News: Puchar Starosty Poznañskiego rocz.2005 Suchy Las 16-18.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 17 2020 11:14:48
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Puchar Starosty Poznañskiego rocz.2005 Suchy Las 16-18.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 PUCHAR STAROSTY POZNAÑSKIEGO w kategorii ch³opców rocznik 2005 i m³odsi
Suchy Las, wrzesieñ 2016

FOTO 1

FOTO 2W weekend 16-18.09.2016 w Suchym Lesie m³odzi koszykarze zmierzyli siê w Powiatowym Turnieju o Puchar Starosty Poznañskiego. Po zaciêtych bojach trofeum wywalczyli zawodnicy TKM W³oc³awek.

W turnieju zorganizowanym przez Stowarzyszenie Basket Suchy Las zmierzy³o siê 8 dru¿yn. Zawody rozgrywane by³y w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. £±cznie odby³o siê 18 meczów, a zawodnicy grali 4 kwarty po 8 minut.

Pierwszego dnia rozegrano po dwa mecze w ka¿dej grupie. Nast±pi³o tak¿e oficjalne otwarcie turnieju, którego dokona³ Grzegorz Wojtera, wójt gminy Suchy Las.

Drugi dzieñ zawodów przyniós³ rozstrzygniêcie fazy grupowej i wy³oni³ dru¿yny walcz±ce w pó³fina³ach. By³y to: Nickel Basket Akademia Suchy Las, ¦l±sk Wroc³aw, Alba Berlin i TKM W³oc³awek. Dru¿yny z Berlina i W³oc³awka nie pozostawi³y przeciwnikom w±tpliwo¶ci, kto zagra w finale. Oba spotkania pó³fina³owe zakoñczy³y siê znacz±c± ró¿nic± punktow±.

Ostatni dzieñ turnieju otworzy³y spotkania o 7. i 5. miejsce. Oba pojedynki by³y bardzo wyrównane, jednak Nickel BA Skórzewo-Zakrzewo musia³a tym razem uznaæ wy¿szo¶æ kolegów z Nickel BA 2004. W meczu o 5. miejsce Pyra Poznañ zwyciê¿y³a zaledwie 3 oczkami z Nickel BA Kórnik po bardzo emocjonuj±cym spotkaniu.

Mniej emocji przynios³o spotkanie w pierwszym meczu medalowym. Mimo ambitnej gry koszykarze Nickel BA Suchy Las nie zdo³ali dosiêgn±æ ¦l±ska Wroc³aw, który wygra³ 64:33. W finale turneju przez 3/4 meczu szala zwyciêstwa przechyla³a siê w stronê berliñskiej Alby, ale koszykarze TKM W³oc³awek pokazali pazur i w ostatniej kwarcie narzucili przeciwnikom swój styl gry, nie tylko nadrabiaj±c stratê, ale tak¿e wychodz±c na prowadzenie. Dziêki piêknej walce go¶cie z W³oc³awka wygrali w finale 63:58.

Pó³fina³y:
TKM W³oc³awek - ¦l±sk Wroc³aw 57 : 36
Nickel BA Suchy Las - Alba Berlin 35 : 71

Mecz o 7. miejsce:
Nickel BA 2003 - Nickel BA Skórzewo  55 : 43
Mecz o 5. miejsce: Pyra Poznan - Nickel BA Kórnik 38 : 35
Mecz o 3. miejsce: Nickel BA Suchy Las - ¦l±sk Wroc³aw   33 : 64
Fina³  TKM W³oc³awek - Alba Berlin 63 : 58

KLASYFIKACJA KOÑCOWA

1. TKM W³oc³awek, trener Grzegorz Ko¿an
2. Alba Berlin, trener Manfred Uhlig
3. ¦l±sk Wroc³aw, trener Jacek Kolis
4. Nickel Basket Akademia Suchy Las, trener Artur Sty³a
5. Pyra Poznañ, trenerzy Jakub Czwakiel, Alicja Dubel
6. Nickel Basket Akademia Kórnik, trener Aleksander Szóstka
7. Nickel Basket Akademia 2004, trener Jacek £ukomski
8. Nickel Basket Akademia Skórzewo-Zakrzewo, trener Jacek Skrzypczak

Poza medalami i pucharami, zosta³y tak¿e wrêczone wyró¿nienia indywidualne.

Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Kacper Jaworski ze ¦l±ska Wroc³aw. Zdoby³ on dla swojej dru¿yny a¿ 65 punktów. Najm³odszym uczestnikiem zawodów zosta³ Piotr Bartkowiak z Nickel BA Kórnik, urodzony 24 lipca 2007.

Tytu³ MVP zosta³ przyznany Jakubowi Kornatce z TKM W³oc³awek.


W kategorii wyró¿niaj±cy siê zawodnik dru¿yny:
Filip Gachewicy, TKM W³oc³awek,
Fabian Syncerski, Alba Berlin,
Borys Baran, ¦l±sk Wroc³aw,
Oskar Szydlik, Nickel Basket Akademia Suchy Las,
Remigiusz Warzybok, Pyra Poznañ,
Mateusz Staszak, Nickel Basket Akademia Kórnik,
Piotr Kruszyñski, Nickel Basket Akademia 2004,
Tymoteusz ¯erko, Nickel Basket Akademia Skórzewo-Zakrzewo

 All Stars:
Igor Urban, Nickel BA Suchy Las
Kacper Jaworski, ¦l±sk Wroc³aw
Simon Brier, Alba Berlin
Jakub Kêpski, TKM W³oc³awek
Finn Friedrich-Flosche, Alba Berlin

Zakoñczenie turnieju odby³o siê przy udziale znamienitych go¶ci:
reprezentuj±cej Starostê Poznañskiego pani Gra¿yny G³owackiej, radnej, przewodnicz±cej komisji kultury, kultury fizycznej i turystyki,
pana Grzegorza Wojtery, wójta gminy Suchy Las,
pana Mariana Nickela, prezesa grupy Nickel, patrona Basket Akademii,
pana Tomasza Miko³ajczaka, przedstawiciela Propex Services Group Sp. z o.o.,
pana Jerzego ¦wierkowskiego, prezesa Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie, a tak¿e zawodników Biofarm Basketu Poznañ: kapitana Piotra Wielocha, Jakuba Fiszera, Filipa Struskiego i Mateusza Miga³y.

FOTO GALERIA


 
 ..
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Eljasz Kubala r.92 Kêdzierzyn Ko¿le
Eljasz Kubala r.92 Kêdzierzyn Ko¿le
Sylwetki zawodników r.1992
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi