News: Rosa Cup rocz.1999 Radom 16-18.IX.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 09:41:10
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Rosa Cup rocz.1999 Radom 16-18.IX.2016
Turnieje Podsumowanie
 W turnieju ROSA CUP 2016, który trwa³ trzy dn, uczestniczy³o 8 dru¿yn, w tym zza granicy tj. Stella Azzura Roma (W³ochy), Tornado Kowno (Litwa), Visi Kartu (Litwa). Z Polski do Radomia przyjecha³y ekipy tj. Cracovia 1906 Kraków, TBV Start Lublin, Gim 92 Ursynów oraz dwie ekipy gospodarza - juniorzy rocznik 1999 oraz juniorzy rocznik 2000.

Mistrz W³och Stella Azzurra Roma wygrywa pierwszy turniej dla juniorów ROSA CUP 2016. Zespo³ z W³och, w którym graj± zawodnicy równie¿ z Serbii, czy Afryki, wygra³ wszystkie spotkania w radomskim miêdynarodowym turnieju. Podopieczni trenera Dawida Mazura zajêli drugie miejsce, a na trzecim uplasowa³ siê zespó³ ROSY II (juniorzy z rocznika 2000), trenowani na co dzieñ przez trenera £ukasza Jakóbczaka.

FOTO GALERIA

Mecz o 7 miejsce: Gim92 Ursynów - TBV Start Lublin 66-44
Mecz o 5 miejsce: Visi Kartu - Tornado 75-69
Mecz o 3 miejsce: ROSA Sport II Radom - Cracovia 1906 53-44
Fina³: ROSA Radom - Stella Azzura Roma 82-61

KLASYFIKACJA KOÑCOWA
1 Stella Azzura Roma
2 ROSA Sport Radom
3 ROSA Sport II Radom
4 Cracovia 1906
5 Visi Kartu 
6 Tornado
7 Gim92 Ursynów 
8 TBV Start Lublin

MVP Turnieju: Lazar Nikoliæ (SRB, Stella Azzura - uczestnik campu Basketball Without Borders

All Stars:
Emanuele TRAPANI (Stella Azzurra),
Jordan BAYEHE (Kamerun, Stella Azzurra),
Norbert ZIÓ£KO (ROSA Radom),
Hubert STRZELEC (ROSA II Radom),
Micha³ SAKOWSKI (Cracovia 1906)

Turniej uwa¿am, za bardzo udany, w szczególno¶ci, ¿e za organizacjê ca³ej imprezy wziêli¶my siê dosyæ pó¼no. Trzy dru¿yny spoza Polski, w³oska Stella Azzurra, która uwa¿ana jest za jedn± z najlepszych akademi w Europie, VISI Kartu z Litwy, jako mistrz EYBL, a tak¿e Tornado z Kowna, to te¿ silny o¶rodek szkol±cy m³odzie¿ na Litwie. Jestem bardzo zadowolony, ¿e powoli realizujemy my¶l w³a¶ciciela klubu pana Romana Saczywko, który z roku na rok stawia coraz ambitniejsze cele dla klubu ROSA, ale przede wszystkim daje mo¿liwo¶æ rozwoju dla m³odych zawodników, i to nie tylko na okrêgowym podwórku, kiedy to przez pó³ sezonu gra siê w³a¶ciwie o nic, ale równie¿ na arenie miêdzynarodowej, gdzie m³odzie¿ ma szansê porównaæ siê z inn± koszykówk±, czy to z mocniejsz± obron±, albo szybszym gr±. Dziêki takim turniejom, szkol±ca siê m³odzie¿ w Radomiu, ma ogromne szanse na rozwój. Wystarczy siê tylko mocno po¶wiêciæ. Je¶li chodzi o wystêp mojej dru¿yny, to sprawi³a mi rado¶æ. Jestem rad, ¿e Norbert Zió³ko w ka¿dym meczu zagra³ bardzo dobre zawody. Ponownie Konrad Nowik ¶wietnie rozgrywa³, a do tego muszê pochwaliæ Dawida Golusa, który zmienia pozycjê i widaæ ogromne postêpy! Na koniec chcia³bym podziêkowaæ kolegom, którzy pomagali przy organizacji turnieju tj. Przemkowi Kogutowi, Albertowi Siekierze oraz £ukaszowi Jakóbczakowi. - podsumowa³ turniej ROSA CUP 2016 trener Dawid Mazur.


Wyniki grupowe
ROSA Radom - Stella Azzurra 97-64
Stella Azzurra - Tornado 81-45
ROSA Radom - TBV Start Lublin 66-56
TBV Start Lublin - Tornado 60-37
TBV Start Lublin - Stella Azzurra 65-42

Visi Kartu - Cracovia 1906 52-54
Visi Kartu - ROSA II Radom 54-78
Visi Kartu - Gim92 Ursynów 90-66
ROSA II Radom - Gim92 Ursynów 47-53
ROSA II Radom - Cracovia 1906 49-44
Cracovia 1906 - Gim92 Ursynów 66-50

Mecze o miejsca 5-8

Tornado - Gim92 Ursynów 65-55
Visi Kartu - TBV Start Lublin 65-59

Pó³fina³:
ROSA Radom - ROSA II Radom 65-38
Stella Azzura - Cracovia 1906 89-40


¼ród³o informacji  rosasport
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi