News: Fina³ Gimnazjady rocz.2000/02 Ko³obrzeg 20-21.VI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Czerwiec 20 2018 05:38:34
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania
  Turnieje zapowiedzi
  Turnieje zaproszenia

Fotogalerie 2005/2016

Turnieje 2011/2017
  U12 Rocznik 2006
  U13 Rocznik 2005
  U14 Rocznik 2004
  U15 Rocznik 2003
  U16 Rocznik 2002
  U18 Rocznik 2000

Turnieje rocz. 94-01
  1994
  1995
  1996
  1997
  1998
  1999
  2001

SKM na Fina³ach MP

Medali¶ci MP

Kadra Polski

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Fina³ Gimnazjady rocz.2000/02 Ko³obrzeg 20-21.VI.2016
Szkolne
 XII Ogólnopolska Gimnazjada w Halowych Grach Zespo³owych - Ko³obrzeg 2016

FILMIKI ZIBI  (do jutra wieczora bêd± wszystkie)

O Fina³ach XII Gimnazjady w Ko³obrzegu  w kilku zdaniach

- Podczas  uroczysto¶ci otwarcia Gimnazjady w imieniu zawodników, sêdziów i trenerów przyrzeczenie sportowe z³o¿yli : Bart³omiej Baszyñski , Mateusz Falkiewicz oraz Mieczys³aw Major.
- Uroczyste otwarcie zakoñczono wystêpem tancerzy jednej z najlepszych szkó³ tañca nowoczesnego w Polsce, która wychowa³a ju¿ wielu mistrzów tañca w ró¿nych stylach tanecznych, Szko³y Tañca Top Toys.

- 182 uczestników, 23 opiekunów
W czasie uroczysto¶ci otwarcia nie by³o wszystkich reprezentantów Fina³ów (w tym czasie mecze w innej hali)
- W Ko³obrzegu zobaczyli¶my w grze wszystkich Mistrzów Województw (nie zawsze tak jest !)
- Zespo³y ,,szkolno-klubowe,,  przyjecha³y w najmocniejszych sk³adach, jedyny amatorski zespó³ to Gimnazjum z Starachowic
- Dziêki Bogu nie mieli¶my powa¿niejszej kontuzji. Wszyscy kadrowicze Polski zdrowi i gotowi do Mistrzostw Europy
- Na 24 zawodników którzy bêd± siê przygotowywaæ  do ME U16 Radom 2016 po³owa uczestniczy³a w Fina³ach Gimnazjady
G. Przemy¶l:  Janczak  Szymon , Prusak  Szymon , Radoñ  Karol , Strzêpek  Pawe³ , Walciszewski   Kacper
G. Sopot:  Groth   Dominik, Kolka Konrad , Mochnacz   Micha³,  Walda, Sebastian 
G. W³oc³awek: Drozdowski  Filip, Woroniecki  Marcin (TKM W³oc³awek)
G. Lublin: Pelczar Bart³omiej  

- Niestety drabinka rozstawiaj±ca  zespo³y w grupach nie by³a adekwatn± do si³y dru¿yn. W drugiej fazie rozgrywek w jednej grupie spotka³y siê zespo³y z Podium MP U16 Sopot, Przemy¶l i W³oc³awek
- Uczestnicy Gimnazjady nie otrzymali ¿adnej pami±tki zwi±zanej z Fina³ami !
 - Chyba pierwszy raz w historii rozgrywek m³odzie¿owych wydarzy³a siê niecodzienna sytuacja, podczas próby wsadu do kosza pêk³a tablica. Mecz Bia³egostok vs Prudnik  zosta³ przerwany przy wyniku 40:9, Tablice rozbi³ Szymon Buczyñski. Now± tablice zamontowano po godzinie
Zainteresowanie kibiców Fina³ami Gimnazjady praktycznie  zerowe, rodziców kibiców kilku
Brak oprawy spikersko-muzycznej
Sêdziowie oraz s³u¿ba medyczna w wiêkszo¶ci to wolontariat
- Gimnazjum  nr 3 z Sopotu nie obroni³o tytu³u sprzed roku. W meczu o z³oto po dogrywce przegrali z Gimnazjum nr 35 z Warszawy
SKM na Fina³ach Gimnazjady by³ ,,prywatnie,, Serdeczne podziêkowania dla trenerów z Sopotu, Bia³egostoku i D±browy Górniczej za pomoc w transporcie i pobycie w Ko³obrzegu

Zapraszam do Foto Galerii, wszystkie filmiki do niedzieli

FOTO  ZIBI

Mecze o miejsca: 
o miejsce XV G 1 Prudnik- G 4 Starachowice  51 : 42
o miejsce  XIII G 4 Elbl±g   - G 6 Radomsko 28 : 64
o miejsce  XI  GMS 4 Stargard - G 13 Gorzów Wlkp.  19 : 35
o miejsce  IX G 11 Lublin - GS76 Kraków  31 : 71
o miejsce   VII  G 18 Wroc³aw  -G 3 Ostrów Wlkp.  31 : 44
o miejsce   V G 15 Bia³ystok - G4 W³oc³awek  36 : 38
o miejsce  III G Morawa Przemy¶l - G D±browa Górnicza  47 : 37
FINA£: GS 3 Sopot  - G 35 Warszawa 40 : 43 po dogrywce

Klasyfikacja koñcowa


1. Gimnazjum nr 35 Warszawa2. Gimnazjum Sportowe nr 3 Sopot3. Gimnazjum „Morawa” Przemy¶l
4. Gimnazjum D±browa Górnicza

5. Gimnazjum nr 4 W³oc³awek6. Gimnazjum nr 15 Bia³ystok7. Gimnazjum nr 3 Ostrów Wlkp.8. Gimnazjum nr 18 Wroc³aw

9. Gim. Sportowe nr 76 Kraków 10. Gimnazjum nr 11 Lublin
11. Gimnazjum nr 11 Gorzów W12. Gimnazjum nr 4 Stargard

13. Gimnazjum nr 6 Radomsko14. Gimnazjum nr 4 Elbl±g15. Gimnazjum nr 1 Prudnik16. Gimnazjum nr 4 Starachowice
GRUPA ,,A,,  o miejsca I-8
G 35 Warszawa -   G 18 Wroc³aw  56 : 30
G D±browa Górnicza - G 15 Bia³ystok  44 : 35
G 15 Bia³ystok - G 18 Wroc³aw  44 - 41
G 35 Warszawa - G D±browa Górnicza  40 : 32

1 Mazowieckie  G 35 Warszawa  (Polonia)  3 mecz  6 pkt.
1 ¦l±skie G D±browa Górnicza (MKS)  3 mecz 5 pkt.
.
3 Podlaskie G 15 Bia³ystok (SPK)  3 mecz  4 pkt.
4 Dolno¶l±skie G 18 Wroc³aw  (¦l±sk)  3 mecz 3 pkt.

GRUPA,, B,,  o miejsca I-8
G4 W³oc³awek - GS 3 Sopot  50 : 55
G 3 Ostrów Wlkp. - G Morawa Przemy¶l 37 : 59
G 3 Ostrów Wlkp. -  G4 W³oc³awek  48 : 55
G Morawa Przemy¶l - GS 3 Sopot  53 : 59

1 Pomorskie  GS 3 Sopot (UKS 7 Trefl)  3 mecz 6 pkt.
2 Podkarpackie G Morawa Przemy¶l (Nied¼wiadki)  3 mecz  5 pkt
3 Kujawsko-pomorskie G4 W³oc³awek (TKM)  3 mecz  4 pkt.
4 Wielkopolskie G 3 Ostrów Wlkp. (Kasprowiczanka)  3 mecz  3 pkt.

PLAY-OFF o miejsca IX-XII
G 11 Lublin - GMS 4 Stargard 40 : 34
GS76 Kraków  - G 13 Gorzów Wlkp.  48 : 27

PLAY-OFF o miejsca XIII - XVI

G 6 Radomsko - G 4 Starachowice  59 : 40
G 1 Prudnik - G 4 Elbl±g  34 : 39

Grupa 1            
GS 3 Sopot – G 3 Ostrów Wlkp. 51 : 32
9.15  G 6 Radomsko – G 11 Lublin  47 : 56  po  2 dogr
GS 3 Sopot – G 6 Radomsko  56 : 35
G 3 Ostrów Wlkp. – G 11 Lublin  '45 : 34
GS3 Sopot – G11 Lublin  61 : 25
G3 Ostrów Wlkp. – G6 Radomsko  52 : 51

1 Pomorskie  GS 3 Sopot (UKS 7 Trefl)  6 pkt.
2 Wielkopolskie G 3 Ostrów Wlkp. (Kasprowiczanka)  5 pkt.
3 Lubelskie G 11 Lublin (Pi±tka)  4 pkt.
4 £ódzkie  G 6 Radomsko (Junak)  3 pkt.

Grupa 2
G 35 Warszawa G 1 Prudnik  62 : 26
GS 76 Kraków – G 15 Bia³ystok  24 : 61
G 35 Warszawa – GS 76 Kraków  63 : 35
G 1 Prudnik – G 15 Bia³ystok 14 : 57
G35 Warszawa – G15 Bia³ystok 47 : 36
G1 Prudnik – GS76 Kraków  33 : 51

1 Mazowieckie  G 35 Warszawa  (Polonia)  6 pkt.
2 Podlaskie G 15 Bia³ystok (SPK)  5 pkt.
3 Ma³opolskie  GS76 Kraków  (Wis³a) 4 pkt.
4 Opolskie  G 1 Prudnik (Smyk) 3 pkt.

Grupa 3
G 4 W³oc³awek – GMS 4 Stargard  50 : 34
G Morawa Przemy¶l – G Starachowice  101 : 19
GMS4 Stargard – G4 Starachowice 52 : 32
G 4 W³oc³awek – G Morawa Przemy¶l  45 : 57
G4 W³oc³awek – G4 Starachowice   60 : 43
GMS4 Stargard – G Morawa Przemy¶l  16 : 41

1 Podkarpackie G Morawa Przemy¶l (Nied¼wiadki)  6 pkt
2 Kujawsko-pomorskie G4 W³oc³awek (TKM)  5 pkt.
3 C2 Zachodniopomorskie GMS 4 Stargard  (Spójnia)  4 pkt.
4 C4 ¦wiêtokrzyskie G 4 Starachowice  3 pkt

Grupa 4
G D±browa Górnicza – G 4 Elbl±g 45 : 25
G 18 Wroc³aw – G 13 Gorzów Wlkp. 33 : 25
G D±browa Górnicza – G 18 Wroc³aw  54 : 40
G 13 Gorzów Wlkp.– G 4 Elbl±g  37 : 35
G D±browa Górnicza – G13 Gorzów Wlkp.  41 : 39
G4 Elbl±g – G18 Wroc³aw 39 : 57

1 ¦l±skie G D±browa Górnicza (MKS)   6 pkt.
2 Dolno¶l±skie G 18 Wroc³aw  (¦l±sk)   5 pkt.
3 Lubuskie  G 13 Gorzów Wlkp.  4 pkt.
4 Warmiñsko-mazurskie G 4 Elbl±g (Truso)  3 pkt.

Przygotowa³ zibi
Komentarze
Jaszczurka dnia czerwiec 15 2016 09:54:07
Na Gimnazjadzie wszyscy medali¶ci niedawnych MP U-16. Czy powtórz± kolejno¶æ z Radomia? Na pewno Przemy¶l i W³oc³awek ¿±dne rewan¿u na Sopocie.
BAndrzej dnia czerwiec 15 2016 11:35:47
Raczej nie powtórz± kolejno¶ci z Radomia:-)
W finale jest miejsce dla Polonii? D±browy? ¦l±ska?
Drabinka turnieju i regulamin nie jest szczê¶liwie u³o¿ony dla medalistów, tylko jeden z nich ma szanse na fina³ i jeden z nich nie zagra w czwórce..
Jaszczurka dnia czerwiec 15 2016 15:15:32
Dziêki za zwrócenie uwagi. Dopiero teraz widzê, ¿e ca³a trójka spotyka siê w grupie A.
BRODA67 dnia czerwiec 22 2016 16:19:38
Nikt nie jest z ¿elaza-prócz IRON MENA- po zwyciêstwach nad Ostrowem Wlkp. , Radomskiem , Lublinem , W³oc³awkiem i Przemy¶lem , Sopot przegrywa po dogrywce z Warszaw±
BRAWO RYWALE GRATULACJE SOPOT -pierwszy przegrany mecz w tym sezonie w rozgrywkach krajowych , teraz kilka dni separacji od basketu i ¿yjemy dalej -w sierpniu ME 2000 w Radomiu-D O Z O B A C Z E N I A
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Kolekcja Koszulek 654
Copyright © 2007 by Zibi