News: Ranking stref w sezonie 2016/2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 06 2020 22:44:24
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Ranking stref w sezonie 2016/2017
Szkolenie
Wydzia³ Rozgrywek Departamentu Sportu PZKosz informuje, ¿e na podstawie poprawionych Rankingów województw (w za³±czeniu) przygotowanych  przez Wydzia³ Sportowy DS PZKosz, dokonano rozstawienia stref podczas losowañ M³odzie¿owych Mistrzostw Polski w sezonie 2016/2017. Zmiana dotyczy rankingu mêskiego. 
Kolejno¶æ stref w rozstawieniu na podstawie danych  procentowych z rankingu województw (w za³±czeniu):
 
MʯCZY¬NI
 
1. Strefa Dolno¶l±skie (40,85) – Lubuskie (14,04) = 54,89
2. Strefa Pomorskie (45,05) – Warmiñsko-Mazurskie (3,64) = 48,69
3. Strefa Mazowieckie (38,59) – Podlaskie (5,43) = 44,02
4. Strefa Wielkopolskie (23,03) – Zachodniopomorskie (16,17) = 39,20
5. Strefa ¦l±skie (35,99) – Opolskie (2,12) = 38,11
6. Strefa Kujawsko-Pomorskie (26,29) – £ódzkie (10,94) = 37,23
7. Strefa Podkarpackie (17,06) – Lubelskie (7,83) = 24,89
8. Strefa Ma³opolskie (11,75) – ¦wiêtokrzyskie (1,20) = 12,95
 
______________________________________________________________________________________
 
U20M, U18K, U18M, U16K, U16M
W rozgrywkach centralnych bior± udzia³ po cztery najlepsze dru¿yny z czterech najwy¿ej
sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz oraz po trzy dru¿yny z czterech ni¿ej sklasyfikowanych stref wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz.
 
Grupy æwieræfina³owe

Losowanie przeprowadzone po zg³oszeniach klubów dokonanych przez prowadz±ce rozgrywki WZKosz oraz po wyznaczeniu gospodarzy turniejów wy³oni sze¶æ grup æwieræfina³owych, w ka¿dej znajd± siê cztery dru¿yny, po jednej z ka¿dego koszyka:

koszyk 1 - dru¿yny z pierwszych miejsc w czterech ni¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz i dru¿yny z drugich miejsc w dwóch najwy¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz
koszyk 2 - dru¿yny z drugich miejsc w sze¶ciu ni¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz
koszyk 3 - dru¿yny z trzecich miejsc w sze¶ciu najwy¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz
koszyk 4 - dru¿yny z trzecich miejsc w dwóch ni¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu

Wydzia³u Szkolenia PZKosz i dru¿yny z czwartych miejsc w czterech wy¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz
Przyporz±dkowanie dru¿yn do grup zale¿eæ bêdzie od losowania. Dru¿yny z jednej strefy nie mog± siê znale¼æ w tej samej grupie æwieræfina³owej (nie dotyczy dru¿yn, które otrzyma³y prawo gry na zasadzie "dzikiej karty"), chyba ¿e nie ma innej mo¿liwo¶ci w zwi±zku z decyzj± o przyznaniu organizacji turniejów.
 
Do pó³fina³ów awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy æwieræfina³owej.
 
Grupy pó³fina³owe
Losowanie przeprowadzone po zakoñczeniu æwieræfina³ów oraz po wyznaczeniu gospodarzy turniejów wy³oni cztery grupy pó³fina³owe, w ka¿dej znajd± siê cztery dru¿yny, po jednej z ka¿dego koszyka:
koszyk 1 - dru¿yny z pierwszych miejsc w czterech najwy¿ej sklasyfikowanych strefach wg rankingu Wydzia³u Szkolenia PZKosz
koszyk 2 - cztery najlepsze dru¿yny z pierwszych miejsc w grupach æwieræfina³owych wed³ug kryteriów podanych poni¿ej
koszyk 3 - dwie najs³absze dru¿yny z pierwszych miejsc oraz dwie najlepsze dru¿yny z drugich miejsc w grupach æwieræfina³owych wed³ug kryteriów podanych poni¿ej
koszyk 4 - cztery najs³absze dru¿yny z drugich miejsc w grupach æwieræfina³owych wed³ug kryteriów podanych poni¿ej
 
O przydziale dru¿yn z æwieræfina³ów do koszyków 2, 3, 4 decyduj± kolejno:
1. Wiêksza liczba punktów meczowych w tabeli koñcowej æwieræfina³u
2. Lepsza ró¿nica punktów koszowych w tabeli koñcowej æwieræfina³u
3. Wiêksza liczba zdobytych punktów koszowych w tabeli koñcowej æwieræfina³u
4. Losowanie
 
Przyporz±dkowanie dru¿yn do grup zale¿eæ bêdzie od losowania. Dru¿yny z jednej grupy æwieræfina³owe nie mog± siê znale¼æ w tej samej grupie pó³fina³owej. Dru¿yny z jednej strefy nie mog± siê znale¼æ w te samej grupie pó³fina³owej (nie dotyczy dru¿yn, które otrzyma³y prawo gry na zasadzie "dzikiej karty"),  chyba ¿e nie ma innej mo¿liwo¶ci w zwi±zku z decyzj± o przyznaniu organizacji turniejów.

Do turnieju fina³owego awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z grup pó³fina³owych.
Turniej fina³owy

Turniej fina³owy rozgrywany jest w dwóch grupach, po których nastêpuj± pó³fina³y o miejsca 1-4, fina³ oraz mecze o miejsca 3, 5 i 7.
Podzia³ na grupy w turnieju fina³owym:
Grupa A - I/1, II/1, III/2, IV/2
Grupa B - III/1, IV/1, I/2, II/2
Dru¿yny, które zakoñcz± rywalizacjê w æwieræfina³ach i pó³fina³ach, bêd± sklasyfikowane w koñcowej kolejno¶ci wg kryteriów podanych na koñcu niniejszego komunikatu.
Terminy zg³oszeñ, losowañ, przyznania organizacji i turniejów podano w za³±czonej tabeli.
 
U14M
W rozgrywkach centralnych bior± udzia³ po cztery najlepsze dru¿yny z o¶miu stref.
 
Grupy æwieræfina³owe
Losowanie przeprowadzone po zg³oszeniach klubów dokonanych przez prowadz±ce rozgrywki WZKosz oraz po wyznaczeniu gospodarzy turniejów wy³oni osiem grup æwieræfina³owych, w ka¿dej znajd± siê cztery dru¿yny, po jednej z ka¿dego koszyka:
koszyk 1 - dru¿yny z pierwszych miejsc w strefach
koszyk 2 - dru¿yny z drugich miejsc w strefach 
koszyk 3 - dru¿yny z trzecich miejsc w strefach 
koszyk 4 - dru¿yny z czwartych miejsc w strefach 
Organizatorami turniejów æwieræfina³owych s± dru¿yny z koszyka 1.
 
Uwaga! Przyporz±dkowanie dru¿yn do grup zale¿eæ bêdzie od losowania. Dru¿yny z jednej strefy nie mog± siê znale¼æ w tej samej grupie æwieræfina³owej (nie dotyczy dru¿yn, które otrzyma³y prawo gry na zasadzie "dzikiej karty"). 
 
Do pó³fina³ów awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z ka¿dej grupy æwieræfina³owej.
Grupy pó³fina³owe

Losowanie przeprowadzone po zakoñczeniu æwieræfina³ów oraz po wyznaczeniu gospodarzy turniejów wy³oni cztery grupy pó³fina³owe, w ka¿dej znajd± siê cztery dru¿yny, po dwie z ka¿dego koszyka:
koszyk 1 - dru¿yny z pierwszych miejsc w grupach æwieræfina³owych
koszyk 2 - dru¿yny z drugich miejsc w w grupach æwieræfina³owych
 
Przyporz±dkowanie dru¿yn do grup zale¿eæ bêdzie od losowania. Dru¿yny z jednej grupy æwieræfina³owej nie mog± siê znale¼æ w tej samej grupie pó³fina³owej. Dru¿yny z jednej strefy nie mog± siê znale¼æ w tej samej grupie pó³fina³owej (nie dotyczy dru¿yn, które otrzyma³y prawo gry na zasadzie "dzikiej karty"), chyba ¿e nie ma innej mo¿liwo¶ci w zwi±zku z decyzj± o przyznaniu organizacji turniejów.
 
Do turnieju fina³owego awansuj± po dwie najlepsze dru¿yny z grup pó³fina³owych.

 
 
Turniej fina³owy
Turniej fina³owy rozgrywany jest w dwóch grupach, po których nastêpuj± pó³fina³y o miejsca 1-4, fina³ oraz mecze o miejsca 3, 5 i 7.
Podzia³ na grupy w turnieju fina³owym:
Grupa A - I/1, II/1, III/2, IV/2
Grupa B - III/1, IV/1, I/2, II/2
 
Dru¿yny, które zakoñcz± rywalizacjê w æwieræfina³ach i pó³fina³ach, bêd± sklasyfikowane w koñcowej kolejno¶ci wg kryteriów podanych na koñcu niniejszego komunikatu.
Terminy zg³oszeñ, losowañ, przyznania organizacji i turniejów podano w za³±czonej tabeli.
 O kolejno¶ci koñcowej po odpadniêciu w okre¶lonej rundzie, decyduj± kolejno:
1. Wy¿sze miejsce w tabeli grupy tego etapu
2. Wiêksza liczba punktów meczowych w tabeli grupy tego etapu
3. Lepsza ró¿nica punktów koszowych w tabeli grupy tego etapu
4. Wiêksza liczba zdobytych punktów koszowych w tabeli grupy tego etapu
5. Losowanie.

UWAGA! Zasady przyznawania klubom punktów w klasyfikacji sportu m³odzie¿owego nie ulegn± zmianie w stosunku do poprzedniego sezonu, tj. np. kluby sklasyfikowane na miejscach 9-12 w U18 nadal  otrzymaj± tak± sam± liczbê punktów.

Na stronie PZKOSZ znajdziesz wyliczenia dla mê¿czyzn

 
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
dziewczyny 19
dziewczyny 19
Nabór Kadry ¦l±ska rocznik 1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi