News: I Przeworsk Basket Cup rocz.2002 Przeworsk 30.IX.-2.X.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 15:23:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

I Przeworsk Basket Cup rocz.2002 Przeworsk 30.IX.-2.X.2016
Turnieje Podsumowanie
 W ma³ej miejscowo¶ci na podkarpaciu w Przeworsku zakoñczy³ siê I Ogólnopolski Turniej Kadeta M³odszego U15 o Puchar Burmistrza dr. Leszka Kisiela. W Przeworsk Basket Cup uczestniczy³o osiem czo³owych dru¿yn z województw:  ma³opolskiego (3) Lubelskiego (2) i Podkarpackiego (3). Faworytem turnieju by³ zespó³ najwy¿ej notowany w Polsce (VII miejsce) UKS Regis Wieliczka. W pierwszym dniu Turnieju  odby³a siê ceremonia otwarcia w której uczestniczyli Burmistrz Przeworska dr. Leszek Kisiel oraz Dyrektor MOSiR Grzegorz £uczyk.

Od samego pocz±tku organizacj± turnieju zajmowa³ siê wielki pasjonata koszykówki trener zespo³u MOSiR Przeworsk i Kadry Podkarpacia rocz.2003 pan Wojtek Jurkiewiewicz, pomaga³ mu pan Mariusz Zaj±c - drugi trener przyjaciel dru¿yny, sponsor

 Organizatorzy turnieju postarali siê o znakomite zakwaterowanie dru¿yn (pokojó hotelowe o wysokim standardzie) oraz smaczne i obfite jedzenie. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ pami±tkow± koszulkê turniejow± wykonana przez Firmê ADIO. Wyró¿nieni zawodnicy otrzymali statuetki i pami±tki z Przeworska (Koszulkê, Kubek, Pendrive, smycz oraz drobne gad¿ety)
W hali MOSIR rozegrano 20 spotkañ, po ka¿dym meczu Zibi wrêczy³ wyró¿nienie MVP. Tylko cztery spotkania mia³y emocjonuj±cy przebieg. Faworyt nie zawiód³ zespó³ trenera Micha³a Saroty  Regis Wieliczka w piêknym stylu wywalczy³ Puchar Burmistrza Przeworska wygrywaj±c wszystkie pojedynki (ponad 10 pkt.), a w meczu Fina³owym ,,zdemolowa³,,  Ku¼nie Koszykówki Stalow± Wolê. W meczu o trzecie miejsce zagra³y zespo³y Wis³a Kraków vs MOSIR Przeworsk. W grupie po emocjach wygra³ MOSiR, w meczu o br±zowe medale Wis³a. Mecze  Wis³y z MOSIR by³y najciekawszymi spotkaniami turnieju w Przeworsku. Ostanie miejsce w turnieju zajê³a Kadra 2003/2004 Podkarpackie nie wygrywaj±c ¿adnego spotkania. Celem Kadry jest przygotowanie do pó³fina³ów OOM które odbêd± siê na pocz±tku pa¼dziernika w Szczyrku

 W ostatnim dniu turnieju odby³y siê dwa zakoñczenia – pierwsze dla dru¿yn które zajê³y miejsca V-VI drugie dla dru¿yn z strefy medalowej. Medale, Puchary i wyró¿nienia indywidualne wrêczali: Cz³onek Zarz±du, Szef Wyszkolenia Podkarpackiego Zwi±zku Koszykówki Marek Jarecki oraz dyrektor MOSiR Grzegorz £uczyk. Wybrano ósemkê All-Stars, MVP, najlepszego strzelca turnieju, króla  trójek oraz dwa  wyró¿nienia dodatkowe: Misterem turnieju zosta³ zawodnik z UKS  5 Lublin Micha³ Drewniak który otrzyma³ nagrodê od dziewczyn

Podkarpacki Zwi±zek Koszykówki ufundowa³ nagrodê dla zawodnika z Kadry 2003/04 Podkarpackie. Dwustronny  strój koszykarski firmy Spalding otrzyma³ ch³opak z Rzeszowa aktualnie graj±cy w KK Stalowa Wola Aleksy Janiec

Na zakoñczenie dyrektor MOSiRu podziêkowa³ za pomoc w organizacji turnieju i wrêczy³ pami±tkowy gad¿et Przyjacielowi Przeworskiej Koszykówki panu Mariuszowi Zaj±cowi. SKM tak¿e bardzo dziêkuje za zaproszenie na turniej, a dru¿ynom Wis³y i Regisu za transport
Pomimo drobnych potkniêæ organizacyjnych turniej w Przeworsku uwa¿am za udany i liczê na obietnice Burmistrza ¿e za rok w podobnym terminie zostanie rozegrana druga edycja Przeworsk Basket Cup

UWAGA:
WKRÓTCE UKA¯E SIÊ SPECJALNY MATERIA£ PRZYGOTOWANY PRZEZ DZIEWCZYNY - SZKOLNY PROJEKT O TURNIEJU W PRZEWORSKU


 MVP Turnieju:
Tomasz Nykaza
Regis Wieliczka

TOP 10 Najlepsi strzelcy turnieju:

1 Rerak Filip 81 pkt. Wis³a Kraków
2 Zaj±c Mi³osz 71  MOSiR Przeworsk
3 Nykaza Tomasz 69 Regis Wieliczka
4 Chmielowiec Jakub 61 Kadet Bia³a Podlaska  
5 Jêdrzejczyk Maciej 59 Regis Wieliczka
6 Przêczek Mateusz  58 Wis³a Kraków
7 Kras Bart³omiej  55 Unia Tarnów
8 Moskal Micha³ 53 Unia Tranów
9 Tryba Mateusz 49 Unia Tarnów
10 Micha³ Godowski 47 KK Stalowa Wola


 NAJLEPSI ZA TRZY PUNKTY

1 Brzêczek Mateusz  7x3 Wis³a Kraków
2 Dynkosz Jakub 6x3 Regis Wieliczka
3 Jurkiewicz Szymon 5x3 Kadra 2003/04 Podkarpackie
4 Rerak Filip 3x3 Wis³a Kraków
   Latos Maciej 3x3 Wis³a Kraków
   Noga Maciej 3x3 MOSIR Przeworsk
   Izdebski Filip 3x3 Kadet Bia³a Podlaska

FILMIKI ZIBI

FOTO ZIBI

Grupa  A                                                       
MOSiR Przeworsk  - Kadra 2003/04 Podkarpacie  57 :  19 (8-2, 12-7, 21-4, 16-6) MVP: Jakub Marko
Wis³a Kraków - Pi±tka Lublin 64 : 34  (12-2, 7-10, 29-12, 16-10) MVP: Holewa Jan
Kadra 2003/04 Podkarpacie - Pi±tka Lublin  28 : 42  (24-11, 11-6, 11-11, 12-14) MVP: Jakub D³ugosz
Pi±tka Lublin - MOSiR Przeworsk 30 : 56  (6-14, 10-5, 7-17, 7-20) MVP: Noga Maciej
Kadra 2003 Podkarpacie - Wis³a Kraków 27 : 73  (7-21, 3-15, 4-26, 13-9)
Wis³a Kraków - MOSiR Przeworsk  39 : 44 (7-8, 9-9, 13-13, 10-12) MVP: Mi³osz Zaj±c

1 MOSiR Przeworsk 6 pkt
2 Wis³a Kraków  5 pkt.

3 UKS Pi±tka Lublin 4 pkt.
4 Kadra 2003/04 Podkarpacia3 pkt.
 
Grupa  B
Ku¼nia Stalowa Wola - Regis Wieliczka 34 : 45  (10-8 , 4-19 ,9-14, 11-14) MVP: Dyngosz Jakub
Kadet Bia³a Podlaska – Unia Tarnów 38 : 69  (13-25 , 4–19 , 13-17 , 8-8) MVP: Moskal
Bia³a Podlaska - Regis Wieliczka  38 : 64  (8-13, 4-12, 13-19, 8-30)  MVP: Tomasz Nykaza
Stalowa Wola - Tarnów 47 : 39  (14-11, 15-13, 6-7, 12-8) MVP: Mlynarczyk Jakub
Stalowa Wola - Bia³a Podlaska  37 : 34  (12-5, 2-7, 12-10, 9-12) MVP: Ho³ody Karol
Tarnów - Wieliczka  32 : 53  (6-16, 2-17, 11-12, 11-8) MVP: Jêdrzejczak Maciek

1 Regis Wieliczka  6 pkt.
2
Kuznia koszykówki Stalowa Wola  5 pkt.
3 MUKS 1811 Tarnów 4 pkt.
4 Kadet Bia³a Podlaska  3 pkt.

Play off  V - VIII Kadra 2003 Podkarpacie - MUKS 1811 Unia Tarnów  37 : 60  (7-13, 13-8, 9-24, 8-15) MVP: Bart³omiej Kras
Play off  V - VIII Kadet Bia³a Podlaska  - Pi±tka Lublin 41 : 31  (8-9, 9-4, 15-5, 9-13) MVP: Chmielowiec Jakub
I Pó³fina³:  Regis Wieliczka  - Wis³a Kraków 56 : 38  (18-6, 16-8, 11-16, 11-8) MVP: Dziadoñ Damian
II Pó³fina³: MOSiR Przeworsk - KK Stalowa Wola 38 : 51  (15-17, 7-9, 5-12, 11-13) MVP: Saramak Jakub
o 7 miejsce: Kadra 2003 Podkarpackie - UKS 5 Lublin  36 : 48  (6-9, 6-18, 7-14, 17-7) MVP: Micha³ Drewniak
o 5 miejsce: MUKS 1811 Unia Tarnów  -  Kadet Bia³a Podlaska 46 : 31  (10-15, 9-5, 19-0, 8-11) MVP: Tryba Mateusz
o 3 miejsce:  MOSIR Przeworsk - Wis³a Kraków 49 : 53  (10-13, 15-13, 12-9, 12-18) MVP: Przêczek Mateusz  
FINA£: Regis Wieliczka - KK Stalowa Wola  75 : 21  (18-9, 21-2, 22-2, 14-8) MVP:

  NUMER.....NAZWISKO.....IMIÊ.....PUNKTY.....TRÓJKI...
 MVP DRU¯YNY
1
 UKS REGIS WIELICZKA

11 Nykaza Tomasz 6+20+7+18+18 = 69
14 Dyba³a Maciej  2+2+4+0+6 = 14
16 Kozio³ Filip 10
19 Dziadoñ Damian 3+2+2+13+4 = 24  (1x3)
25 K³aput Micha³ 4
27 Dynkosz Jakub 8+14+11+6+3 = 42 (6x3)
29 M±dry Przemys³aw  2
33 Jêdrzejczyk Wojciecha 5+4+4+6+8 = 27
55 Jêdrzejczyk Maciej 9+14+13+9+14 = 59 (2x3)
77 Ferenczak Sebastian 10+6+10+1+6 = 33  (1x3)
99 Trzciñski Jakub 9

Trenerzy: Sarota Micha³, Mulik Dariusz
2
 KU¬NIA KOSZYKÓWKI
STALOWA WOLA

5 Pewe³ Sudo³ 7
6 Jakub Niemiec  6
7 Dominik Typiak 9+5+8+3+0 = 25  (1x3)
11 Micha³ Godowski  17+14+10+X+6 = 47
12 Jakub Saramak 8+15+11+9+X = 43
13 Maciej Miszczyszyn 0+6+6+9+1 = 22
14 Patryk Goñski 9  (1x3)
15 Jakub M³ynarczyk 2
17 Mateusz Grochowina 0+5+0+17+7 = 29  (2x3)
18 Karol Ho³ody 0

Trener: Jerzy Szambelan

3
 TS WIS£A KRAKÓW
4 Bielecki Mateusz  8
5 Kawalec Jakub 5 +6+2+4+12 = 29
6 Szymañki £ukasz 0
7 Latos Maciej 10+3+2+6+0 = 21 (3x3)
8 Jêdrzejczyk  Maksymiljan 4
9 Knap Aleksander  11+12+6+2+5 = 36  (1x3)
10 Brzêczek Mateusz  3+18+12+18+7 =  58 (7x3)
11 Kucharski Mateusz 0
12 Rerak Filip 24+11+15+6+25 = 81 (3x3)
14 Holewa Jan 4
15 Sztandarski Patryk 2
16 Porêbski Rafa³ 6+2+0+2+0 = 10(1x3)
17 Maruz  Karol 2
18 Rusznowski Damian 9
Trener: Piotr Piecuch

4

MOSIR PRZEWORSK

5.Strama Wiktor  3(1x3)
6.Barciñski Dawid 4+3+4+3+3 = 17  (1x3)
7.Szubart Piotr 2+2+2+11+6 = 23
8.Ficek Maciej  6+8+2+0+6 = 22
9.Pieczonka  Jakub 0
10.Kucharczyk Micha³  4+3+2+4+0 = 13
11.Noga Maciej 10+14+8+3+X = 35 (3x3)
12. Zaj±c Mi³osz 10+6+15+15+25 = 71  (1x3)
13.Marko Jakub 12+0+0+0+2 = 14
14.Wi¶iowski Marcin 2
15.Jurzyk Jakub 6+18+11+2+7 = 44
16 Kisiel Przemek 0

Trenerzy: Wojciech Jurkiewicz, Mariusz Zaj±c
5
 MUKS  1811 UNIA TARNÓW

4 Kras Bart³omiej  21+6+4+12+12 = 55 (2x3) 
5 Nowak Dominik  6+5+3+0+0 = 14 (1x3)
7 Lech Bartosz  0
8 Pochroñ Mateusz 7
8 Fry¶ Mi³osz 3 (1x3)
10 Banak Damian 4+4+5+12+9 = 34
11 Tryba Mateusz  10+6+11+10+12 = 49
12 Kloch Adrian  4+4+0+10+3 = 21
14 Moskal Micha³ 21+14+4+6+8 = 53

Trener: Mosior Jaros³aw

6
 BKS KADET BIA£A PODLASKA
4 Filipiuk Bart³omiej  0
5 Kulpa Jakub 0
6 Kossowski Jakub 2
7 ¦widerski Kacper 9  (1x3)
8 Rosiak Przemys³aw 2+6+11+11+5 = 35  (2x3)
9 Nikoniuk Sebastnian 8  (1x3)
10 Denisiuk Maciej  5
11 Ko¶ciuczuk Rafa³ 0+4+6+5+0 = 15
12 Chmielowiec Jakub 15+14+6+17=9 = 61 (2x3)  
13 Izdebski Filip 2+8+3+2+7 = 22 (3x3)
14 Gdela Marcel 1
15 Kowalczuk Adrian 0
16 Maliszewski Filip 10+0+9+5+3 = 27 (2x3)
17 Najdyhor Macie j 3
Trenerzy: Filip Korpak, Ma³gorzata  Denisiuk
7
 UKS PI¡TKA LUBLIN

00  Micha³ Drewniak  3+4+2+4+10 = 23
8 Adam Dudziak  6+8+13+2+9 = 35
11 Karol ¦widerski  2+12+0+2+2 = 18
17 Bartosz Szypula 3+4+0+0+4 = 11
22 Mateusz Mazurkiewicz 5
24 Stanis³aw Futrzyñski  5
30 Jakub Gontarz 10+7+8+5+ = 30
32 Rafa³ ¦migielski  0+2+2+2+8 = 14
45 Jakub D³ugosz 0+4+3+4+1 = 12
69 Piotr Jakubczuk 4
77 Kaper Bielak  0+4+0+2+4 = 10
96 Miko³aj Borówka 6+12+1+8+X = 27

Trenerzy: Adam Piwiñski , Rafa³ Ziemol±g
8

KADRA 2003 PODKARPACIE

4.Jurkiewicz Szymon 0+8+0+13+6 = 27  (5x3) >>
5 Magda B³azej  6
6.Borowski Kamil 0
7.Podracki Kamil  0+4+8+10+4 = 26
8.Turosz Dawid  6
9.Kopyto Miko³aj 1
10 Sowa Kacper 2
11 Janiec Alaksy  0+8+8+2+18 = 36 (1x3)
12 S³owik Kacper  0
13 Banu¶ Kamil  7+0+9+0+2 = 18   (1x3)
14 Tarnawski Klaudiusz  6+10+0+4+4 = 24
15.Zurawicz Marceli  9

Trener: Wojciech Jurkiewicz, Waldemar Szubart


 Do zobaczenia w PRZEWORSKU
Przeworsk (³ac. Prevorscum, Civitas Prevorscensis, ukr. Переворськ, ros. Пшеворск, hebr. פשבורסק, ³ot. P¹evorska) – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, na Podgórzu Rzeszowskim, nad Mleczk±, przy trasie miêdzynarodowej E40, dawna siedziba magnaterii polskiej.
W latach 1975-1998 miasto administracyjnie nale¿a³o do województwa przemyskiego. Jest cz³onkiem Zwi±zku Miast Polskich.
Wed³ug danych z 31 grudnia 2010 r. miasto mia³o 15 733 mieszkañców[2]. Patronem miasta jest ¦wiêty Antoni z Padwy[3].
Pierwsza wzmianka o Przeworsku pochodzi z 1281 r. Miasto zosta³o lokowane w 1393 r. na przeciêciu wa¿nych szlaków handlowych, w miejscu dawnego grodu ruskiego. Dziêki licznym przywilejom i utworzeniu w 1470 r. powiatu s±dowego Przeworsk sta³ siê drugim o¶rodkiem miejskim ziemi przemyskiej i z tego tytu³u, odbywa³y siê tutaj szlacheckie s±dy ziemskie[4]. Miasto przez lata odgrywa³o rolê wa¿nego centrum ¿ycia gospodarczego, g³ównie rzemios³a (tkactwo) i wymiany handlowej. Liczne najazdy wojsk tatarskich, kozackich, rosyjskich i szwedzkich spowodowa³y upadek Przeworska. Na prze³om wieków XIX i XX przypada wzmo¿ony rozwój miasta zwi±zany z powstaniem ordynacji Lubomirskich (1825), budow± cukrowni (1895) i wêz³a kolejowego[5].
Wspó³cze¶nie Przeworsk jest lokalnym o¶rodkiem us³ugowo-przemys³owym, a tak¿e wêz³em komunikacyjnym, w którym krzy¿uj± siê wa¿ne arterie komunikacyjne i trzy linie kolejowe. Miasto stanowi centrum administracyjne powiatu – znajduj± siê tu m.in. starostwo, s±d rejonowy, prokuratura rejonowa, komenda powiatowa Policji i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej[5].
W mie¶cie znajduje siê ok. 60 obiektów zabytkowych[6]. Do najwa¿niejszych z nich nale¿±: gotyckie klasztory obronne: Bernardynów (Ko¶ció³ ¦wiêtej Barbary) i Bo¿ogrobców (Bazylika z Kaplic± Grobu Bo¿ego), Ratusz, klasycystyczny Pa³ac Lubomirskich, barokowy klasztor szarytek, jedyny w Polsce ¿ywy skansen „Pastewnik”[7].

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MKS Zabrze
MKS Zabrze
Dru¿yny rocznik 1994 sezon 2007/2008
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi