News: Miko³aj Klimontowicz rocz. 2003 >> kierunek Chorwacja KK ZADAR - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 10 2020 20:14:55
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Miko³aj Klimontowicz rocz. 2003 >> kierunek Chorwacja KK ZADAR
Ciekawostki
 Miko³aj Klimontowicz – MVP sezonu 2015/2016 w rozgrywkach Pucharu ¦l±ska w kategorii m³odzik m³. – czy teraz czas na walkê o ten tytu³ w Chorwacji?


Kolejny m³ody zawodnik ze ¦l±ska zaczyna swoj± sportow± przygodê zagranic±. Miko³aj Klimontowicz rocznik 2003 wyje¿d¿a ju¿ w sierpniu do Zadaru do Chorwacji gdzie od 5-go wrze¶nia idzie do szko³y podstawowej i bêdzie trenowa³ w klubie KK ZADAR. Nazwisko Klimontowicz jest do¶æ rozpoznawalne na ¦l±sku bo niemal wszyscy mêscy cz³onkowie „klanu” zakochali siê w koszykówce i uprawiali tê dyscyplinê sportu, a Walerian i Zbigniew (nie¿yj±cy ju¿ dziadek Miko³aja) byli uznanymi trenerami dru¿yn seniorskich i m³odzie¿owych  i wychowali niejednego dobrego zawodnika i przyzwoitego cz³owieka. Ojciec Miko³aja – S³awek – nie do koñca poszed³ ich drog± ale te¿ gra³ kilkana¶cie lat w koszykówkê , a po zdobyciu uprawnieñ trenerskich równie¿ indywidualnie od 3 lat pracowa³ z Miko³ajem.

 Cztery lata temu nie przysz³oby nam to do g³owy. Zadar 2012.

Miko³aj jest nominalnie zawodnikiem K¦ AZS Katowice ale bêd±c uczniem klasy sportowej w SP 19 w Tychach od trzech  sezonów reprezentowa³ barwy MOSM Tychy i ze swoj± dru¿yn± zdobywa³ co roku podium Mistrzostw ¦l±ska a w zakoñczonym sezonie pomimo, ¿e zespó³ nie zdoby³ z³otego medalu on sam zosta³ wybrany MVP tych rozgrywek.

Miko³aj jest tak¿e wybrany do Kadry woj. ¶l±skiego na przysz³oroczn± OSM i razem z ojcem zadeklarowali, ¿e bêd± siê stawiaæ na ka¿d± konsultacjê pomimo trwaj±cego roku szkolnego i sporych odleg³o¶ci do przejechania.

„Wystêpy w kadrze ¦l±ska s± dla mnie bardzo wa¿ne i mog± byæ przepustk± do kadry narodowej w przysz³ym roku dlatego poprosi³em tatê by przywozi³ mnie na konsultacje. Gra w kadrze to wielki zaszczyt wiêc muszê jako¶ to pogodziæ” – mówi Miko³aj.


 Hala KK Zadar im Kresimira Cosica na ponad 9 000 widzów z 3 mniejszymi salami sportowymi pod jedn± kopu³± . Jest gdzie siê doskonaliæ!.

Klub KK Zadar powsta³ w 1945 roku i jest legend±  jugos³owiañskiej i chorwackiej koszykówki. To najstarszy i bardzo utytu³owany klub z olbrzymimi tradycjami. W tym klubie przez 6 sezonów gra³ legendarny Kre¶imir Cosiæ jeden z najbardziej utytu³owanych koszykarzy Europy w historii koszykówki. Jego imieniem nazwana zosta³a nowa hala na ponad 9000 miejsc, przed ni± stoi Jego pomnik,  a od 2002 roku Puchar Chorwacji to w³a¶nie Puchar Cosica.  Wszyscy go tu znaj± i niezmiernie szanuj±, a jego koszulka z numerem 11 wisi pod kopu³± hali razem z napisem: Bóg stworzy³ cz³owieka, a Zadar koszykówkê”. Has³o mo¿e nieco wynios³e ale pokazuje mi³o¶æ ca³ego 90 tys miasta do koszykówki. „Jest to bez w±tpienia dyscyplina nr 1 w Zadarze.

Na mecz potrafi przyj¶æ ponad 10 000 ludzi tak jak na ostatni fina³ Pucharu Cosica z Cedevit± w lutym 2016.  Trzeci rok z rzêdu Zadar organizuje we wrze¶niu seniorki turniej dla dru¿yn euroligowych takich jak Fenerbace, Olympiacos i Lokomotiv Kuban. Jest co ogl±daæ i gdzie siê uczyæ. Je¼dzimy do Zadaru od ponad 4 lat z Miko³ajem , gdzie uda³o mi siê nawi±zaæ znakomite kontakty z trenerami m³odzie¿owymi mówi ojciec Miko³aja-S³awek Klimontowicz- mia³em okazjê porozmawiaæ z Branko Skroce –obecnym  dyrektorem Klubu KK Zadar – tak¿e wspania³ym zawodnikiem bo z³otym medalist± olimpijskim z Moskwy 1980 gdzie Jugos³awia z Kicanovicem, Cosicem i Dalipagicem rozbi³a w finale  Zwi±zek Radziecki.

 Atmosfera na meczach czêsto jest bardzo gor±ca , zw³aszcza gdy przyje¿d¿aj± zespo³y z Serbii i na widowni zasi±dzie ponad 9 000 widzów.

Pamiêtam to doskonale bo jako 10-latek ogl±da³em ten mecz z ojcem w Polsce na czarno-bia³ym telewizorze.  Kochamy ca³± rodzin± Chorwacjê , dlatego je¿d¿enie co roku na wakacje w to samo miejsce , gdzie tak¿e Miko³aj móg³ siê doskonaliæ koszykarsko nie stanowi³o problemu. Znam chorwacki do¶æ dobrze i to bardzo pomaga. Trenerzy polubili Miko³aja i widz± w nim potencja³, teraz potrzeba aklimatyzacji, uporu, ciê¿kiej pracy ,a  my jako rodzice musimy Miko³ajowi w tym pomóc .Od prawie trzech lat kie³kowa³ w nas ten pomys³, a my lubimy dopinaæ swego wiêc jedziemy ze ¦l±ska nad morze ale trochê cieplejsze ni¿ ba³tyckie….. Miko³aj bêdzie mia³ znakomite warunki do pracy. Morze, ciep³y klimat, s³oñce, owoce, warzywa, ¶wie¿e ryby. Wiemy , jak trudne i wa¿ne jest ¿ywienie sportowca i w tym przypadku nie mogli¶my lepiej trafiæ. Trener Miko³aja to dotychczasowy 2-gi trener Reprezentacji Chorwacji U-14. Trenerem przygotowania motorycznego w klubie jest obecny trener Reprezentacji Olimpijskiej koszykarzy Chorwacji w Rio odpowiedzialny za motorykê i przygotowanie fizyczne. Ba³kañska szko³a koszykówki s³ynie z dyscypliny i ciê¿kiej pracy. Miko³aj ju¿ pozna³ „tward± rêkê” trenerów wiêc nie bêdzie zaskoczony. Warunki s± znakomite, atmosfera do pracy te¿, teraz trzeba z tej szansy skorzystaæ-koñczy ojciec Miko³aja.

 Miko³aj po meczu towarzyskim w lutym 2016 z CEDEVIT¡ Zagrzeb – nawet w ferie zimowe warto by³o przyjechaæ!!!

„Wiem ¿e to du¿a szansa dla mnie ale te¿ mocno siê stresujê. W krótkim czasie musze nauczyæ siê rozmawiaæ po angielsku i chorwacku bo w takich jêzykach bêdê mia³ lekcje w szkole. Intensywnie uczy³em siê przez ostanie pó³ roku tych jêzyków. Muszê teraz pogodziæ szko³ê z ciê¿kimi treningami i trzymajcie kciuki by siê uda³o. Chcia³bym za³o¿yæ za jaki¶ czas bloga by dzieliæ siê swoimi obserwacjami  z trenowania zagranic± ze swoimi rówie¶nikami. Mo¿e kto¶ bêdzie chcia³ przyjechaæ na wakacje do Zadaru, wtedy na pewno bêdê móg³ wiêcej mu opowiedzieæ. A Zadar to ³adne miasto -  ma fajne pla¿e i pyszne lody – koñczy Miko³aj.

 

 
 
 


 
W klubie KK Zadar nie stroni± od treningów indywidualnych technicznych i motorycznych. 13-latkowi ciê¿ko siê skupiæ przez 60 minut ale tak siê tam pracuje.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
MOSiR Cieszyn - XI miejsce
MOSiR Cieszyn - XI miejsce
Dru¿yny rocznik 1993 sezon 2006/2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi