News: Baltic Cup 19/21.XII.2016 W³adys³awowo - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 13 2020 20:16:43
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Baltic Cup 19/21.XII.2016 W³adys³awowo
Turnieje Podsumowanie
 Zwyciêzc± turnieju BALTIC CUP 2016, zosta³ zespó³ Asseco Gdynia.

FOTO GALERIA 


Co prawda dru¿yna Asseco w pierwszy meczu ostatniego dnia uleg³a praskiej Get Better Academy 63 : 73
ale to w³a¶nie gdynianie zostali triumfatorami turnieju. W drugim meczu ¶rodowych zmagañ nasza dru¿yna w sk³adzie której dosz³o do kolejnych zmian, bez wiêkszych problemów pokona³a zespó³ Tornado Kowno 87 : 56. W najlepszej pi±tce turnieju znale¼li siê Yoro Sidibe i Karol Majchrzak z GBA Praga, Aleksander Za³ucki i Micha³ Ko³odziej z Asseco Gdynia oraz Hubert Wyszkowski z SMS PZKosz W³adys³awowo. Najbardziej Warto¶ciowym Graczem (MVP) zosta³ zawodnik Asseco Gdynia Karol Kamiñski. Nagrody wrêczali Stanis³aw Ca³ka V-ce Prezes firmy Gold Drop, Jolanta Dykas-Klisz Dyrektor NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie, Marian Kosznicki Zastêpca Dyrektora O¶rodka Przygotowañ Olimpiskich Cetniewo oraz Kazimierz Miko³ajec Dyrektor Departamentu Sportu Polskiego Zwi±zku Koszykówki.

NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy wsparli organizacjê Turnieju Baltic Cup 2016, firmom Gold Drop, Abruko, Ekocel, Harley Davidson, Swojskie Smaki Rze¼nik oraz wszystkim rodzicom naszych uczniów.


W drugim meczu wtorkowych zmagañ zagra³y ze sob± dru¿yny Asseco Gdynia ora SMS PZKosz. W naszym zespole w porównaniu do dnia poprzedniego zasz³o piêæ zmian. Mecz mia³ bardzo podobny przebieg do meczu pierwszego. Przez wiêkszo¶æ czasu trwa³a wyrównana walka. Niestety koñcowe minuty nale¿a³y do dru¿yny z Gdyni, która wygrywaj±c 73 : 57 znacznie przybli¿y³a siê do koñcowego sukcesu w turnieju. W ostatnim dniu Asseco Gdynia zmierzy siê z Get Better Praga a SMS PZKosz z litewskim Tornado Kowno. Zdjêcia z turnieju mo¿na zobaczyæ tutaj.

W pierwszym meczu drugiego dnia turnieju Baltic Cup spotka³y siê zespo³y Tornado Kowno i Get Better Academy Praga.Dru¿yna z Kowna zaprezentowa³a siê znacznie lepiej ani¿eli dzieñ wcze¶niej w meczu przeciwko Asseco Gdynia. Przez wiêkszo¶æ meczu by³a równorzêdnym przeciwnikiem. Dopiero ostatnie kilka minut spotkania zadecydowa³o o zwyciêstwie zespo³u z Czech 71 : 51.

W drugim meczu naprzeciw siebie stanê³y zespo³y GET BETTER ACADEMY Praga oraz miejscowy SMS PZKosz W³adys³awowo. Nasza dru¿yna szybko wyypracowa³± sobie kilkunastopunktow± przewagê, koñcz±c pierwsz± kwartê wynikiem 33 : 18. M³odzi zmobilizowali siê i po kilku minutach drugiej kwarty zniwelowali ca³± przewagê gospodarzy. Od tego momentu trwa³a za¿arta walka o ka¿dy punkt i koñcowe zwyciêstwo. Druga po³owa dostarczy³a kibicom zgromadzonym w hali du¿ych emocji. Prowadzenie co rusz przechodzi³o z jednego zespo³u na drugi. Obie dru¿yny pokaza³y koszykówkê na bardzo wysokim poziomie. Lepsi w koñcówce okazali siê zawodnicy z W³adys³awowa wygrywaj±c 86 : 77.
 
W pierwszym meczu turnieju zespó³ Asseco Gdynia rozgromi³ zmêczon± d³ug± podró¿± dru¿ynê Tornado Basketball School z Kowna a¿ 126 : 41. Po ostatniej syrenie nast±pi³a krótka ceremonia otwarcia, wszystkich zawodników, trenerów oraz kibiców przywitali Starosta Powiatu Puckiego pan Jaros³aw Bia³k, który przyj±³ nad turniejem Baltic Cup 2016 patronat honorowy oraz Dyrektor NLO SMS PZKosz we W³adys³awowie pani Jolanta Dykas-Klisz.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Mól Marek GTK Gliwice r.96
Mól Marek GTK Gliwice r.96
Sylwetki zawodników r.1996
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi