News: Kolejni utalentowani koszykarze opuszczaja Polskê - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 20:20:20
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kolejni utalentowani koszykarze opuszczaja Polskê
Ciekawostki
 Szymon i Jan Wójcikowie bêd± reprezentowali barwy francuskiego Elan Chalon Adam Wójcik jest niekwestionowan± legend± polskiego basketu, czy w jego ¶lady pójd± synowie - Jan i Szymon? ©Tomasz Ho³od Élan Sportif Chalonnais to mistrz Francji z sezonu 2011/12 i dwukrotny zdobywca pucharu Francji (2011 i 2012). W zesz³ym sezonie zaj±³ trzecie miejsce w FIBA Europe Cup. Barwy francuskiego zespo³u reprezentowali zawodnicy graj±cy obecnie w NBA: Thabo Sefolosha (Atlanta Hawks) i Udonis Haslem (Miami Heat). W Chalon przez sezon gra³ równie¿ reprezentant Polski, AJ Slaughter. Teraz w ich ¶lady mog± pój¶æ synowie Adama Wójcika - Szymon i Jan.

Niespe³na 17-letni zawodnicy (ur. 11 listopada 1999) wystêpowali dotychczas w KKS Kobierzyce pod okiem swojego ojca, legendarnego koszykarza, Adama Wójcika. W tym sezonie odpadli w æwieræfinale mistrzostw Polski do lat 18. reklama W trzech meczach Szymon notowa³ ¶rednio 19,3 punktu, 11,3 zbiórki i 2 asysty. Jan rzuca³ 21 punktów na mecz, zbiera³ 8 pi³ek i zaliczy³ 2,3 asysty.

Wyjazd do Francji potrwa 3 lata, a g³ównym celem jest dalszy rozwój ich talentów. - Ch³opaków chcia³a ca³a Europa, wrêcz ich rozchwytywano. Byli¶my w kilku klubach francuskich, miêdzy innymi w Le Mans. Otrzymywali¶my tak¿e propozycje z W³och i Hiszpanii, ale to Chalon okaza³o siê najlepszym kierunkiem. Zaproszono nas do Francji, ch³opaki mogli potrenowaæ na tamtych obiektach i byli pod ogromnym wra¿eniem. Z naszych rozmów wynika, ¿e w Chalon maj± najlepszy program szkolenia m³odzie¿y i st±d wybrali¶my tê opcjê - powiedzia³ Adam Wójcik. Teraz przed m³odymi koszykarzami okres aklimatyzacji, nauki jêzyka i zapoznania siê z kultur± panuj±c± we Francji.

Na pocz±tku pobytu w Burgundii bêd± im pomagali rodzice, ale po jakim¶ czasie bêd± musieli radziæ sobie sami. Jednak ¿ycie codzienne to jedno, a gra to drugie. Na szczê¶cie z tym nie powinno byæ problemów. - Wszyscy trenerzy, którzy obserwowali Janka i Szymona byli pod wra¿eniem ich talentu, a gra we Francji na pewno pozytywnie wp³ynie na ich rozwój. Gra siê tam atletyczn± i szybk± koszykówkê, zbli¿on± do tej w NBA. Najpierw jednak musz± przej¶æ przez ca³y program, pocz±wszy od dru¿yny U-18 i U-21. Skupiamy siê na spokojnym i stabilnym rozwoju. Na my¶lenie o przysz³o¶ci jeszcze przyjdzie czas - koñczy Wójcik.

¼ród³o: http://www.gazetawroclawska.pl

http://sport.tvp.pl/26030982/koszykarski-klan-wojcikow-swiat-sie-o-nich-upomina
Komentarze
Dragon dnia lipiec 06 2016 18:32:15
Reklama d¼wigni± handlu.,, Utalentowani i chcia³a ich ca³a Europa". HAhahahahhahahahahaha , gdyby nie znany ojciec i jego znajomo¶ci z czasów kiedy gra³ byliby zwyk³ymi zawodnikami jak wielu z tzw. perspektyw± na przysz³o¶æ i graliby w Polsce .
Nawet autor nie wiem czy celowo zostawi³ s³owo REKLAMA przed statystykami , które nie trudno by³o zrobiæ jak ca³a gra by³a podporz±dkowana pod dwóch zawodników (¶redno w meczu oddawali po 35 rzutów ) Nie ka¿dy mo¿e mieæ prywatn± dru¿ynê.
Utalentowani koszykarze opuszczaj± Polskê - ¿yczê powodzenia, ale wielu zdolniejszych zostaje i te¿ da rade !!!!!!!!!
paolo69 dnia lipiec 06 2016 20:45:29
co¶ w tym jest, ale mimo wszystko ¿yczê powodzenia, skoro chcia³a ich ca³a Europa.....
W-w dnia lipiec 07 2016 09:10:44
Na pewno ich atutem s± warunki fizyczne. Wielu, mo¿e i zdolniejszych, nie marzy nawet o takich. A z drugiej strony ciekawe co teraz z KKS Kobierzyce. Gra³ tam Rajewicz i paru jeszcze innych dobrych zawodników.
madej1972 dnia lipiec 07 2016 11:25:47
Na chwilê obecn± ... mówimy tylko i wy³±cznie g³ównie o potencjale (w wiêkszo¶ci napompowanym poza boiskiem). W kraju tak naprawdê nawet minuty nie zagrali na poziomie 1/2 MP o jakim¶ finale nie wspomnê ... ani w U14 ani w U16. Nie zagrali ani jednego meczu o wysok± stawkê poza stref± w U16 - kadra to co innego i te¿ nie byli wiod±cymi zawodnikami. Najlepsz± weryfikacj± potencja³u jest rywalizacja na wysokim poziomie o stawkê ... czas poka¿e czy synowie jednego z najlepszych zawodników w PL koszykówce spe³ni± pok³adane w nich nadzieje. ¯yczê im jak najlepiej ... ale czekam na fina³ tego stabilnego i spokojnego rozwoju jako¶ - nie w 100% przekonaniu, ¿e osi±gn± poziom Adama Wójcika (poprzeczka jest mega wysoko tak naprawdê).
Andrzej dnia lipiec 07 2016 22:02:01
Kompleksy tatusiów? trenerów? raczej nie zawodników, nie maj± jednak miary:-(
Dragon, k³amiesz. pzkosz.pl/statystyki, Jan oddawa³ ¶rednio 15, Szymon 17 rzutów. Dok³adnie tyle samo, ile wiêkszo¶æ liderów zawodników w czo³ówkach statystyk. Po co to robisz? 35 rzutów, prywatna dru¿yna...
W-w, co to znaczy zdolniejszych? Koszykówka to suma zdolno¶ci motorycznych, umiejêtno¶ci technicznych, warunków fizycznych i predyspozycji psychicznych. Ten kto ma wiêcej sumy tych atutów jest potocznie "zdolniejszy" P³acz niskich zawodników za wzrostem ponad dwumetrowych skrzyd³owych jest ¿enuj±cy, zostañcie wybitnymi rozgrywaj±cymi...
Madej, o jakiej wysokiej stawce mówimy, fina³ MP U-14? U-16? Co to ma wspólnego z profesjonaln± koszykówka?? Gdyby tak by³o, kto¶ by te fina³y przynajmniej ogl±da³. Mo¿e ciê rozczarujê, ale jest ca³a lista zespo³ów, finalistów MP, z których nikt nie gra w koszykówkê. Odwrotnie, znajdziemy d³ug± listê zawodników, przynajmniej ligowych, którzy nigdy w fina³ach u14 nie grali.
Smutne ale podobnie jak na portalach "pudelkowych" skm zosta³ domen± gdzie dominuje krytyka, taka z niskich pobudek, nie merytoryczna,taka na wszelki wypadek. Podobno portal m³odzie¿owy, dla m³odzie¿y i o m³odzie¿y.
Wiem ¿e robi to piêæ osób na krzy¿, ale takie mo¿na odebraæ wra¿enie.
madej1972 dnia lipiec 07 2016 23:19:18
Profesjonalna koszykówka rodzi siê i zaczyna w³a¶nie w wieku 14 16 lat (nie chodzi o wyniki ale o rywalizacjê na wysokim poziomie - tak jest na ca³ym ¶wiecie tylko nie u nas) to ¿e wielu fajnych ch³opaków przepada gdzie¶ od u16 do u20 i potem w koszykówce seniorskiej (czêsto nawet do niej nie trafiaj±c) to bardzo czêsto wina kiepskiego szkolenia. A przepraszam ten ogromny potencja³ to jak weryfikowaæ ... na treningach ? Zawsze my¶la³em ¿e w sporcie weryfikuje go rywalizacja meczowa - MP ma³o wa¿ne ... pewnie ¿e nie kluczowe w rozwoju ale gdzie nabywaæ cechy mentalne i pewno¶æ meczowa jak nie w meczach o stawkê ???. Tak jak napisa³em trzymam za nich kciuki ... ale mnie osobi¶cie irytuje ta ca³a "telewizja ¶niadaniowa" i pompowanie balona (mam do tego prawo i do oceny tak¿e jak ka¿dy inny) - co do kompleksów i tym podobnych tekstów ... szkoda nawet to jako¶ prostowaæ. Piszê pod swoim nazwiskiem i mam prawo do swojego zdania i opinii. Najlepszym adwokatem Wójcików bêdzie ich dobra gra ... nie potrzebuj± kiepskiej klaki robiacej wycieczki w ciemno do innych rodziców i innych komentuj±cych. Na SKM nikt nie komentuje bo czêsto nie potrafimy wymieniaæ swoich pogl±dów - robi±c od razu wycieczki w stylu "sfrustrowanych tatusiów" - z tego powodu tak naprawdê forum jest martwe.Jeacze jedno co alow rozgrywek U14 U16 nie ogl±da siê tylko w naszym kraju - w Hiszpanii Francji na Litwie... halê s± pe³ne rodziców tenerów i ludzi zwi±zanych z koszykówk±.
Daniel Madejski
W-w dnia lipiec 08 2016 10:34:55
Nie wpadajmy w niepotrzebne emocje. Jestem rodowitym wroc³awianinem i ogl±da³em na ¿ywo grê Adama Wójcika od pocz±tków jego kariery. Wystarczy³o ju¿ wtedy popatrzeæ i widzia³o siê to co¶ w jego grze. Ogl±da³em te¿ na ¿ywo nie raz synów pana Adama w grze. Czy maj± taki talent jak tato? Moja opinia to moja tajemnica. Niech te¿ zrobi± kariery. Musz± ciê¿ko pracowaæ. W mojej poprzedniej wypowiedzi nie ma ¿adnego negatywnego nastawienia. To ¿e synowie Adama Wójcika maj± tak ¶wietne warunki fizyczne jak tato, to w³a¶nie wskaza³em jako atut. A to, ¿e wielu zawodników marzy o takich, to tylko stwierdzenie faktu. A u¿ycie sformu³owania "mo¿e i zdolniejszych" to jest jakie¶ obra¼liwe? Chyba nie. Nie mo¿e byæ zdolniejszych? Albo nie mogê ja tak s±dziæ? Albo nie mo¿na zadaæ takiego pytania? Nie wprowadzajmy jakiej¶ cenzury. Oczywi¶cie nie mo¿na nikogo obra¿aæ. Ale nie uniknie siê ró¿nych komentarzy jak nie na skm to gdzie indziej, szczególnie w przypadku znanych nazwisk. Nie wypowiadam siê jako sfrustrowany rodzic. Wrêcz przeciwnie. Cieszê siê, ¿e mój syn spokojnie sobie gra w koszykówkê. Nie ma ani znanego nazwiska ani super warunków. I nie ma w tym stwierdzeniu krzty z³o¶liwo¶ci. Ale lubi tê grê, nie najgorzej mu wychodzi i jest to sposób na m³odzieñcze ¿ycie ( fajne prze¿ycia, du¿o kolegów w ca³ej Polsce ), ale bez spinania na dalekosiê¿n± przysz³o¶æ. Co ma byæ to bêdzie. Grunt, ¿eby mu siê chcia³o. A propos synów pana Adama, niech robi± postêpy i kariery, z korzy¶ci± dla naszej koszykówki. A czy bêdzie im dane zrobienie wielkich karier? Tego nikt nie zaprogramuje. Na pewnym poziomie po prostu trzeba pokazaæ, ¿e jest siê lepszym od innych.
Andrzej dnia lipiec 08 2016 11:07:51
Absolutnie konieczne s± zdecydowane reakcje na takie a nie inne komentowanie m³odzie¿y. Insynuacje wykorzystywania dorobku sportowego Tata do promowania nastolatków s± poni¿ej pasa. Gdyby tak by³o, w dzisiejszych czasach, faktycznie mo¿na Ich temat bardzo ³atwo sprzedaæ. Jako¶ tego nie zauwa¿am. Kariera Tata Adama jest tak bardzo wyj±tkowa, ¿e szaleñstwem by³oby chcieæ j± powtarzaæ, nawet bêd±c Jego synami. Co nie przeszkadza w planowaniu wyj±tkowej, w³asnej drogi, czego Janowi, Szymonowi i ka¿demu nastolatkowi w tym kraju ¿yczymy. Koniec tematu.
Dragon dnia lipiec 08 2016 20:06:57
PS
Szanowny Aleksandrze.
Zbyt emocjonalnie potraktowa³e¶ ten temat. Po pierwsze nale¿y czytaæ ze zrozumieniem i nie doszukiwaæ siê negatywnych emocji. Napisa³em :¶rednio w meczu oddawali po 35 rzutów , a nie ,,¶rednio w meczu oddawa³ po 35 rzutówr1; co pokazuje ¿e mia³em na my¶li obydwu braci i czytaj dalej :i to w³a¶nie nie stanowi³o problemu w uzyskaniu takich statystyk przyjmuj±c min.50% skuteczno¶ci. Wielu podstawowych graczy w dru¿ynach jak sam zauwa¿y³e¶ osi±ga takie wyniki ale nikt nie robi z tego wielkiego wydarzenia. Pompowanie balonika
Prywatna dru¿yna. My¶le ¿e nie jest to sformu³owanie przerysowane bior±c pod uwagê ¿e Pan Wójcik za³o¿y³ j± dla swoich synów , jest Prezesem klubu(stowarzyszenia) i ich trenerem. G³o¶no by³o o tym przed fina³ami U14 w ¯arach.
Wykorzystywanie dorobku AdamaWójcika kiedy mówimy o synach jest niestety elementem który w sposób naturalny bêdzie siê pojawia³ dopóki oni sami czego¶ nie osi±gn± - nie jest tajemnic± przecie¿ ¿e znane nazwisko potrafi pomóc w otwarciu wielu drzwi do których inni bez osi±gniêæ indywidualnych nawet siê nie zbli¿±.
Koñcz±c temat , kibicuje ch³opakom niech siê rozwijaj± w spokoju r11; tam bêd± bardziej anonimowi i z byle powodu nie bêdzie uprawiane na nich klakierstwo i narzucana presja przez takie jak powy¿szy artyku³y prasowe czy internetowe.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi