie, jako¶ci dru¿yny jako takiej, itd.). Oby na ME wszyscy, którzy siê na tê imprezê bêd± mieli okazjê wybraæ pokazali maksimum swoich mo¿liwo¶ci, bo byæ mo¿e po prostu MP to nie by³ ich najlepszy turniej. Ale pomijanie analizy MP w doborze ludzi do kadry (bo:rr30; MP bardzo ma³o mówir30;r1; itd.) by³oby chyba lekkim nieporozumieniem. A niezale¿nie od powy¿szego: ME dyw. A w Polsce to prawdziwa gratka dla sympatyków basketu (m³odzie¿owego przynajmniej), wiêc niezale¿nie od ostatecznego sk³adu naszej kadry wszyscy zawodnicy i rodzice powinni j± wspieraæ, ci którzy mog± ju¿ rezerwowaæ hotele w Radomiu na sierpieñ i szykowaæ siê do porz±dnego dopingu r11; w dobrych i s³abszych momentach. Wsparcie spoza parkietu jest potrzebne nawet najlepszym i to trzeba ch³opakom i trenerom daæ. A reszta w ich rêkach i g³owach. smiley

I jeszcze na koniec podziêkowania dla Radomia(n) za organizacjê turnieju. Mo¿e nie by³o perfekcyjnie (np. zmiana sali w wersji rlast minuter1; zaskoczy³a nie tylko zawodników, ale te¿ kibiców szukaj±cych w³a¶ciwego obiektu r11; no i pó¼niej jeszcze jedna zmiana rweekendowar1; - dobrze, ¿e przynajmniej na znacznie lepsz± koszykarsko halê, ze lepszym o¶wietleniem, najazdowymi koszami). Poza tym ca³kiem sprawnie zorganizowana impreza. Najbardziej chyba ¿al tego, ¿e nie pojawi³o siê wiêcej kibiców. Z relacji ¶wiadków wiem, ¿e w tym roku na Kosynierce we Wroc³awiu podczas fina³ów starszej kategorii wiekowej mo¿na by³o poczuæ prawdziw± si³ê trybunr30; Oby tak w³a¶nie wygl±da³y rnaszer1; mistrzostwa U18 - czego sobie i wszystkim kibicom rocznika 2000 (najlepszego r11; bo jak wyj±tkowego: kolejny taki dopiero za 1000 lat!!!) ¿yczê.
W-w dnia czerwiec 07 2016 12:22:38
Gratulacje dla zwyciêzców i medalistów!
Wuko, a propos ciê¿kiej drogi W³oc³awka do medali, przypomnê te¿, ¿e pierwszy mecz æwieræfina³ów przegrali z WKK i i gdyby w drugim D±browa nie spuch³a w koñcówce, to te¿ ró¿nie mog³o byæ. Ale ch³opcy z TKM pokazali, ¿e s± teamem turniejowym i rozpêdzali siê w odpowiednich momentach. Ich medale s± najciê¿ej wywalczone ze wszystkich.
Kontuzja Patryka Stankowskiego moim zdaniem mocno wachnê³a szalê wyniku meczu Pyry z Przemy¶lem na korzy¶æ tych ostatnich.
A propos atmosfery w Kosynierce na U18, szczególnie podczas meczu fina³owego, to naprawdê jest to nie do opisania. Ciarki zaczê³y przechodziæ ju¿ podczas Hymnu. Ca³a hala ludzi a nawet nadkomplet i og³uszaj±cy doping dla obydwu finalistów. Super prze¿ycie.
Odno¶nie ME U16 w Radomiu to zgadzam siê, ¿e nale¿y bezwzglêdnie kibicowaæ Reprezentacji Polski. Mo¿na mieæ uwagi co do jakich¶ personalnych wyborów lub selekcji jak zawsze, ale w Radomiu to powinno ju¿ byæ ¶wiêto basketu.
Pozdrawiam
KillBill dnia czerwiec 07 2016 12:32:54
Zwiêz³e ale ¶wietne i precyzyjne podsumowanie Zibi. Dziekujemy!!!
@Radom, na Mistrzostwa Europy U-16 koniecznie musicie zachêciæ wiêcej kibiców. Chwalicie siê piramid± 500 dzieci w klubie. Niech przyjd± i robi± tumult. To zawsze zostaje w pamiêci jak wra¿enie Zibiego z Opalenicy czy po finale U18 w Kosynierce.
BAndrzej dnia czerwiec 08 2016 17:15:31
Je¶li fina³y by³y przetarciem organizacyjnym przed ME to absolutny falstart. Turniej siê odby³. Tyle o organizacji. Zespo³y chcia³y zagraæ, wiêc zagra³y. Smutno na sali, baner MP taki ¿e wstyd zrobiæ zdjêcie, brak tabeli. Gdyby Zibi nie wiesza³ statystyk nikt nic by nie wiedzia³. Zmiana hali nie jest ich win±, ale warto by³o pomy¶leæ czy nie opu¶ciæ spod sufitu koszy podobnych do rozgrywek grupowych. Warunki higieniczne w schronisku m³odzie¿owym poni¿ej potrzeb wycieczki szkolnej a nie zespo³ów sportowych. W mie¶cie koszykówki nie widzia³em plakatu informuj±cego o fina³ach. Na hali ani jednego zespo³u m³odzie¿owego z Radomia??! Piotrówka wraz z Akademi± Rosa jest znacz±c± si³± w koszykówce m³odzie¿owej. Je¶li dodamy do tego zespó³ Rosy w koszulkach Sopotu podczas fina³u, to przekaz jest wyj±tkowo trudny do odczytania. W sierpniu jeste¶my w Radomiu, wierzê ¿e bêdzie lepiej.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
akcja AZS
akcja AZS
Turniej m³odzików r.94 Katowice 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi