News: V Basket Cup rocz.2005 Bia³ystok 14-16.x.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 25 2020 03:27:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

V Basket Cup rocz.2005 Bia³ystok 14-16.x.2016
Turnieje Podsumowanie
V Ogólnopolski Turniej „BASKET CUP”
w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2005 i m³odsi

W dniach 14 – 16.10.2016r. w hali sportowej Szko³y Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Bia³ymstoku odby³ siê V Ogólnopolski Turniej „BASKET CUP” w Mini Koszykówce Dziewcz±t i Ch³opców rocznik 2005 i m³odsi. W turnieju wziê³o udzia³ 7 dru¿yn dziewcz±t i 6 dru¿yn ch³opców z  Dzia³dowa, E³ku, Grodna, £om¿y, Zambrowa, ¯yrardowa oraz nasze koszykarki i koszykarze „BASKET 47” Bia³ystok, czyli uczniowie z klasy 5 B trenowani przez p. Katarzynê Wens³aw i p. Miros³awa Wierzbickiego.

Przez trzy dni 192 zawodniczek i zawodników rozegra³o 36 meczy systemem „ka¿dy z ka¿dym”. 14 pa¿dziernika, w pi±tek, o godz. 19.00 odby³o siê uroczyste otwarcie turnieju, którego dokona³a  wicedyrektor szko³y p. Bo¿ena Laskowska. Na otwarciu zaprezentowa³y siê zespo³y bior±ce udzia³ w turnieju, a potem – jak to jest u nas w zwyczaju, przy zgaszonych ¶wiat³ach w blasku reflektorów i muzyce wbieg³y na boisko zawodniczki meczu inauguruj±cego turniej UKS „NENUFAR 5” E³k i UKS „BASKET 47” Bia³ystok.

W niedzielê 16.10.2016r. o godz. 15.00 odby³o siê uroczyste zakoñczenie turnieju. Wszystkie dru¿yny otrzyma³y pami±tkowe puchary, koszulki oraz statuetki dla wszystkich trenerów. Pierwsze trzy zespo³y – medale. Nagrody indywidualne – statuetki – otrzymali najlepsi zawodnicy z ka¿dego zespo³u, pierwsza pi±tka turnieju oraz najlepsi: rozgrywaj±cy, obroñca i MVP.

DZIÊKUJEMY wszystkim uczniom, fanom m³odzie¿owej koszykówki, a przede wszystkim rodzicom za wspierania m³odych zawodników i kibicowanie!


WYNIKI KOÑCOWE CH£OPCÓW:

1. SDYSHOR 7 Grodno
2. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
3. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
4. UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a
5. UKS „TRÓJKA” ¯yrardów
6. UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:


MVP
– najlepszy zawodnik turnieju: Andriej Waliuk – SDYSHOR 7 Grodno
Najlepszy rozgrywaj±cy turnieju: Hubert Prokopowicz – UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
Najlepszy obroñca turnieju: Patryk Buæko – UKS „BASKET 47” Bia³ystok


Najlepsi zawodnicy w zespole:

SDYSHOR 7 Grodno – Matwiej Krupa
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Franciszek Brzeziñski
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Piotr Korolczuk
UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – Tomasz Przybylski
UKS „TRÓJKA” ¯yrardów – Marcel Bogucki
UKS „SOKÓ£” Dzia³dowo – Sebastian Raczy³o

Pierwsza pi±tka turnieju:
SDYSHOR 7 Grodno – Timofiej Gajduk
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Dawid Ko¿anowski
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Kamil Polubicki
UKS „DZIEWI¡TKA” £om¿a – £ukasz Anusewicz
UKS „TRÓJKA” ¯yrardów – Andrzej Charabet

Bia³ystok – £om¿a            35 : 20
Bia³ystok – ¯yrardów        50 : 16
Grodno – 3 Dzia³dowo        17 : 29
Sokó³ Dzia³dowo – £om¿a        6 : 21
Grodno – ¯yrardów        35 : 18
Sokó³ Dzia³dowo – 3 Dzia³dowo     9 : 39
¯yrardów – Sokó³ Dzia³dowo    29 : 19
3 Dzia³dowo – £om¿a        29 : 12
Bia³ystok – Grodno        22 : 42
£om¿a – ¯yrardów        35 : 9
Bia³ystok – 3 Dzia³dowo        34 : 27
Grodno – Sokó³ Dzia³dowo     33 : 13
3 Dzia³dowo – ¯yrardów        49 : 17
£om¿a – Grodno            12 : 23
Bia³ystok – Sokó³ Dzia³dowo    39 : 6


WYNIKI KOÑCOWE DIEWCZ¡T:

1. UKS „ORKAN” Zambrów
2. UKS „TRÓJKA” E³k
3. UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo
4. UKS „BASKET 47” Bia³ystok
5. UKS „NENUFAR 5” E³k
6. UKS „CZWÓRKA” £om¿a
7. SDYSHOR 7 Grodno

WYRÓ¯NIENIA INDYWIDUALNE:

MVP - najlepsza zawodniczka turnieju: Weronika Potêga – UKS „ORKAN” Zambrów
Najlepsza rozgrywaj±ca turnieju: Julia Wnorowska – UKS „TRÓJKA” E³k
Najlepsza obroñczyni turnieju: Alicja Dembska- UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo

Najlepsze zawodniczki w zespole:
UKS „ORKAN” Zambrów – Zuzanna Chelska
UKS „TRÓJKA” E³k – Martyna Brodowska
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Oliwia Kwasiborska
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Maria Zdanowicz
UKS „NENUFAR 5” E³k – Patrycja Majewska
UKS „CZWÓRKA” £om¿a – Gabriela Ramotowska
SDYSHOR 7 Grodno – Palina Domeniuk

Pierwsza pi±tka turnieju:
UKS „ORKAN” Zambrów – Karolina Marczyk
UKS „TRÓJKA” E³k – Julia Kêdzierska
UKS „TRÓJKA” Dzia³dowo – Louise Kasper
UKS „BASKET 47” Bia³ystok – Kinga Grabowiecka
UKS „NENUFAR 5” E³k – Gabriela Braczko


BIA£YSTOK – £OM¯A        33 : 14
ZAMBRÓW – 3 E£K         23 : 14
5 E£K – GRODNO        28 : 16
BIA£YSTOK – DZIA£DOWO    19 : 24
£OM¯A – ZAMBRÓW        6 : 16
3 E£K– GRODNO        33 : 7
BIA£YSTOK– 5 E£K        51 : 34
ZAMBRÓW– DZIA£DOWO    10 : 12
GRODNO – £OM¯A        8 : 27
ZAMBRÓW – 5 E£K        24 : 15
3 E£K – DZIA£DOWO        23 : 16
BIA£YSTOK – GRODNO    50 : 9
£OM¯A – 3 E£K            5 : 14
BIA£YSTOK – ZAMBRÓW    17 : 24
DZIA£DOWO – GRODNO    15 : 1
5 E£K – £OM¯A            27 : 17
£OM¯A – DZIA£DOWO    17 : 11
3 E£K – 5 E£K            28 : 13
ZAMBRÓW – GRODNO    29 : 5
DZIA£DOWO – 5 E£K        17 : 15
BIA£YSTOK – 3 E£K        18 : 15
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
¯muda Piotr MOSM Bytom r.94
¯muda Piotr MOSM Bytom r.94
Sylwetki zawodnikow r.1994
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi