News: Fina³ Gimnazjady rocz.2000/02 Ko³obrzeg 20-21.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Padziernik 24 2021 08:33:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Fina³ Gimnazjady rocz.2000/02 Ko³obrzeg 20-21.VI.2016
Szkolne
 XII Ogólnopolska Gimnazjada w Halowych Grach Zespo³owych - Ko³obrzeg 2016

FILMIKI ZIBI  (do jutra wieczora bêd± wszystkie)

O Fina³ach XII Gimnazjady w Ko³obrzegu  w kilku zdaniach

- Podczas  uroczysto¶ci otwarcia Gimnazjady w imieniu zawodników, sêdziów i trenerów przyrzeczenie sportowe z³o¿yli : Bart³omiej Baszyñski , Mateusz Falkiewicz oraz Mieczys³aw Major.
- Uroczyste otwarcie zakoñczono wystêpem tancerzy jednej z najlepszych szkó³ tañca nowoczesnego w Polsce, która wychowa³a ju¿ wielu mistrzów tañca w ró¿nych stylach tanecznych, Szko³y Tañca Top Toys.

- 182 uczestników, 23 opiekunów
W czasie uroczysto¶ci otwarcia nie by³o wszystkich reprezentantów Fina³ów (w tym czasie mecze w innej hali)
- W Ko³obrzegu zobaczyli¶my w grze wszystkich Mistrzów Województw (nie zawsze tak jest !)
- Zespo³y ,,szkolno-klubowe,,  przyjecha³y w najmocniejszych sk³adach, jedyny amatorski zespó³ to Gimnazjum z Starachowic
- Dziêki Bogu nie mieli¶my powa¿niejszej kontuzji. Wszyscy kadrowicze Polski zdrowi i gotowi do Mistrzostw Europy
- Na 24 zawodników którzy bêd± siê przygotowywaæ  do ME U16 Radom 2016 po³owa uczestniczy³a w Fina³ach Gimnazjady
G. Przemy¶l:  Janczak  Szymon , Prusak  Szymon , Radoñ  Karol , Strzêpek  Pawe³ , Walciszewski   Kacper
G. Sopot:  Groth   Dominik, Kolka Konrad , Mochnacz   Micha³,  Walda, Sebastian 
G. W³oc³awek: Drozdowski  Filip, Woroniecki  Marcin (TKM W³oc³awek)
G. Lublin: Pelczar Bart³omiej  

- Niestety drabinka rozstawiaj±ca  zespo³y w grupach nie by³a adekwatn± do si³y dru¿yn. W drugiej fazie rozgrywek w jednej grupie spotka³y siê zespo³y z Podium MP U16 Sopot, Przemy¶l i W³oc³awek
- Uczestnicy Gimnazjady nie otrzymali ¿adnej pami±tki zwi±zanej z Fina³ami !
 - Chyba pierwszy raz w historii rozgrywek m³odzie¿owych wydarzy³a siê niecodzienna sytuacja, podczas próby wsadu do kosza pêk³a tablica. Mecz Bia³egostok vs Prudnik  zosta³ przerwany przy wyniku 40:9, Tablice rozbi³ Szymon Buczyñski. Now± tablice zamontowano po godzinie
Zainteresowanie kibiców Fina³ami Gimnazjady praktycznie  zerowe, rodziców kibiców kilku
Brak oprawy spikersko-muzycznej
Sêdziowie oraz s³u¿ba medyczna w wiêkszo¶ci to wolontariat
- Gimnazjum  nr 3 z Sopotu nie obroni³o tytu³u sprzed roku. W meczu o z³oto po dogrywce przegrali z Gimnazjum nr 35 z Warszawy
SKM na Fina³ach Gimnazjady by³ ,,prywatnie,, Serdeczne podziêkowania dla trenerów z Sopotu, Bia³egostoku i D±browy Górniczej za pomoc w transporcie i pobycie w Ko³obrzegu

Zapraszam do Foto Galerii, wszystkie filmiki do niedzieli

FOTO  ZIBI

Mecze o miejsca: 
o miejsce XV G 1 Prudnik- G 4 Starachowice  51 : 42
o miejsce  XIII G 4 Elbl±g   - G 6 Radomsko 28 : 64
o miejsce  XI  GMS 4 Stargard - G 13 Gorzów Wlkp.  19 : 35
o miejsce  IX G 11 Lublin - GS76 Kraków  31 : 71
o miejsce   VII  G 18 Wroc³aw  -G 3 Ostrów Wlkp.  31 : 44
o miejsce   V G 15 Bia³ystok - G4 W³oc³awek  36 : 38
o miejsce  III G Morawa Przemy¶l - G D±browa Górnicza  47 : 37
FINA£: GS 3 Sopot  - G 35 Warszawa 40 : 43 po dogrywce

Klasyfikacja koñcowa


1. Gimnazjum nr 35 Warszawa2. Gimnazjum Sportowe nr 3 Sopot3. Gimnazjum „Morawa” Przemy¶l
4. Gimnazjum D±browa Górnicza

5. Gimnazjum nr 4 W³oc³awek6. Gimnazjum nr 15 Bia³ystok7. Gimnazjum nr 3 Ostrów Wlkp.8. Gimnazjum nr 18 Wroc³aw

9. Gim. Sportowe nr 76 Kraków 10. Gimnazjum nr 11 Lublin
11. Gimnazjum nr 11 Gorzów W12. Gimnazjum nr 4 Stargard

13. Gimnazjum nr 6 Radomsko14. Gimnazjum nr 4 Elbl±g15. Gimnazjum nr 1 Prudnik16. Gimnazjum nr 4 Starachowice
GRUPA ,,A,,  o miejsca I-8
G 35 Warszawa -   G 18 Wroc³aw  56 : 30
G D±browa Górnicza - G 15 Bia³ystok  44 : 35
G 15 Bia³ystok - G 18 Wroc³aw  44 - 41
G 35 Warszawa - G D±browa Górnicza  40 : 32

1 Mazowieckie  G 35 Warszawa  (Polonia)  3 mecz  6 pkt.
1 ¦l±skie G D±browa Górnicza (MKS)  3 mecz 5 pkt.
.
3 Podlaskie G 15 Bia³ystok (SPK)  3 mecz  4 pkt.
4 Dolno¶l±skie G 18 Wroc³aw  (¦l±sk)  3 mecz 3 pkt.

GRUPA,, B,,  o miejsca I-8
G4 W³oc³awek - GS 3 Sopot  50 : 55
G 3 Ostrów Wlkp. - G Morawa Przemy¶l 37 : 59
G 3 Ostrów Wlkp. -  G4 W³oc³awek  48 : 55
G Morawa Przemy¶l - GS 3 Sopot  53 : 59

1 Pomorskie  GS 3 Sopot (UKS 7 Trefl)  3 mecz 6 pkt.
2 Podkarpackie G Morawa Przemy¶l (Nied¼wiadki)  3 mecz  5 pkt
3 Kujawsko-pomorskie G4 W³oc³awek (TKM)  3 mecz  4 pkt.
4 Wielkopolskie G 3 Ostrów Wlkp. (Kasprowiczanka)  3 mecz  3 pkt.

PLAY-OFF o miejsca IX-XII
G 11 Lublin - GMS 4 Stargard 40 : 34
GS76 Kraków  - G 13 Gorzów Wlkp.  48 : 27

PLAY-OFF o miejsca XIII - XVI

G 6 Radomsko - G 4 Starachowice  59 : 40
G 1 Prudnik - G 4 Elbl±g  34 : 39

Grupa 1            
GS 3 Sopot – G 3 Ostrów Wlkp. 51 : 32
9.15  G 6 Radomsko – G 11 Lublin  47 : 56  po  2 dogr
GS 3 Sopot – G 6 Radomsko  56 : 35
G 3 Ostrów Wlkp. – G 11 Lublin  '45 : 34
GS3 Sopot – G11 Lublin  61 : 25
G3 Ostrów Wlkp. – G6 Radomsko  52 : 51

1 Pomorskie  GS 3 Sopot (UKS 7 Trefl)  6 pkt.
2 Wielkopolskie G 3 Ostrów Wlkp. (Kasprowiczanka)  5 pkt.
3 Lubelskie G 11 Lublin (Pi±tka)  4 pkt.
4 £ódzkie  G 6 Radomsko (Junak)  3 pkt.

Grupa 2
G 35 Warszawa G 1 Prudnik  62 : 26
GS 76 Kraków – G 15 Bia³ystok  24 : 61
G 35 Warszawa – GS 76 Kraków  63 : 35
G 1 Prudnik – G 15 Bia³ystok 14 : 57
G35 Warszawa – G15 Bia³ystok 47 : 36
G1 Prudnik – GS76 Kraków  33 : 51

1 Mazowieckie  G 35 Warszawa  (Polonia)  6 pkt.
2 Podlaskie G 15 Bia³ystok (SPK)  5 pkt.
3 Ma³opolskie  GS76 Kraków  (Wis³a) 4 pkt.
4 Opolskie  G 1 Prudnik (Smyk) 3 pkt.

Grupa 3
G 4 W³oc³awek – GMS 4 Stargard  50 : 34
G Morawa Przemy¶l – G Starachowice  101 : 19
GMS4 Stargard – G4 Starachowice 52 : 32
G 4 W³oc³awek – G Morawa Przemy¶l  45 : 57
G4 W³oc³awek – G4 Starachowice   60 : 43
GMS4 Stargard – G Morawa Przemy¶l  16 : 41

1 Podkarpackie G Morawa Przemy¶l (Nied¼wiadki)  6 pkt
2 Kujawsko-pomorskie G4 W³oc³awek (TKM)  5 pkt.
3 C2 Zachodniopomorskie GMS 4 Stargard  (Spójnia)  4 pkt.
4 C4 ¦wiêtokrzyskie G 4 Starachowice  3 pkt

Grupa 4
G D±browa Górnicza – G 4 Elbl±g 45 : 25
G 18 Wroc³aw – G 13 Gorzów Wlkp. 33 : 25
G D±browa Górnicza – G 18 Wroc³aw  54 : 40
G 13 Gorzów Wlkp.– G 4 Elbl±g  37 : 35
G D±browa Górnicza – G13 Gorzów Wlkp.  41 : 39
G4 Elbl±g – G18 Wroc³aw 39 : 57

1 ¦l±skie G D±browa Górnicza (MKS)   6 pkt.
2 Dolno¶l±skie G 18 Wroc³aw  (¦l±sk)   5 pkt.
3 Lubuskie  G 13 Gorzów Wlkp.  4 pkt.
4 Warmiñsko-mazurskie G 4 Elbl±g (Truso)  3 pkt.

Przygotowa³ zibi
Komentarze
Jaszczurka dnia czerwiec 15 2016 09:54:07
Na Gimnazjadzie wszyscy medali¶ci niedawnych MP U-16. Czy powtórz± kolejno¶æ z Radomia? Na pewno Przemy¶l i W³oc³awek ¿±dne rewan¿u na Sopocie.
BAndrzej dnia czerwiec 15 2016 11:35:47
Raczej nie powtórz± kolejno¶ci z Radomia:-)
W finale jest miejsce dla Polonii? D±browy? ¦l±ska?
Drabinka turnieju i regulamin nie jest szczê¶liwie u³o¿ony dla medalistów, tylko jeden z nich ma szanse na fina³ i jeden z nich nie zagra w czwórce..
Jaszczurka dnia czerwiec 15 2016 15:15:32
Dziêki za zwrócenie uwagi. Dopiero teraz widzê, ¿e ca³a trójka spotyka siê w grupie A.
BRODA67 dnia czerwiec 22 2016 16:19:38
Nikt nie jest z ¿elaza-prócz IRON MENA- po zwyciêstwach nad Ostrowem Wlkp. , Radomskiem , Lublinem , W³oc³awkiem i Przemy¶lem , Sopot przegrywa po dogrywce z Warszaw±
BRAWO RYWALE GRATULACJE SOPOT -pierwszy przegrany mecz w tym sezonie w rozgrywkach krajowych , teraz kilka dni separacji od basketu i ¿yjemy dalej -w sierpniu ME 2000 w Radomiu-D O Z O B A C Z E N I A
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi