News: Cezary Kurzawski - pomys³ na Koszykówkê - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Lipiec 12 2020 20:59:01
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

Cezary Kurzawski - pomys³ na Koszykówkê
Wywiady
 Na stronie Biofarmu Basket Junior Poznañ ukaza³ siê ciekawy wywiad z trenerem Cezarym Kurzawskim (dwukrotny z³oty medalista OOM)

Cezary Kurzawski - by³y asystent Przemys³awa Szurka, obecnie I trener kadetów Biofarm Basketu Junior, opowiada nam o dru¿ynie, która zotsa³a utworzona przed sezonem 2016/2017.

Dru¿yna Biofarm Basket Junior Poznañ U16 to m³oda dru¿yna, bo powsta³a dopiero przed obecnym sezonem. Kim s± zawodnicy, którzy tê dru¿ynê utworzyli?


Cezary Kurzawski: Przede wszystkim to czo³owi zawodnicy rocznika 2002 z Wielkopolski, a wiêc w tym roku U15, do tego do³±czy³ Igor Burzyñski z Basketu Koszalin. Czê¶æ zawodników to wychowankowie naszego klubu, którzy dotychczas trenowali pod okiem trenerów Andrzeja ¦niadka i Bartka Sikorskiego w Krzesinach. Czterech zawodników to wychowankowie Pyry, a dwóch w zesz³ym sezonie reprezentowa³o zespó³ z Wielichowa. Mam nadziejê, ¿e wzajemnie bêd± podnosiæ sobie poprzeczkê na treningach, a miêdzynarodowe rozgrywki dadz± tym zawodnikom mo¿liwo¶æ jak najlepszego rozwoju w³asnych umiejêtno¶ci, ale tak¿e ¶wiadomo¶ci sportowej. Czterech zawodników odby³o ju¿ zgrupowania w kadrze Polski tego rocznika.

W lidze rozegrali¶cie dopiero 4 mecze (rozmowa odby³a siê przed meczem w ¦remie - przyp. red.), w których uzyskali¶cie 2 zwyciêstwa i 2 pora¿ki. To chyba zbyt ma³o, ¿eby powiedzieæ co¶ wiêcej o poziomie sportowym tej dru¿yny.  Jak Pan by oceni³ zespó³, który uda³o siê stworzyæ, na co go staæ?


Rzeczywi¶cie, rozegrali¶my na razie zaledwie 4 mecze w ramach wojewódzkich rozgrywek, bo liga liczy ledwie 6 dru¿yn, ale wszystkich gier mamy ju¿ w sezonie blisko 30. Oceniam zespó³ w samych superlatywach. To, ¿e kto¶ w wieku 14 lat decyduje siê wyjechaæ z domu do du¿ego miasta i silnego o¶rodka ¶wiadczy, ¿e wie, czego chce, ¿e bardzo chce siê rozwijaæ. Nasi zawodnicy mimo m³odego wieku codziennie trenuj±, to du¿y wysi³ek i du¿e po¶wiêcenie, bo na co dzieñ chodz± do dobrych szkó³, gdzie nie maj± taryfy ulgowej na naukê, a wolnego czasu mniej. Poza tym mamy stworzone wymarzone warunki do pracy - na ka¿dym treningu trzech trenerów,  codziennie do dyspozycji hala, trzy razy si³ownia, a zawodnicy przyjezdni mieszkaj± tu¿ przy hali z Paw³em Kurzawskim – trenerem przygotowania ogólnego. Sportowo te¿ wygl±damy nie¼le, na razie oceniamy tych zawodników trochê w krzywym zwierciadle, bo albo porównuj±c do wyselekcjonowanych, zgranych silnych o¶rodków zagranicznych, albo do bardziej do¶wiadczonych i silniejszych w Polsce U16, ale jest wielu zawodników z du¿ymi perspektywami. Tak naprawdê celem na ten rok jest praca u podstaw nad elementami techniki, ale nie ukrywamy, ¿e chcieliby¶my awansowaæ jak najwy¿ej siê da, bo chodzi o mo¿liwo¶æ gry i szansê na zdobywanie do¶wiadczenia.

Czy po pó³ roku funkcjonowania dru¿yny wy³onili siê w niej jacy¶ liderzy?


Tak, i to kilku. Ja siê cieszê, ¿e wyrwali¶my kilka zwyciêstw w tym sezonie i nie by³a to zas³uga jednego zawodnika, tylko ka¿dy do³o¿y³ cegie³kê. Na pewno wzorem do na¶ladowania jest Wojtek Tomaszewski, który zawsze daje z siebie 100 %, Igor Burzyñski by³ najlepszym zawodnikiem na turnieju w Berlinie. Olek Wi¶niewski jako zawodnik rok m³odszy dobrze radzi sobie czêsto z dwa lata starszymi rywalami – to nie jest przypadek, poza tym ma ogromne zaufanie kolegów.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿ na pocz±tku zostali¶cie rzuceni na g³êbok± wodê, mam na my¶li udzia³ w  rozgrywkach EYBL….

To na pewno by³ magnes dla zawodników z zewn±trz. Tak naprawdê, to graj±c z topowymi zespo³ami w Europie widzimy, czego nam brakuje, nad czym musimy pracowaæ, mo¿emy siê porównaæ i wiemy, gdzie jeste¶my. To najlepsze, co mog³o nam siê przydarzyæ. Zawodnicy w tym wieku czêsto nie maj± ¶wiadomo¶ci, bo porównuj± siê do rówie¶ników, czêsto s³abszych, my¶l± ¿e ju¿ wszystko potrafi± i brakuje bod¼ca do pracy. Tam poddawani jeste¶my sprawdzianom, nie tylko jako zespó³, ale te¿ indywidualnie – najbli¿szy jeszcze w styczniu w Moskwie.

Jakie s± Pana wra¿enia po pierwszym turnieju w Rydze?


Jechali¶my w nieznane, nie wiedzieli¶my nic o ¿adnym zespole. Pierwszy mecz to takie „¶liwki robaczywki” - chyba zawodnikom trzês³y siê rêce w debiucie, zw³aszcza, ¿e przeciwnikami byli Litwini. Nie wiem, czy wcze¶niej naszych zawodników kto¶ tak broni³, nacisk na pi³kê na ca³ym boisku, odciêcie pierwszego podania. Popo³udniu grali¶my z reprezentacj± Gruzji, wygrali¶my mecz w koñcówce, ca³y mecz goni±c, a czwart±, o¶miominutow± kwartê wygrali¶my 27:8. Ch³opacy pokazali wolê walki i charakter. To nam doda³o pewno¶ci siebie, drugiego dnia pokonali¶my gospodarzy z Rygi. Czwarty mecz by³ ciekawy - do po³owy 3. kwarty bijemy siê i jest remis, nagle Estoñczycy trafiaj± 5 trójek z rzêdu i jest po meczu. Najlepsz± dru¿yn± byli W³osi, wygl±dali jak juniorzy starsi, wszystkich ograli po 60 pkt. Po turnieju widaæ by³o wiêksze zaanga¿owanie zawodników i to jest to podnoszenie tej ¶wiadomo¶ci, na trening nie wystarczy przecie¿ przyj¶æ. Po turnieju wiemy, ¿e nie jeste¶my ju¿ m³odzikami, ¿e trzeba uczyæ siê gry na kontakcie i broniæ agresywnie, bo wszyscy trafiaj± z dystansu. To by³a dobra lekcja – uwa¿am, ¿e wypadli¶my dobrze.

Przed Wami wyjazd do Moskwy. Czego siê po nim spodziewacie?


Wiemy, ¿e w pierwszym turnieju CSKA wszystkich rozgromi³o, wiêc czeka nas mecz z bardzo trudnym rywalem na otwarcie turnieju. Pozosta³e dru¿yny, s±dz±c po wynikach, wydaj± siê byæ zbli¿one poziomem. Chcemy wydrzeæ jak najwiêcej z tego turnieju, bo wreszcie pojedziemy w pe³nym sk³adzie. My¶lê, ¿e tremê mamy ju¿ za sob± i jedziemy siê biæ, pewniejsi i m±drzejsi ni¿ za pierwszym razem.

Jakie wnioski wyci±gnêli¶cie po wystêpie w turnieju w Berlinie, gdzie mieli¶cie okazjê zagraæ z ciekawymi zespo³ami z Francji, Danii, Niemiec i Chin?


To ciekawe, ale pomys³ów na dobr± koszykówkê jest wiele. Zagrali¶my cztery wyrównane mecze z dobrymi dru¿ynami i o ka¿dej mo¿na by powiedzieæ co¶ charakterystycznego. Na pewno musimy poprawiæ nasz± skuteczno¶æ, bo mieli¶my z tym du¿o problemów, a w ka¿dej dru¿ynie byli dobrzy strzelcy, poza tym bêdziemy systematycznie pracowali nad tym, co za³o¿yli¶my sobie na pocz±tku.

Jakie cele stawiacie sobie w tym sezonie, z czego by³by Pan zadowolony na koniec sezonu?

Cele mamy dwa. Ten g³ówny to szkolenie indywidualne, poprawa techniki, a przede wszystkim tempa gry, nauka wspó³pracy zarówno w ataku, jak i w obronie. Tak naprawdê to ci ch³opcy s± jeszcze na pocz±tku swojej przygody z koszykówk±, a celem jest krok po kroku wspinanie siê  po koszykarskiej drabince. Je¶li chodzi o cele dru¿ynowe, to pierwsza siódemka w rozgrywkach EYBL awansuje do majowego fina³u w K³ajpedzie - bêdzie bardzo ciê¿ko, ale damy z siebie wszystko i powalczymy. A w krajowych rozgrywkach - zobaczymy, ka¿dy awans bêdzie dla nas sukcesem, a przede wszystkim okazj± do grania.


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
kolejny puchar
kolejny puchar
Turniej m³odzików r.94 Radom 2007
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi