News: XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 11 2020 21:22:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXIII OOM X MP Kadr Wojewódzkich Region Poludnie rocz.2003/04 Szczyrk 4-6.XI.2016
U-15 Kadry Woj
 W Szczyrku zakoñczy³y siê pó³fina³y Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003/04  ,,Region Po³udnie,,  w ramach XXIII Ogólnopolskiej  Olimpiady M³odzie¿y w Sportach Zimowych Ma³opolska 2017. Rozegrano 15 spotkañ z czego w ¿adne nie mia³o emocji w koñcówce. Nawet mecze o miejsca/awans by³y do jednego kosza. Ponad 100-punktowe ró¿nice miêdzy kadrami daj± du¿o do my¶lenia. Trenerzy i dzia³acze zastanawiaj± siê czy nie zmieniæ systemu pó³fina³ów. ¦l±skie, Dolno¶l±skie, Ma³opolskie i £ódzkie do wielkiego fina³u awansowa³y jak najbardziej zas³u¿enie. Dla trenerów tych Kadr: Jakub Krakowczyk, Tomasz Wilczek, Andrzej Dudek i Arkadiusz Gralewski  bêd± to pierwsze Fina³y OOM w ich karierze trenerskiej. Kadra Dolno¶l±skiego i Ma³opolskiego awansowa³a po raz 10 czyli komplet, kadry ¦l±skiego 9 raz, a kadra £ódzkiego 2 raz

W kilku zdaniach o turnieju pó³fina³owym

W o¶miu kadrach wystêpowali zawodnicy z 37 klubów

W kadrze Ma³opolski rekordowa ilo¶æ klubów (7) co ciekawe mogli¶my zobaczyæ na parkiecie w jednej pi±tce zawodnika reprezentuj±cego inny klubu

£±cznie w pó³fina³ach wyst±pi³o 97 zawodników i 14-tu trenerów

 Po ka¿dym meczu trenerzy wyró¿niali zawodników; MVP meczu otrzymywa³ magazyn koszykarski MVP a, z przegranej dru¿yny zawodnik otrzyma³ plakat Reprezentacji Polski
Najm³odsza kadra to kadra województwa Lubelskiego (4 zawodników z rocz. 2004)
Wszystkich zawodników z rocznika 2004 by³o 15-tu.Szymon Paluch zosta³ wyró¿niony przez SKM i otrzyma³ kalendarz NBA ufundowany przez firmê Chroma ¯ary

Najwiêksze Fan kluby: ¦l±skie, Dolno¶l±skie i Ma³opolskie w pozosta³ych kadrach pojedyncze osoby

Wszystkie mecze sêdziowali sêdziowie ¦l±skiego Zwi±zku Koszykówk±. Komisarzem zawodów by³ Jan Gandor tak¿e z ¦ZKosz

Mecze obserwowali oraz  wrêczali Puchary i nagrody indywidualne ( MVP i Pierwsza Pi±tka); Kazimierz Miko³ajec  Dyrektor Sportowy PZKosz oraz Marcin Staniczek Prezes ¦ZKosz oraz cz³onek Zarz±du PZKosz

MVP powêdrowa³o w rêce Macieja Michalskiego zawodnika Kadry ¦l±sk wychowanka MOSM Bytom (trener Aleksander Sêdzik)  jego ¶rednie statystyki na mecz:  19 minut na parkiecie,  13, 5 pkt., (86% skuteczno¶ci z gry), 6 zbiórek, 3 asyst,  eval 22. W nagrodê otrzyma³ statuetkê i kalendarz NBA

Zasta³± wybrana tak¿e Pierwsza pi±tka turnieju w której znalaz³o siê dwóch zawodników z kadry dolno¶l±skiej i po jednym z kadr; ¶l±skie, ma³opolskie i ³ódzkie. 5 ALL-STAR wybierali wszyscy trenerzy

Na turnieju nie by³o trenera selekcjonera Kadry Polski dla rocznika 2003 (decyzja zapadnie pod koniec Listopada)


 W czasie turnieju zibi przeprowadzi³ wiele konkursów z nagrodami. Najciemniejsz± nagrodê Pi³kê wygra³ w konkursie Big Shot Maciej Suwa³a który trafi³ 14 razy z ponad 10 metrów (konkurs trwa³ przez wszystkie dni pó³fina³ów)

Królem Strzelców zosta³ Wojciech Siembiga z kadry Dolno¶l±skie. Zdoby³ 83 punkty co daje mu ¶redni±  20,72 (Szymon dosta³ siê do 5 All-Stars)
Najwiêcej trójek mia³o trzech zawodników:  Oskar Lesisz (¶wiêtokrzyskie) Konrad Batko (ma³opolskie) i Sebastian Nikoniuk  (lubelskie) wszyscy rzucili po 4 trójki w turnieju. Zdaniem SKM to zbyt ma³o 1 ,,trójka,, na mecz …panowie zapraszam na szkolenie na Litwê albo skontaktowaæ siê z Andrzejem Plut±. 4 ,,trójki,, to zdobycz w  1 meczu
Najwiêcej zbiórek mia³ Pawe³ Mól z opolskiego (47) Opolskie zajê³o przed ostanie miejsce….chyba nie mia³ tam kto inny zbieraæ
Królem asyst zosta³ filigranowy rozgrywaj±cy kadry ¦l±sk Jakub Merda na co dzieñ graj±cy w ¯AK ¯ory. Jego ¶rednia to 5 asyst na mecz
Najwiêcej strat  mia³ Oskar Lesisz (rocz.2004) z województwa ¶wiêtokrzyskiego. ¦rednio 10 strat na mecz. 58 strat ¶wiêtokrzyskiego w jednym meczu chyba przejdzie do historii OOM (208 strat w turnieju) Bilans turnieju pora¿aj±cy 77 zdobytych 491 straconych punktów co daje ¶rednia – 120 ne mecz. 77 punktów to siê zdobywa w 4 meczach nie w jednym. Tej kadry wszystkim by³o szkoda
Najszybsze rêce, szybki jak ,,myszka,, pierwszy przechwytuj±cy zawodnik z ma³opolski  Oliwier Niedzielski  22 przechwyty w turnieju
Piotr Dro¶ z ³ódzkiego zaliczy³ najwiêcej bloków. Dla ciekawostki podam ¿e nie ma 200 cm, zreszt± ¿aden uczestnik pó³fina³ów nie zbli¿y³ siê do tej wysoko¶ci
Najczê¶ciej faulowa³ Kamil Barnu¶ z podkarpackiego 16 fauli w turnieju
Najlepszy EVAL  Maciej Michalski (MVP Turnieju) Maciek mia³ tak¿e najlepsza skuteczno¶æ z gry 86 %
Najskuteczniejszy zawodnik na linii rzutów wolnych  - Szymon Paluch (2004) 87% skuteczno¶ci z osobistych
Najbardziej ,, wyeksploatowanym,, zawodnikiem, na parkiecie spêdzi³ maksymalna ilo¶æ minut  100 Kacper S³owik z Podkarpackiego

SKM by Zibi sk³ada serdeczne podziêkowania dla PZKosz za umo¿liwienie prowadzenia pó³fina³ów 9spikerka) oraz za zakwaterowanie i wy¿ywienie. Panu Tomaszowi Dziekañskiemu za transport do Szczyrku i z powrotem

PZKOSZ ROZGRYWKI

FOTO ZIBI 

FILMIKI ZIBI

SYLWETKI ZAWODNIKÓW

WYRÓ¯NIENIA

 MVPXX
 ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS ALL-STARS

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Maciej Michalski
¶l±skie
MOSM Bytom
 Miko³aj Klimontowicz 
¶l±skie
MOSM Tychy
Wojciech Siembiga
dolno¶l±skie
WKS ¦l±sk Wroc³aw
Szymon Kilian 
dolno¶l±skie
WKK Wroc³aw
Micha³ ¦lusarczyk 
ma³opolskie
Regis Wieliczka
Piotr Dro¶
³ódzkie
Junak Radomsko

WYNIKI


mecz o 7 miejsce ¦wiêtokrzyskie - Opolskie  37 : 94 STATYSTYKI   MVP: Cyprian Fielestak / wyró¿nienie: Filp Smardzewski
mecz o awans:  £ódzkie - Podkarpackie  95 : 47  STATYSTYKI MVP: Piotr Dro¶ / wyró¿nienie: Marcel ¯urawicz
mecz o awans Malopolskie - Lubelskie  88 : 41  STATYSTYKI   MVP: Piotr Wojciechowski / wyró¿nienie: Micha³ Grzesiak
FINA£: Dolno¶l±skie - ¦l±skie  50 : 85  STATYSTYKI   MVP: Igor Lewandowski / wyró¿nienie: Maksymilian Wilczek

GRUPA A  


Dolno¶l±skie - ¦wiêtokrzyskie  146 : 12  STATYSTYKI   MVP: Wojciech Siembiga / wyró¿nienie: Dominik Kania
Ma³opolskie - £ódzkie 75 : 56  STATYSTYKI   MVP: Oliwier Niedzielski / wyró¿nienie: Przemys³aw Kociszewski
Ma³opolskie - ¦wiêtokrzyskie  125 : 14 STATYSTYKI  MVP: Bartosz Kapustka / wyró¿nienie: Oskar Lesisz
£ódzkie - Dolno¶l±skie 45 : 85  STATYSTYKI   MVP: Pawe³ Pietryk / wyró¿nienie: Piotr Dro¶
¦wiêtokrzyskie - £ódzkie 14 : 126 STATYSTYKI   MVP: Marek Kozyra / wyró¿nienie:  Pawe³ Trela
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie  73 : 50  STATYSTYKI   MVP: Mateusz G³odek / wyró¿nienie: Bart³omiej Górka

1 Dolno¶l±skie  6 pkt.
2 Ma³opolskie  5 pkt.
3 £ódzkie 4 pkt.
4 ¦wiêtokrzyskie  3  pkt.

GRUPA B

¦l±skie - Opolskie 137 : 14  STATYSTYKI   MVP: Dominik Pastuszka / wyró¿nienie: Tymoteusz Polak
Podkarpackie - Lubelskie 70 : 62  STATYSTYKI   MVP: Aleksy Janiec / wyró¿nienie: Przemys³aw Rosiak
Opolskie - Lubelskie  64 : 75  STATYSTYKI   MVP: Jan Wachowicz / wyró¿nienie: Kacper Juras
¦l±skie - Podkarpackie  130 : 28  STATYSTYKI   MVP: Jakub Merda / wyró¿nienie: Szymon Jurkiewicz
Lubelskie - ¦l±skie 38 : 129  STATYSTYKI   MVP: Maciej Michalski / wyró¿nienie: Jakub Kulupa

1 ¦l±skie  6 pkt.
2 Podkarpackie 5 pkt.
3 Lubelskie 4 pkt.
4 Opolskie  3 pkt.

   imie....nazwisko....mecze....punkty....klub
1


¦L¡SKIE


12 zawodników
6 kluby
 Dominik Pastuszka 4/62 ¯AK ¯ory
Igor Lewandowski 4/58 MKKS Rybnik
Maciej Michalski 4/54 MOSM Bytom
Miko³aj Klimontowicz 4/54 MOSM Tychy
Przemys³aw Paduch 4/45 MKS D±browa Górnicza
Aleksander Dziekañski 4/37 MOSM Bytom
Jakub Merda 4/35 ¯AK ¯ory
Oskar Suwa³a 4/32 MOSM Bytom
Kacper Kowalczyk-Kudziarz 4/31 MKKS Rybnik
Micha³ Podulka 4/30 GTK Gliwice
Jakub Szarzycki 4/28 MKS D±browa Górnicza
Ignacy Jakacki 4/15 MOSM Tychy

Trener: Jakub Krakowczyk  (MKKS Rybnik)
Asystent: Wojciech Jagie³ka  (MOSM Tychy)

2


DOLNO¦L¡SKIE

12 zawodników
4 kluby 


Wojciech Siembiga 4/83  ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz G³odek 4/43  WKK Wroc³aw
Szymon Paluch 4/37  WKK Wroc³aw  2004
Pawe³ Pietryk 4/32  Turów Zgorzelec
Mateusz Go³êbiowski 4/32  ¦l±sk Wroc³aw
Szymon Kilian 4/29  WKK Wroc³aw
Mateusz Najman 4/24  Sudety Jelenia Góra
Micha³ Nowak 4/24  WKK Wroc³aw
Maksymilian Wilczek 4/19  ¦l±sk Wroc³aw  2004
Mateusz Buras 4/18  ¦l±sk Wroc³aw
Kajetan Gulbinowicz 4/11  Sudety Jelenia Góra
Kajetan Krzak 4/2  ¦l±sk Wroc³aw


Trener: Tomasz Wilczek  (WKS ¦l±sk Wroc³aw)
asystent: Micha³ Rutkowski  (WKK Wroc³aw)
3


MA£OPOLSKIE


13 zawodników
7 kluby
 Oliwier Niedzielski 4/51 Wis³a Kraków
Micha³ ¦lusarczyk 4/39  Regis Wieliczka

Arkadiusz Heród 4/32 Kadet O¶wiecim
Bart³omiej Górka 4/32 Cracovia Kraków
Daniel Nowak 4/28  Wis³a Kraków
Piotr Wojciechowski 4/25 Regis Wieliczka
Bartosz Kapustka 4/23  Korona Kraków
Mi³osz Matyja 4/23  MKS Gorlice
Dawid Biegoñ 4/21  Wis³a Kraków
Hubert Ko³tun 3/20  Cracovia Kraków
Konrad Batko 3/19  Wis³a Kraków
Micha³ Knapik 2/18  Unia Tarnów
Brajan Sowa 4/7  Unia Tarnów

Trener: Andrzej Dudek  (Korona Kraków)

4

£ÓDZKIE

13 zawodników
5 klubów

 Piotr Dro¶ 4/69  Junak Radomsko
Antoni Sadowniczyk 4/46  AZS PWSZ Skierniewice
Marek Kozyra 4/35  Start £ód¼
Konstanty Hasiak 4/33  £KS £ód¼
Przemys³aw Kociszewski 4/29  PKK 99 Pabianice 2004
Bartosz Stêpieñ 4/28  £KS £ód¼

Tomasz Kwieciñski 4/20 £KS £ód¼
Dominik Sowa 3/16  Start £ód¼
Piotr Paw³owski 4/16  AZS PWSZ Skierniewice
Krystian £uczak 4/12  £KS £ód¼
Kamil Patan 3/8  AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Przy¿ycki 3/7  AZS PWSZ Skierniewice
Krystian Banaszczak 3/3  Junak Radomsko


Trener: Arkadiusz Gralewski (£KS £ód¼)
Asystent: Adam Jurga  (PKK99 Pabianice)


XXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX
5


PODKARPACKIE


12 zawodników
4 kluby
 Aleksy Janiec 4/75  KK Stalowa Wola
Tymoteusz Podracki 4/30 Politechnika Rzeszów
Kacper S³owik 4/26 KK Stalowa Wola  2004
Kamil Barnu¶ 4/23 KK Stalowa Wola
Maciej Puchalski 4/19 Nied¼wiadki Przemy¶l 2004
Szymon Jurkiewicz 4/16 KK Stalowa Wola
Marcel ¯urawicz 4/12 KK Stalowa Wola
Dawid Turosz 4/10 KK Stalowa Wola
Kacper Sowa 4/6 KK Stalowa Wola
Miko³aj Kopyto 4/2  KK Stalowa Wola
Jakub Skuza 4/0  Politechnika Rzeszów
B³a¿ej Magda 4/0  Siarka Tarnobrzeg  2004

Trener: Wojciech Jurkiewicz  (MOSiR Przeworsk)
6

LUBELSKIE

13 zawodników

4 kluby

Sebastian Nikoniuk 4/39  Kadet Bia³a Podlaska
Dawid Kot 4/37  Start  Lublin
Jan Wachowicz 4/32  Pi±tka Lublin  2004
Przemys³aw Rosiak 3/26  Kadet Bia³a Podlaska
Kacper ¦widerski 4/14  Kadet Bia³a Podlaska
Stanis³aw Futrzyñski 4/13  Pi±tka Lublin
Kacper ¦witacz 4/11 Start Lublin
Jakub Kulupa 4/11  Kadet Bia³a Podlaska
Micha³ Grzesiak 4/10 Start Lublin  2004
Pawe³ Kossowski 3/9 Kadet Bia³a Podlaska
£ukasz Borysiuk 4/8 Start SA Lublin  2004
Bartosz Zych 2/4  MKS Basket przy LO ONZ Bi³goraj
Micha³ G³±b 4/2 Start Lublin  2004

Trener: Bart³omiej Pietrzak  (Start Lublin)
Asytent: Ireneusz Cieæko  (Piatka Lublin)

7

OPOLSKIE

11 zawodników
3 kluby
 Tobiasz Rybicki 4/50  Politechnika Opolska
Szymon Mól 4/49 MKS Otmuchów

Kacper Juras 4/45  MKS Otmuchów
Cyprian Fielestak 4/21 Smyk Prudnik
Tymoteusz Polek 4/19 Politechnika Opolska  2004
£ukasz Mazur 4/15  Smyk Prudnik
Kamil Adamów 4/11 Politechnika Opolska
Wojciech Powro¼nik 4/9  Smyk Prudnik
Jakub Trytek 4/5  Smyk Prudnik  2004
Szymon Stach 4/4  Politechnika Opolska
Bartosz Stefan 4/3  Smyk Prudnik


Trener: Bartosz Trytek  (Smyk Prudnik)
Asystent: Remigiusz Polek  (Politechnika Opolska)

8

¦WIÊTOKRZYSKIE

11 zawodników
1 klub
 Oskar Lesisz 4/17 MKK MDK Kielce  2004
Pawe³ Trela 4/15 MKK MDK Kielce
Dominik Kania 4/13 MKK MDK Kielce
Jakub Wo³owiec 4/10 MKK MDK Kielce
Filip Smardzewski 4/8 MKK MDK Kielce  2004
Miko³aj Kaczmarczyk 4/6 MKK MDK Kielce
Kacper Bryk 4/4 MKK MDK Kielce  2004
Dominik Barchan 4/2 MKK MDK Kielce
Aleksander Mazur 4/1 MKK MDK Kielce
Filip Grad 4/1 MKK MDK Kielce
Miko³aj Ko³odziej 4/0 MKK MDK Kielce

Trener: £ukasz Dolski (MKK MDK Kielce)
Asystent: Tomasz Serek (Starachowice)ZAWODNICY Z ROCZNIKA M³ODSZEGO 2004
Wyró¿nienie (SKM)  Szymon Paluch  - dolno¶l±skie

 Szymon Paluch - dolno¶l±skie
Maksymilian Wilczek
£ukasz Borysiuk - lubelskie
Micha³ G³±b
Micha³ Grzesiak
Jan Wachowicz
B³a¿ej Magda - podkarpackie
Maciej Puchalski
Kacper S³owik
Przemys³aw Kociszewski – ³ódzkie
Kacper Bryk - ¶wiêtokrzyskie
Oskar Lesisz
Filip Smardzewski
Tymoteusz Polek - opolskie
Jakub Trytek


przygotowa³ zibi


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ala i Olka - najwy¿sze zawodniczki z rocz. 93
Ala i Olka - najwy¿sze zawodniczki z rocz. 93
Obóz Kadry ¦l±ska rocznik 1993
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi