News: Kaspro Cup rocz. 2003 Ostrów Wielkopolski 31.III-2.IV.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Luty 24 2020 15:16:18
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Kaspro Cup rocz. 2003 Ostrów Wielkopolski 31.III-2.IV.2017
Turnieje Podsumowanie
W dniach 31.03 – 2.04.2017 zorganizowali¶my Turniej KASPRO CUP 2017. W imprezie wziê³y udzia³ czo³owe dru¿yny w kraju: WKK Wroc³aw, UKS 7 Trefl Sopot, TKM W³oc³awek, MOSM Bytom, MKKS Rybnik i nasza dru¿yna.

Poziom turnieju by³ niezwykle wyrównany, wyniki wiêkszo¶ci spotkañ rozstrzyga³y siê w samych koñcówkach. Trenerzy zadowoleni byli z wysokiego poziomu sportowego i mo¿liwo¶ci rozegrania tylu trudnych meczów. To by³o dobre przetarcie przed zbli¿aj±cymi decyduj±cymi spotkaniami w strefach i rozgrywkach centralnych. 
Zwyciêzc± turnieju zosta³ Trefl Sopot, który uleg³ tylko Kasprowiczance. Nasza dru¿yna mog³a siê pokusiæ o zwyciêstwo, gdyby nie przegrana jednym punktem z dru¿yn± Bytomia. Ostatecznie z bilansem 3 zwyciêstw i dwóch pora¿ek zajêli¶my 4 miejsce.

W tak doborowej stawce trzeba siê cieszyæ z ka¿dego zwyciêstwa, Gratulacje! Turniej pokaza³, ¿e potrafimy jak równy z równym rywalizowaæ z aktualnymi liderami czterech innych stref. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e do walki o medale aspiruje jeszcze co najmniej 6 kolejnych dru¿yn, wiêc ca³y czas trzeba mocno trenowaæ, aby siê rozwijaæ i z³apaæ optymaln± formê na mecze w maju i „Daj Bo¿e” czerwcu :)    

Wydaje siê, ¿e pod wzglêdem organizacyjnym impreza równie¿ siê uda³a, ¶wiadcz± o tym pozytywne opinie trenerów i przyjezdnych kibiców. Jak zwykle du¿o kolorytu doda³ legendarny Zbyszek Bytomski, któremu bardzo dziêkujemy za przyjazd do Ostrowa i poprowadzenie Turnieju. 

Dziêkujê równie¿ wszystkim rodzicom i innym osobom, za du¿e zaanga¿owanie w pozyskanie sponsorów, pomoc przy ma³ej gastronomii i wielu innych sprawach, które w sumie da³y tak pozytywny odbiór Turnieju. 
Dziêki sponsorom uda³o siê nam przygotowaæ dodatkowe upominki dla pierwszych trzech dru¿yn, nagrody dla wszystkich wyró¿nionych zawodników oraz trenerów. W¶ród uczestników rozlosowano 10 prezentów. Dziêkujemy!

 MVP: Hubert £a³ak
UKS 7 Trefl Sopot

 TOP 10 Najlepsi Strzelcy Turnieju

1 Bykowski Dawid 93 TKM W³oc³awek

2 Suski Nikodem 67 Kasprowiczanka Ostrów Wlkp
3 Maciej Michalski 59  MOSM Bytom
4 £a³ak Hubert  58 UKS 7 Trefl Sopot
5 Przyludzki Micha³ 52 UKS 7 Trefl Sopot
6 Krzych Igor 51 MOSM Bytom
7 Kowalczyk- Kudziarz Kacper 45 MKKS Rybnik
8 Nowak Micha³ 44 WKK Wroc³aw
9 £ukasik Wiktor 37 TKM W³oclawek
10 Bednarek Oliwier 34  TKM W³oc³awek TOP 5 Najlepsi Strzelcy Turnieju za trzy punkty
1 Dziekañski Aleksander (11x3) MOSM Bytom
2 Szczepkowski Micha³(4x3) UKS 7 Trefl Sopot
3 Suski Nikodem  (5X3) Kasprowiczanka Ostrów Wlkp
4 Nowak Micha³ 6+18+8+8  (4x3) WKK Wroc³aw
   W³udarski Maciej(3x3)  TKM W³oc³awek


FOTO ZIBI

FILMIKI ZIBIPI¡TKA ALL STARSMicha³ Przyludzki
UKS 7 Trefl Sopot
Igor Lewandowski
MKKS Rybnik
Igor Krzych
MOSM Bytom
Miko³aj Zaremba
Kasprowiczanka OW
Micha³ Nowak
WKK Wroc³aw

 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA

  Punkty................................................................
 
1
 UKS 7 TREFL SOPOT

 3 Siemianiuk Wiktor 7
11 Szczepkowski Micha³  10+8+2+9+2 = 31  (4x3)
14 Kulik Kamil  7+4+4+6+8 = 29
15 Kar³owicz Szymon   4+4+3+3+6 = 20
24 £a³ak Hubert  10+16+6+5+21 =   (1x3)
30 Jakowski Wiktor  2
32 Przyludzki Micha³  9+8+11+14+10 = 52
33 Czworowki Jakub  2+3+4+0+8 = 17
34 Borkowski Oskar 7
35 Petit Aleksandre  5
38 Mackiewicz Mateusz  0
39 Jaszczerski Wiktor  2+7+12+7+4 = 32 (1X3) >>

Trenerka: Marta Cie¶licka
Trener: Tomasz Chwia³kowski

2
 MKKS RYBNIK
4 Rzeszut Pawe³ 0+0+0+X+0
5 Golda Maciej 5+0++2+0
6 ¦cieszka Adrian 5+12+0+14
7 Legiewski Igor 7+8+3+8+7
8 Królikowski Kamil 0+3+0+5+0  (1x3)
9 O¶li¼lok Franek  1+0+4+2+2
10 Kowalczyk-Królziacz Kacper 7+12+8+9+9  (1x3)
11 Ko³owrot Sebastian 2+0+0+0+0
12 Margiciok Kacper 10+1+6+6+0
13 Piotrowski Karol 0+1+0+0+0
14 Lewandowski Igor  16 +2+4+6+9 (3x3)
Legierski  P 2+2+1+2+4
Fojcik Adrian  0+5+4+2+6  >>>
Czorny 0+0+0+0+0
Cysorz 0+5+2+2+0
Trener: Stanis³aw Grabiec
3
 UKS MOSM BYTOM

2 Mo³dawa Andrzej  2+0+0+3+0
4 Wiesio³ek Pawe³  1+2+2+2+0 >>>>>>>>>>>
5 Krzych Igor  18+7+9+13+4  (1X3)
6 Maciej Michalski  12+18+9+8+12  (3x3)
7 Dziekañski Aleksander 3+12+10+9+9  (11x3)
9 Hosumbek Aleksander  1+6+x
10 Greñ Jakub  0+0+4+0
12 Zawada Mateusz  0+0+3+0
13 Dragon Marek  2+6+2+2
14 Brandysiok Pawe³  1+1+2
15 Gania Dominik 0+5+4+9
19 Nowakowski Kacper   0+X+X+X+x

Trener: Sêdzik Aleksander

4
 KASPROWICZANKA OSTRÓW WIELKOPOLSKI

4 Stawicki Kacper 6
5 Krzy¿anowski Wojciech 4+0+4+2+7
6 Marek Tomasz 5+10+9+2+5
7 Kromolicki Bruno 6+4+2+2+3
8 Piotrowski Bartosz 2+2+2+2
9 Kuncewicz Mateusz 2+6+1+2+6
10 Stawiñski Stanis³aw 5+6+8+1+2
11 Zaremba Miko³aj 8+2+12+6+2 (3x3)
12 Pietrasik Kacper 7+5+0+3+8  (1x3)
13 Smardz Oskar 2+5+2+2+2 >>>>>>>>>>>>>
14 Suski Nikodem 6+10+14+10+27  (5x3)
15 Ko¿ma Filip 2
16 Le¶niak Krzysztof
17 Sobczak Oliwier
Trener:  Drzewiecki Pawe³
5

 WKK WROC£AW

0 Nowak Micha³ 6+18+8+8+4  (4x3)
9 Dochniak Patryk 4 +0+0+4+11
10 Soroka Daniel 0+4+2+2+2
11 Wójcicki Jakub 5+3+4+2+0
13 Wójcik Filip 2+7+12+5+8
17 Paluch Szymon 7+8+0+3+13  (1x3)
24 Jaworski Dariusz 2+2+0+2+0
25 Jaworski Rados³aw  X+0+X+1+0
30 Piwoda Tomasz X+0+2+0+2
33 G³odek Mateusz 4+11+7+8+3
34 Kubiak Kamil 0+1+0+0+0
35 Nizio³ek Mateusz 8+5+1+7+1
39 Jada¶ Bartosz  3+6+2+6+4  (1x3) >>>>>>>>
77 Wojciechowski Aleksander 0+0+0+0+0
Trener Mazur Mariusz
6
 TKM W£OC£AWEK

1 Andzejewski Jakub  0+5+0+2+2
2 Bednarek Oliwier  13 +10+4+7+X (1x3)
3 Wojciechowski Maciej 7+2+1+2=1
5 W³udarski Maciej 5+6+2+11+6  (3x3)
10 B³êdowski Damian 0+4+2+4=10
11 £ukasik Wiktor 5+8+12+6+6 (2x3)
17 Szortyka Krystian 4+2+0+0+2
23 Czy¿nielewski Wiktor 2
27 Parowiñski Marcel 2
32 Bykowski Dawid 18+22+17+11+25 (2X3) >>>>
44 Janowski Adam  5  (1x3)
WYNIKI  TURNIEJU

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - WKK Wroc³aw  49 : 41 (15-11, 19-14, 5-8, 10-8) MVP: Miko³aj Zaremba
TKM W³oc³awek - MKKS Rybnik  52 : 55  (12-11, 11-19, 8-18, 21-7) MVP: Igor Lewandowski
Trefl Sopot  - MOSM Bytom 53 : 40  (7-11, 18-6, 19-9, 9-14) MVP: Micha³ Przyludzki #32
WKK Wroc³aw - TKM W³oc³awek 65:59 ( 8-17,17-16,17-8,13-14, 0-0, 10-4) MVP Micha³ Nowak
MKKS Rybnik - Trefl Sopot 51:58  (12-11, 11-19, 8-18, 21-7) MVP Hubert  £a³ak
MOSM Bytom -  Kasprowiczanka Ostrów Wlkp.  57 : 56  (12-15, 10-17, 12-14, 23-10) MVP: Aleksander Dziekañski
TKM W³oc³awek -  MOSM Bytom 42 : 48 (12-14, 10-10, 10-10, 10-14) MVP: Igor Krzych
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - Trefl Sopot 54 : 44 ( 14-13, 15-10, 14-8, 11-13) MVP: Tomasz Marek
 WKK Wroc³aw - MKKS Rybnik  38 : 34  (11-10, 12-7, 8-5, 7-12) MVP: Mateusz G³odek
Trefl Sopot    TKM W³oc³awek 48 : 45  (19-13, 7-8, 6-16, 16-8) MVP: Oskar Borowski
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - MKKS Rybnik 32 : 46 (12-9, 15-11, 2-6, 10-3) MVP: Adrian  Fojcik
MOSM Bytom - WKK Wroc³aw 50 : 48  (13-10, 6-7, 14-17, 17-16) MVP: Maciej Michalski

WKK Wroc³aw - Trefl Sopot  48 :62 (16-20, 17-19, 5-14, 10-9) MVP: Kamil Kulik
MKKS Rybnik - MOSM Bytom 51 : 38  (12-3, 14-4, 16-9, 9-22) MVP: Adrian ¦cieszka
Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. - TKM W³oc³awek  64 : 55 (26-11, 19-17, 8-11, 11-16) MVP: Nikodem Suski

 TABELA

1 Trefl Sopot 9 pkt   
2 MKKS Rybnik 8 pkt. (4)
3 MOSM Bytom 8 pkt.  (3)
4 Kasprowiczanka Ostrów 8 pkt (2) 
5 WKK Wroc³aw  7 pkt.
6 TKM W³oc³awek   5 pkt.

Przygotowa³ Zib
Komentarze
Jaszczurka dnia marzec 30 2017 21:58:10
Obsada turnieju jak marzenie. Zaryzykujê tezê, ¿e zwyciêzca bêdzie g³ównym pretendentem do Mistrza Polski.
Jaszczurka dnia marzec 31 2017 08:41:28
Ma³e sprostowanie. Sopot jak na razie nie jest mistrzem pomorskiego. Zajmuje pozycjê lidera, ale w lidze zosta³y jeszcze do rozegrania dwie kolejki, w tym mecz ze S³upskiem, który ma zaledwie punkt mniej i broni tytu³u mistrzowskiego.
ToniK dnia kwiecie 02 2017 19:43:34
W tym roczniku poziom jest bardzo wyrównany, poza tymi dru¿ynami, do walki o medale mo¿e siê w³±czyæ co najmniej 6 kolejnych zespo³ów.
Sporo bêdzie zale¿a³o od losowañ...
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
Ruda ¦l±ska 2006
Ruda ¦l±ska 2006
Kolekcja Koszulek Streetball ¦LLK
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi