News: Polskie zespo³y w turniejach zagranicznych - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 28 2020 16:03:29
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Polskie zespo³y w turniejach zagranicznych
Turnieje Podsumowanie
 PW miesi±cu grudniu Polskie zespo³y bra³y udzia³ w
nastêpuj±cych turniejach: Ostrawa Czechy (Basket Sieraków 04, WKK Wroc³aw 02 i ¯ubry Bia³ystok 02), Kortrijk Belgia (Wis³a Kraków i Cracovia 99) Kowno Litwa (MKS Grójec i 06,  Basket Koszalin 04) Najlepiej wypad³ zespó³ z Grojca. Po dowództwem Ireneusza ,,JURANTA,, Juraszewskiego na ,,gor±cym,, litewskim terenie m³odzi ,,sadownicy,, pokonali utytu³owane zespo³y Sabonisa i Tarnado bez poa¿ki podbili Kowno. Znakomicie wypad³a w Berlinie dru¿yna Akademii Basketu Szczecin. W dwóch kategoria U12 I U17 stanêli na najwy¿szym podium

Aktualnie w Berlinie przebywa zespó³ WKK Wroc³aw rocznik 2001 oraz Biofarm Basket Junior Poznañ.


 Wintercup 2017 Berlin Niemcy 2017

WKK Wroc³aw U16
W Berlinie przebywa³ zespó³ WKK Wroc³aw rocznik 2001. Niestety swój pierwszy mecz Wroc³awskie Krasnale przegra³y 13-toma punktami. System turnieju ,,pucharowy,, Dru¿yna przegrywaj±ca kolejne mecze zagra o miejsca 4-8
Dzi¶ wygrana +2 po bardzo wyrównanym meczu. Rywal bardzo mocy w strefie podkoszowej agresywny na deskach. Brawa za determinacjê i zimn± g³owê. Jutro gramy o 5 miejsce (niestety przegrana w pierwszym meczu wyznacza strefê 5-8 - system pucharowy).
Koñczymy turniej bilansem 2:1 ... dzisiaj pokonujemy zdecydowanie Ludwigsburg +21. Zespó³ zagra³ koncertowo, dzielenie siê pi³k±, ¶wietna defensywa indywidualna i zespo³owa, wysokie tempo gry ... momentami to by³a nasza najlepsza koszykówka


 Biofarm Basket Junior Poznañ
U15 - V miejsce w turnieju
BBJP - Alba Berlin Niemcy 62:70
BBJP  - Team Beijing Chiny 70:69
AGF Baskets - BBJP  51:39
ASSM Pfastatt - BBJP  58:48

U12
BBJP  - Bayern Monachium Niemcy 26:79
BB Ulm 01 Niemcy  - BBJP  66:27
Alba Berlin Niemcy - BBJP  44:28 X-Mas Snakes Cup Ostrawa Czechy 2016

 Basket Sieraków VI miejsce: 
Szóste miejsce w Ostrawie to du¿y sukces naszych ch³opców i trenerów Przy takich miastach jak Berlin Praga czy Bratys³awa. Naszego miasta pewnie do dzisiaj szukaj± na mapie i my¶l± jak tu znalaz³o siê kilku ch³opców którzy nie¼le napsuli im krwi. Na pewno ich zapamiêtaj± i nie zapomn± o klubie z Sierakowa Brawo !!!!
Ch³opaki wk³adali serducho w to co robili. By³em tam ich dopingowaæ. Reprezentowali Polskê i nikt nie musia³ siê za nich wstydziæ. Gdyby nasza ³awka wygl±da³a jak ³awki przeciwnych dru¿yn to bój siê Europo. Brawo, brawo, brawo dla mnie jeste¶cie najlepsi.

https://www.facebook.com/XMASSNAKESCUP/?fref=nf&pnref=story


 Christmas  Cup Kowno Litwa 2016

 MKS Grójec I Miejsce
Grójeckie dzieciaki pokona³y w tym turnieju najlepsze litewskie dru¿yny Kowna (Tornado, Sabonio, Perkunas),mocne dru¿yny z £otwy(Marupes I Tukums) dru¿ynê z Estonii PAULUS i zawsze mocn± dru¿ynê z bia³oruskiego Miñska -Tsmoki. Wygrali¶my w tym turnieju ,mimo ¿e grali¶my na wysokie kosze ,a przecie¿ u nas gra i trenuje siê na kosze zawieszone prawie o pó³ metra ni¿ej. To ogromna ró¿nica i trudno siê dziwiæ ¿e nasza skuteczno¶æ by³a du¿o s³absza.
Cieszy mnie zw³aszcza zwyciêstwo nad A.Sabonio, to szkó³ka legendy - Arwidasa Sabonisa ogólnie znana wylêgarnia litewskich talentów, jedna z najlepszych
szkó³ek koszykarskich w Europie Basket Koszalin VI
(ostanie) miejsce

Christmas Cup na Litwie dobieg³ koñca. Ostatnie nasze spotkanie tego turnieju to mecz z Bia³orusi± które przegrali¶my 66:33.  Mimo przegranych meczy ten turniej da³ nam bardzo duzo do¶wiadczenia. Mo¿liwo¶æ gry z najlepszymi zespo³ami z Litwy, £otwy, Bia³orusi, to ogromna lekcja. Z meczu na mecz obserwowali¶my wzrost ¶wiadomo¶ci zawodników i ich zaanga¿owania. Wracamy do Koszalina zadowoleni z g³owami pe³nymi wra¿eñ i wniosków do dalszej pracy.

UKS Piaseczno XII (ostanie) miejsce
Tornado KM ‒ „Sostena“- MUKS Piaseczno  50:39
Ratiopharm Ulm - MUKS Piaseczno  73:38
Playoff, 9-12: MUKS Piaseczno - KK Viimsi 43:55
Playoff, 9-12: MUKS Piaseczno - Valmiera 53:52
Playoff, 9-12: MUKS Piaseczno - BV Harlemlakers 46:57

http://www.tornadas.lt/lt/naujiena/64aed3bac18f5efd0cfc3f72f504d1ed/

 Coca Cola X-Mastournament Kortrijk Belgia2016

TS Wis³a Kraków

To nie by³  udany wyjazd Wis³a Kraków do Belgi. ,, Bia³a Gwiazda ,,by³a reprezentowana przez kilka dru¿yn
Dziewczyny: U14, U17 (ostanie miejsce)  I U19Ch³opcy:  U 14 (10 miejsce na 22 zespo³y)  i U17 (19 miejsce na 24 zespo³y) Kadeci Wis³y grali z rok starszymi klubami) oraz zespól mieszany U12 (ostanie miejsce)

http://www.x-mastournament.be/anotherDirectory/anotherFile.php/


 

 Cracovia Kraków

zagra³a w jednym z najwiêkszych turniejów  w Europie w bardzo presti¿owej kategorii u19, której sponsorem by³a Coca Cola, a dostaæ siê tam mo¿na by³o tylko na zaproszenie organizatorów. W pierwszym meczu ,,pasy,, dozna³y pora¿ki  z Izrael Basketball Academy 60-100. Szkoda pierwszej po³owy gdzie nie w±tpliwie przestraszyli¶my siê napisu Izrael na koszulkach. W drugim spotkaniu naszym przeciwnikiem by³a Stellaazzura Roma. Rywal z najwy¿szej pó³ki europejskiego basketu m³odzie¿owego. Gramy bardzo dobre zawody. Niestety z takim przeciwnikiem jak Rzymianie ka¿da nasza s³abo¶æ zosta³a wykorzystana.  Kolejny mecz na tym turnieju gdzie wykonujemy tragicznie rzuty wolne (16 niecelnych) dodatkowo kilka niecelnych rzutów spod samego kosza i wynik koñcowy 82-58. Brawa za walkê. Wreszcie wygrana ! Pokonujemy Port of Antwerp Giants ! Niestety przegrywamy z SiSi Copenhaga. Teoretycznie najs³abszy przeciwnik z którym siê zmierzyli¶my a jednak wysoko przegrywamy. Brakuje ju¿ si³y graj±c tak krótkim sk³adem wyci±gamy z ka¿dego meczu maksaChristmas Snakes Cup   Ostrawa Czechy 2016


¯ubry Bia³ystok III miejsce  / WKK Wroc³aw IV miejsce

WKK Wroc³aw - BK Snakes Ostrava 58:33
WKK Wroc³aw - ¯ubry Bia³ystok 64:69
WKK Wroc³aw - SAM B©M Brno 47 -70
WKK Wroc³aw - BK Pardubice 54:59
WKK Wroc³aw - BK Snakes Ostrava II 60:49
BK Pardubice - ¯ubry Bia³ystok  97:50
SAM B©M Brno - PPK Zubry Bia³ystok 80:63   
¯ubry Bia³ystok - Snakes Ostrava A 61:52
¯ubry Bia³ystok - Snakes Ostrava B     57:55


 XMASCUPBERLIN Berlinie 2016

Przesy³am Pañstwu informacjê o zwyciêstwach dru¿yn naszej Akademii Basketu w miêdzynarodowym ¶wi±teczno-noworocznym turnieju koszykówki, który w dniach 28-30.12.2016 odby³ siê w Berlinie.
Nasze dru¿yny U12 (roczniki 2004/2005)trener Miros³aw Szewczyk i U17 (rocznik 2000) trener Wojciech Boblewski bez pora¿ki zakoñczy³y udzia³ w tym turnieju.
Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli ch³opcy w kategorii U17, którzy dwukrotnie (w grupie i w finale) pokonali dru¿ynê U18 Alby Berlin.

Dru¿yna U12 trenera Miros³awa Szewczyka wygrywa w finale 34:9 z egzotyczn± dru¿yn± z Indii Bangalore Warriors, natomiast dru¿yna U17 trenera Wojtka Boblewskiego wygrywa kategoriê U18 a w finale po bardzo dobrym meczu pokonujemy Albê Berlin 42:36 U12
KING BC Szczecin ll - Bangalore Warriors  42:5
KING BC Szczecin ll - KING BC Szczecin l  73:5
KING BC Szczecin ll - City Basket Berlin 26:6
KING BC Szczecin ll - ISS Berlin 47:4
KING BC Szczecin ll - Bangalore Warriors 34:9

U18
BC Lions Moabit - KING BC Szczecin    33:42
De Kikkers - KING BC Szczecin 10:62
KING BC Szczecin - ALBA Berlin  27:20
KING BC Szczecin - no pain no gain   66:22
SV Polling - KING BC Szczecin   15:58
KING BC Szczecin - ALBA Berlin   42:36

FOTOGALERIA
informacje o turnieju dostêpne na stronie https://www.xmascupberlin.de/


Turniej Lund Szwecja

Ka¿dego roku w tym turnieju bierze udzia³ zespó³ z Zabrza. W edycji 2016
MKS Zabrze wystawi³ 3 dru¿yny
Ch³opcy U15 I U18
Dziewczyny  U16

Czekamy na wyniki
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi