News: Podsumowanie MP U14 M³odzików w Statystykach - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:03:51
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Podsumowanie MP U14 M³odzików w Statystykach
U-14 M³odzicy St.
 Czas na podsumowanie statystyczne Fina³ów Mistrzostw Polski M³odzika rocznik 2002 i ml.. Jako ostatni rozgrywki klubowe zakoñczyli zawodnicy z najm³odszej kategorii wiekowej U14. Po raz pierwszy w historii Fina³ Mistrzostw Polski M³odzików odby³y siê w Bia³ymstoku. Stolica Podlasia zosta³a ,,podbita przez Silesie. W wielkim finale MP U14  spotka³y siê zespo³y Mistrza i Wicemistrza województwa  ¦l±skiego.Po ostatnim gwizdku sêdziego rado¶æ kibiców (przyjechali ca³ym autokarem) zawodników, sztabu szkoleniowego  jak ogieñ rozprzeszczenia³a siê po ca³ej hali., nie zabrak³o ³ez szczê¶cia, odciêtej siatki która zawis³a na szyi trenera Grzegorza Marciaka. Za ¯orami i D±brow± Górnicza i WKS ¦l±sk Wroc³aw BRAWO SILESIA

MP U14  w kilku zdaniach:


Na plus:

Znakomita oprawa muzyczno spikerska najlepsza z jaka do tej pory spotka³ siê SKM
Smaczne, obfite i ró¿norodne wy¿ywienie
Zakwaterowanie  przyzwoite (pokoje z ³azienkami, TV)
Na minus
Brak koszulek turniejowych
Pucharów czy dyplomów za miejsca V-VIII
Wyró¿nienia indywidualnego w ka¿dej dru¿ynie

W TOP 10 MP U14 Bia³ostocka organizacja plasuje siê w czo³ówce
Zaskoczenie… Lider Mistrzów Polski Kacper K³aczek bez wyró¿nienia indywidualnego
Ciekawostka…  chyba pierwszy srebrny medal w koszykówce mêskie otrzyma³a trenerka Marzena Rudolf z MKS D±browa Górnicza ( w dowód uznania trenerka otrzyma³a od zawodników piêkny bukiet kwiatów, a od SKM kalendarz NBA)
Wszystko fajnie tylko za ma³o emocji w koñcówkach spotkañ (na 18 rozegranych mieli¶my tylko jedna ,,horror.. w koñcówce MKS Dabrowa Górnicza vs ¦l±sk Wroc³aw
Mistrz Polski ¯AK ¯ory nie doznali ani jednej pora¿ki w tym sezonie w rozgrywkach krajowych (mecze w lidze ¶l±skie, rozgrywki centralne
Historyczne  fina³y U14 dla: ¯ubrów Bia³ystok, Regis Wieliczka, Probasket Miñsk Mazowiecki, ¯AK ¯ory, MKS D±browa Górnicza
Historyczny z³oty medal w kategorii U14 dla ¦l±skiej Koszykówki (Wcze¶niej br±z rocz.93 UKS 27 Katowice, srebro - GTK Gliwice rocz.94
Historyczny fina³ U14 dwie ¶l±skie dru¿yny (¯AK ¯ory - MKS D±browa Górnicza)

W poniedzia³ek SKM opublikuje listê wraz z zdjêciami 32 zawodników powo³anych na Camp Centralny

SKM serdecznie dziêkuje organizatorom za zaproszenia na Fina³y oraz prezesowi ¯AK ¯ory Maciejewskiemu Ludwikowi za transport do Bia³egostoku
 
Rekordy:   
   
 Eval:   
1.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    39
2.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    37
3.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    36
               
 Punkty:   
1.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    38
2.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    33
3.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    30

 Celne rzuty za "1":   
1.  Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    8
      Marek Mitman    
Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    8

  Celne rzuty za "2":   
1. Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    14
     Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    14

    


 Celne rzuty za "3":   
1. Pawe³ Trypus    PKK ¯ubry Bia³ystok    5
2. Jakub Szewczuk    PKK ¯ubry Bia³ystok    4
    Filip Cebula    UKS Siódemka Trefl Sopot    4
          
 Zbiórki:   
1. Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    26
2. Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    19

 Asysty:   
1. Marek Mitman    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    10

2. Tomasz Pustelnik    MKS D±browa Górnicza    8
               
 Przechwyty:   
1. Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    11
2. Tomasz Nykaza    UKS Regis Wieliczka    6    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    6
                
 Bloki:   
1. Maciej Jêdrzejczyk    UKS Regis Wieliczka    5
                
Najwiêcej na parkiecie:   
1. Olaf Perzanowski    UKS Siódemka Trefl Sopot    02:00:45
2. Micha³ Lis    UKS Siódemka Trefl Sopot    01:59:18
3. Maciej £atka    ¯AK ¯ory    01:58:52
                
 Double-Double:                
(3)    Kacper K³aczek(17pkt.16zb.)(24pkt.26zb.3bl.)(33pkt.15zb.3bl.)        
(2)    Dawid Or³owski(10pkt.11zb.3prz.)(13pkt.11zb.5as.3prz.)Przemys³aw Paduch(26pkt.10zb.)(18pkt.13zb.) Jakub Ulczyñski(27pkt.18zb.)(21pkt.19zb.6as.3prz.3bl.) Patryk Zapert(26pkt.11zb.6prz.)(22pkt.13zb.3prz.)        
(1)    "Marek Mitman(26pkt.11zb.4as.3bl.)Nikodem Czoska (13pkt.11zb.3prz.) Adam Fr±ckiewicz(10pkt.10zb.)Roch Krawczyk(14pkt.12zb.) Micha³Mindowicz(14pkt.10zb.)Patryk Przyby³ek(12pkt.10zb.) Pawe³ Trypus(25pkt.10zb.)
" (1)    "Jedyny z punktów i przechwytów: Nataniel Kolasiñski(17pkt.11prz.)"        
                
Najlepszy atak        ¯AK ¯ory    409/81,8 na mecz    
Najlepsza obrona        ¯AK ¯ory    285/57 na mecz    
                
 Punkty:        
    1.     Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    112
    2.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    111
    3.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    86
    4.    Maciej Jêdrzejczyk    UKS Regis Wieliczka    83
    5.    Przemys³aw Paduch    MKS D±browa Górnicza    80
    5.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    80
    7.    Dawid Krzystek    ¯AK ¯ory    75
    8.    Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    70
    9.    Nikodem Czoska    UKS Siódemka Trefl Sopot    67
    10.    Pawe³ Trypus    PKK ¯ubry Bia³ystok    66
    10.    Igor Miliæiæ    UKS Siódemka Trefl Sopot    66
                
 Eval:        
    1.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    118
    2.    Przemys³aw Paduch    MKS D±browa Górnicza    113
    3.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    110
    4.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    103
    5.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    100
    6.    Maciej Jêdrzejczyk    UKS Regis Wieliczka    85
    7.    Marek Mitman    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    69
    8.    Dawid Or³owski    MKS D±browa Górnicza    68
    8.    Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    68
    10.    Nikodem Czoska    UKS Siódemka Trefl Sopot    65
                
 Bloki:        
    1.    Olaf Perzanowski    UKS Siódemka Trefl Sopot    13
    2.    Maciej Jêdrzejczyk    UKS Regis Wieliczka    12
    3.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    10
    4.    Maciej £atka    ¯AK ¯ory    7
    4.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    7
    4.    Przemys³aw Paduch    MKS D±browa Górnicza    7
    7.    Patryk Przyby³ek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    6
    8.    Wojciech Jêdrzejczyk    UKS Regis Wieliczka    5
                
 Przechwyty:        
    1.    Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    22
    2.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    16
    2.    Dawid Or³owski    MKS D±browa Górnicza    16
    4.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    15
    4.    Tomasz Nykaza    UKS Regis Wieliczka    15
    6.    Andrzej Jaworski    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    13
    6.    Piotr Lis    UKS Siódemka Trefl Sopot    13
    8.    Jakub Szewczuk    PKK ¯ubry Bia³ystok    12
    8.    Damian Witelus    MKS D±browa Górnicza    12
                
 Asysty:        
    1.    Marek Mitman    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    24
    2.    Micha³ Lis    UKS Siódemka Trefl Sopot    19
    2.    Tomasz Pustelnik    MKS D±browa Górnicza    19
    4.    Dawid Or³owski    MKS D±browa Górnicza    15
    5.    Piotr Lis    UKS Siódemka Trefl Sopot    14
    5.    Maciej £atka    ¯AK ¯ory    14
    7.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    13
    8.    Kacper Burakiewicz    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    11
    9.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    10
    9.    Jakub Merda    ¯AK ¯ory    10
                
 Zbiórki:        
    1.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    73
    2.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    47
    2.    Roch Krawczyk    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    47
    4.    Przemys³aw Paduch    MKS D±browa Górnicza    45
    5.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    43
    6.    Micha³ Mindowicz    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    39
    7.    Dawid Or³owski    MKS D±browa Górnicza    37
    8.    Nikodem Czoska    UKS Siódemka Trefl Sopot    36
    9.    Marek Mitman    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    34
    10.    Seweryn Dawidowicz    MKS Novum Bydgoszcz    31
    10.    Patryk Przyby³ek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    31
                
 Rzuty celne za dwa:        
    1.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    49
    2.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    38
    3.    Maciej Jêdrzejczyk    UKS Regis Wieliczka    33
    4.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    31
    5.    Przemys³aw Paduch    MKS D±browa Górnicza    30
    5.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    30
    7.    Marek Mitman    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    26
    7.    Dawid Krzystek    ¯AK ¯ory    26
    9.    Maciej £atka    ¯AK ¯ory    25
    10.    Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    24
                
 Skuteczno¶æ za dwa (%):        
    1.    Dominik Bednarz    ¯AK ¯ory    66.7
    2.    Adam Fr±ckiewicz    MKS Novum Bydgoszcz    64.7
    3.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    63.8
    4.    Patryk Zapert    MKS D±browa Górnicza    63.6
    5.    Dominik Pastuszka    ¯AK ¯ory    61.9
    6.    Tomasz Nykaza    UKS Regis Wieliczka    61.1
    7.    Patryk Przyby³ek    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    58.6
    8.    Maciej £atka    ¯AK ¯ory    58.1
    9.    Pawe³ Trypus    PKK ¯ubry Bia³ystok    57.1
    10.    Aleksy Bia³ow±s    UKS Probasket Miñsk Mazowiecki    56.7
                
 Rzuty celne za trzy:        
    1.     Pawe³ Trypus    PKK ¯ubry Bia³ystok    9
    2.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    8
    3.    Filip Cebula    UKS Siódemka Trefl Sopot    7
    4.    Dawid Krzystek    ¯AK ¯ory    6
    5.    Micha³ Lis    UKS Siódemka Trefl Sopot    5
    5.    Igor Miliæiæ    UKS Siódemka Trefl Sopot    5
    5.    Kacper Burakiewicz    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    5
    8.    Jakub Szewczuk    PKK ¯ubry Bia³ystok    4
    8.    Tomasz Pustelnik    MKS D±browa Górnicza    4
    10.    Hubert Suchodolski    PKK ¯ubry Bia³ystok    3
    10.    Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    3
                
 Skuteczno¶æ za trzy (%):        
    1.      Filip Cebula    UKS Siódemka Trefl Sopot    50.0
    2.    Jakub Ulczyñski    MKS Novum Bydgoszcz    40.0
    3.    Pawe³ Trypus    PKK ¯ubry Bia³ystok    34.6
    4.    Micha³ Lis    UKS Siódemka Trefl Sopot    33.3
    5.    Hubert Suchodolski    PKK ¯ubry Bia³ystok    30.0
    6.    Igor Miliæiæ    UKS Siódemka Trefl Sopot    27.8
    6.    Kacper Burakiewicz    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    27.8
    8.    Nataniel Kolasiñski    MKS Novum Bydgoszcz    27.3
    9.    Dawid Krzystek    ¯AK ¯ory    25.0
    10.    Jakub Szewczuk    PKK ¯ubry Bia³ystok    23.5
                
 +/-        
    1.    Dawid Krzystek    ¯AK ¯ory    83
    2.    Kacper K³aczek    ¯AK ¯ory    79
    3.    Maciej £atka    ¯AK ¯ory    77
    4.    Tomasz Pustelnik    MKS D±browa Górnicza    70
    5.    Daniel Seku³a    ¯AK ¯ory    68
    6.    Tobiasz Tyburowski    ¯AK ¯ory    62
    7.    Dominik Pastuszka    ¯AK ¯ory    60
    8.    Dominik Bednarz    ¯AK ¯ory    56
    9.    Marek Mitman    Exact Systems ¦l±sk Wroc³aw    45
    10.    Dawid Frydrych    ¯AK ¯ory    43
                

Komentarze
arokis7 dnia czerwiec 26 2016 13:44:39
ZIBI jako dziennikarz prowadz±cy tê stronê mo¿e zapyta³by¶ trenera Prawicê o pominiêcie Kacpra w nominacjach.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
mierzenie
mierzenie
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi