News: XXIII OOM MP Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003 Wieliczka 27.II-3.III.2017 - SKM - Sl±ska koszykówka m³odzie¿owa
Baner Serwis Koszykowki Mlodziezowej
 Sierpie 09 2020 12:41:26
Nawigacja
Portal
  Strona G³ówna
  Archiwum 2007/2016
  Mistrzowie ¦l±ska
  ¦l±scy Trenerzy
  Wywiady
  Galeria wewnêtrzna
  Filmiki YouTube
  Linki
  Kadry wojewódzkie
  Obozy/Campy
  Turnieje podsumowania

Fotogalerie 2005/2016
  V.2016 - 2017
  2012 / IV.2016
  Foto 2012 A
  Foto 2011 B
  Foto 2010 B
  Foto 2010 A
  Foto 2009
  Foto 2008
  2005 / 2007
  minibasket
  Kadry woj. 93/97
  Kadry woj. 98/02
  Galeria SKM
  Basketmania 2008/09
  Kolekcja Koszulek

Turnieje 2011/2017
  Rocznik 2006
  Rocznik 2005
  Rocznik 2004
  Rocznik 2003
  Rocznik 2002
  Rocznik 2001
  Rocznik 2000
  Rocznik 1999
  Rocznik 1998
  Rocznik 1997
  Rocznik 1996
  Rocznik 1995
  Rocznik 1994

SKM na Fina³ach MP
  2007 Prudnik U16 r.91
  2007 Ostrów W. U14 r.93
  2007 G³ucho³azy SP r.94
  2008 Sopot U20 r.88
  2008 Katowice U18 r.90
  2008 Stargard U16 r.92
  2008 Radom U14 r.94
  2008 Kraków SP r.95
  2009 Wroc³aw U16 r.93
  2009 Poznañ U14 r.95
  2009 S³upsk SP r.96
  2009 Sosnowiec U16 r.93
  2010 Opalenica U16 r.94
  2010 Warszawa U14 r.96
  2010 Toruñ SP r.97
  2011 Toruñ U18 r.93
  2011 Kraków U16 r.95
  2011 Opalenica U14 r.97
  2012 Poznañ U18 r.94
  2012 Gdynia U16 r.96
  2012 Koszalin U14 r.98
  2012 Gdañsk SP r.99
  2013 ¯ary U14 r.99
  2013 Opalenica U16 r.97
  2013 Gdañsk SP r.2000
  2013 Radom GIM r.97
  2014 Wroc³aw U18 r.96
  2014 Tarnobrzeg U16 r.98
  2014 Sopot U-14 r.2000
  2014 Ko³obrzeg GIM r.98
  2015 Radom U18 r.97
  2015 Radom U16 r.99
  2015 Toruñ U14 r.01
  2015 Lublin GIM. r.99
  2016 Wroc³aw U20 r.96
  2016 Radom U16 r.2000
  2016 Bia³ystok U14 r.02
  2016 Ko³obrzeg GIM 02
  2017 Radom U18 r.99
  2017 Ostrów W. U16 r.01
  2017 Opalenica U14 r.03

Kadra Polski
  U15 Polska rocz.2003
  U16 Polska rocz.2002
  U18 Polska rocz.2000
  U20 Polska rocz.1998
  Polska rocz.2001
  Polska rocz.1999
  Polska rocz.1997
  Polska rocz.1996
  Polska rocz.1995
  Polska rocz.1994
  Polska rocz.1993
  Artyku³y o Kadrach

Kadra ¦l±ska

¦KM Mini koszykówka

¦KM Gala

¦KM 2006/2016

¦KM Strzelcy 2003/13

Silesia Streetball

Wspomnienia
  2013
  2011
  2010
  2009
  2007

Dodaj

XXIII OOM MP Kadr Wojewódzkich U14 rocz.2003 Wieliczka 27.II-3.III.2017
U-15 Kadry Woj
 Po pe³nym emocji dramatycznym finale Kadra Wielkopolski wygrywa XXII OOM Ma³opolskie 2017. Reprezentacja Wielkopolski po piêciu latach wraca na tron. Wieliczka okazuje siê szczê¶liwa dla kadry Wielkopolski , w tej samej hal Solnego Miasta Wielkopolska rocz.97 zwyciê¿y³a OOM ( sporty letnie) SKM gratuluje wszystkim dru¿ynom za spora dawkê emocji. Rocznik 2004 dziêkuje kadr±: wielkopolski, ¶l±ska, kujawso-pomorskiej, dolno¶l±skiej, mazowieckiej i  zachodniopomorskie – te sze¶æ kadr po nowych przepisach uzyska³o automatyczny awans do fina³ów OOM 2018 Kadr ma³opolski i ³ódzkiego w grudniu powalcz± w turnieju bara¿owym z dwoma najlepszymi kadrami które nie uczestniczy³y  w fina³owe ósemce w Wieliczce SKM Sk³ada serdeczne podziêkowania dla Prezesa  Krakowskiego Zwi±zku Koszykówki  pana Zdzis³awa Kasyka za zaproszenie na Fina³y do Wieliczki

Do ZOBACZENIE NA FINA£ACH MP ..mam nadzieje ¿e przynajmniej z 100 Finalistów OOM 50 ch³opaków zobaczê na Fina³ach Klubowych

NOWE REGULAMINY OOM dla rocznika 2004

OOM - Liczby , ciekawostki

103 zawodników  ( 99 z rocznika podstawowego 2003 i tylko 4 z rocznika m³odszego 2004
16 trenerów (tylko ³ódzkie z jednym trenerem)
10 sêdziów boiskowych (ma³opolskie ¶wiêtokrzyskie)
18 rozegranych spotkañ w tym 6 spotkan z koñcowym wynikiem poni¿ej 10 pkt.
Najliczniejsze Fan Kluby: Dolno¶laskie, ¦laskie, Kujawsko-Pomorskie (przygotowali okoliczno¶ciowe koszulki zibiemu te¿!)
18 wyró¿nieñ (ka¿dy dosta³ od SKM naklejke trójwymiarowa NBA
2 kontuzje: W ¶l±skim, i mazowieckim
3 trenerów  Kadr Polski: Dawid Mazur, Tomasz Chwia³kowski i Andrzej Bartosz
5 z³otych medali na OOM Wielkopolskie ( drugi raz w Wieliczce)
1 srebro dla ¶l±skiego
15 zawodników to najliiczniejsza kadra Ma³opolska
2 Prezesaów OZKosz: Ma³opolski i ¦l±skie
2 hotele:  Salim  i Górsko
Konkursy Zibiego: Magiczn± Pi³ke wygra³a kadra ³ódzkiego, inne nagrody kalendarz NBA, Polary, Koszulki, czapeczki i inne gad¿ety NBA
Najwy¿szy zawodnik na turnieju: £ukasz Walkowiak z Gniezna
Najefektowniejsza fryzura: Pawe³ Pietryk z Zgorzelca
Podczas Ceremoni otwarcie przysiêge zawodników odczyta³ Oliwier Niedzielski z Ma³opolski
470 wydanych napojów izotonicznych Oshee
50 to rozmiar buta Jakuba Wojciechowskiego z Mazowsza
2 zawodnikom nie uda³o siê zdobyæ punktów
12 osób: 10 trenerów i 2 komisarzy to oni wybierali MVP oraz All-Stars OOM
5 zawodników Aleksander Dziekañski, Damian Kru¿yñski,
,Aleksander Busz (Marcin Gortat Camp) Alan Wilkowski , Konrad Batko (Energa Basket Camp) byli w USA
5 zawodników podczas fina³ów obchodzi³o 14 lat od zibiego byly czekolady
8 zawodników bra³o udzia³ w poprzedniej Olimpiadzie w Ole¶nicy z czego 6 zdoby³o drugi raz medal: Aleksander Wi¶niewski, Filip Dominiak, £ukasz Walkowiak (wielkopolska 2 z³oto), Przemys³aw Paduch (2 srebro ¶l±skie) Wit Szymañski i Dawid Bykowski ( 2 br±z Kujawsko-pomorskie)
Trenerzy Jakub Czwakiel i Katarzyna Tomczak ( zloty medal wielkopolskie) oraz Maciej £abu¶ i Maciej ¯ywiczka (br±zowy medal) powtórzyli  sukces z poprzedniej Olimpiady
Fina³owy mecz Wielkopolskie - ¦l±skie to powtórka z roku ubieg³ego Wielkopolskie zrewan¿owa³o sie za przegrana w Ole¶nicy. Koñcówka fina³owego meczu by³a niezwykle dramatyczna, przez d³ugie lata ch³opcy bêd± wspominaæ ten fina³ i to jest piêkno sportu.
by³y to X Jublileuszowe MP Kadr Wojewódzkich ale takiego fina³u jeszcze nie by³o

Do zobaczenia na Klubowych Mistrzostwach Polski

Puchary, Medale (MSiT), statuetki (KOZkosz) i nagrody (Burmistrz Wieliczki)  wrêczali:
Wice Burmistrz Wieliczki: Rafa³ ¦lêczyk
Dyrektor Sportowy PZKosz: Kazimierz Miko³ajec
Komisarz: Wojciech Imio³ek
Prezes Solnego Miasta: Robert Gabry¶
Wice Prezez KOZKosz: Jerzy Knapczyk
 MVP:
Aleksander Wi¶niewski
Wielkopolska


 TOP 10 Najlepsi stzrelcy fina³ow:
1. Wit Szymañski     Kujawsko-Pomorskie 5/102     ¶re: 20.40
2. Aleksander Wi¶niewski Wielkopolskie     5/81     16.20
3. Wojciech Siembiga     Dolno¶l±skie     5/77     15.40
4. Dominik Pastuszka     ¦l±skie     5/75     15.00
5. Micha³ Szabelski     Kujawsko-Pomorskie 5/60     12.00
6. Tomasz Kucal     Zachodniopomorskie 4/56     14.00
7. Alan Wilkowski     Mazowieckie     4/55 / 13.75
8. Miko³aj Klimontowicz ¦l±skie     5/54     10.80
9. Dawid Bykowski     Kujawsko-Pomorskie     5/53     10.60
10. Filip Dominiak     Wielkopolskie     5/48     9.60


 5 ALL-STARS:

Filip Dominiak - Wielkopolskie
Dominik Pastuszka - ¦laskie
Wit Szymañski - Kujawsko-Pomorskie
Wojciech Siembiga - Dolno¶l±skie
Alan Wilkowski - Mazowieckie


FOTO ZIBI

RETRANSMISJE VIDEO

FILMIKI ZIBI   (wszystkie do poniedzia³ku)

FOTO JAKCKI

FINA£: ¦l±skie- Wielkopolskie  70 : 69 MVP: Aleksander Wi¶niewski  STATYSTYKI

mecz o miejsca 3: Kujawsko-Pomorskie - Dolno¶l±akie  86 : 73  MVP: Wit Szymañski STATYSTYKI
mecz o 5. miejsce Mazowieckie – Zachodniopomorskie 68  57  MVP: Alan Wilkowski  STATYSTYKI
mecz o 7. miejsce
£ódzkie – Ma³opolskie  60 : 52  MVP: Antoni Sadowniczyk   STATYSTYKI
 
KLASYFIKACJA KOÑCOWA:  ( W sk³adzie zawodnicy z pó³fina³ów i Fina³ów)

   
WYRÓ¯NIENIE TRENERA
1
 


WIELKOPOLSKIE

13 zawodników
7 klubów
 Aleksander Wi¶niewski 9 / 162 Biofarm BJ Poznañ
Kamil Zgrajek 9 / 106 MIKST Miêdzychód
Filip Dominiak 9 / 93 Pyra Poznañ
£ukasz Walkowiak 9 / 71 MKK Gniezno
Nikodem Suski 9  / 70  Kasprowiczanka Ostrów W.>
Jakub Gruszczyñski 9 / 59  BT Opalenica
Nikodem Królikowski 9 / 53
Biodarm BJ Poznañ
Maciej Gorzelany 9 / 50 MKK Gniezno
Iwo Maækowiak 8 / 47 Rawia Rawicz
Jan Jakubiak 8 / 40  BT Opalenica
Miko³aj Chmielewski 7 / 24 Pyra Poznañ
Filip Pi±tkowski 8 / 14 Pyra Poznañ
Tomasz Marek 3 / 11 Kasprowiczanka Ostrów Fina³


Trener: Jakub Czwakiel (Pyra Poznañ)
Asystent: Katarzyna Tomczak(Pyra Poznañ)
2


¦L¡SKIE


13 zawodników

6 klubów
 Dominik Pastuszka 9 / 137 ¯AK ¯ory
Miko³aj Klimontowicz 9 / 108 MOSM Tychy  >>>>
Igor Lewandowski 8 / 93 MKKS Rybnik
Maci
ej Michalski 9 / 92 MOSM Bytom
Przemys³aw Paduch 9 / 87 MKS D±browa Górnicza
Kacper Kowalczyk-Kudziarz 9 / 66 MKKS Rybnik
Aleksander Dziekañski 9 / 55 MOSM Bytom
Jakub Merda 9 / 53 ¯AK ¯ory
Jakub Szarzycki 9 / 49 MKS D±browa Górnicza
Micha³ Podulka 9 / 45 GTK Gliwice
Oskar Suwa³a 8 / 39 MOSM Bytom
Ignacy Jakacki 9 / 25 MOSM Tychy
Kacper Dziedzic 1 / 0 MKS D±browa Górnicza Fina³


Trener: Jakub Krakowczyk  (MKKS Rybnik)
Asystent: Wojciech Jagie³ka  (MOSM Tychy)
3


KUJAWSKO
POMORSKIE

14 zawodników
2 m³odszych 04
5  Klubów

Wit Szymañski 9  / 170 Kasprowicz Inowroc³aw
Micha³ Szabelski 8 / 102 TKM W³oclawek
Dawid Bykowski 9 / 101 TKM W³oclawek
Oliwier Bednarek 9 / 54 TKM W³oclawek
Damian Kru¿yñski 9 / 47 Zryw Toruñ
Igor Bladoszewski 9 / 47 TKM W³oclawek
Maciej W³udarski 9 / 30 TKM W³oclawek
Miko³aj Wojciechowski 9  / 24 Kasprowicz  2004
Wiktor £ukasik 9 / 19 TKM W³oclawek
Dominik Grochowski 9 / 17 Enea Astoria Bydgoszcz
Jakub Andrzejewski 6 / 6 TKM W³oc³awek 2004
Dawid Damski 7 / 4 Novum Bydgoszcz
Maciej Wojciechowski 3 / 2 TKM W³oc³awek Fina³
Dmitrij Zhaludok 2 / 0 Kasprowicz Inowroc³aw  1/2

Trener: Maciej £abu¶ (Astoria Bydgoszcz0
Asystent: Maciej ¯ywiczka (TKM W³oc³awek)
4


DOLNO¦L¡SKIE

15 zawodników
2 m³odszych 04
4 kluby 
 

Wojciech Siembiga 9 / 160 ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz G³odek 9 / 65 WKK Wroc³aw  >>>>>>>
Szymon Kilian 9 / 53 WKK Wroc³aw
Pawe³ Pietryk 9 / 53 Turów Zgorzelec
Mateusz Buras 9 / 50 ¦l±sk Wroc³aw
Mateusz Go³êbiowski 9 / 49 ¦l±sk Wroc³aw
Maksymilian Wilczek 9 / 38 ¦l±sk Wroc³aw 2004
Mateusz Najman 9 / 37 Sudety Jelenia Gora
Szymon Paluch 4 / 37 WKK Wroc³aw  1/2  2004
Filip Wójcik 5 / 29 WKK Wroc³aw  Fina³
Micha³ Nowak 4 / 24 WKK Wroc³aw  1/2
Micha³ Szandurski 5 / 18 Sudety Jelenia Góra Fina³
Jakub Strysz 5 / 15  ¦l±sk Wroc³aw  Fina³
Kajetan Gulbinowicz 4 / 11 Sudety Jelenia Góra 1/2
Kajetan Krzak 9 / 4 ¦l±sk Wroc³aw
Trener: Tomasz Wilczek (¦l±sk  Wroc³aw)
Asystent: Micha³ Rutkowski (WKK Wroc³aw)
5


MAZOWIECKIE

13 zawodników
5 klubów
 Alan Wilkowski 8 / 115 MKS Ochota Warszawa
Bartosz Sitek 8    / 77  MKS Ochota Warszawa
Antoni Michalski 8 / 68 Gim 92 Ursynów
Jan Dziadowicz 8 / 53 Gim 92 Ursynów
Wojciech Nojszewski 6 / 47  MKS Ochota Warszawa
Wiktor Kania 8 / 42 MKS Ochota Warszawa
Szymon Ko³akowski 7 / 42 Polonia Warszawa
Jakub Trze¶niewski 6 / 33 Piotrówka Radom
Jan Kry¶ko 8 / 28  MKS Ochota Warszawa
Jêdrzej Hamerla 8 / 26  MKS Ochota Warszawa
Jakub Wojciechowski 8 / 24 MKS Ochota Warszawa
Aleksander Garbacz 4 / 23 Jagiellonka W-wa 1/2
Kacper Nowociñski 6 / 7  Gim 92 Ursynów

Trener: Tomasz Foder  (MKS Ochota)
Asystenci: Jaros³aw £ukasiewicz (Gim 92 W-wa)
Asystent: Marcin Balicki (Jagiellonka Warszawa)
6


ZACHODNIO
POMORSKIE

15 zawodników
7 klubów
 Kacper Ka¼mierski 8 / 80 Wilki Morskie Szczecin
Tomasz Kucal 8 / 72 Basket Koszalin >>>>>>
Wiktor Paczkowski 8 / 71 Wilki Morskie Szczecin
Aleksander Wi¶niewski 8 / 51 Wilki Morskie Szcz.
Damian Bartecki 8 / 48 ¯AK Koszalin
Maksym Ko³odziej 7 / 30 Wilko Morskie Szczecin
Tomasz Urban 8 / 25 Basket Koszalin
Jakub P³echa 8 / 24 ¯AK Koszalin
Jakub Koralewski 8 / 22 WilkI Morskie Szczecin
Krzysztof Kiwacz 4 / 20 Basket Koszalin 1/2
Maksym Gerszkow 7 / 11 Wilko Morskie Szczecin
Jakub Koz³owicz 1 / 9  ¯AK  Koszalin 1/2
Mi³osz Macha³a 7 / 6 Basket Koszalin
Jan Soko³owski 1 / 6  Basket Koszalin 1/2
Aleksander Stacherzak 4 / 0 Wilki Szcz Fina³

Trener: Marek ¯ukowski  (Wilki Morskie Szczecin)
Asystent: Andrzej Kanikowski  (Wilki)
XXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
7

£ÓDZKIE

15 zawodników
1 m³odszy 04
5 klubów
 Piotr Dro¶ 8 / 91 Junak Radomsko
Antoni Sadowniczyk 8 / 70 AZS PWSZ Skierniewice
Konstanty Hasiak 8 / 59 £KS £ód¼
Przemys³aw Kociszewski 8 / 54 PKK Pabianice 2004
Tomasz Kwieciñski 8 / 50 £KS £ód¼  >>>>>>>>>>
Bartosz Stêpieñ 7 / 45 £KS £ód¼
Marek Kozyra 7 / 44 Start £ód¼
Aleksander Lisowski 4 / 19 £KS £ód¼  Fina³
Krystian Banaszczak 6 / 18 Junak Radomsko
Dominik Sowa 6 / 18 Start £ód¼
Piotr Paw³owski 4 / 16 AZS PWSZ Skierniewice 1/2
Krystian £uczak 7 / 14 £KS £ód¼
Kamil Patan 6 / 10 AZS PWSZ Skierniewice
Dawid Przy¿ycki 6 / 8 AZS PWSZ Skierniewice
Bart³omiej Paj±k 3 / 3 PKK 99 Pabianice  Fina³

Trener: Arkadiusz Gralewski (£KS £ód¼)
Asystent: Adam Jurga  (PKK 99 Pabianice)
8


MA£OPOLSKIE

15 zawodników
1 m³odszy 04
7 klubów
 Oliwier Niedzielski 8 / 83 Wis³a Kraków
Micha³ ¦lusarczyk 8 / 56 Regis Wieliczka
Daniel Nowak 8 / 55 Wis³a Kraków
Bart³omiej Górka 8 / 47 Cracovia Kraków
Piotr Wojciechowski 8 / 35 Regis Wieliczka
Dawid Biegoñ 7 / 34 Wis³a Kraków
Mi³osz Matyja 7 / 32 MKS Gorlice
Arkadiusz Heród 4 / 32 Kadet O¶wiecim 1/2
Micha³ Knapik 6  / 31 Unia Tarnów
Bartosz Kapustka 7 / 27 Korona Kraków
Aleksander Busz 4 / 24 Regis Wieliczka Fina³ 2004
Hubert Ko³tun 6  / 20 Cracovia Kraków
Konrad Batko 5 / 19 Wis³a Kraków
Brajan Sowa 8 / 17 Unia Tarnów  >>>>>>>>>>>>
Wojciech Seliga 2 / 2 Cracovia Kraków Fina³

Trener: Andrzej Dudek (Korona Kraków)
Asystent: Micha³ Skowron (Unia Tarnów)
 
GRUPA – A 
   

Wielkopolskie - Zachodniopomorskie 96 : 53 MVP: Nikodem Królikowski  STATYSTYKI
Dolno¶l±skie - Ma³opolskie   61 :  38  MVP: Szymon Kilian   STATYSTYKI  
Wielkopolskie - Dolno¶l±skie   83 : 46  MVP: Kamil Zgrajek  STATYSTYKI
Zachodniopomorskie - Ma³opolskie   62 : 49  MVP: Jakub Koralewski  STATYSTYKI
Dolno¶l±skie - Zachodniopomorskie  61 : 52 MVP: Mateusz Buras  STATYSTYKI
Ma³opolskie - Wielkopolskie  36 : 83 MVP: £ukasz Walkowiak STATYSTYKI

1 Wielkopolskie  6 pkt.
2 Dolno¶l±skie   5 pkt.

3 Zachodniopomorskie   4 pkt.
4 Ma³opolskie  3 pkt

GRUPA – B
Mazowieckie - Kujawsko-Pomorskie 54 : 57  MVP: Micha³ Szabelski  STATYSTYKI
¦l±skie – £ódzkie  98 : 25  MVP: Jakub Merda   STATYSTYKI

£ódzkie - Kujawsko-Pomorskie  55 : 85  MVP: Wit Szymañski  STATYSTYKI
¦l±skie – - Mazowieckie 71 : 67  MVP: Dominik Pastuszka  STATYSTYKI
Mazowieckie - £ódzkie  85 : 57 MVP: Szymon Ko³akowwski STATYSTYKI
Kujawsko-Pomorskie - ¦l±skie  57 : 59  MVP: Przemys³aw Paduch STATYSTYKI

1 ¦l±skie  6 pkt.
2 Kujawsko-Pomorskie  5 pkt.
3 Mazowieckie 4 pkt.
4 £ódzkie 3 pkt.


pó³fina³ Wielkopolskie  – Kujawsko-Pomorskie  84 : 44 MVP: Filip Dominiak  STATYSTYKI
pó³fina³ ¦l±skie  –  Dolno¶l±skie  71 : 48 MVP: Maciej Michalski  STATYSTYKI


 Wyró¿nienie dla zawodnika rocznika 2004:

Maksymilian Wilczek 9 / 38 ¦l±sk Wroc³aw - Dolno¶l±skie
Przemys³aw Kociszewski 8 / 54 PKK 99 Pabianice - £ódzkie
Miko³aj Wojciechowski 9  / 24 Kasprowicz Inowroc³aw - Kujawsko-pomorskie
Jakub Andrzejewski 6 / 6 TKM W³oc³awek - Kujawsko Pomorskie
Aleksander Busz 4 / 24 Regis Wieliczka - Kujawsko Pomorskie


G³ówny Komisarz PZKosz – Wojciech Imio³ek (¦wiêtokrzyskie
Komisarz Techniczny PZKosz – Marcin Kotulski (Ma³opolskie)
8 sêdziów z Ma³opolski
2 sêdziów z ¦wiêtokrzyskiego
Przygotowa³ Zibi
Komentarze
ToniK dnia marzec 05 2017 17:22:52
Dziêki Zibi za super relacjê!

Jestem tylko ciekawy kiedy ten Fina³ dostrze¿e Wielkopolski Zwi±zek Koszykówki. Na oficjalnej stronie nie by³o ¿adnych zapowiedzi ani powo³añ na ten turniej. Do dzisiaj nie ma informacji o zwyciêstwie...
Jak widaæ nowy Zarz±d z du¿ym zapa³em zmieni³ szatê graficzn± strony i to siê chwali. Ale niestety z jako¶ci± i aktualno¶ci± informacji jeste¶my daleko w tyle za wiêkszo¶ci± zwi±zków.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
Redaktor/Admin SKM
Zbyszek Bytomski:
GG:10279509
Skype:zbyszekb1963
zbyszekbytomski @gmail.com
Telefon: 666 015 204
Konto w Banku ¦l±skim
86 1050 1331 1000 0010 0326 2985

Najnowsze Filmik
Logowanie
Login

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?
Kolekcja Koszulek 654
Losowa fotka
trener Mijas Mariusz t³umaczy
trener Mijas Mariusz t³umaczy
¦KM sezon 07/08 U-16 rocznik 92-93
Galeria 2012-2016
Galeria SKM 2012 A
Galeria SKM 2011 B
Galeria ¦KM 2011 A
Galeria SKM 2010 B
Copyright © 2007 by Zibi