News: Dwudniowe turnieje w Tarnowie rocz.. 01, 03, 04, 05 IX-IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 09:59:15
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Dwudniowe turnieje w Tarnowie rocz.. 01, 03, 04, 05 IX-IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 
Zakoñczy³ siê VII Memoria³ Micha³a Smêtka w kategorii kadetów Poni¿ej prezentujemy wyniki w poszczególnych meczach:

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1 UKS REGIS WIELICZKA 8 - 410:204

2 MUKS „1811” UNIA TARNÓW 7 - 377:208
3 POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 6 - 291:264
4 KADRA MA£OPOLSKI 2003 5 - 189:354
5 UKS MOSiR BASKET SOCHACZEW 4 - 174:411

FOTO GALERIA

STRZELCY TURNIEJU:

1. TOMASZ WINDA£ – REGIS WIELICZKA 122 pkt
2. MARCIN KUBIA£– MOSiR BASKET SOCHACZEW 94 pkt
3. KAMIL JEWU£A – MUKS 1811 UNIA TARNÓW 80 pkt
4. NIKODEM JEGLORZ – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 67 PKT

5 ALL-STARS  TURNIEJU
BART£OMIEJ KRAS – MUKS 1811 UNIA TARNÓW
MICHA£ ¦LUSARCZYK – KADRA MA£OPOLSKI 2003
KRYSTIAN GRUCA – UKS REGIS WIELICZKA
PAWE£ JANUS – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA
MARCIN KUBIAK – UKS MOSiR BASKET SOCHACZEW]

KADRA MA£OPOLSKI 2003 – REGIS WIELICZKA 36:96
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 78:38
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – MOSiR BASKET SOCHACZEW 112:43
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA – REGIS WIELICZKA 68:93
KADRA MA£OPOLSKI 2003 – MOSiR BASKET SOCHACZEW 74:48
POGOÑ RUDA ¦L¡SKA – KADRA MA£OPOLSKI 2003 91:42
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – REGIS WIELICZKA 68:90
MOSiR BASKET SOCHACZEW – REGIS WIELICZKA 32:131
MUKS 1811 UNIA TARNÓW – KADRA MA£OPOLSKI 2003 119:37
MOSiR BASKET SOCHACZEW – POGOÑ RUDA ¦L¡SKA 51:94

 Za nami kolejny Memoria³ M. Smêtka. Tym razem turniej w dniach od 1 do 2 Pa¼dziernika br. rozegrany zosta³ w kategorii „M³odzik”. Planowo w turnieju ma³o wsi±¶æ udzia³ piêæ dru¿yn, niestety z przyczyn losowych zespó³ KS „Cracovia 1906 Szko³a Gortata” Kraków, nie móg³ pojawiæ siê na zawodach. W tegorocznym turnieju, tak jak w latach ubieg³ych, jak zwykle nie zabrak³o zaciêtej i pe³nej emocji rywalizacji. Ostatecznie po dwóch dniach koszykarskich zmagañ pierwsze miejsce w turnieju wywalczy³ sobie zespó³ TS „Wis³a” Kraków

FOTO GALERIA

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1Wis³a Kraków
2 UKS „Regis” Wieliczka, zespó³ m³odzików
3 MUKS 1811 Tarnów
4 STK „Wikar” Nowy S±cz.

4  ALL-STARS:
Kacper Plebanka (MUKS),
Karol Nowak (REGIS),
Karol Krzeczka (WIS£A) oraz
Wojciech Kossowski (WIKAR),

Król  strzelców  turnieju; Oliwier Niedzielski (WIS£A).


 Kolejna porcja memoria³owych emocji za nami
W miniony weekend w kolejnej edycji memoria³u, tym razem ch³opców z rocznika 2004 i m³odszych, rywalizowa³o ze sob± piêæ dru¿yn. W tegorocznych zawodach oprócz sta³ych go¶ci, na zawodach pojawi³ siê zagraniczny zespól BK M©K Ke¾marok ze S³owcji.

1 UKS REGIS Wieliczka
2 MUKS 1811 Unia Tarnów
3 TS WIS£A Kraków
4 KK Stalowa Wola
5 BC Kezmarok

Najlepszym strzelcem turnieju okaza³ siê
Aleksander Busz reprezentuj±cy dru¿ynê UKS „REGIS“Wielicza,

MVP otrzymali:

Daniel Bla¹ko (Ke¾marok)
Jakub Sudo³ (Ku¼nia Koszykówki)
Eryk Noszczyñski (Wis³a)
Kacper Smagur (Regis)
Adrian Szumlañski (MUKS)


Wis³a Kraków - Regis Wieliczka - 30:89 - ( 17:19| 6:17| 3:28| 4:25 )
Unia Tarnów - KK Stalowa Wola - 90:25 - ( 35:0| 19:10|20:5| 16:10 )
M©K Ke¾marok - Wis³a Kraków - 19:118 - ( 1:42| 1:32| 12:26| 5:18 )
KK Stalowa Wola - Regis Wieliczka - 25:113 - ( 4:30| 10:27| 2:26|9:30 )
Unia Tarnów - M©K Ke¾marok - 135:21 – ( 46:1| 37:6| 35:4|17:10 )
M©K Ke¾marok - KK Stalowa Wola – 20:62 – (8:20|6:18|0:9|6:15)
Unia Tarnów - Wis³a Kraków – 77:43 – (24:13|17:10|20:7|16:13)
Regis Wieliczka - M©K Ke¾marok – 154:28 – (48:0|45:5|37:5|24:18)
Wis³a Kraków - KK Stalowa Wola – 64:43 – (20:4|14:24|21:5|9:9)
Unia Tarnów - Regis Wieliczka – 57:88 – (19:27|9:24|13:16|16:21)

 W miniony weekend rozegrali¶my ostatni ju¿ memoria³ z serii turniejów po¶wieconych tragicznie zmar³emu koszykarzowi Micha³owi Smêtkowi. Tym razem zawody rozgrywali ch³opcy z rocznika 2005 r. i m³odsi, a na zawodach pojawi³y siê zespo³y MOSIR Przeworsk, STK Wikar Nowy S±cz, MKS Limbach Limanowa oraz KS Radwan Sport Kraków. Dwudniowy turniej jak zwykle min±³ w atmosferze wielkich emocji i poruszeñ, które nieustannie panowa³y na boisku od pierwszego gwizdka sêdziego. Po rozegranej serii meczów w systemie ka¿dy z ka¿dym zwyciêzc± turnieju okaza³a siê dru¿yna

1 MKS Limbach Limanowa
2 MUKS 1811 Unia Tarnów
3 KS Radwan Sport Kraków
4 STK Wikar Nowy S±cz 
5 MOSIR Przeworsk.

FOTO GALERIA

Najlepszymi zawodnikami turnieju w poszczególnych dru¿ynach okazali siê:
Miko³aj Dawid (Limanowa)
Bartosz Opio³a (Tarnów)
Ignacy Dudzik (Kraków)
Miko³aj Rola (Nowy S±cz)
Micha³ Banak (Przeworsk)

natomiast tytu³ najlepszego strzelca turnieju ze zdobycz± 83 punktów trafi³ do Sebastiana Szabaciuka reprezentuj±cego zespó³ MKS Limbach Limanowa.

STK – Limanowa - 35:67 - (8:17|10:22|14:8|3:20)
MUKS – Radwan - 37:36 - (10:5|12:8|8:19|7:4)
Przeworsk - Limanowa - 28:64 (6:21|6:20|5:17|11:26)
STK – Radwan - 29:42 - (6:13|6:3|8:13|9:13)
MUKS – Przeworsk - 66:24 - (18:4| 16:4| 23:6| 9:10 )
Przeworsk – Radwan – 13:47 – (3:16|1:14|3:9|6:8)
MUKS – Limanowa – 35:54 – (12:13|5:5|12:15|6:21)
STK – Przeworsk – 51:16 – (24:5|10:4|5:4|12:3)
Limbach – Radwan – 59:34 – (15:10|14:6|14:8|16:10)
MUKS – STK – 45:28 – (8:5|14:5|20:8|3:10)


FOTO GALERIA

wiêcej informacji FB

zapraszamy za rok

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
tym razem pi³ka powêdruje do Chorzowa
tym razem pi³ka powêdruje do Chorzowa
¦KM na meczu Polska - S³owacja
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi